Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONVŠE Živnost

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
VŠE Živnost

Description:
VŠE- Právo-živnost

Author:
AVATAR

Creation Date:
06/12/2017

Category:
University

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
ŽIVNOSTI DĚLÍ ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON NA: Ohlašovací a koncesované Výrobní, obchodní a poskytující služby Řemeslné a odborné Žádná odpověď není správná Tovární a volné.
VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI PRO PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI JSOU:(multi) Věk alespoň 18 let Způsobilost k právním úkonům Trestní bezúhonnost Žádné daňové nedoplatky vůči státu Žádná odpověď není správná.
O ŽIVNOSTENSKÉM OPRÁVNĚNÍ PLATÍ:(multi) o Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba poté, co byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku o Živnostenské oprávnění je přenositelné na jinou osobu o Živnostenské oprávnění nemůže být omezeno na dobu určitou o Živnost může zaniknout podle zvláštního předpisu o Živnostenské oprávnění může být omezeno na dobu určitou.
PODLE PŘEDMĚTU ČINNOSTI ŽIVNOSTI DĚLÍME NA: Ohlašovací a koncesované Řemeslné a vázané Obchodní, výrobní a poskytující služby Volné a řemeslné Žádná odpověď není správná.
K ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI JE TŘEBA:.
ŽIVNOSTÍ NENÍ ČINNOST:(multi) o Notářů o Advokátů o Auditorů a daňových poradců o Stomatologů o Vedení účetnictví o Provozování autoškoly.
ŽIVNOSTÍ NENÍ:(multi) Výchova a vzdělání ve školách Vedení účetnictví Činnost penzijních fondů Provozování pohřební služby, krematoria, či autoškoly Zprostředkování.
MEZI VÁZANÉ ŽIVNOSTI PATŘÍ: Provoz lékárny Provoz taxislužby Provoz autoškoly Provoz střelnice Žádná odpověď není správná.
VÝUKA JAZYKŮ JE ŽIVNOST: Koncesovaná Řemeslná Vázaná Volná Žádná odpověď není správná.
ŽIVNOSTENSKÝM PODNIKÁNÍM JE ČINNOST: Advokátní kancelář Banka Výrobce elektřiny Osoby provozující zemědělskou výrobu Výrobce zbraní.
MEZI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NEPATŘÍ:(multi) Bezúhonnost o Bezdlužnost o Beztrestnost o Dosažení stanoveného věku o Překážky provozování živnosti o Odborná způsobilost o Způsobilost k právním úkonům o Žádná z předchozích možností.
PROVOZOVAT ŽIVNOST PROSTŘEDNICTVÍM ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE MUSÍ: o Každý podnikatel podnikající podle živnostenského zákona o Každý podnikatel provozující živnost průmyslovým způsobem o Každý podnikatel provozující koncesovanou živnost o Každá obchodní společnost o Žádná odpověď není správná.
MEZI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ PATŘÍ: Beztrestnost Právní subjektivita Zákaz činnosti Zletilost Žádná z předchozích možností.
AUDITOR VYKONÁVÁ SVOJI ČINNOST o Žádná odpověď není o Na základě zvláštního povolení (jedná se o tzv. svobodné povolání) o Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR o Na základě živnostenského listu o Na základě koncese.
MEZI ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ NEPATŘÍ ŽIVNOSTI: Volné Vázané Koncesované Řemeslné Žádná z předchozích možností.
MEZI ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI PATŘÍ:(multi) Žádná odpověď není správná Koncesované Volné Vázané Řemeslné.
MEZI ŽIVNOSTI Z HLEDISKA PŘEDMĚTU PODNIKÁNÍ PATŘÍ ŽIVNOSTI: Koncesované Obchodní Provozované průmyslovým způsobem Řemeslné Žádná odpověď není správná.
ŽIVNOSTÍ NENÍ ČINNOST:(multi) notářů advokátů vedení účetnictví provozování autoškoly stomatologů auditorů a daňových poradců.
OZNAČTE SPRÁVNÉ TVRZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU: Rejstřík je veden v elektronické podobě nebo listinné podobě Rejstřík je veřejný seznam, do kterého může nahlížet pouze osoba, která prokáže právní zájem ve skutečnostech tam uvedených Rejstřík je veřejný seznam v celém rozsahu Rejstřík je veřejný seznam s výjimkou údajů týkajících se uložených sankcí a rodných čísel Žádná z předchozích.
KDO PROVOZUJE ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK: (multi) Ministerstvo průmyslu a obchodu Krajské živnostenské úřady Obecní živnostenské úřady Živnostenský úřad ČR Žádná není správná.
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK PROVOZUJÍ: Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR Obecní živnostenské úřady Rejstříkové soudy Živnostenský úřad ČR Žádná z předchozích možností.
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK NEPROVOZUJÍ: (multi) o Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR o Obecní živnostenské úřady o Rejstříkové soudy o Živnostenský úřad ČR o Žádná z předchozích odpovědí.
U OSOB ZAPSANÝCH V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VZNIKÁ PRÁVO PROVOZOVAT OHLAŠOVACÍ ŽIVNOST: o Dnem zapsání této skutečnosti do obchodního rejstříku o Žádná odpověď není správná o Dnem ohlášení živnosti za splnění zákonných podmínek o Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o vzniku živnostenského oprávnění o Doručením rozhodnutí o vzniku živnostenského oprávnění.
OZNAČTE SPRÁVNÁ TVRZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ: Žádná odpověď není správná O živnostenské oprávnění žádá fyzická osoba u živnostenského úřadu, v jehož obvodu má své bydliště Živnostenské oprávnění je přenositelné na jinou osobu Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs Živnostenské oprávnění nemůže být nikdy časově nebo místně omezeno.
OZNAČTE SPRÁVNÁ TVRZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU: Rejstřík je veden v elektronické nebo listinné podobě Rejstřík je veřejný seznam, do kterého může nahlížet pouze osoba, která prokáže právní zájem na skutečnostech tam uvedených Rejstřík je veřejný seznam v celém rozsahu Rejstřík je veřejný seznam s výjimkou údajů týkajících se uložených sankcí a rodných čísel Žádná z předchozích možností.
Report abuse Consent Terms of use