option
My Daypo

VŠE- S.R.O.

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
VŠE- S.R.O.

Description:
VŠE Právo-Společnost s ručením omezeným

Author:
AVATAR

Creation Date:
10/12/2017

Category:
University

Number of questions: 30
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
SPOLEČNÍCI S.R.O. RUČÍ VĚŘITELŮM ZA DLUHY SPOLEČNOSTI Každý do výše nesplaceného vkladu Za dluhy společnosti ručí solidárně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzvání k plnění Společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku Žádná z předchozích možností Každý do výše svého vkladu.
PŘED PODÁNÍM NÁVRHU NA ZÁPIS S.R.O. DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU MUSÍ BÝT SPLACENO NA KAŽDÝ PENĚŽITÝ VKLAD: Nejméně 50 % Nejméně 30 % Nejméně 40 % Peněžité vklady musí být splaceny v plné výši Žádná z předchozích možností.
PŘI VZNIKU S.R.O. VÍCE OSOBAMI CELKOVÁ HODNOTA PENĚŽITÝCH VKLADŮ SPOLU S HODNOTOU NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ MUSÍ ČINIT ALESPOŇ.
VALNÁ HROMADA S.R.O. JE TVOŘENA.
S.R.O. SE MŮŽE PŘEMĚNIT.
PŘEVOD PODÍLU NA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM JE (multi) Zakázaný I bez souhlasu umožněn, pokud je převáděn na jiného společníka společnosti a společenská smlouva nestanoví, že je tento převod podmíněn souhlasem některého z orgánu společnosti Je umožněn i na osobu, která není společníkem společnosti, ale pouze se souhlasem valné hromady Je možný vždy na jakoukoli osobu a bez souhlasu některého z orgánu společnost Žádná z předchozích možností.
STATUTÁRNÍM ORGÁNEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM JE: Představenstvo Valná hromada Prokurista Odpovědný zástupce Jeden nebo více jednatelů.
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM: Musí mít vždy dozorčí radu Nemusí mít dozorčí radu Dozorčí orgán se jmenuje kontrolní rada Dozorčí rada se jmenuje Výbor lidové kontroly Žádná z předchozích možností.
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM: Může nabýt svůj podíl, nejde-li o jeho nabytí smlouvou o převodu podílu Může nabýt vlastní obchodní podíl na základě rozhodnutí soudu Může nabýt vlastní obchodní podíl rozhodnutím valné hromady Může nabýt vlastní obchodní podíl na základě smlouvy Nemůže nikdy nabýt vlastní obchodní podíl / ZOK §149.
SPOLEČNÍCI SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM: Za závazky společnosti ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v Obch. rejstříku Za závazky společnosti ručí do výše svých splacených vkladů Za závazky společnosti neručí Za závazky společnosti odpovídají Za závazky společnosti ručí solidárně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.
SPOLEČNÍCI SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM RUČÍ VĚŘITELŮM ZA DLUHY SPOLEČNOSTI: za dluhy společnosti ručí solidárně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění žádná z předchozích možností společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku každý do výše svého nesplaceného vkladu každý do výše svého vkladu.
OBCHODNÍ PODÍL VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM: Nemůže být předmětem dědického řízení Může náležet více osobám Nemůže být předmětem zástavního práva Nemůže být převeden na jiného společníka, a to ani se souhlasem valné hromady Může náležet pouze jedné osobě a to fyzické.
VALNÁ HROMADA JE: Nejvyšším orgánem v.o.s. Nejvyšším orgánem k.s. Statutárním orgánem družstva Statutárním orgánem s.r.o. Nejvyšším orgánem s.r.o.
SPOL. S R.O. SE ZRUŠUJE:(multi) Rozhodnutím valné hromady Rozhodnutím živnostenského úřadu Rozhodnutím soudu Rozhodnutím dozorčí rady Rozhodnutím jednatelů /ZOK §241 (1) (2).
VALNÁ HROMADA JE OBLIGATORNÍM ORGÁNEM: Veřejné obchodní společnosti Komanditní společnosti Společnosti s ručením omezeným Družstva Žádná není správná.
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM MŮŽE NABÝT VLASTNÍ OBCHODNÍ PODÍL: V případech stanovených obchodním zákonem Rozhodnutím valné hromady Na základně rozhodnutí soudu Pokud to umožňuje společenská smlouva Žádná není správná /může nabýt svůj podíl, nejde-li o jeho nabytí smlouvou o převodu podílu.
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM S JEDINÝM SPOLEČNÍKEM: Nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ruč. omezeným Může být jediným zakladatelem nejvýše tří společností s ručením omezeným Nemůže být jediným zakladatelem akciové společnosti Nemůže být společníkem veřejné obchodní společnosti Žádná z předchozích možností.
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM S VÍCE NEŽ JEDINÝM ZAKLADATELEM LZE ZALOŽIT: Zakladatelskou listinou v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zakladatele Společenskou smlouvou ve formě notářského zápisu Společenskou smlouvou v písemné formě s ověřeným podpisem zakladatele Stanovami ve formě notářského zápisu Žádná odpověď není správná.
OZNAČTE SPRÁVNÁ TVRZENÍ O PROKUŘE: (multi) Prokura vzniká smlouvou mezi podnikatelem a prokuristou Jde o zvláštní druh plné moci, která nemůže být s účinkem vůči třetím osobám omezena nad rámec omezení vyplývajících zákona Vzniká rozhodnutím statutárního orgánu o udělení prokury Může ji udělit každý podnikatel Prokuristou může být pouze fyzická osoba.
ZÁPIS PROKURISTY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU MÁ ÚČINKY: Kogentní Deklaratorní Konstitutivní Demonstrativní Žádná odpověď není správná.
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM VZNIKÁ: Uzavřením společenské smlouvy a jejím podpisem Rozhodnutím ustavující valné hromady Podpisem zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu Zápisem do obchodního rejstříku Žádná z předchozích možností.
U S.R.O. MÁ KAŽDÝ ZE SPOLEČNÍKŮ VKLADOVOU POVINNOST MINIMÁLNĚ: Ve výši 30.000,- Kč Výše není omezena Ve výši 200 000,-Kč Ve výši 10.000,- Kč Ve výši 1,- Kč Zákon to neupravuje.
JEDNOTLIVÉ PENĚŽITÉ VKLADY SPOLEČNÍKŮ MUSÍ BÝT V OKAMŽIKU VZNIKU S.R.O. SPLACENY VE VÝŠI.
SPOLEČENSKÁ SMLOUVA U SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM MUSÍ:(multi) Být v písemné formě, sepsána notářským zápisem Určení dozorčí rady, která je u této formy obchodní korporace obligatorní Určení, zda jsou kmenové listy zastupitelné a zda je možné s nimi obchodovat na regulovaných trzích s cennými papíry Obsahovat výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly Obsahovat počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.
FYZICKÁ NEBO PRÁVNICKÁ OSOBA MŮŽE BÝT SPOLEČNÍKEM S NEOMEZENÝM RUČENÍM:(multi) Maximálně tří obchodních společností Pouze v jedné společnosti Bez omezení Neomezeně může ručit pouze fyzická osoba Žádná z předchozích možností.
ZAKLADATEL A SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SE VE SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ ZAVÁZAL, ŽE VNESE DO TÉTO OBCHODNÍ KORPORACE NEPENĚŽITÝ VKLAD -- KNOW-HOW V HODNOTĚ 2 MIL. KČ, TAKTO OCENĚNO KNOW-HOW BYLO I VE SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ. V DOBĚ VZNIKU SPOLEČNOST SE VŠAK V DŮSLEDKU NEDÁVNÉHO TECHNOLOGICKÉHO VÝVOJE SNÍŽILA HODNOTA KNOW-HOW NA 1 MIL KČ. KTERÁ TVRZENÍ JSOU SPRÁVNÁ? Zakladatel A je povinen doplatit rozdíl mezi oceněním ve společenské smlouvě a cenou (hodnotou) v době nabytí know-how společností Ostatní společníci jsou společně a nerozdílně povinni doplatit rozdíl ze svých prostředků Zakladatel A není povinen rozdíl doplatit, zakladatel A ručí do výše rozdílu Společnost je povinna doplatit rozdíl ze svých prostředků Žádná z předchozích možností.
VKLAD SPOLEČNÍKA V S.R.O. SE SPLATÍ: Nejpozději do 5 let Nejpozději do jednoho roku Nejpozději do 3 let Nejpozději do 2 let Žádná odpověď není správná.
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM: Může nabýt vlastní obchodní podíl v případech stanovených Obchodním zákoníkem Nemůže nikdy nabýt vlastní obchodní podíl Může nabýt vlastní obchodní podíl na základě usnesení valné hromady Může nabýt vlastní obchodní podíl, pokud to připouští stanovy akciové společnosti Může nabýt vlastní obchodní podíl na základě rozhodnutí soudu /může nabýt svůj podíl, nejde-li o jeho nabytí smlouvou o převodu podílu.
PROKURU LZE UDĚLIT: Fyzické i právnické osobě Pouze právnické osobě Pouze fyzické osobě Tuzemské i zahraniční osobě Žádná odpověď není správná.
MAXIMÁLNÍ POČET SPOLEČNÍKŮ V S.R.O.: Není omezen Je 50 právnických osob Je 50 fyzických osob 70 fyzických osob Žádná z odpovědí není správná.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests