option
My Daypo

Výzkum v pedagogické praxi

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Výzkum v pedagogické praxi

Description:
spoečný základ PDF

Author:
AVATAR

Creation Date:
04/01/2019

Category:
University

Number of questions: 171
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Která z uvedených metod se jeví jako nejvhodnější pro výzkum, jehož cílem je zjistit, proč vybraný učitel preferuje ve výuce dějepisu frontální výuku? Pozorování (přímé) Sociometrie Dotazník Rozhovor.
Mezi významné pedagogické časopisy, ve kterých jsou publikovány výsledky pedagogického výzkumu nepatří: Pedagogika Studia pedagogica Pedagogické listy Pedagogická orientace.
Kdy je nejvhodnější použít metodu záměrného výběru? V případě, že je limitovaný počet osob, které jsou vhodné pro účast ve výzkumu V případě, že je důležité mít reprezentativní výzkumný soubor V případě, že není dostatečně přesně vymezena výzkumná otázka V případě, že na sběr dat není dostatek času.
Výzkumník chce udělat národní reprezentativní výzkum životní spokojenosti učitelů na základních školách. Který typ výběru by měl zvolit, aby byl jeho výzkum skutečně reprezentativní vůči populaci všech učitelů ZŠ v celé České republice? Lavinový výběr (snow ball) Dostupný výběr Náhodný stratifikovaný (proporční) výběr Žádný z uvedených typů není vhodný.
Kterému z následujících typů výzkumu nejlépe odpovídá výzkumná otázka: „Jaký je podíl otevřených a uzavřených otázek ve výuce zeměpisu na druhém stupni?“ Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum Smíšený výzkum Akční výzkum.
Výzkumný problém „Jak vypadá typický den žáka“ dle Gavory (2000) reprezentuje typ výzkumného problému: Kauzální Relační (vztahový) Deskriptivní Deskriptivní.
S jakými východisky se nepojí kvalitativní výzkum: Hermeneutika Pozitivismus Fenomenologie Soc. konstruktivismus.
Mapa třídy jako způsob záznamu pozorování podle Gavory (2000) neobsahuje: Dráhy pohybu vyučujících Atmosféra ve třídě Zónu vyrušování žáky Rozmístění nábytku ve třídě.
Jaký typ testu v průběhu administrace průběžně hodnotí kvalitu žákových odpovědí a na tomto základě vybírá následující úlohy tak, aby měly obtížnost přiměřenou schopnosti žáka? Formativní test Adaptivní test Objektivně skórovatelný test Subjektivně skórovatelný test.
Chybám při používání posuzovacích škál lze do jisté míry předcházet: Nelze jim ani částečně předejít Snížením počtu stupňů škály na jeden Zvýšením stupňů každé škály na alespoň 32 Odpovídajícím zácvikem posuzovatele.
K experimentu jako výzkumné metodě nepatří Kontrola vstupních a výstupních proměnných Kontrola pretestem a postestem Kontrola vstupních a výstupních hypotéz Kontrolní a experimentální skupiny/a.
Které z následujících nástrojů není primárně odbornou databází odborných studií? Google Web of science Proquest Scopus.
Sugestivní tazatelskou otázku v interview nejlépe charakterizuje otázka: Jak dlouho procujete na této škole? Máte rád své děti? Co je pro vás v průběhu výuky důležité? Můžete mi říct něco o sobě?.
Jakou výhodu výzkumníkovi přináší dostatečná velikost výzkumného vzorku? Větší velikost vzorku je nevýhodná, neboť to zvyšuje finanční náklady na výzkum Více zajímavých výsledků Vyšší šance znáhodnění nekontrolovaných proměnných Záruku vyšší reprezentativnosti vzorku vůči základnímu sboru a to při kterémkoliv způsobu výběru.
Která z uvedených metod se jeví jako nejvhodnější pro výzkum, jehož cílem je zjistit, jaký je ve výuce ruského jazyka poměr slov pronesených učitelem v češtině a v ruštině? Přímé pozorování ve výuce Rozhovor Nepřímé pozorování z videozáznamu Dotazník.
Kognitivní vzdělávací výsledky žáků se nejčastěji zjišťují pomocí metody: Pozorování Didaktických/znalostních testů Psychologických testů Sociometrie.
Pedagogická metodologie není: Jedna ze základních pedagogických disciplín, a to z hlediska dělení disciplín pedagogiky na základní, aplikované a hraniční Systém teoretických principů, metod a způsobů popisu analýzy a objasňování pedagogických jevů Disciplína zabývající se plánováním, realizací a publikováním výzkumných prací Systém pedagogických principů, výukových metod, analýzy a objasňování edukačních jevů.
Systém pedagogických principů, výukových metod, analýzy a objasňování edukačních jevů Úloha má dobrou rozlišovací účinnost (citlivost) Index obtížnosti této úlohy je vyšší než 50 Úloha má nízkou rozlišovací účinnost (citlivost) Index je nižší než 50.
Mezi testy tzv. objektivně skórovatelné patří: Esejové testy Esejové testy, testy s širokými i uzavřenými odpověďmi Test s otevřenými, širokými úlohami zkoušející komplexní vědomosti Testy s výběrem odpovědí.
Která dotazníková položka dokazuje nejvyšší validitu? Rok narození Čas věnovaný týdně čtení knih Počet let praxe Rok který se student začal učit cizí jazyk.
Flandersův systém se používá jako technika: Konstrukce dotazníku Tvorby otázek pro fenomenologický rozhovor Pozorování interakce mezi psychoterapeutem a klientem Pozorování interakce mezi učitelem a žáky.
Kterou z následujících proměnných můžeme označit za nominální kategoriální? Náboženské vyznání Věk Počet správně řešených úloh v testu IQ.
V bakalářské práci se student zaměřil na zlepšení klimatu ve vybrané třídě pomocí jim navržených zážitkových aktivit. O jaký typ výzkumu se jedná? Základní výzkum Teoretický výzkum Interkulturní výzkum Aplikovaný výzkum.
Pokud je cílem výzkumu ve vybrané třídě identifikovat, kdo je ohrožen šikanou, jeví se jako nejvhodnější použít: Sociometrii Experiment Sémantický diferenciál Didaktický test.
Smíšený výzkum: Kombinuje kvantitativní přístup/metody sběru dat a analýzu dat a kvalitativní přístup/metody sběru a analýzu dat. Kvantitativní výzkum nemůže být bez kvalitativního a naopak. Kombinuje aplikovaný a teoretický výzkum. Teoretický výzkum je předpokladem aplikovaného. Kombinuje různé kvalitativní a teoretické přístupy, metody sběru dat a analýzy dat, které jsou na sobě nezávislé a mohou nezávisle používány. Termín se nepoužívá. Používá se spíše termín vícemetodový výzkum (multi-metods research).
Pro kvalitativní výzkum není typické: Plán výzkumu vzniká v průběhu práce, mohou se měnit zkoumané otázky a metody. Shromažďuje množství údajů o konkrétním chování lidí a o jeho kontextu Výsledkem výzkumu je vysvětlování chování lidí v určitém kontextu Směřuje ke zjištění zákonitostí zobecnění výsledků na populaci.
Která citace odpovídá normě APA? GAVORA P. (2000) Úvod do pedagogického výzkumu Gavora P. (2000) Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. P.Gavora: Úvod do pedagogického výzkumu, Paido, Brno, 2000. Petr Gavora : Úvod do pedagogického výzkumu, Editace ….
Jako primární pramen označujeme v pedagogickém výzkumu: Ten, ve kterém autor popisuje a zpracovává údaje jiných. Ten ve kterém autor přináší a zpracovává vlastní empirická data Pedagogické slovníky Přehledové studie.
Který software nepatří mezi typické nástroje pro zpracování kvantitativních dat? Atlas.ti Statistica IBM SPSS Microsoft Excel.
Mezi významné recenzované odborné pedagogické časopisy, ve kterých jsou publikované výsledky pedagogického výzkumu patří: Studia pedagogica Pedagogické pohledy Pedagogické listy Magion.
Výzkumný problém „Jaká je proporce jednotlivých vyučovacích činností učitelů vlastivědy?“ reprezentuje typ výzkumného problému: Deskriptivní Kauzální Relační (vztahový) Cirkulární.
Kterému z následujících typů výzkumu nejlépe odpovídá výzkumná otázka: Kolik času z výuky zeměpisu na druhém stupni zabírá skupinová práce ? Kvalitativní výzkum Akční výzkum Kvantitativní výzkum Smíšený výzkum.
Která z možností je příkladem operacionální definice? Inteligence je schopnost adaptace na proměnlivé podmínky Oblíbenost odpovídá schopnosti vytvářet trvalá přátelství Školní výkon odpovídá výsledku didaktického testu Motivace odpovídá souboru faktorů vedoucích k energetizaci organismu.
Výzkumníci realizovali semináře pro učitele, jejichž cílem byla proměna komunikace mezi učiteli a žáky na druhém stupni zš. Po tomto semináři bylo úkolem učitelů realizovat lekci, v níž budou uplatněny poznatky ze semináře a promění se komunikace mezi učitelem a žákem. Tato lekce byla opět zaznamenána a analyzována společně výzkumníky a učitelem s cílem modifikovat další lekci. Uvedená ukázka nejlépe reprezentuje výzkumný design: Zakotvené teorie Akčního výzkumu Biografie Etnografie.
Dotazníková položka „Byl jste již někdy nahněvaný?“ představuje: Lži-otázku Ani jedno není správně Otevřenou otázku Dvousměrnou otázku.
Rešerše je: Soupis výběrové bibliografie na určité téma dle určitých klíčových slov anebo deskriptorů Databáze bibliografických údajů všech informačních zdrojů, např. ERIC, Proquest Seznam klíčových slov a deskriptorů pro dané výzkumné téma Seřazení katalogových záznamů knihovny podle předmětů dle Mezinárodního desetinného třídění.
Kategorie při kvalitativním otevřeném kódování vznikají: Z teorie Seskupování kódů dle podobností nebo jiné vnitřní souvislosti Každý kód se stává kategorií Každý kód se stává kategorií.
Měřitelnou (ordinální, intervalovou nebo poměrovou) proměnnou je: Vyučovací předmět v dotazníku Oblíbenost předmětu na škále Pohlaví na škále Rodinný vztah v dotazníku.
Jako sekundární pramen označujeme v pedagogickém výzkumu: Ten ve kterém autor popisuje a zpracovává údaje jiných Původní empirické kvantitativní studie Ten ve kterém autor přináší a zpracovává vlastní empirická data Původní empirické kvalitativní studie.
Mezi techniky zvyšující kvalitu kvalitativního kódování nepatří: Použití standardizovaného kategoriálního systému vycházejícího z jasné teorie, podle kterého se pak kóduje. Opětovné kódování (shoda se sebou samým v čase) Dvojité kódování (shoda kódovatelů) a sladění se na nesrovnalostech Přepis nahrávek rozhovoru nebo pozorování výuky, včetně dodržení pravidel přepisu s ohledem na povahu výzkumného problému.
Nejtypičtější postup v kvalitativním empirickém výzkumu je: Konstrukce, teorie, indukce Konstrukce, teorie dedukcí Testování teorie Dekonstrukce teorie, abdukce.
Označte tzv, sugestivní otázku, která by při výzkumném interview nejspíše sváděla odpovídajícího k „požadované“ či „očekávané“ odpovědi: Co si myslíš o příčinách rozvodu rodičů? Někdo má rád svoje rodiče, někdo nemá, někdo jak kdy. Je to různé. Jak to máš ty ? Řekni mi něco o tvé mamince a otci. Souhlasíš s odborníky že děti mají dostávat domácí úkoly?.
Které z následujících výroků je správně formulovanou vědeckou statistickou hypotézou ? Pohádky mají velký význam pro rozvoj představivosti u dětí ? Většina učitelů využívá demokratický styl řízení třídy Terapeutický program ovykání si kouření sníží počet cigaret vykouřených denně studenty o 20% Oddálené tresty jsou méně účinné než tresty bezprostřední.
Gatekeeprem je? Osoba, která vybírá zprávy a události, prověřuje je, kontroluje, upravuje a přetváří a navrhuje k individuálnímu sdělování nebo medializaci ...
Mezi analytické strategie kvalitativní analýzy dat nepatří: Analytické závorkování Analytické závorkování Intervalové kódování Konstantní komparace.
Ze které části publikované studie pochází následující sdělení? „ Při analýze dat jsme v transkriptech rozhovorů, záznamů z vyučovacích hodin a písemných prací žáků nejprve identifikovali textové úryvky, jejichž obsah se vztahoval k položeným výzkumným otázkám. Následně jsme významové jednotky sdružovali do obecných kategorií“ Kapitoly/oddíly o výsledcích Diskuse Kapitola/oddíly o metodologii Úvod.
Datové matice pro kvantitativní analýzy má obvykle: Co řádek to jedna hodnota, kterou nabývá proměnná a co sloupec to jena hpdnota, kterou nabývá každý případ Ve sloupcích proměnné a v řádcích případy V řádcích i sloupcích jsou proměnné, případy není třeba uvádět Co řádek to jedna proměnná a co sloupec to jeden případ (respondent).
Triangulace v kvalitativním výzkumu se netýká: Teoretické perspektivy Metod sběru dat Zdrojů dat Testování nulové a alternativní hypotézy .
Kvaziexperiment znamená, že: Není použita kontrolní skupina Nebyl realizován pretest Experiment se realizuje v laboratoři Nebylo realizováno měření v průběhu experimentu .
Při používání posuzovacích škál se setkáváme s několika druhy zkreslení. Nepatří mezi ně: Chyba centrální tendence Haló-efekt Systematické nadhodnocování či systematické podhodnocování Newtonský efekt.
Vyberte vhodně sestavenou bipolární škálu hodnocení klimatu třídy Pozitivní 12321 zlá Plná závisti 12321 přející Přátelská 12321 nepřátelská Uvolněné vztahy 12321 napjatá.
Kterém z následujících typů výzkumu lze nejlépe charakterizovat diplomovou práci, v níž student provede dotazníkové šetření s cílem obohatit dosavadní poznání o tom, jaké mají žáci povědomí o kyberšikaně? Teoretický výzkum Aplikovaný výzkum Základní výzkum Komparativní výzkum = porovnávací (porovnávání 2 různých výzkumů).
Kdy je nejvhodnější použít metodu záměrného výběru? V případě, že na sběr dat není dostatek času. V případě, že je důležité mít reprezentativní výzkumný soubor. V případě, že je limitovaný počet osob, které jsou vhodné pro účast výzkumu. V případě, že není dostatečně přesně vymezena výzkumná otázka.
Kognitivní vzdělávací výsledky žáků se zjišťují nejčastěji pomocí jedné z uvedených metod, a to: sociometrie didaktických/znalostních testů psychologických testů pozorování.
Jakou výhodu výzkumníkovi přináší dostatečná velikost výzkumného vzorku? Vyšší šance znárodnění nekontrolovaných proměnných. Větší velikost výzkumného vzorku je nevýhodná, neboť to zvyšuje finanční náklady na výzkum. Záruku vyšší reprezentativnosti vzorku vůči základnímu souboru (populaci), a to při kterémkoliv způsobu výběru. Více zajímavých výsledků.
Mapa třídy jako způsob záznamu pozorování podle Gavory (2000) neobsahuje: Zónu vyrušování žáky. Dráhy pohybu vyučujících. Atmosféru ve třídě. Rozmístění nábytku ve třídě.
Která z uvedených metod se jeví jako nejvýhodnější pro výzkum, jehož cílem je zjistit, jaký je ve výuce ruského jazyka poměr slov pronesených učitelem v češtině a v ruštině? dotazník rozhovor přímé pozorování ve výuce nepřímé pozorování z videozáznamu.
V plánu výzkumu podle Gavory (2000) se volba výzkumných metod realizuje před: informační přípravou volbou tématu interpretací údajů formulací výzkumného problému.
Sugestivní tazatelskou otázkou v interview nejlépe charakterizuje otázku: Co je pro Vás v průběhu výuky důležité? Můžete mi říct něco o sobě? Máte rád své děti? Jak dlouho pracujete na této škole?.
Graf srovnává mediány (a kvartily) žáky reflektovaných čtyř bází moci učitele na pětibodové odpověďové stupnici. O jaký typ grafu se jedná? intervalový sloupcový průměrový se směrodatnou odchylkou krabicový.
Jaký typ testu v průběhu administrace průběžně hodnotí kvalitu žákových odpovědí a na tomto základě vybírá následující úlohy tak, aby měly obtížnost přiměřenou schopnost žáka? adaptivní test formativní test subjektivně skórovatelný test objektivně skórovatelný test.
Pokud je cílem výzkumu ve vybrané třídě identifikovat, kdo je ohrožen šikanou, jeví se jako nejvýhodnější použít: didaktický test sociometrií sémantický diferenciál experiment.
Histogram v zadání ukazuje rozložení bodů z posledního testu v matematice ve třídě 6. A. V testu šlo získat maximálně 40 bodů (osa: počet bodů) a test absolvovalo celkem 30 žáků (osa: frekvence). Určete, který výrok je správný. Medián a průměr počtu bodů jsou zhruba stejné. Z histogramu nelze vysoudit správnost či nesprávnost ostatních odpovědí. Medián počtu bodů je vyšší než průměrný počet získaných bodů. Medián je roven 20. .
Flandersův systém se používá jako technika: konstrukce dotazníku pozorování interakce mezi vyučujícími a žáky pozorování interakce mezi psychoterapeutem a jeho klientem tvorby otázek pro fenomenologický rozhovor.
Jako primární pramen označujeme v pedagogickém výzkumu: Ten, ve kterém autor přináší a zpracovává vlastní empirická data. Ten, ve kterém autor popisuje a zpracovává údaje jiných. Pedagogické slovníky. Přehledové studie.
Která z následujících specifických kvalitativních výzkumných otázek se nehodí k hlavní výzkumné otázce: „HVO: Jak studenti učitelství vnímají ustavování mocenských uspořádání ve třídě, v níž jsou na své dlouhodobé praxi?“ Jak studenti učitelství vnímají profesní přípravu na pedagogické fakultě? Jak studenti učitelství vnímají své působení při ustavování mocenského uspořádání ve třídě, v níž realizují svoji praxi? Jak studenti učitelství vnímají vstup do třídy, v níž realizují svoji praxi? Jak studenti učitelství vnímají postupy a strategie, jimiž do mocenského uspořádání vstupují jejich žáci?.
Mezi charakteristiky případové studie jako výzkumné metody dle Švaříčka a Šeďové (2007) nepatří: Výsledky jsou snadno zobecnitelné na další případy. Je obtížné provádět techniky ověřování spolehlivosti, jako je například nezávislá kontrola. Výsledky podporují porozumění vybrané situaci. Zachycuje unikátní vlastnosti zkoumaných problému.
Výzkumník chce udělat národní reprezentativní výzkum životní spokojenosti učitelů na základních školách. Který typ výběru by měl zvolit, aby byl jeho výzkum skutečně reprezentativní vůči populaci všech učitelů ZŠ v celé České republice? Žádný z uvedených typů výběru není vhodný. Náhodný stratifikovaný (proporční) výběr. Dostupný výběr. Lavinový výběr (sněhová koule/snow ball).
Výzkumný problém „Jak vypadá typický den žáka?“ dle Gavory (2000) reprezentuje typ výzkumného problému: kauzální deskriptivní cirkulární relační (vztahový).
S jakými východisky se nepojí kvalitativní výzkum: fenomenologie sociální konstruktivismus pozitivismus hermeneutika.
Výzkumník kódoval následující segment dat „Ta kontrola žákovských prací, to je největší žrout času.“ Kódem „žrout času“. O tomto kódu neplatí: Jedná se o in vivo kód. Jedná se o kód deduktivně odvozený z teorie. Jedná se o induktivní kódování. Jedná se o kód vzniklý v rámci procesu otevřeného kódování.
Pedagogická metodologie není: Systém teoretických principů, metod a způsobů popisu, analýzy a objasňování pedagogických jevů. Disciplína zabývající se plánováním, realizací a publikováním výzkumných prací. Jedna ze základních pedagogických disciplín, a to z hlediska dělení disciplín pedagogiky na základní, aplikované a hraniční. Systém pedagogických principů, výukových metod, analýzy a objasňování edukačních jevů.
Vyšší úrovně kognitivních cílů dle Bloomovy taxonomie lze nejlépe zjišťovat pomocí testových úloh. širokých otevřených .
Metoda typická pro kvantitativní výzkum je: interview .
Psali jste s žáky test z matematiky. Analyzovali jste testovou úlohu a zjistili, že jednu testovou úlohu řešili lépe slabší žáci než žáci běžně v daném předmětu velmi dobře prospívající. Uvědomili jste si, že je to nejspíše velmi komplikovaným zadáním úlohy, když žáci v daném předmětu lepší, hledali složité způsoby řešení a dopouštěli se chyb, kdežto slabší žáci prostě hádali. V tomto případě hovoříme o: Záporné či nízké citlivosti dané testové úlohy. .
SPSS je: Statistický software používaný v sociálních vědách ke statistickému zpracování dat. .
TIMSS je zkratka pro: Mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání, např. Vzdělávacích výsledků, názorů na předmět a postojů k nim. .
Označte tzv. Sugestivní (zavádějící) otázku, která by při výzkumném interview nejspíše sváděla odpovídajícího k „… Máš rád své rodiče? .
Správně formulovanou vědeckou/statistickou hypotézou je: Čím větší je pomoc rodičů škole, tím lepší jsou vztahy školy a rodiny. .
Mezi základní metodu sběru dat školní etnografie patří: zúčastněné pozorování, videozáznamy .
Mezi tzv. testy objektivně skórovatelný patří: testy s výběrem odpovědí .
Test, u něhož můžeme měnit obtížnost úloh podle kvality žákových odpovědí, se nazývá: test adaptivní .
Procento žáků ve vzorku, kteří určitou testovou úlohu odpověděli nesprávně nebo ji vynechali, vypovídá o (vyberte jednu možnost): obtížnosti testové úlohy .
Největší zkreslení údajů oproti základnímu výzkumnému souboru je u výzkumného vzorku (výběrového): dostupný .
K experimentu jako výzkumné metodě nepatří: kontrola vstupních a výstupních hypotéz .
Pro kvantitativní výzkum je typický výzkumný design či metoda sběru dat: experiment .
Která položka dotazníku má nejvyšší validitu? datum narození, pohlaví .
Odpověďová stupnice použitá v uvedeném příkladu bývá odborně označována jako: Matematika je můj nejoblíbenější předmět. Plně souhlasím – souhlasím – nemám vyhraněný názor – nesouhlasím – plně nesouhlasím. Likertovská .
58. Výzkumník rozeslal 1000 dotazníků. 100 lidí dotazník vyplnilo a vrátilo, 50 lidí ho nevyplnilo, ale vrátilo a 850 lidí dotazník nevrátilo. Návratnost dotazníku byla: (celkový počet – 1000 ku navraceným a vyplněným – 150, tak si to spočítejte :D) - 10% .
59. Proměnná/é nejsou testovatelné v případě: - Denní tisk pozorně sleduje problematiku předškolní, školní a vysokoškolské výchovy a vzdělávání. .
60. Postoje žáků se nejčastěji zkoumají pomocí: - škál .
61. Psychologický efekt negativní sebesplňující se předpovědi bývá označován jako: - Golem-efekt. .
62. U ordinálních proměnných (např. Známka z předmětu) můžeme zjišťovat následující střední míru: - Průměr, modus i medián. .
63. O jaký typ výzkumného problému se v následující jeho formulaci jedná: “Je nedirektivní výchovný styl účinnější pro vytvoření pozitivních postojů žáků k učiteli než direktivní?” - Kauzální. .
64. Provádíte výzkum názorů student Pedagogické fakulty Masarykovy university na studijní program učitelství. Chcete vybrat asi 120 studentů. Zjistíte si seznam všech studentů učitelství PdF s jejich UČO ze studijního oddělení. Z něho losováním vyberete dohromady 120 lidí. Jak se nazývá tento typ výběru? - Náhodný. .
65. Testům používaným ke stanovení, jakého výkonu dosáhl žák vzhledem k populaci, se říká: - Rozlišující, resp. testy relevantního výkonu. .
66. Správně formulovaná položka dotazníku s odpověďovou stupnicí (z hlediska jejich reliability a validity) je: - Byl/a jste s žáky v tomto pololetí na výletě? Ne – Ano (Pokud ano, jak často? Jednou – dvakrát – víckrát.) .
67. Reprezentativnost výzkumného vzorku v kvalitativním výzkumu vyjadřuje, že: - o reprezentativnosti vzorku nelze u kvalitativního výzkumu hovořit. .
68. Kvantitativní empirický výzkum je charakterizován: - Testováním teorie, dedukcí .
69. Výroky z pozorování buď popisují pozorované jevy (vnější chování), nebo vyslovují závěry vyvozené z analýzy pozorovaných jevů. Pozorovaný jev popisuje výrok: - Hana zlomila pravítko. .
70. Nejtypičtější postup v kvalitativním empirickém výzkumu je: - Konstrukce teorie, indukce. .
71. Vyberte správnou formulaci vědecké/statistické hypotézy: - Dívky dosahují v jazykových testech lepších výkonu než chlapci. .
72. Edukometrie je: - Oblast pedagogické teorie a výzkumu zabývající se měřením edukačních jevů, zejm. Výsledků výuky; konstruováním a aplikací testů .
73. Přesnost a spolehlivost výzkumného nástroje se označuje jako: - Reliabilita. .
74. Akční výzkum NENÍ druh pedagogického výzkumu: - Který je prováděn inovačním, radikálním způsobem a zaměřen na konsolidaci pedagogické teorie .
75. Výroky a, b, c, d můžeme prostřednictvím údajů z tabulky potvrdit (1) nebo je nemůžeme potvrdit (2) nebo je nemůžeme ani popřít ani potvrdit (2). Který výrok nemůžeme ani popřít, ani potvrdit na základě údajů z tabulky? Úmrtnost zapříčiněná motorovými vozidly (úmrtnost ze všech příčin je 100%) - Muži nad 65 let jezdí bezpečněji než mládež ve věku 15 – 19 let. .
76. Při posuzování škál se setkáváme s několika druhy zkreslení. NEPATŘÍ mezi ně: - Newtonský efekt. .
77. Chování nebo výkon subjektů v experimentální skupině může být ovlivněn tím, že si subjekty uvědomují, že jsou sledovány a případně si uvědomují I očekávání výzkumníků. Tento nežádoucí efekt v experimentu bývá označován jako: - Hawthornský efekt. .
78. Mezi základní kritéria kvality výzkumného nástroje patří: - Objektivita, validita, reliabilita. .
79. U kategoriálních proměnných lze zjišťovat následující střední míru: - Modus .
80. Deskriptivní typ výzkumu: - nemá vědecké hypotézy .
81. Dva nejtypičtější postupy pro kvantitativní empirický výzkum jsou: - Indukce, konstrukce teorie .
83. S kterými charakteristikami se pojí kvalitativní výzkum? - Výklad jevů očima samotných aktérů .
84. Pedagogická metodologie je: - Systém teoretických principů, metod a způsobů popisu, analýzy a objasňování ped. Jevů .
85. Akční výzkum je druh ped. Výzkumu: - Který uplatňuje intervenční strategie, navrhuje určitá doporučení, pokouší se je realizovat… .
86. Hypotéza …? - Vyjadřuje vztah mezi 2 proměnnými .
- Vyjadřuje vztah mezi 2 proměnnými - Oblíbenost vyučovacího předmětu žáky .
88. Jak se nazývá tento typ položky v dotazníku „Souhlasíte se zařízením speciálních tříd pro nadané žáky ve vaší škole?“ ANO-NE-POKUD ANO? PROČ? - Dichotomická .
89. PISA je zkratka pro: - Mezinárodní srovnávací výzkumy hodnocení žáků v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné oblasti. .
90. Deskriptivní typ výzkumu: - Nemá vědecké hypotézy .
91. Projevy chování žáka se nejčastěji zjišťují prostřednictvím: - Pozorování .
92. Psychologický efekt pozitivní sebesplňující přepovědi se označuje jako: - Pygmalion či Galatea .
93. O jaký typ testové úlohy ze zeměpisu se jedná? Kterými státy protéká Odra? a)Rakousko, b)Rusko, c)ČR, d)Polsko - Úloha s uzavřenou odpovědí – s výběrem odpovědí – vícenásobná odpověď .
94. Evaluační výzkum je především (jen jedna varianta správně) - Hodnotící .
95. Jako primární pramen označujeme v pedagogickém výzkumu: - Ten, ve kterém autor přináší a zpracovává vlastní empirická data. .
96. Výzkumníci se rozhodli projít znovu základní školou. Každý z nich prošel s jednou třídou od jejich vstupu do školy až do devátého ročníku. Bla bla bla… - Etnografický výzkum .
97. Mezi významné pedagogické časopisy, ve kterých jsou publikovány výsledky pedagogického výzkumu, nepatří: - Pedagogické listy .
98. Kterou z následujících proměnných můžeme označit za nominální? - počet správně řešených úloh z matematiky .
99. Která dotazníková složka vykazuje nejvyšší validitu? - rok narození .
2. Kdy je nejvhodnější použít metodu záměrného výběru? - V případě, že je limitovaný počet osob, které jsou vhodné pro účast ve výzkumu. .
3. Ze které části publikované studie pochází následující sdělení?: „ K výběru účastníků výzkumu byla využita technika dostupného výběru. Výzkumný vzorek tvořilo 194 respondentů.“ - Kapitola o metodologii .
4. Pro sběr dat výzkumník vytvořil jednoduchý dotazník s 15 škálovými položkami, přičemž odpověďový formát položek byl 5ti bodový (verbálně zakotvený jako: zcela nesouhlasím, ani nesouhlasím ani souhlasím, souhlasím, zcela souhlasím). Dotazník vyplnilo celkem 64 respondentů. Jak vypadala výsledná datová matice (vytvořená dle obvyklých postupů)? - Datová matice měla 15 řádků a 64 sloupců (plus řádek s ID respondenta) .
5. Jaký typ Test v průběhu administrace průběžně hodnotí kvalitu žákových odpovědí a na toto základě vybírá následující úlohy tak, aby měly obtížnost přiměřenou schopnosti žáka? (graf) - Objektivně skórovatelný test. .
6. Pokud je cílem výzkumu ve vybrané třídě identifikovat, kdo je ohrožen šikanou, jeví se jako nejvhodnější použít: - Sociometrie .
7. Histogram v zadání ukazuje rozložení bodů z posledního testu v matematice ve třídě 6. A. V testu šlo získat max. 40 bodů (osa: počet bodů) a test absolvovalo celkem 30 žáků (osa: frekvence). Určete, který výrok je správný. (graf) - Medián počtu bodů je vyšší než průměrný počer získaných bodů. .
9. Mezi charakteristiky případové studie jako výzkumné metody dle Švaříčka a Šeďové (2007) nepatří: - Výsledky jsou snadno zobecnitelné na další případy. .
10. Jaký výzkumný nástroj používáme na vyhodnocení položek Likertova typu? - průměr .
11. Mortalita je porušením: - populační validity .
12. Využití podobné pracovní skupiny v experimentu: - operacionalizace .
13. Nejmenší validitu má: - dotazník .
14. Příklady typů proměnných nominální, ordinální, intervalové: - nominální: lze u nich zjišťovat jen rozdělení četností, nemůžeme provádět aritmetické operace - ordinální: lze u nich určit pořadí - intervalové: můžeme navíc (k možnostem ordinální proměnné) vypočítat, o kolik je jedna hodnota větší .
16. Pravidla pro vytvoření hypotézy (myslím, že byly 3) - hypotéza musí být ověřitelná (testovatelná), vyjadřující vztah alespoň dvou proměnných, formulují se jako oznamovací věty. .
17. Pretest, postest, retenční test - zjištění úrovně, pretest – vstupní test, postest – závěrečný test .
18. Pozorování – kódování - intervalové, přirozené .
19. Hawthornský efekt - efekt způsobený tím, že sobjekty vědí, že jsou sledovány, a chovají se jinak, než očekávají výzkumníci .
20. Placebo efekt - odstranění efektu v medicíně, kontrolní skupina dostává placebo = látku, která neobsahuje účinné složky .
21. Přístup ex post facto - známe stav a hledáme jeho příčiny .
22. experimentální přístup - manipulujeme s příčinami a pozorujeme, zda a jak se mění stav .
23. Rozdíl mezi metodologií a výzkumem - Výzkum je aparát, který nasycuje pedagogickou teorii daty a poznatky o dané realitě. - Metodologie je jedna ze základních disciplín pedagogiky. Nauka o projektování a realizaci výzkumů. .
24. Jakou výhodu výzkumníkovi přináší dostatečná velikost výzkumného vzorku? - Záruku vyšší reprezentativnosti vzorku vůči základnímu sboru a to při kterémkoliv způsobu výběru. .
25. Výzkumný problém „Jaká je proporce jednotlivých vyučovacích činností učitelů vlastivědy?“ reprezentuje typ výzkumného problému: - deskriptivní .
26. Kterému z následujících typů výzkumu nejlépe odpovídá výzkumná otázka: Kolik času z výuky zeměpisu na druhém stupni zabírá skupinová práce? - kvantitativní výzkum .
27. Která z možností je příkladem operacionální definice? - Školní výkon odpovídá výsledku didaktického testu .
31. Kategorie při kvalitativním otevřeném kódování vznikají: - seskupování kódů dle podrobností nebo jiné vnitřní souvislosti .
28. Výzkumníci realizovali semináře pro učitele, jejichž cílem byla proměna komunikace mezi učiteli a žáky na druhém stupni zš. Po tomto semináři bylo úkolem učitelů realizovat lekci, v níž budou uplatněny poznatky ze semináře a promění se komunikace mezi učitelem a žákem. Tato lekce byla opět zaznamenána a analyzována společně výzkumníky a učitelem s cílem modifikovat další lekci. Uvedená ukázka nejlépe reprezentuje výzkumný design: - akčního výzkumu .
32. Měřitelnou (ordinární, intervalovou nebo poměrovou) proměnnou je: - oblíbenost předmětu na škále .
33. Jako sekundární pramen označujeme v pedagogickém výzkumu: - Ten, ve kterém autor popisuje a zpracovává údaje jiných .
34. Mezi techniky zvyšující kvalitu kvalitativního kódování nepatří: - Použití standardizovaného kategoriálního systému vycházejícího z jasné teorie, podle kterého se pak kóduje .
35. Nejtypičtější postup v kvalitativním empirickém výzkumu je: - konstrukce, teorie, indukce .
36. Označte tzv. sugestivní otázku, která by při výzkumném interview nejspíše sváděla odpovídajícího k „požadované“ či „očekávané“ odpovědi: - Souhlasíš s odborníky, že děti mají dostávat domácí úkoly? .
37. Gatekeeprem je? - osoba, která vybírá zprávy a události, prověřuje je, kontroluje, upravuje a přetváří a navrhuje k individuálnímu sdělování nebo medializaci .
38. Která z následujících výroků je správně formulovanou vědeckou statistickou hypotézou? - Pohádky mají velký význam pro rozvoj představivosti u dětí ? .
39. Mezi analytické strategie kvalitativní analýzy dat nepatří: - intervalové kódování .
40. Ze které části publikované studie pochází následující sdělení? „ Při analýze dat jsme v transkriptech rozhovorů, záznamů z vyučovacích hodin a písemných prací žáků nejprve identifikovali textové úryvky, jejichž obsah se vztahoval k položeným výzkumným otázkám. Následně jsme významové jednotky sdružovali do obecných kategorií“ - kapitola/oddíly o metodologii .
41. Datové matice pro kvantitativní analýzy má obvykle: - ve sloupcích proměnné a v řádcích případy .
42. Triangulace v kvalitativním výzkumu se netýká: - testování nulové a alternativní hypotézy .
43. Kvaziexperiment znamená, že: - není použita kontrolní skupina .
44. Při používání posuzovacích škál se setkáváme s několika druhy zkreslení. Nepatří mezi ně: - Newtonský efekt .
45. Vyberte vhodně sestavenou bipolární škálu hodnocení klimatu třídy - Přátelská 12321 nepřátelská .
46. Kterém z následujících typů výzkumu lze nejlépe charakterizovat diplomovou práci, v níž student provede dotazníkové šetření s cílem obohatit dosavadní poznání o tom, jaké mají žáci povědomí o kyberšikaně? - aplikovaný výzkum .
47. Která z uvedených možností je příkladem operacionální definice? - Školní výkon odpovídá výsledku didaktického testu .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests