option
My Daypo

VŠE Marketing #4

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
VŠE Marketing #4

Description:
VŠE Marketing čtvrtá část

Author:
AVATAR

Creation Date:
07/12/2017

Category:
University

Number of questions: 54
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Průběh životního cyklu výrobku zahrnuje následující fáze: Pricing úpadek Růst zavedení .
Nejdůležitějším nástrojem marketingového mixu jest: Produkt Distribuce Komunikace Cena .
Nejdynamičtějším obdobím z hlediska přírůstků prodeje je v průběhu životního cyklu výrobku (multi) (?) etapa úpadku etapa růstu etapa zavádění výrobku etapa inovace výrobku .
Metoda CAPI (Computer Assisted Personal Interview) patří mezi metody: (multi) využívající telefon pozorování využívající laptop dotazování .
Metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interview) patří mezi metody: (multi) využívající telefon využívající počítač využívající internet pozorování .
Metoda CAWI (Computer Assisted Web Interview) patří mezi metody: (multi) využívající internet vyžadující tazatele dotazování využívající telefon .
V případě kvótního výběru rozhoduje o výběru respondenta náhoda. Ano Ne.
K metodám kvalitativního výzkumu patří: (multi) panelová diskuse focus group individuální hloubkový rozhovor skupinová diskuse .
Přímý marketing jako kombinace nástrojů distribuce a komunikace může představovat: (multi) prodej prostřednictvím internetu zásilkový prodej pomocí katalogů prodej poštou prodej prostřednictvím velkoobchodu .
Direct mail je typickým příkladem virálního marketingu. Ano Ne.
Firma cílí na vzdělané muže ve věku od 40 do 50 let, kteří žijí ve větších městech. Která segmentační kritéria firma využila? (multi) demografická behaviorální geografická žádná z uvedených .
Který z uvedených výroků není správný cenu lze považovat za nejpružnější nástroj marketingového mixu cena nemá vazbu na positioning značky cena jako jediná z marketingového mixu generuje příjmy cena je závislá na výši nákladů .
Tzv. Unique Selling Proposition označuje: (multi) způsob positioningu značky, kdy je komunikován nefunkční emocionální atribut. strategii vysokých cen a dalších poplatků. agresivní strategii obchodních zástupců. strategii nízkých cen a doplňkových cenových zvýhodnění. .
Positioning má vztah k následujícím "P" marketingového mixu: (multi) distribuci produktu podpoře prodeje komunikaci .
Tzv. výrobková koncepce (multi) vychází z předpokladu, že zákazník preferuje velké množství výrobků za přiměřenou cenu... vychází z předpokladu, že spotřebitel požaduje vysoce kvalitní výrobek. se soustředí primárně na výrobek, na potřeby zákazníka již méně - koncepce tak může vést k "marketingové krátkozrakosti". se soustředí zejména na prodej výrobku zákazníkům. .
Percepční mapa zobrazuje, jak zákazník vnímá rozmístění produktů v prodejně. Ano Ne.
Percepční mapa vychází z analýz tzv. oční kamery. Ano Ne.
Mikrosegment je označení pro tržní výklenek. Ano Ne.
Gerilový marketing se obvykle vyznačuje následujícími charakteristikami: Většinou jde o využití televizní reklamy. Typicky využívá tradiční média. Je typicky velmi nákladný. Typicky využívá originální média. .
Mezi reklamní média patří mimo jiné: Print Direct mail Spotřebitelská soutěž Telefon .
PEST analýza zahrnuje následující faktory: Tématické Environmentální Ekologické Ekonomické .
Který z následujících výroků je pravdivý. Výrobky zařazené do kvadrantu „hvězdy“ podle BCG jsou charakterizovány vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu pod 10 % nízkým relativním tržním podílem a objemem prodejů nad 10 % vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu nad 10 % vysokým relativním tržním podílem a objemem prodejů pod 10 % .
Pro BCG matici platí: Otazníky mají vysoké tempo růstu, ale relativně nízký tržní podíl Otazníky mají vysoké tempo růstu a relativně vysoký tržní podíl Otazníky mají nízké tempo růstu, ale vysoký tržní podíl Otazníky mají nízké tempo růstu a nízký tržní podíl .
Panelový efekt označuje v marketingovém výzkumu jev, kdy se v rámci focus group prosazuje dominantní respondent. Vypovídací hodnota výzkumu je tím následně snížena. Ano Ne.
Mezi projektivní techniky patří např. test dokončovací nebo test slovní asociace. Ano Ne.
Focus group znamená v marketingu pracovní tým, který se zaměřuje na výběr správné marketingové strategie. Ano Ne.
Primární marketingový výzkum se typicky provádí: následně po sekundárním výzkumu. převážně jako tzv. výzkum od stolu. zejména metodami kvalitativního výzkumu. před sekundárním výzkumem. .
Mezi výhody nepřímé distribuční cesty patří: (multi) snadné získávání zpětné vazby od spotřebitelů využití zkušeností a kontaktů distribučních mezičlánků ztráta bezprostřední kontroly nad distribuovaným zbožím přenechání některých činností a prodejních úkonů distribučním mezičlánkům .
Tržní zacílení (targeting) spočívá ve vyhodnocení atraktivity jednotlivých segmentů a volbě těch segmentů, na které se firma chce zaměřit Ano Ne.
Korporační distribuční systém znamená, že dochází ke spojení dvou a vice firem na stejné úrovni distribuční cesty, přičemž jedna firma vlastní firmy ostatní Ano Ne.
Korporační distribuční systém znamená, že dochází ke spojení dvou a vice firem na různých úrovní jedné distribuční cesty, přičemž jedna firma vlastní firmy ostatní Ano Ne.
Strategie penetrace trhu využívá vysokých zaváděcích cen Ano Ne.
Tzv. private label brands označuje značky výrobce Ano Ne.
Tisková konference a tisková zpráva jsou nástroji tzv. mobilního marketingu. Ano Ne.
Komunikační mix se skládá z následujících disciplín: (multi) osobní prodej public relations podpora prodeje direct marketing .
Mezi nástroje direct marketingu patří typicky: (multi) mobilní marketing (SMS, MMS) email katalog osobní prodej .
Mezi nástroje direct marketingu patří typicky: (multi) podpora prodeje public relations telemarketing direct mail .
Mezi orientace podniku na zahraniční trh podle modelu EPRG patří (multi) polycentrická orientace democentrická orientace etnocentrická orientace geocentrická orientace .
Hofstede identifikuje následující kulturní dimenze individualismus X kolektivismus maskulinní X femininní společnosti diferenciace X determinace omnibusní X femininní .
Tzv. prodejní koncepce je přístup k trhu založený na "agresivním" prodeji Ano Ne.
Nejvíce pružným marketingovým nástrojem se jeví cena Ano Ne.
Při geografické segmentaci jsou využívána následující kritéria: (multi) světadíly města státy regiony .
Které položky patří do SWOT analýzy firmy X: (multi) poptávka se na daném trhu mění konkurenční aktivita na daném trhu roste firma X má rozsáhlý sortiment .
- Distribuční cesty představují v marketingu spojení mezi: (multi) dodavatelem a uživatelem výrobcem a uživatelem dodavatelem a spotřebitelem .
Neelastická poptávka: (multi) je typická pro běžné produkty je typická pro jedinečné exkluzivní produkty. označuje poptávku po produktech, které jsou velmi citlivé na cenu je typická pro produkty s velkým množstvím stubstitutů .
- Do funkčních charakteristik produktu nepatří trvanlivost, vzhled, chuť, náročnost na údržbu vzhled, chuť, výkon, náročnost na údržbu vzhled, trvanlivost, použitá technologie, výkon výkon, trvanlivost, vzhled, chuť .
Podstata globálního positioningu značky spočívá v jednotném názvu značky na všech trzích světa. Ano Ne.
Komunikačním mixem se rozumí: (multi) značková politika produktového portfólia výběr komunikačních disciplín, které firma používá pro dosažení svých komunikačních cílů individuální směs reklamy, osobního prodeje, public relations, podpory prodeje a direct marketingu marketingový mix .
Maloobchod je firma zabývající se prodejem zboží a služeb spotřebitelům pro jejich osobní potřebu a firmám pro účely dalšího podnikání Ano Ne.
Masový marketing (multi) se soustředí na tzv. tržní výklenky začíná segmentací trhu začíná tržním zacílením znamená nediferencovaný přístup ke všem zákazníkům .
B2B trh označuje: (multi) trh, na kterém obchodují spotřebitelé mezi sebou navzájem v podstatě to samé, co spotřební trh. trh, na kterém obchodují organizace. trh jednotlivců a domácností, které nakupují výrobky a služby pro svoji spotřebu. .
Stanovení ceny pro vázané výrobky znamená: (multi) stanovení cen pro sady produktů. stanovení cen pro vedlejší produkty. stanovení cen pro výrobky, které je nutné používat společně s hlavním výrobkem. stanovení cen pro doplňkové výrobky. .
- Na rozvinutém, silně konkurenčním trhu (multi) konkurenční boj se odehrává na úrovni povrchových vrstev struktury komplexního výrobku spotřebitele nejvíce zajímají ve struktuře komplexního výrobku funkční charakteristiky je do spotřebitelského vnímání komplexního modelu výrobku zahrnuta cena spotřebitele nejvíce zajímá ve struktuře komplexního výrobku jádro výrobku .
Jako co-branding se označuje: (multi) (???) použití značky výrobce na daném produktu. použití licencovaných značek za sjednaný poplatek. použití značky distributora na daném produktu. použití licencovaných značek bez poplatku. .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests