option
My Daypo

VŠE-Závazek

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
VŠE-Závazek

Description:
VŠE Právo Závazek

Author:
AVATAR

Creation Date:
11/12/2017

Category:
University

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
ZÁVAZEK NEZANIKÁ:(multi) I vadným plněním pokud věřitel nevyužil právo odstoupit od smlouvy Splněním Odstoupením od smlouvy Započtením Plněním bez právního důvodu Zaplacením smluvní pokuty Poskytnutím jistoty Prodlením Uznáním Zaměřením účelu smlouvy.
Každý závazek zaniká Prodlením dlužníka Převzetím dluhu Postoupením pohledávky Přistoupením k dluhu Prekluzí Zaplacením odstupného Odstoupením od smlouvy Žádná z předchozích možností.
Závazek zaniká:(multi) Uložením do úřední úschovy Zaplacením odstupného Zmařením účelu smlouvy Převzetím dluhu Dohodou Poskytnutím jistoty Postoupením pohledávky ?Nemožnosti plnění – insolvence Žádná odpověď není správná I vadným plněním, pokud věřitel nevyužije právo odstoupit od smlouvy Uznáním.
Prekluze znamená: Promlčení závazkového vztahu Prodlení dlužníka Prodlení věřitele Zánik závazkového vztahu Žádná odpověď není správná.
Jako změnu závazku můžeme označit(multi) Vznik povinnosti platit úrok z prodlení Vznik povinnosti odstranit vady plnění Postoupení pohledávky Přistoupení dlužníka Vznik povinnosti ručitele uhradit závazek za dlužníka.
Změna závazku mezi podnikateli se může týkat: Žádná odpověď není správná Pouze objektu Jakékoliv prvku Objektu a subjektu Pouze subjektu a obsahu.
Mezi věcně-právní zajištění závazku neřadíme: Ručení Zástavní právo Podzástavní právo Zadržovací právo.
O postoupení pohledávky platí:(multi) Nelze postoupit pohledávku, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí Nelze postoupit pohledávku, která vznikne teprve v budoucnu Nelze postoupit pohledávku, která je vázána na osobu věřitele a dlužníka Postoupit nelze pohledávku, pokud by to odporovalo dohodě mezi věřitelem a dlužníkem Lze postoupit všechny pohledávky Je to změna v obsahu závazku Je to změna v předmětu závazku Je to změna v subjektech na straně dlužnické /první už podle NOZ lze, ale v insisu je pořád že nelze.
Při postoupení pohledávky se mění osoba.
Na základě smlouvy o postoupení pohledávky dochází: Ke změně předmětu smlouvy Ke změně obsahu smlouvy Ke změně v osobě dlužníka Ke změně v osobě věřitele K zániku smlouvy.
Postoupením pohledávky se změní Dlužník Obsah závazku Předmět závazku Věřitel Žádná z předchozích možností.
Dojde-li k uznání závazku mezi podnikateli, běží od uznání nová promlčecí doba: 3 roky 10 let 1 rok Shodná s dobou, která uplynula do okamžiku uznání Žádná z předchozích možností.
Obsah závazku se změní: Postoupením pohledávky Prodlením dlužníka nebo věřitele Převzetím dluhu Přistoupením k závazku Prekluzí Přistoupením k dluhu Žádná z předchozích možností.
Závazky, v nichž jsou v rovnováze vzájemná práva a povinnosti stran, jsou závazky: Generické Alternativní Synallagmatické Asynallagmatické Solidární.
Mezi zánik závazku na základě právní události řadíme Výpověď Smrt dlužníka Dohodu Započtení Odstoupení od smlouvy Žádná s předchozích možností.
Mezi zánik závazku na základě právního úkonu řadíme: Smrt dlužníka Dodatečná nemožnost plnění Splacení odstupného Uplynutí doby.
Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn: Připsáním částky na účet věřitele Pokynem dlužníka své bance Odepsáním částky z účtu dlužníka Okamžikem úkonu banky dlužníka Okamžikem, kdy banka sdělí věřiteli, že má danou částku připsanou na účet.
O Obchodních závazkových vztazích platí: Jsou druhem právních vztahů Jsou upraveny výhradně předpisy občanského práva Vznikají výlučně na základě smlouvy Nepřipouštějí odchylnou úpravu od zákona Upravují vztahy výhradně mezi podnikateli (i mezi státem a podnikatelem).
Zánik závazku zmařením účelu smlouvy předpokládá mimo jiné: Písemnou dohodu stran, kterou se smlouva ruší Uplynutí prekluzivní lhůty Vyjádření účelu, pro který je smlouva uzavírána přímo ve smlouvě Zaplacení odstupného Žádná z předchozích možností.
Dílčí závazek znamená, že:(multi) Každý z dlužníků se zprostí odpovědnosti, pokud splní to, k čemu se zavázal sám Každý z dlužníků může odmítnout plnit za ostatní Závazek zanikne, jen když splní věřiteli všichni dlužníci svůj podíl Věřitel může požadovat splnění celého závazku na kterémkoliv z dlužníků Dlužníci odpovídají za splnění závazku podle výše svých podílů na závazku.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests