option
My Daypo

Vývojová biologie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Vývojová biologie

Description:
připravný test

Author:
AVATAR

Creation Date:
15/06/2022

Category:
University

Number of questions: 123
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jak vzniká entoderm u Drosophily? invaginací z anteriorní a posteriorní části invaginací jen z posteriorní části epibolií budoucího ektodermu.
Jaké vajíčko má Drosophila? telolecitální polylecitální centrolecitální oligolecitální mezolecitální se superficiálním (povrchové) rýhováním s parciálním rýhováním.
Dorzo-ventrální osa u Drosophily je určena: proteinem Dorsal průnikem spermie gradientem Hunchbacku.
Jak je určeno pohlaví u Drosophily: X0 samec XX samice XY samec XZ samice.
Průnik spermie do vajíčka u Drosophily do presumptivní anteriorní části do presumptivní posteriorní části nemají spermie.
Protein Dorsal jeho transport do buněk je umožněn specificky do jader na ventrální straně embrya jeho transport do buněk je umožněn specificky do jader na dorzální straně embrya jeho transport do buněk je umožněn specificky do jader na obou stranách embrya jeho mutace způsobí dorzalizaci celého embrya.
Regulační vajíčko má determinovaný vývoj má multipotentní buňky je u ježovek a sumek je u ježovek a savců.
Rozpoznání spermie a vajíčka je dáno: sekrecí rozpustných molekul vajíčkem přichycením spermie k epitelu samičího pohlavního traktu fuzí prvojader proniknutím spermie přes extracelulární obaly.
Jaká vajíčka mají totální rýhování? isolecitální telolecitální mesolecitální centrolecitální.
Které skupiny mají parciální diskoidální rýhování? ryby ptáci.
Mezi extracelulární části X obaly vajíčka patří: vitelinní membrána zona pellucida genový obal cumulus.
Mozaikové vajíčko má determinovaný vývoj jeho buňky jsou multipotentní.
Vajíčko savců je oplodněno ve fázi: v první metafázi redukčního dělení v druhé metafázi redukčního dělení ve fázi primárního oocytu.
Blokace polyspermie u savců: vylití kortikálních granul zabraňuje průniku spermií vylití kortikálních granul nezabraňuje vícenásobnému průniku spermií splýváním kortikálních granul se zonou pelucidou změnou konformace ZP proteinů.
Oplození charakterizuje: chemotaktický pohyb spermie fúze genetického materiálu spermie a vajíčka aktivace metabolizmu vajíčka a počátek vývoje zárodku kontakt a rozpoznání vajíčka a spermie.
Výhradně z entodermu vzniká/vznikají splanchnopleura výstelka ústní dutiny gliové buňky celé svalstvo trávicí trubice.
Kterými zárodečnými listy je obklopena pravá tělní dutina? / čím je ohraničen coelom (/ Buňky ohraničující coelom vznikají z): mezodermem ektodermem entodermem a mezodermem více zárodečnými listy.
Jako první Hensenovým uzlem prochází: ektoderm entoderm mezoderm.
U koho se nevyskytuje mezoderm u kroužkovců u polostrunatců u žahavců u prvoústých.
Výhradně mezodermálního původu je/jsou: ledviny srdce škára somatopleura.
Amnion a chorion jsou z ekto- a mezodermu z ento- a mezodermu.
Přes primitivní proužek jako první migrují: buňky mezodermu buňky endodermu neurony (či budoucí neurony?).
Syncitiální blastoderm buněčný blastoderm povrchová vrstva buněk zárodečného terčíku ptačího zárodku. u Drozofily jádra volně v cytoplazmě.
Přeměna larvy v dospělce larva aktivně přijímá potravu, aby doplnila nedostatečnou výživu ze žloutku vývoj dospělého jedince žáby z larvy je pod kontrolou nadjícnového ganglia předního mozku u Holometabola je přímý vývoj přeměna na dospělce je metageneze larva aktivně přijímá potravu, aby doplnila zásoby potřebné pro přeměnu při přeměně je nevyhnutelné stadium kukly při přeměně nastává odvrhnutí některých genů a syntéza nových.
Proměna v dospělce u Holometabola je pod kontrolou: thyreoidálních hormonů hypofýzy.
Ve vývojovém cyklu je možný u některých organizmů zvrat pohlaví je možné i rozmnožování ve stadiu larvy u Holometabola - imaginální terčíky- z nich se vyvinou tkáně budoucího dospělce.
Pair-rule geny patří mezi ně fushi tarazu a even-skipped jsou pod vlivem gap genů ovlivňují geny polarity segmentů jejich přičiněním se embryo rozdělí na 14 parasegmentů.
Mezi maternální geny (X u Drozofily) nepatří: bicoid giant even-skipped fushi tarazu.
Nanos a Caudal ovlivňují / určují vývoj hlavové a thorakální části vývoj zadečkové části anterio-posteriorní osu.
Rekombinace je nutná při hojení rány dediferenciací buněk atd. probíhá v profázi meiotického dělení je výměna části sesterských chromozomů X chromatid během gametogeneze je zodpovědná za vznik mutantů.
Bicoid a Hunchback regulují anterior-posteriorní uspořádání vývoj hlavy a thoraxu vývoj posteriorní oblasti.
Imprinting: synonymum methylace DNA ovlivňuje štěpný poměr inaktivace genů v závislosti na pohlaví.
IP3 je inositol-3-fosfát X inositoltrifosfát aktivuje vylévání Ca2+, který je v ER X způsobuje uvolnění Ca2+ z endoplasmatického retikula aktivuje vylévání Ca2+, který je volně v cytoplazmě X způsobuje uvolnění Ca2+ z cytoplasmy zvyšuje pH X zvyšuje pH v buňce vajíčka.
Gonadotropní hormony z hypofýzy: určují pohlaví potlačením Müllerovy trubice a naopak podporou Wolffovy trubice mají vliv na vaječníky, funkci varlat neovlivňují, tam působí Leydigovy buňky FSH a LH působí stimulačně na tvorbu folikulů stimulují dělohu k tvorbě hormonů.
P-granula u Caenorhabditis elegans nejsou specifikují germinální linii jsou obsaženy ve všech blastomerách jsou ribonukleoproteinový komplex.
Polytenní chromozomy jsou v malpigických trubicích dipter jsou ve slinných žlázách larev komárů jsou v meristému cibule jsou v endospermu rostlin.
Pohlaví je jednoznačně určeno: pohlavními žlázami genotypem XY ženy, XX muži u člověka genotypem XY samců, XX samic Drosophily.
Pohlavní znaky: sekundární jsou u savců dány činností pohlavních žláz / jsou určeny typem gonády mohou být významně ovlivněny vnějšími faktory, podle nichž se určuje vývoj u člověka je XX žena a XY muž u savců je XX pohlaví heterogametické.
Nepohlavní rozmnožování: hlavně u rostlin a u bezobratlých, u obratlovců neprobíhá u savců neprobíhá v žádných fázích vývoje, hlavně díky jejich špatné regenerační schopnosti u prokaryot je jediným způsobem rozmnožování u jedinců odlišného pohlaví nikdy neprobíhá .
Nepohlavní rozmnožování: není možné u druhů, které mají odlišená pohlaví vznikne klon identických buněk jediný způsob rozmnožování jednobuněčných takto vzniklí potomci nemohou vytvářet gamety.
V buňkách jsou 2 X chromosomy inaktivovány - jaký je genotyp: xxx xxy xy.
Syncitioblast? neoddělená jádra neoddělené od žloutku cytoplasmatickou membránou u drozofily.
Blastocoel je dutina vyplněná tekutinou je spojená výhradně s gastrulací obojživelníků se nachází blíže animálnímu pólu morula už má blastocoel charakteristická jenom pro obojživelníky.
U koho neprobíhá neurulace: / Které organismy neprocházejí ve vývoji stadiem neuruly? nezmar ježura C. elegans.
Pulec žáby bez základů končetin je ve stádiu: moruly blastuly gastruly neuruly.
Blastoporus u prvoustých živočichů z něj vznikají ústa u druhoustých živočichů z něj vznikají ústa.
Co se stane, když se implantuje druhý dorzální ret blastoporu na vyvíjející se zárodek: vytvoří se druhé embryo, které bude spojené s prvním implantované buňky migrují k původnímu blastoporu a splynou s ním má za nasledek regresi zárodku z gastruly na stádium blastuly.
Derivát trávicí trubice je brzlík ledviny středoušní dutina vaječníky.
Kompaktace je výlučně záležitost plazů a savců vznikají těsné spoje mezi blastomerami na povrchu nevznikají vodivé spoje.
Placenta vzniká jako endokrinní orgán její klky jsou přímo omývány krví je tvořená z vaječných obalů.
Reprodukce dělení jedné buňky je jedině asexuální dělení jednobuněčného organismu je jedině asexuální při dělení prokaryotního typu nemůže docházet k rekombinaci u organismů s oddělenými pohlavími nemůže docházet k nepohlavnímu rozmnožování.
Zárodek se vyvíjí v těle matky: jen u savců i u jiných klokan má plod ve vaku, protože je nedostatecně vyživován placentou.
Energie pro pohyb bičíku je získávána: z mitochondriálního ATP z mitochondriálního GTP dyneinovou ATPázou dyneinovou GTPázou.
Stárnutí organizmu: může být způsobeno zkracováním telomer může být způsobeno oxidací důležitých makromolekul / oxidativním poškozením druhově víceméně specifické.
Proliferace a apoptóza v různé míře se uplatňují v celém životním cyklu živočicha úlohu v morfologii ve vývoji (např. formování prstů) jsou na etapy, proliferace na počátku vývoje, apoptosa při stárnutí vývojové protiklady: výstavba a destrukce, apoptosa způsobuje vývojové defekty.
Co pomáhá při přibližování prvojader? / fúzi prvojader zabezpečuje aktinový cytoskelet mikrofilamenta mikrotubuly bičík spermie.
Z ICM vzniká: embryo trofoblast alantois amnion.
Marginální proužek je tenká vrstva mezi area pellucida a area opaca.
Co přímo ovlivňuje Spemannův organizátor: vznik chordomezodermu a nervové trubice tvorba pokožky.
Akrozom lytický váček nachazí se na bázi spermie nutný pro akrozomální reakci u savců se přisaje na zónu pelucidu.
Klonování a přenos jader obratlovců se v laboratorních podmínkách provádí od: poloviny 19. stol. 60. let 20. stol. 90. let 20.stol. 21. století .
Vaječníky produkují hormon estrogen u savců uvolňují vajíčka v metafázi druhého meiotického dělení produkují látky, ze kterých vzniká bílek u hmyzu jsou tvořeny ovariolami.
Varlata savců obsahují v zárodečné tkáni Sertoliho buňky, na jejichž povrchu jsou přisedlé spermie během spermatogonie a jsou spojené plasmatickými můstky savců vycházejí při individuálním vývoji ze stejného základu jako vaječníky savců netvoří narozdíl od vaječníku žádné hormony člověka jsou činná celý život, nepodléhají žádným životním cyklům jako vaječníky.
Varlata vznikají v časné embryogenezi ze stejného základu jako vaječníky nemají cykly jako vaječníky mohou tvořit spermie po celý život jedince.
Děloha ženy: v sekreční fázi umožňuje zanoření blastuly ve 3. měsíci těhotenství produkuje chorion gonadotropin u všech savců v růstové a sekreční fázi produkuje hormony.
Somity - původ a co z nich vzniká: jsou z mezodermu vznikají ve stádiu časné gastruly vznikají z nich kosti a somatopleura.
Buňky buňky pohlavní linie putující do kortexu vytvoří oocyty a vznikne vaječník produkují látky, ze kterých vzniká bílek vaječné sekretují do svého okolí žloutkové granule, takže produkované vajíčko leží na žloutkové kouli jako u ptáků Sertoliho mají ve vaječniku stejnou funkci jako Leydigovy ve varlatech.
Na diferenciaci buňky se podílí: pouze jádro pouze cytoplasma gradient morfogenu alternativní splicing.
Význam centrioly ve spermii: růst mikrotubulů bičíku spojuje hlavičku a bičík ATPáza po průniku do vajíčka vytvoří cetrosom.
Posttranslační modifikace nezahrnuje: alternativní splicing adresaci proteinu metylaci uracilu RNA fosforylaci tyrosinových zbytků.
Spermie při průniku do vajíčka drozofily určí anterior-posteriorní osu dorso-ventrální o. pravo-levou o. žádnou osu.
Inaktivovaný chromosom X se vyskytuje jen u samic savců se nazývá Baarovo tělísko a vyskytuje se pouze v buňkách samců na jeho inaktivaci se podílí Xist mRNA se nevratně inaktivuje už v dvoubuněčném stádiu.
Co se tvoří z hypoblastu savců? chorion alantois amnion žloutkový váček.
Kompaktace: jen u plazů a savců od 8 buněk se dělí savčí buňky asynchronně na povrchuje je embryo drženo těsnými spoji vodivé spoje se nevyskytují.
Diminuce u škrkavek probiha: ve oogoniích spermatogoniích ve všech buňkách ve všech somatických buňkách.
Turnerův syndrom: geneticky podložená choroba, kdy chybí pohlavní chromozomy, je to žena bez vaječníků geneticky daná choroba, kdy se zárodek vyvíjí zejména jako žena, bez vaječníků.
Induktivní signalizace: hlavní mechanismus vzniku neurální trubice podílí se na ní autokrinní a parakrinní faktory [?] nevyskytuje se u epitelu.
Pohlavní buňky samčí jsou uchyceny na Leydigových buňkách, kde prochází celý vývoj samičí se vyvíjí ve vaječníku, kde jsou vyživovány trofickými buňkami, s kterými jsou po celý život spojeny plazmatickými můstky ukládají žloutek v procesu vitelogeneze, jeho hlavním zdrojem je ...
Gonádotropní hormony ovlivňují vývoj spermií a vajíček u samic vývoj vajíček, na varlata nemají vliv indukují produkci hormonu v děloze.
Pohlavní buňky u Drosophily zakládají: na anterioru na posterioru v oblasti blastoporu na ventrální straně.
P-granula u C. elegans jsou ve všech blastomerech specifikují zárodečnou germální linii jsou to ribonukleoproteinové komplexy nevyskytují se.
Pohlavní buňky ukládají žloutek v procesu vitelogeneze, jeho hlavním zdrojem je ... savčí vajíčka získávají žloutek v procesu vitelogeneze, prekurzory žloutku jsou vylučovány buňkami ovaria mitochondrie spermie přejde po splynutí spermie s vajíčkem do vajíčka, tím je zajištěna paternální dědičnost mitochondrií.
Gonadotropni hormony jsou vylučovány vaječníkem jsou vylučovány dření nadledvinek jsou vylučovány hypofýzou jsou vylučovány hypofýzou, odtud krví.
Foliotropin (FSH) ? je to hormon, který ovlivňuje např. vaječníky savců je to protein, který hypofýza uvolňuje do krve.
Pax6 má vazebné místo pro DNA a doménu pro protein-protein interakci ovlivňuje vznik oka a pankreatu indukuje tvorbu proteinu krystalinu v čočce a v pankreatu může geny, které ovlivňuje i reprimovat.
Angelmanův syndrom souvisí s imprintingem je to degenerativní onemocnění mozku ve stáří lze léčit antibiotiky.
Akrozomální reakci charakterizuje: vylití Ca2+ do extracelulárního prostoru fúze membrán tvorba mikrotubulů tvorba aktinových filament.
Tvorba komorového oka uplatňuje se mnoho induktivních reakcí ?něco jako že tvorba očního pohárku je indukovaná ?ektodermem je jednoprocesová/rázová.
Fosfolipáza C? je aktivní jen při oplození je aktivní i po zbytek života downstream indukuje zvýšení intracelulárního pH jestli indukuje vznik DAG a IP3.
Hormonální regulace dá se využít v boji s hmyzem, analogy juvenilních hormonů obojživelníci k metamorfoze potrebuji hormony štítné žlázy nastava uz velmi v brzy pri regulaci zaniku samicich gonad u samcich embryi.
Totální rýhování je u vajíček mesolecitálních alecitálních telolecitálních polylecitálních.
Dorzoventrální osa u Drozofily je určená polohou oocytu v ovariole gradientem maternálních genů caudal a hunchback spermií.
Polyspermie : vede k poškození a je letální je jí zabráněno změnou potenciálu buněk. pomalou obranou je kortikální reakce rychlou obranou je kortikální reakce .
Diferenciované buňky: jsou charakterizované absencí jádra mají jinou expresi genů nemohou proliferovat mají výrazné přestavby genů.
Pohlaví: je primárně určeno chromosomy XX a XY u lidí je primárně charakterizováno pohlavními žlázami (testes, vaječníky) je určeno kopulačními orgány a zevním genitálem je u Drosofily XX samice a XY samec.
Hormon FSH: stimuluje LH je vylučován hypofýzou do krve ovlivnuje růst a vývoj vaječníků je vylučován hypotalamem.
Škára vzniká: z paraxialniho mezodermu z dermatomu somitu ektodermu.
Při vývoji kosterního svalu: nejpreve musí vzniknout jednojaderné myoblasty se musí diferenciovat sklerotom nutný TF MyoD se dělí syncitium na jednotlivé buňky.
Spermatelioza: synteza biciku kondenzuje chromatin vznika akrozomalni vacek probiha meioza.
Prvojádra savců: [??] fúzují za vzniku zygoty se replikují před splynutím se replikují po splynutí se radí na mitotické destičce.
Sekundární neurulace probíhá v mezenchymu míšní kanál vzniká až sekundárně probíhá jen u prvoústých při poruše vzniká anencefalie.
Pohlavní chromozomy Jsou u heterogametního pohlaví v diploidní buňce oba stejné(např.XX) Jsou během gametogeneze odděleny, každý do jiné buňky Jsou, zejména u drozofily, místem, kde je uložena informace pro určení pohlaví nezávisle na autozomech U lidí postižených Turnerovým syndromem chybí.
Zona pellucida: Nachází se u všech vajíček Mezi hlavní složky patří glykoproteiny ZP1, ZP2 a ZP3 Umožňuje druhově specifické rozpoznání spermie u savců V rámci embryonálního vývoje pak vytváří placentu.
Co definuje počáteční fáze rýhování: Buňky nerostou G-fáze cyklu je zachována MPF je aktivní Zvětšuje se objem zárodku Absence G-fáze.
Gastrulace U savců je výsledkem tvorba vnitřní buněčné masy a trofoektodermu Výsledkem je vznik tří zárodečných listů Vyskytuje se pouze u ptáků a savců Je spojena s migrací a diferenciací buněk.
U měkkýšů pozorujeme: Holoblastické radiální rýhování Amfiblastulu(dutina je omezena na animální pól) Stereoblastulu(blastula bez dutiny) Parciální diskoidiální rýhování Holoblastické spírální rýhování.
Mezi extracelulární části / obaly vajíčka patří: vitelinní membrána zona pelucida gelový obal cumulus.
Vajíčko savců je oplodněno ve fázi: v první metafázi redukčního dělení v druhé metafázi redukčního dělení ve fázi primárního oocytu ve fázi sekundárního oocytu.
Přeměna larvy v dospělce larva aktivně přijímá potravu, aby doplnila nedostatečnou výživu ze žloutku (/ aby doplnila zásoby potřebné pro přeměnu) vývoj dospělého jedince žáby z larvy je pod kontolou nadjícnového ganglia předního mozku u Holometabola je přímý vývoj přeměna na dospělce je metageneze při přeměně je nevyhnutelné stadium kukly při přeměně nastává odvrhnutí některých genů a syntéza nových.
Šedý srpek jestli vzniká v dorsální části ve ventrální části v místě vniku spermie v místě organizátoru.
žloutkový váček u savců: Je tvořen částečně buňkami hypoblastu Se nevyskytuje Se zakládá ektodermálně Slouží k ukládání zplodin metabolismu.
U savců je/jsou mezodermálního původu: Ledviny Plíce Pokožka Melanocyty.
vyberte správnou odpověď reflektující polyspermii: Výsledkem jsou dvouvaječná dvojčata U savců je fyziologický a zvyšuje vývojový potenciál embryí Kortikální granula se účastní rychlého bloku polyspermie Kortikální granula u ježovky se účastní pomalého bloku polyspermie.
během metamorfózy pulce na žábu dochází: Ke ztrátě kožních žláz Ke zkrácení trávicí soustavy K přechodu z urotelního na amonotelní metabolismus Ke zvýšení podílu chrupavky.
neukončená organogeneze rostlin: Umožňuje přizpůsobení se nepredikovatelnému prostředí Neplatí pro kořeny rostlin Se odehrává pouze během embryonálního vývoje Se nachází pouze u dvouděložných rostlin.
Který z následujících organismů není vhodným modelem pro studium regenerace? čolek háďátko ploštěnka nezmar.
Jak v apikálním meristému prýtu rostlin vznikají auxinová maxima? [NEJISTÉ] V klidovém centru aktivitou proteinu WUSCHEL V L1 vrstvě aktivitou PIN1 transportéru? V periferní zóně aktivitou fylotaxe Auxin je v apikálním meristému distribuován rovnoměrně.
co nepatří mezi deriváty neurální lišty: Dentin Melanocyty Melanin chwannovy buňky.
Mezi syndromy předčasného stárnutí (progerie) patří u člověka: Angelmanův Prader-Williho Li-Fraumeni Hutchinsonův-Gilfordův syndrom.
Produkty genů polarity segmentů u drozofily: Rozdělí embryo na 14 parasegmentů Patří mezi maternální geny Ovlivňují anterio-posteriorní polaritu segmentů.
Mnohonásobná indukce: Se vyskytuje pouze u savců Je důležitá při vývoji komorového oka Je typická pro nádorové buňky (angiogeneze).
Co platí pro ptáky a savce? Mají společného předka Mají jiné gastrulační procesy.
Jak probíhá vznik komorového oka? čočka_se_odškrtí vznikne_rohovka pokožka_v_místě_dotyku_se_mění_na_čočku_a_dojde_k_invaginaci_povrchového_ektodermu_za_zrakovým_pohárkem vznikají_dvě_vrstvy_-_sítnice_a_pigmentová_skvrna optický_váček_se_dotkne_pokožky.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests