option
My Daypo

VŠE Marketing #3

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
VŠE Marketing #3

Description:
VŠE Marketing třetí část

Author:
AVATAR

Creation Date:
07/12/2017

Category:
University

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
V případě ankety lze výsledky velmi dobře zobecňovat na celek. Proto je tato výzkumná metoda tolik populární. Ano Ne.
Individuální hloubkové rozhovory jsou typickou metodou kvalitativního výzkumu Ano Ne.
Pojem "validita" v marketingovém výzkumu označuje: rozsah, ve kterém jsou tazatelé provádějící šetření dostatečně spolehliví. rozsah, ve kterém za srovnatelných okolností je daný aspekt měřen pokaždé stejně. zda je vzorek respondentů dostatečně veliký, aby mohl sloužit za podklad pro rozhodování. rozsah, ve kterém informace vyjadřují a měří to, co vyjadřovat a měřit mají. .
Mystery shopping je jednou z metod marketingového výzkumu Ano Ne.
Mystery shopping je jednou z metod marketingového výzkumu finanční nestabilita podniku růst poptávky riziko zpřísnění legislativy silná značka podniku .
Strategie diverzifikace může být popsána následujícím způsobem: Podnik diverzifikuje riziko neúspěchu vývojem nových výrobků, které nabízí na současných trzích Podnik diverzifikuje riziko neúspěchu hledáním nových trhů pro své běžně prodávané výrobky Podnik zavádí prodej zdokonalených výrobků na současných trzích Podnik hledá nové trhy pro nové výrobky .
SWOT analýza zahrnuje rovněž návrh marketingové strategie Ano Ne.
SWOT analýza zahrnuje rovněž návrh marketingové strategie Situační analýzu Kontrolu plnění marketingového plánu Stanovení marketingových cílů Implementaci marketingového plánu .
Branding může být chápán jako prostředek k zajištění významné konkurenční výhody. Ano Ne.
Při behaviorální segmentaci jsou zákazníci rozděleni např. podle: životního stylu věrnosti ke značce osobnostních rysů příjmu .
Připravenost k nákupu je jedno z behaviorálních kritérií. Ano Ne.
Rozdělení trhu na základě pohlaví odpovídá segmentaci demografické Ano Ne.
Regiocentrická orientace znamená, že: se podnik soustředí na domácí trh a zahraniční trh využívá jen tehdy, chce-li se zbavit nadbytku své produkce. podnik přistupuje k trhům jednotlivých zemí diferencovaně. se podnik soustředí na národní trh. se podnik soustředí na regiony - lokální rozdíly mezi zeměmi daného regionu jsou považovány za nepodstatné. .
Geocentrická orientace znamená, že se podnik soustředí na národní trh. Zahraniční aktivity jsou považovány za sekundární. Ano Ne.
Marketingové cíle firmy by měly odpovídat cílům firemním. Ano Ne.
Marketingové cíle by měly být tzv. SMART. Znamená to, že by měly odpovídat poslání firmy. Ano Ne.
Mezi růstové strategie tzv. Ansoffovy matice patří: Rozvoj trhu Extenze značky Diverzifikace Segmentace trhu .
Franchising je zvláštní formou převodu know-how, včetně možnosti užívat loga sítě. Ano Ne.
Pro marketingové pojetí výrobku je typický: důraz na technickou dokonalost důraz na špičkovou kvalitu důraz na jeho hmotnou podstatu důraz na to, jak je vnímán spotřebiteli .
Focus group je typickou metodou kvantitativního výzkumu. Ano Ne.
Mezi metody výzkumu primárních dat nepatří: Rešerše Pozorování Experiment hloubkový rozhovor .
Uzavřená otázka v marketingovém výzkumu označuje: otázku, na niž respondenti neodpovídají. takovou otázku, na niž je možné odpovědět ve vymezené době. otázku, kde jsou možné odpovědi předem určeny. otázku, která kontroluje, zda respondent odpovídá pravdivě. .
K segmentaci spotřebních trhů se využívají následující kritéria: (multi) Geografická Psychografická Behaviorální Taktická .
K podmínkám uplatnění výsledků segmentace trhu v cíleném marketingu patří (multi) vnější heterogenita segmentů dostatečná velikost segmentů vnitřní homogenita segmentů malý počet segmentů .
Tzv. rozřeďování značky je: situace, kdy si lidé přestávají značku spojovat s danou produktovou kategorií (resp. s daným zákaznickým segmentem). označení pro proces, kdy se povědomí o značce šíří masivně mezi lidmi. označení pro proces, kdy je globální značka transformována na značku lokální. označení pro proces postupného posilování značky v dané cílové skupině. .
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří: direct mail product placement email spotřebitelské soutěže .
PEST analýza se soustředí na: Konkurenci marketingové makroprostředí. marketingové mikroprostředí. Zákazníka .
Ústředním faktorem marketingového mikroprostředí je: Ekonomické prostředí Státní správa Kulturní prostředí Zákazník .
Který z níže uvedených výroků nejlépe vystihuje podstatu "masového" marketingu? Jde o přístup, založený na diferenciaci nabídky pro jednotlivé tržní segmenty Jde o přístup, kdy firma ignoruje svou konkurenci. Jde o masový přístup firmy ke svým zaměstnancům. Jde o nediferencovaný marketing, kdy firma oslovuje trh jedinou nabídkou. .
Jedním z měřítek hodnoty značky je míra, v níž jsou zákazníci ochotni platit za značku více peněz, než-li by zaplatili za značku konkurenční. Ano Ne.
"Řada značky" (brand line) je soubor všech produktů prodávaných pod určitou značkou. Ano Ne.
Elastická poptávka znamená, že: při zvýšení ceny dojde k masivnímu poklesu poptávky spotřebitelé nejsou příliš citliví na změny ceny spotřebitelé jsou velmi citliví na cenu při zvýšení ceny dojde k minimální změně poptávky .
Čím méně je poptávka elastická, tím více se vyplatí prodávajícímu cenu: Snižovat Neměnit Zvyšovat Elokovat .
Kaskádová internacionalizace znamená, že firmy vstupují na celý multinacionální trh najednou a stejným postupem. Ano Ne.
Při procesu positioningu značky firma nebere v úvahu asociace, které vyvolávají značky konkurenční Ano Ne.
Ansoffova matice zahrnuje následující strategie: Strategii vývoje produktu Strategii nízkých cen Strategii prémiových cen Globální strategii .
Ansoffova matice je strategický nástroj, který firmám pomáhá rozhodnout, zda se zaměřit na stávající či nové produkty na stávajících či nových trzích. Ano Ne.
Marketingový plán obvykle zahrnuje: (multi) Výsledky vyplývající z kontroly plnění marketingového plánu Marketingové cíle Marketingovou strategii Časový plán a rozpočet .
Reklama se obecně vyznačuje následujícími charakteristikami: (multi) jde primárně o neplacenou formu propagace produktu jde o placenou formu propagace produktu není součástí komunikačního mixu dokáže efektivně "budovat" značky .
Typickým nástrojem media relations jsou tiskové konference Ano Ne.
Mezi reklamní média patří mimo jiné: (multi) Telefon Televize Spotřebitelská soutěž Film.
Exkluzivní distribuce: znamená, že firma distribuuje zboží zákazníkům přímo znamená to samé co výběrová distribuce znamená, že se firma snaží o to, aby její zboží bylo na co největším počtu prodejních míst znamená to samé co výhradní distribuce .
Strategie "sbírání smetany" se vyznačuje: (multi) nízkou úvodní cenou postupným zvyšováním úvodní ceny absencí výraznější reklamní podpory vysokou úvodní cenou postupným snižováním úvodní ceny .
Mezi externí faktory, které ovlivňují výši ceny, patří: (multi) charakter trhu konkurence poptávka marketingová strategie firmy .
Mezi tzv. behaviorální kritéria patří (multi) příjem míra používání produktu věrnost ke značce stádium připravenosti zákazníka koupit daný produkt .
Požadavek homogenity segmentu se týká dostatečné velikosti segmentu podobnosti zákazníků v daném segmentu podobnosti jednotlivých segmentů mezi sebou navzájem dostatečné přístupnosti segmentu .
Privátní značky jsou typicky výrazně dražší než značky výrobce Ano Ne.
Který z výroků nejlépe vystihuje pojem marketing? Marketing pomáhá převýšit nabídku nad poptávkou. Marketing se zaměřuje primárně na potřeby své organizace. Marketing se snaží donutit zákazníky ke koupi vyrobeného zboží. Jedná se o komplex činností, jejichž cílem je zjišťovat, uspokojovat, stimulovat a předvídat potřeby zákazníka a trhu. .
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba konkurence mezi kulturami Ano Ne.
Který z následujících výroků není pravdivý v poslední fázi životního cyklu výrobku se intenzita reklamy typicky radikálně zvyšuje - firma se totiž snaží zastavit pokles prodeje nejméně významným nástrojem komunikace na trzích B2B bývá reklama ve fázi zavádění výrobku na trh bývá intenzita reklamy velmi vysoká v průběhu životního cyklu výrobku firma obvykle mění marketingový mix .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests