option
My Daypo

VŠE-Hospodářská soutěž

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
VŠE-Hospodářská soutěž

Description:
VŠE-Právo-Hospodářská soutěž

Author:
AVATAR

Creation Date:
11/12/2017

Category:
University

Number of questions: 13
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Podle postavení účastníků v ekonomických procesech mohou být druhy hospodářské soutěže (a podle toho i druhy dohod ji narušujících) Dominantní a monopolní Horizontální a vertikální, popř. konglomerátní Také politické, sportovní a kulturní Veřejné a soukromé Žádná odpověď není správná.
Občanskoprávní nárok z porušení práva proti nekalé soutěži podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.):(multi) Může uplatňovat v některých případech i právnická osoba oprávněna hájit zájmy soutěžitelů či spotřebitelů Může spočívat i v náhradě nemajetkové újmy Může spočívat i v trestním postihu rušitele za trestní čin nekalé soutěže Nemůže být uplatňován v žalobě poškozeným spotřebitelem Může uplatňovat pouze poškozený soutěžitel.
Dominantní postavení na trhu má soutěžitel, který zajišťuje dodávky zboží: Vyšší než 20 % Vyšší než 30 % Vyšší než 40 % Vyšší než 50 % Vyšší než 60 %.
Nekalou soutěž resp. postih za porušení nekalosoutěžního práva na území ČR upravuje Zákon o obchodních korporacích Z hlediska práva EU pouze podrobně SFEU, nikoliv směrnice či rozhodnutí Soudního dvora EU Pouze trestní zákoník Občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) z hlediska občanskoprávních aspektů, pokud na území ČR dopadají negativní účinky na hospodářskou soutěž (princip teritoriality), strany si nemohou zvolit jiné rozhodné právo Z hlediska práva EU především směrnice EU a rozhodnutí Soudního dvora EU.
Soutěžitelem podle práva proti nekalé soutěži je: Též spotřebitel Též vyšší územní samosprávný celek (obec, kraj), který se neúčastní, ale může jí ovlivňovat Jen podnikatel Též seskupení soutěžitelů, které nemá právní subjektivitu, které může hospodářskou soutěž ovlivňovat Fyzická nebo právnická osoba, která se účastní hospodářské soutěže, i když nepodniká Jednatel.
Obchodní veřejnou soutěží se rozumí: Projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby za účelem uzavření smlouvy Veřejný návrh na uzavření smlouvy Výzva neurčitým osobám k podávání návrhů na uzavření smlouvy Způsob uzavření smlouvy při zakázce vyšší než 1 mil. Kč Žádná není správná.
Do kartelového práva (v praxi nazývaného též „právo hospodářské soutěže“) nepatří: (multi) Zneužití dominantního postavení na trhu Podplácení Dohody narušující hospodářskou soutěž Zlehčování soutěžitele Spojování soutěžitelů .
Mezi formy spojování soutěžitelů v kartelovém právu ČR nepatří: Splynutí soutěžitelů Dohoda o rozdělení trhu se soutěžiteli Sloučení soutěžitelů Nabytí kontroly nad soutěžitelem prostřednictvím akcií nebo obchodních podílů Společná kontrola nad společně kontrolovaným podnikem.
Soutěžitelem podle kartelového práva je:(multi) Jen podnikatel Též spotřebitel Též seskupení soutěžitelů, které nemá právní subjektivitu, ale může svou činností hospodářskou soutěž ovlivňovat Též vyšší územní samosprávný celek (obec, kraj), který se soutěže neúčastní, ale může ji svou činností ovlivňovat Též fyzická nebo právnická osoba, která se účastní hospodářské soutěže, i když nepodniká.
Vyvolání nebezpečí záměny jako forma nekalé soutěže spočívá: I v zlehčování soutěžitele, jeho výrobků či podniku I v porušení obchodního tajemství I v podplácení Jen v napodobení obchodní firmy soutěžitele I v napodobení příznačného označení soutěžitele (např. ochranné známky), výrobku a postupu soutěžitele i vyvolání klamné představy o spojení se soutěžitelem.
Generální klauzule nekalé soutěže zahrnuje tyto pojmové znaky:(multi) Jednání v hospodářském styku Rozpor s dobrými mravy hospodářské soutěže Klamavou srovnávací reklamu Zavinění rušitele Újmu, která nastala nebo hrozí soutěžiteli nebo spotřebiteli.
Generální klauzule nekalé soutěže nezahrnuje tyto pojmové znaky:(multi) Jednání v hospodářské soutěži Rozpor s dobrými mravy hospodářské soutěže Klamavou a srovnávací reklamu Zavinění rušitele Veřejnoprávní porušení Újmu, která nastala nebo hrozí soutěžiteli nebo spotřebiteli.
Mezi skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání nepatří: Podplácení Legalizace výnosů z trestné činnosti Klamavá reklama Zlehčování Ohrožování zdraví nebo životního prostředí.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests