option
My Daypo

VŠE Smlouvy

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
VŠE Smlouvy

Description:
VŠE-Právo- Smlouvy

Author:
AVATAR

Creation Date:
11/12/2017

Category:
University

Number of questions: 38
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Mezi zvláštní způsoby uzavírání smluv řadíme:(multi) Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku (dřívější obchodní veřejnou soutěž) Sjednání smlouvy tacitně (mlčky) Sjednání smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku Sjednání smlouvy výslovnou ústní dohodou Veřejný závazek Veřejnou nabídku (dříve veřejný návrh) Dražba.
Mezi zvláštní způsoby uzavírání smluv neřadíme: Veřejné zakázky Veřejný návrh Veřejnou obchodní soutěž Veřejný závazek Žádná z předchozích možností.
Při smlouvě o výpůjčce: Musí být vrácena jiná podobná věc Musí být vrácena cena věci vyjádřena v penězích Musí být vrácena jiná věc stejné hodnoty Musí být vrácena tatáž věc Žádná z předchozích možností.
Smlouva musí mít písemnou formu:(multi) V případě prodeje movité věci V případě prodeje podniku V případě prodeje nemovitosti V případě mandátní smlouvy V případě kupní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku V případě smlouvy o koupi najaté věci V případě smlouvy o nájmu podniku Žádná odpověď není správná.
Smlouva zásadně nevzniká(multi) Pouhým doručením návrhu (nabídky) adresátovi Opožděným akceptem návrhu (nabídky) Včasným akceptem návrhu (nabídky) s drobným dodatkem nebo odchylkou, který podstatně nemění jeho podmínky Včasným a bezvýhradným akceptem návrhu (nabídky) Pouhým odesláním návrhu (nabídky) adresátovi.
Smlouva o sdružení: Upravuje sdružení několika osob, aby se společně přičinily o dosažení sjednaného účelu Zakládá sdružení s právní subjektivitou Je upravena pouze v občanském zákoníku, podnikatelé tento smluvní typ uzavřít nemohou Není upravena v občanském zákoníku Žádná z předchozích možností /Sdružení už není → přejmenováno.
Sdružení založené na základě smlouvy o sdružení podle občanského zákoníku: Je právnickou osobou Je právnickou osobou, je-li zapsáno v obchodním rejstříku Musí mít nejméně pět účastníků Nemá způsobilost k právům a povinnostem Žádná z předchozích možností /Sdružení už není → přejmenováno.
Určete právní vadu zboží v případě kupní smlouvy: Zboží vykazuje kvantitativní nedostatky Je dodáno jiné zboží Zboží je zatíženo právy z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví Kupní smlouva neobsahuje podstatné náležitosti Žádná z předchozích možností.
Od uzavřené smlouvy lze odstoupit: Jen z důvodu prodlení Vždy, je-li to ve smlouvě sjednáno Vždy, dojde-li k nedostatku finančních prostředků Pouze dohodou stran Jen z důvodu vadného plnění.
Od uzavření smlouvy lze odstoupit: Vždy, pokud je to stanoveno ve smlouvě Pouze dohodnou stran Vždy, pokud nemám dostatek finančních prostředků Jen z důvodu prodlení Žádná správná.
Smluvní návrh je označován jako.
Kupní smlouva(multi) Musí mít vždy písemnou formu Musí mít písemnou formu, je-li předmětem prodeje věc nemovitá Žádná odpověď není správná Nemusí mít písemnou formu, pokud předmětem prodeje jsou věci movité Jejímž předmětem je věc nemovitá, upravuje obchodní zákoník.
Označte správná tvrzení o smluvní pokutě(multi) Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh snížit až do výše škody Zaplacením smluvní pokuty závazek zaniká Na zaplacení smluvní pokuty mají vliv tzv. liberační důvody Může být sjednána i ústně Musí být sjednána písemně Při porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou má druhá strana právo na náhradu škody i na smluvní pokutu.
Akceptační lhůta je lhůta: K uplatnění nároků z titulů porušení povinnosti K podání reklamace K podání žaloby u soudu K uplatnění nároku na plnění u dlužníka K přijetí návrhu smlouvy K poskytnutí plnění podle smlouvy ?Pro přijetí smlouvy, během které lze návrh smlouvy odvolat.
Akceptační lhůta činí podle zákona: 15 dní 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců Žádná z předchozích možností.
Lhůtu pro přijetí návrhu smlouvy nazýváme lhůtou: Akceptační Promlčecí Pariční Výpovědní Splatnosti.
Oferta je: Lhůta pro přijetí návrhu Vyjádření účelu smlouvy Smluvní návrh Přijetí smluvního návrhu Pomsta.
Ofertou rozumíme: Návrh na uzavření smlouvy Odpověď na návrh uzavřít smlouvu Odmítnutí návrhu uzavřít smlouvu Součást individuálního právního aktu Žádná odpověď není správná.
O odstoupení od smlouvy platí: (multi) Odstoupit od smlouvy může pouze dlužník Možnost odstoupit musí vyplývat ze zákona Odstoupením zanikají práva a povinnosti ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody Možnost odstoupit musí vyplývat ze smlouvy Odstoupit od smlouvy může pouze věřitel.
Označte správná tvrzení týkající se smlouvy o smlouvě budoucí K uzavření smlouvy stačí jakákoliv forma Závazek k uzavření smlouvy zaniká, nevyzve-li je oprávněná strana k uzavření smlouvy ve lhůtě uvedené ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy Jde o tzv. smlouvu realizační, na jejímž základě vzniká nárok na plnění Jde o smlouvu, která není upravena v občanském zákoníku Její právní úprava se vztahuje pouze k nemovitým věcem.
Cena (výše úplaty) je podstatnou částí:(multi) Kupní smlouvy Smlouvy o obchodním zastoupení Smlouvy mandátní Smlouvy o dílo Smlouvy o prodeji podniku Smlouvy o zprostředkování Smlouvy o přepravě věci.
Cena (výše úplaty) není podstatnou částí:(multi) Smlouvy o prodeji podniku Smlouvy o dílo Smlouvy komisionářské Smlouvy o přepravě věci Kupní smlouvy.
Závazek uzavřít budoucí smlouvu uzavřenou mezi podnikateli zaniká: Není-li vlastní smlouva uzavřena bez zbytečných odkladů Nevyzve-li oprávněná strana závaznou stranu k uzavření smlouvy v době určené ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy Písemným doručením odstoupení, a to i bez uvedení důvodu Uplynutím 2 let od uzavření smlouvy Žádná z předchozích možností.
Smlouva musí být uzavřena vždy v písemné formě: Stanoví-li tak soud Je-li uzavírána mezi nepřítomnými Je-li sjednávána mezi podnikateli zapsanými do obchodního rejstříku Stanoví-li tak zákon Je-li sjednávána mezi přítomnými.
Kupní smlouva uzavřená podnikateli na dodávku zboží se řídí: Občanským zákoníkem Obchodním zákoníkem Směrnicemi EU o prodeji zboží Zákonem o ochraně spotřebitelů Žádná z předchozích možností.
Pro uplatnění smluvní pokuty mezi podnikateli platí:(multi) Nepřiměřenou smluvní pokutu může soud snížit Smluvní pokuta musí být sjednána písemně Smluvní pokutu lze sjednat i ústně Okolnosti vylučující odpovědnost mají vliv na povinnost platit smluvní pokutu Žádná z předchozích možností.
Je-li ujednána smluvní pokuta: Lze sjednat vedle smluvní pokuty i nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje Žádná z předchozích možností nelze uplatnit úrok z prodlení Jejíž výše je nepřiměřená, může ji soud snížit ex offo (i bez návrhu) Je jejím zaplacením zbaven dlužník splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
Kontraktační povinnost (tzn. povinnost uzavřít smlouvu): Nevyplývá ze zákona, ale lze ji převzít smlouvou o smlouvě budoucí Stanoví podnikatelům pro případ nutnosti chránit důležitý veřejný zájem obchodní zákoník Stanoví pouze zákon o cenných papírech Stanoví zákon o ochraně hospodářské soutěže Žádná z předchozích možností.
Předmětem smlouvy o dílu může být:(multi) Stavba Oprava movité věci Úprava movité věci Oprava a úprava nemovitosti Žádná z předchozích možností.
Nájemní smlouva uzavřená mezi podnikateli, jejímž předmětem jsou dopravní prostředky, se řídí: Směrnicemi EU Vyhláškami Ministerstva dopravy Předpisy upravujícími technické podmínky užívání dopravních prostředků Obchodním zákoníkem (neexistuje) Občanským zákoníkem.
Smlouva vzniká zásadně: Přijetím návrhu, i když je přijat opožděně Přijetím návrhu, i když obsahuje výhrady Doručením návrhu adresátovi, jestliže ho v akceptační lhůtě neodmítne Přijetím návrhu, je-li přijat včas a bez výhrad Žádná z předchozích možností.
Smlouva vzniká:(multi) Pokud se strany dohodnou o celém jejím obsahu Jestliže přijetí návrhu obsahuje pouze nepodstatné změny a doplňky Jestliže je návrh přijat co do obsahu, ale opožděně ?Také v případě, že se strany dohodnou pouze o podstatných náležitostech Také tacitně.
Mezi smlouvy příkazního typu neřadíme smlouvu:(multi) O zprostředkování Mandátní O prodeji podniku O obchodním zastoupení Komisionářskou.
Forma změny smlouvy uzavřené mezi podnikateli musí být: Dohodnuta ve smlouvě, jinak nelze smlouvu změnit Písemná, pokud takové ujednání je ve smlouvě obsaženo Písemná s úředně ověřenými podpisy Vždy písemná Žádná z předchozích možností.
Pro relativní obchody je charakteristické:(multi) Smluvními stranami jsou jakékoliv právnické osoby Smluvními stranami jsou jakékoliv fyzické osoby Smluvními stranami jsou pouze právnické osoby Smluvními stranami jsou vždy podnikatelé Smluvními stranami jsou podnikatelé… Souvisí s podnikatelskou činností Žádná z předchozích možností.
Není-li doba plnění ve smlouvě určena: Je smlouva neplatná Je věřitel oprávněn požadovat plnění závazku ihned po uzavření smlouvy Může dlužník splnit závazek kdykoli Určí ji podle zákona dlužník Žádná z předchozích možností.
Mezi absolutní obchody patří:(multi) Smlouva o prodeji podniku Smlouva o nájmu podniku Kupní smlouva Smlouva o dílo Nájemní smlouva.
Mezi absolutní obchody nepatří:(multi) Smlouva o dílo Kupní smlouva Smlouva o nájmu podniku Smlouva o prodeji podniku Smlouva o provozu dopravního prostředku.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests