We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

VŠE Obchodní korporace, společnosti

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
VŠE Obchodní korporace, společnosti

Description:
VŠE Právo Obchodní korporace, společnosti

Author:
AVATAR

Creation Date:
10/12/2017

Category:
University
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
PŘI ZRUŠENÍ OBCHODNÍ KORPORACE S LIKVIDACÍ MÁ KAŽDÝ SPOLEČNÍK PRÁVO NA PODÍL NA…..
JAK SE JMENUJE OBCHODNÍ KORPORACE, KDE MIN. JEDEN RUČÍ CELÝM SVÝM MAJETKEM A JEDEN MIN. DO VÝŠE SVÝCH NESPLACENÝCH VKLADŮ?.
ÚČAST SPOLEČNÍKA V OBCHODNÍ KORPORACI A PRÁVA A POVINNOSTI Z TÉTO ÚČASTI PLYNOUCÍ JE PŘEDSTAVOVÁNA TERMÍNEM.
KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST JE:(multi) Obchodní korporace, která ze zákona povinně vytváří základní kapitál Veřejná obchodní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Družstvo.
JEN ZA PODNIKATELSKÝM ÚČELEM NEBO ZA ÚČELEM SPRÁVY VLASTNÍHO MAJETKU MŮŽE BÝT ZALOŽENA Žádná z předchozích odpovědí není správná Veřejná obchodní společnost Nadační fond Akciová společnost Komanditní společnost, pokud není stanoveno ve společenské smlouvě, že může být založena i za jiným účelem.
SPOLEČNÍCI PŘI ZRUŠENÍ OBCHODNÍ KORPORACE S LIKVIDACÍ Nikdy neručí, obchodní korporace je samostatnou právnickou osobou Ručí, pokud se tak dohodli ve společenské smlouvě Ručí za její dluhy po zániku korporace do výše podílu na likvidačním zůstatku, nejméně však v rozsahu, v němž ručili za jejího trvání Neručí, pokud se tak nedohodli ve společenské smlouvě Ručí v plné výši za všechny dluhy obchodní korporace Žádná z předchozích možností.
MEZI OBCHODNÍ KORPORACE PATŘÍ Nadace a nadační fond Svěřenský fond Každá právnická osoba Korporace spolek Komanditní společnost.
ZA OBCHODNÍ KORPORACI LZE JIŽ PŘED JEJÍM VZNIKEM:(multi) Nelze jednat ani ji zastupovat, protože není právním subjektem Jednat, přičemž kdo takto jedná, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám Jednat, přičemž obchodní korporace může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít Žádná z předchozích možností.
MEZI PŘEMĚNY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ŘADÍME:(multi) Transformace Fúzi splynutím Fúzi sloučením Změna právní formy Kartelovou dohodu Likvidace Prohlášení konkursu Rozdělení Spojování Žádná z předchozích možností.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL V DRUŽSTVU ČINÍ: Alespoň 10 000,- Kč Alespoň 30 000,- Kč Alespoň 50 000,- Kč Alespoň 100 000,- Kč Žádná odpověď není správná.
OZNAČTE SPRÁVNOU OBCHODNÍ FIRMU:(multi) Mercedes a syn Mercedes a spol. Mercedes, s.r.o. Mercedes, výrobní družstvo Žádná odpověď není správná / pokud je Mercedes jméno společníka, tak to Mercedes a spol. obchodní firma je.
OZNAČTE SPRÁVNOU OBCHODNÍ FIRMU:(multi) OMEGA a spol. OMEGA, s.r.o. OMEGA – prodej jízdních kol OMEGA, a.s. OMEGA – výrobní družstvo.
OZNAČTE SPRÁVNOU OBCHODNÍ FIRMU:(multi) ALFA – prodej dlaždiček ALFA a spol. ALFA, k.s. Bytové družstvo ALFA Žádná odpověď není správná.
ZVOLTE SPRÁVNOU OBCHODNÍ FIRMU:(multi) PORSCHE a syn PORSCHE, výrobní družstvo PORSCHE, komanditní společnost PORSCHE, s.r.o. Žádná odpověď není správná.
NÁVRH NA ZÁPIS OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU MUSÍ BÝT PODÁN: Do 1 měsíce od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského oprávnění Nejpozději do 1 roku od založení společnosti Do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského oprávnění Do 60 dnů od založení společnosti Do 6 měsíců od založení společnosti.
FIRMOU FYZICKÉ OSOBY JE: Jméno a příjmení Název, který si fyzická osoba pro svoji firmu zvolí, a pod kterým podniká Příjmení fyzické osoby s dodatkem obsahující předmět podnikání Fyzické osoby nemají firmu Žádná odpověď není správná.
OBCHODNÍ FIRMA PODLE ZÁK. Č. 89/2012 SB.:(multi) Je označení schopné grafického znázornění, je-li způsobilé odlišit výrobky nebo služby majitele od výrobků a služeb jiných osob – spočívající ve slovech, barvě, kresbě, písmenech, číslicích, kombinaci slov a obrazu, prostorovém řešení (tvar výrobku či obalu) Je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku, a ne výraz pro podnikatele, subjekt práva (obchodní společnost aj.) tehdy formulace ve smlouvě, že „je uzavřena firmou A a firmou B“ je nesprávná a mohla by být důvodem její neplatnosti Je výraz pro podnikatele, subjekt práva (obchodní společnost aj.) tehdy formulace ve smlouvě, že „je uzavřena firmou A a firmou B“ je správná Může být převedena samostatně, bez současného převodu závodu nebo jeho části, tedy není to pak smlouvou o koupi závodu Musí spočívat ve jménu a příjmení daného podnikatele, popř. dodatku, jedná-li se o člověka, osobu fyzickou.
JEDNOČLENNÁ SPOLEČNOST JE SITUACE, KDY: Žádná z předchozích možností Veřejnou obchodní společnost může založit pouze jeden zakladatel Kapitálová společnost má jediného společníka Má pouze jediného člena statutárního orgánu.
REZERVNÍ FOND: Musí vytvořit obchodní společnost, za jejíž závazky ručí ze zákona jeden nebo více společníků veškerým svým majetkem Se tvoří výlučně z příplatků zakladatelů nad výši vkladů Musí vytvořit každý podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku Musí vytvořit každá obchodní společnost Žádná z předchozích možností.
ORGÁNY DRUŽSTVA JSOU:(multi) Dozorčí rada Valná hromada Správní rada Kontrolní komise Členská schůze /ještě představenstvo a jiné orgány určené stanovami.
ZAPISOVANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL DRUŽSTVA ČINÍ.
KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA MUSÍ MÍT MINIMÁLNĚ.
REZERVNÍ FOND OBLIGATORNĚ VYTVÁŘÍ: Družstvo Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost Společnost s ručením omezeným Žádná odpověď není správná /už se nevytváří povinně (akciová společnost má nějaké výjimky).
O ZÁKONNÉM REZERVNÍM FONDU PLATÍ: Akciová společnost jej povinně tvoří z čistého zisku minimálně do výše 20 % základního kapitálu Komanditní společnost jej povinně tvoří minimálně do výše 10 % základního kapitálu Musí ho vytvořit všechny obchodní společnosti Společnost s ručením omezeným jej tvořit nemusí Žádná z předchozích možností /nemusí nikdo.
POKUD SPRÁVCE VKLADU UVEDE VE SVÉM PROHLÁŠENÍ O SPLACENÍ VKLADU, KTERÉ SE PŘIKLÁDÁ K NÁVRHU NA ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU VYŠŠÍ ČÁSTKU, NEŽ KTERÁ JE SPLACENA: Ručí věřitelům za závazky společnosti po dobu 1 roku Ručí věřitelům do výše tohoto rozdílu po dobu 5 let od vzniku společnosti Ručí věřitelům za závazky společnosti spolu s ostatními společníky solidárně a neomezeně Neručí z tohoto titulu za závazky společnosti Žádná z předchozích možností.
OMEZENÍ JEDNATELSKÉHO OPRÁVNĚNÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI S ÚČINKEM VŮČI TŘETÍM OSOBÁM NAD RÁMEC ZÁKONA: Je možné, pokud vyplývá z rozhodnutí orgánů společnosti Je možné, pokud vyplývá ze stanov Je možno uplatnit jen pokud byl při něm překročen rozsah předmětu podnikání společnosti Není možno uplatňovat vůči třetím osobám, i když bylo zveřejněno Žádná z předchozích možností.
PŘEDMĚTEM VKLADU MŮŽE BÝT:(multi) o Pohledávka o Jakákoli ocenitelná věc o Státní dluhopis o Věc nehmotná.
VALNÁ HROMADA JE:(multi) Statutárním orgánem s. r. o. Nejvyšším orgánem v. o. s. Nejvyšším orgánem a. s. Nejvyšším orgánem s. r. o.
NEPENĚŽITÝM VKLADEM NEMŮŽE NIKDY BÝT: Nemovitost Pohledávka Podnik nebo jeho část Směnka Know-how Věc movitá či nemovitá Závazek spočívající v provedení prací či služeb Majetek, který společnost nemůže využít ve vztahu k podnikání.
NEPENĚŽITÝM VKLADEM SPOLEČNÍKA NEMŮŽE BÝT:(multi) Pohledávka vůči společnosti Závazek poskytnutí služeb Vedení účetnictví Podnik Know – how Věc movitá Nemovitost.
NEPENĚŽITÝM VKLADEM DO OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI MŮŽE BÝT:(multi) Pohledávka vůči společnosti Závazek vykonání určité práce či poskytnutí služby Know – how Podnik Žádná odpověď není správná.
HODNOTA NEPENĚŽITÉHO VKLADU U A.S. A S.R.O. MUSÍ BÝT STANOVENA: Na základě rozhodnutí valné hromady Na základě posudku znalce stanoveného soudem Na základě posudku znalce, kterého si zvolí společnost Rozhodnutím soudu na návrh některého ze zakladatelů Na základě souhlasu všech společníků.
VKLADY DO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI: Musí být splaceny jen u s.r.o. a a.s. Musí být vždy splaceny ve 100 % ještě před vznikem společnosti Ve 100 % musí být před vznikem kapitálové společnosti splaceny vklady nepeněžité Ve 100 % musí být splaceny před vznikem každé společnosti vklady peněžité Žádná z předchozích možností.
FÚZE PŘEDSTAVUJE: Formu sloučení společností nebo splynutí Formu změny právní formy společnosti Formu zrušení společnosti s likvidací Jednu z fází převodu jmění na společníka Žádná z předchozích možností.
VÝPOVĚĎ MŮŽE BÝT DŮVODEM PRO ZRUŠENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI: U s.r.o. U a.s. U v.o.s. U komanditistů komanditní společnosti U společníků obchodní společnosti Žádná odpověď není správná.
SOUSTŘEDĚNÍM VŠECH PODÍLŮ V RUKOU JEDINÉHO SPOLEČNÍKA KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI JE SITUACÍ, KTEROU ZÁKON OZNAČUJE JAKO …. SPOLEČNOST.
SPOLEČNOST VZNIKÁ: Rozhodnutím správního orgánu Dnem udělení živnostenského oprávnění Zápisem do obchodního rejstříku Podpisem společenské smlouvy Žádná z předchozích možností.
OBCHODNÍ SPOLEČNOST ZANIKÁ: Dohodou společníků Likvidací Rozhodnutím soudu Přechodem jmění na právního nástupce Výmazem z obchodního rejstříku.
OBCHODNÍ SPOLEČNOST ZANIKÁ: Splněním účelu, pro který byla založena Dohodou společníků Rozhodnutím soudu Výmazem z obchodního rejstříku Uplynutím doby, na kterou byla založena.
REZERVNÍ FOND PŘI SVÉM VZNIKU POVINNĚ VYTVÁŘÍ: V.O.S K.S. Každá O.S. A.S. Žádná odpověď není správná /už se nevytváří povinně.
REZERVNÍ FOND SE POVINNĚ VYTVÁŘÍ: Při zvyšování základního kapitálu Z příplatků společníků Při vzniku společnosti Z čistého zisku společnosti Žádná z předchozích možností /už se nevytváří povinně.
PRO VŠECHNY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PLATÍ:(multi) Odpovídají za své závazky Ručí za své závazky Mohou být založeny pouze jedinou osobou Tvoří základní kapitál Mohou být založeny pouze za účelem podnikání Zakládající se společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou Vznikají zápisem do obchodního rejstříku.
VŠECHNY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI:(multi) Mají právní subjektivitu od založení Mohou být založeny i jednou osobou Mohou být založeny za účelem podnikání Zanikají výmazem z obchodního rejstříku Žádná z předchozích možností.
SPOLEČNÍK KAŽDÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZA ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI: ručí neručí odpovídá neodpovídá žádná z předchozích možností .
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SE POVINNĚ NEVYTVÁŘÍ: Ve všech obchodních společnostech V komanditní společnosti V akciové společnosti Ve veřejné obchodní společnosti Ve společnosti s ručením omezeným.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SE POVINNĚ VYTVÁŘÍ:(multi) Ve všech obchodních společnostech U komanditní společnosti U akciové společnosti Ve veřejné obchodní společnosti Ve společnosti s ručením omezeným /k.s. není určen, a.s. 2 mil Kč nebo 80 tis eur, s.r.o. 1 Kč.
OMEZENÍ JEDNATELSKÉHO OPRÁVNĚNÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI S ÚČINKEM VŮČI TŘETÍM OSOBÁM NAD RÁMEC ZÁKONA: Je možné, pokud vyplývá ze stanov Je možné, pokud vyplývá ze společenské smlouvy Není možno uplatňovat vůči třetím osobám, i když bylo zveřejněno Je možno uplatnit jen pokud byl při něm překročen rozsah předmětu podnikání společnosti Žádná z předchozích možností.
OBCHODNÍ PODÍL JE: Míra práv a povinností, plynoucí z účasti společníka s.r.o. na společnosti Součást vlastního kapitálu Součást základního kapitálu Vklad společníka do společnosti Žádná z předchozích možností /obchodní podíl je nyní pouze podíl.
JMÉNEM SPOLEČNOSTI MŮŽE PŘED JEJÍM VZNIKEM JEDNAT: Prokurista Statutární orgán Nikdo, neboť společnost ještě neexistuje Pouze zakladatelé Každá osoba, přičemž je z takového jednání zavázána sama, pokud společnost tyto závazky neschválí způsobem stanoveným zákonem.
MEZI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY PODNIKU PATŘÍ: Organizační složka podniku zahraniční osoby Obchodní firma Obchodní zastoupení Odštěpný závod Žádná z předchozích možností / Organizační složka→ nově pobočka obchodního závodu (pob.obch.záv zapsaná do OR je odštěpný závod).
MEZI ORGANIZAČNÍ SLOŽKY PODNIKU NEPATŘÍ: Obchodní firma Odštěpný závod Obchodní zastoupení Organizační složka podniku zahraniční osoby Žádná z předchozích možností / Organizační složka→ nově pobočka obchodního závodu (pob.obch.záv zapsaná do OR je odštěpný závod).
NEPENĚŽITÉ VKLADY MUSÍ BÝT SPLACENY:(multi) Do jednoho měsíce po vzniku společnosti Do 6 měsíců po vzniku společnosti Do 1 roku od vzniku společnosti Do 5 let od vzniku společnosti s ručením omezeným Do 5 let od vzniku společnosti Do 10 let od vzniku společnosti Před zápisem do obchodního rejstříku Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku Před založením společnosti Žádná odpověď není správná.
O OBCHODNÍ FIRMĚ PLATÍ: Rozlišujeme osobní a kapitálovou Může mít jediného společníka (asi) Zapisuje se do obchodního rejstříku Ručí neomezeně Její ZK je 200 000 Kč.
OBCHODNÍ FIRMU MÁ: (multi) Fyzická osoba, která podniká podle živnostenského zákona bez ohledu na to, zda je zapsána v obchodním rejstříku Právnická osoba, která podniká podle živnostenského zákona, aniž by byla zapsaná v obchodním rejstříku Každý podnikatel ve smyslu obchodního zákoníku Každý podnikatel Každý podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku Pouze podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku Pouze podnikatel fyzická osoba Pouze podnikatel právnická osoba Každá právnická osoba Fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
MEZI ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI BEZ LIKVIDACE NEŘADÍME: Sloučení Rozdělení Změnu právní formy Smrt společníka Splynutí.
VALNÁ HROMADA NENÍ OBLIGATORNÍM ORGÁNEM: Veřejné obchodní společnosti V žádné obchodní společnosti Společnosti s ručením omezeným Akciové společnosti Žádná odpověď není správná.
REZERVNÍ FOND SE POVINNĚ VYTVÁŘÍ: Při založení společnosti Při vzniku společnosti Z čistého zisku společnosti Z příplatků společníků Žádná odpověď není správná /už se nevytváří povinně.
DRUŽSTVO VZNIKÁ.
ČLENEM DRUŽSTVA MŮŽE BÝT FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ DOSÁHLA VĚKU.
NEDĚLITELNÝ FOND DRUŽSTVA MUSÍ BÝT ZŘÍZEN PŘI VZNIKU DRUŽSTVA VE VÝŠI ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests