option
My Daypo

xyx_1

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
xyx_1

Description:
questions

Author:
AVATAR

Creation Date:
17/05/2020

Category:
Computers

Number of questions: 151
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Mezi příznaky kontextové dyslálie nepatří: kontuze kontaminace elize asimilace.
Hyperbulie znamená: poruchu spánku kvantitativní porucha vůle nadměrnou schopnost zapamatování poruchu příjmu potravy.
Mezi charakteristiky dítěte s poruchou emocí a chování podle E. M. Bowera patří: schopnost navazovat uspokojivé vztahy s vrstevníky nízké sebevědomí a zároveň vysoké aspirace hypertrofované sebevědomí a kognitivní disonance tendence vyvolávat somatické symptomy, jako je bolest, strach a to ve spojení se školními problémy.
Spasmus se projevuje: vlnitými nebo červovitými pohyby drobnými trhavými záškuby svalstva mimovolními stahy jednotlivých svalů nebo svalových skupin vyvolanými drážděním tonicko-klonickými záškuby.
Lehká mozková dysfunkce je: jedním z etiologických faktorů vzniku SPU pouze jiný termín pro SPU tělesné postižení pouze jiný termín pro mentální postižení.
Soud pro mládež uloží dítěti, které spáchalo čin, za nějž trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a má 12-14 let ústavní výchova nepodmíněný trest odnětí svobody podmíněný trest odnětí svobody ochranná výchova.
Převodní vadu může způsobit zvětšená nosní mandle úraz CNS porucha sluchového nervu nefunkčnost vláskových buněk.
Sociální rehabilitace I. stupně pro ZP je: Tyfloservis Střediska rané péče Tyflocentrum.
Mezi základní posuzované zrakové funkce patří při vyšetření zraku a posouzení zrakového vnímání zorné pole. Typicky narušeno u: krátkozrakosti nystagmu dalekozrakosti zeleného zákalu.
Součást Lechtova pojetí základního logo vyšetření je: neurologické vyšetření test inteligence foniatrické vyšetření vyšetření motoriky.
U epilepsie Jacksonova typu je typické: neporušené vědomí, ohraničené svalové záškuby nebo poruchy citlivosti neporušené vědomí, uvolnění svěračů, křeče celého těla hluboké bezvědomí, tonicko-klonické křeče lehká porucha vědomí, snížení svalového napětí, strnulost.
Etopedie jako samostatná disciplína ze specky: 1969 z psychopedie 1989 z defektologie 1977 z psychopedie 1984 ze sociální patologie.
Zakladatelem individuální psychologie je: Carl G. Jung E. L. Thorndike Alfred Adler Abraham Maslow.
AAK jako obrázky, jež zastupují jeden věcný význam a zpodobňují ho bez vazby na řeč: Znak do řeči piktogramy facilitovaná komunikace Dosa-metoda.
Termín meningokéla označuje: rozštěp páteře a míšních plen úraz páteře rozštěp páteře rozštěp páteře, míšních plen a míchy.
Pod pojmem "porucha chování spojená s agresí" můžeme zařadit: ADHD psychickou šikanu poruchu opozičního vzdoru antisociální chování.
Screeningové vyšetření sluchu v porodnicích u novorozenců prováděno: stapediální reflexi evokované potenciály sluchového nervu otoakustické emise evokované potenciály kmene mozkového.
V průběhu korekce dyslalie se doporučuje dodržovat následující etapy přípravná cvičení, vyvození hlásky, fixace hlásky, automatizace hlásky přípravná cvičení, vyvození hlásky, fixace hlásky cvičení zaměřená na rozvoj oromotoriky, vyvození hlásky, fixace hlásky dechová cvičení, vyvození hlásky, fixace hlásky.
Při reedukaci poruch binokulárního vidění je cílem spolupráce obou očí zejména schopnost fúze a stereopse. Tu posilujeme nejvíce cvičeními: separačními pleoptyckými simulačními ortoptickými.
Klinický obraz koktavosti dle Lechty nezahrnuje dysfluenci psychickou tenci nadměrnou námahu perseveraci.
Balismus je náhlé klonické záškuby svalů pomalé kroutivé mimovolní pohyby především na akrálních částech končetin rychlé mimovolní pohyby velkého rozsahu postihující zejména svaly končetin pletenců mimovolní pohyby vyskytující se v klidu, rovněž rušivé volní pohyby u postižení mimopyramidového systému hybnosti.
Se solvencii jsou při inhalaci spojené: vysoké nebezpečí předávkování a silná psychická závislost nízké nebezpečí předávkování a silná psychická závislost nízké nebezpečí předávkování a slabá fyzická závislost vysoké nebezpečí předávkování a silná fyzická závislost.
U osob s mozkovou obrnou nejčastěji vyskytuje: vývojové dysfázie dysartrie dyslalie tumultus sermonis.
Cystická fibróza je akutní dědičné onemocnění porucha přeměny vaziva získaná metabolická porucha autozomálně recesivně dědičná choroba.
Adenoidní vegetace je primárně spojena s: rhinolalie vývojová dysfázie afázie mutismus.
O fyziologickém dysgramatismu hovoříme u dětí do: 4. roku 5. roku 7. roku 6. roku.
K primárním příznaků schizofrenie dle Bleulera nepatří antagonismus poruchy asociací poruchy afektivity autistické rysy.
Vrozená nebo získaná vada charakteristická nesprávným tvarem některého orgánu/části těla: dystrofie amputace deformace malformace.
Klinefelterův syndrom vzniká na základě změny v počtu pohlavních chromozomů nedostatečně vyvážené stravy matky v době těhotenství negativního vlivu rtg v těhotenství těžké novorozenecké žloutenky.
Mezi vizuálně-motorické komunikační systémy osob se SP nepatří prstová abeceda znakovaná čeština přepis mluvené češtiny český znakový jazyk.
Získaná psychogenní nemluvnost dysfázie afázie mutismus dysartrie.
Průkopníkem využití dětské spontánní kresby v oblast diagnostiky MP byl: Josef Zeman Konrád Sedláček Otakar Chlup Jan Mauer.
Mezi objektivní metody vyšetření sluchu nepatří tympanometrie BERA SSEP tónová audiometrie.
Uspořádání trojice sjezdů zaměřených na péči o slabomyslené a pomocné školy; vliv na psychopedii: prof. František Čáda lékař K. S. Amerling prof. Jan Šauer lékař Karel Herfort.
Pod logopedickou intervenci nepatří logo terapie logo diagnostika lékařské vyšetření logo prevence.
Stádium intelektualizace okolo 3. roku 1. roku 4. roku 2. roku.
Zkratka VRA znamená: organizace sdružující slyšící děti neslyšících rodičů vyšetřovací metoda založená na principu hodnocení vizuálně posílené audiometrie vyšetřovací metodu založenou na principu hodnocení akustické zpětné vazby organizace sdružující osoby s postlingvální ztrátou sluchu.
Zakladatelem Ústavu pro zmrzačelé (1919) byl: František Kábele Augustin Bartoš Rudolf Jedlička Jan Chlup.
Metabolické onemocnění vyznačující se poruchou látkové výměny cukrů s nástupem v dětském věku a je závislé na produkci inzulinu enylketonurie diabetes mellitus 2. typu celiakie juvenilní diabetes.
Ve znění zákona 384/2008 není zmínka o komunikační formě znakovaná čeština daktylografika Lormova abeceda pomocné artikulační znaky.
Antidiskriminační zákon vyšel v roce 2006 2008 2004 2009.
Které z následujících zařízení je čistě preventivně výchovné (dle 109/2002)? diagnostický ústav středisko výchovné péče výchovný ústav dětský domov se školou.
Asimilace je vypuštění, vynechání hlásek přesmykování hlásek připodobňování, směšování vkládání hlásek.
Průkopníkem projektového vyučování a autorem spisu "Neobvyklé psaní" byl: František Kábele Augustin Bartoš Jan Chlup Rudolf Jedlička.
Která z následujících norem se nevztahuje přímo k podmínkám výkonu ústavní a ochranné výchovy? vyhláška č. 438/2006 zákon č. 383/2005 zákon č. 109//2002 zákon č. 561/2004.
K vyšetření refrakce a diagnostice refrakčních vad se využíá: pseudoisochromatická tabulka troposkop stroboskop optotyp.
Assessment v inkluzi: slovní hodnocení hodnocení kombinace hodnocení hodnocení, posouzení a diagnostika.
Raná péče o děti se SP v rámci středisek rané péče v ČR od roku 2001 2008 2005 2003.
Korsakovský syndrom tvořen triádou příznaků: porucha vštípivosti, konfabulace, amnestická dezorientace porucha vštípivosti, porucha pozornosti, konfabulace impulzivita, porucha pozornosti, konfabulace porucha pozornosti, impulzivita, porucha vštípivosti.
Mezi typy divadelního tlumočení pro neslyšící nepatří: zónové tlumočení statické tlumočení stínové tlumočení kontinuální tlumočení.
Rozdíl mezi poruchou chování a problémy v chování nespočívá v: časové dimenzi nežádoucího způsobu chování nápravě a kompenzaci záměru nežádoucího chování dopadu nežádoucího chování na rodinu žáka/dítěte.
P typ dyslexie podle D. Bakkera znamená: pomalé čtení s mnoha chybami výrazné pomalé přesné čtení rychlé čtení bez chyb rychlé čtení s mnoha chybami.
Braille vynalezl slepecké písmo charakteristické: Dva body ve třech vertikálních sloupcích Tři body ve dvou vertikálních sloupcích.
Flashback je kožní choroba u drogově závislých syndrom vyčerpání po opakovaném užití drogy opakovaný blud pronásledování soubor fenoménů, které se objevují i několik měsíců po vysazení drogy, podobá se prožitkům při intoxikaci.
Prvním ředitelem "Ústavu pro slabomyslné" v Rakousku - Uhersku byl: K. S. Amerling K. Herfort J. Mauer J. Zeman.
K příznakům breptavosti na 2. úrovni patří: nepravidelné tempo řeči bezobsažná řeč embolofrázie chudá větná skladba.
Kde je v lidském těle umístěno zrakové centrum: sítnice temenní lalok mozku žlutá skvrna týlní lalok mozku.
"Hypotéza kontaktu“ ve vztahu k osobám s postižením říká, že: Intakt. populace se vyhýbá kontaktu s osobami s postižením z důvodu neznalosti či studu Čím více kontaktu s intaktní populací mají lidí s postižením, tím jsou méně ohrožení sociálním vyloučením Kontaktu s osobami s postižením je třeba učit děti v raném věku, jen tak dojde ke zlepšení vzájemných vztahů a komunikace Čím více kontaktu s osobami s postižením lidé mají, tím je jejich vztah k nim pozitivnější.
Profesně orientované občanské sdružení, které sdružuje odborné pracovníky, kteří se věnují dětem a mládeži s tělesným a chronickým onemocněním se nazývá: takové sdružení neexistuje Konto Bariéry Somatopedická společnost Liga za práva vozíčkářů.
Co je sopor: zákaz jednání nebo řeči ztuhnutí, strnutí v určité poloze náhlé, prudké až zběsilé namíření proti vlastní osobě nebo okolí kvantitativní porucha vědomí.
Narušená komunikační schopnost se může promítat do nesymbolických procesů ve zvukové dimenzi jako: dysgrafie dysartrie narušené koverbální chování dysgramatismus.
Zkratka MPP znamená dle obecně platného dokumentu MŠMT ČR: malý preventivní projekt místní preventivní program minimální preventivní program meziresortní preventivní program.
Basil Bernstein ve své hypotéze řečových kódů zjistil, že: Žáci používají ve školním prostředí především takové dorozumívací prostředky, které posilují solidaritu a skupinovou soudržnost Žáci pocházející z rozdílného sociálního prostředí mají různé formy řečového chování Slovní zásoba pedagogů na anglických školách je v jednotlivých regionech výrazné odlišná Děti mají tendenci používat omezený řečový kód, zatímco dospělí na ně mluví tzv. rozvinutým řečovým kódem, z čehož vyplývá celá řada konfliktních situací.
Označte organizaci, která se primárně zaměřuje na problematiku dětí či jedinců s vrozenou/časně získanou HS: VIA Záblesk LORM Klub přátel červenobílé hole.
Definice MP Americké asociace mentálního a vývojového postižení se výslovně zmiňuje o dvou oblastech diagnostiky MP adaptivním chování a sociálním chování učení a poznávání inteligenci a učení intelektových funkcí a adaptabilitě.
Mezi charakteristiky dítěte s poruchou chování a emocí dle Bowera nepatří: neschopnost navazovat uspokojivé sociální vztahy s vrstevníky a s učiteli neschopnost učit se tendence k závislostnímu chování neschopnost chování a emotivní reakce v běžných podmínkách.
Sociální rehabilitace II. stupně se poskytuje ZP v: Tyfloservis Tyflocentrum Světluška SPC.
Konduktivní afázie je uváděna v: Bostonské klasifikaci klasifikace dle Hrbka klasifikaci dle Lurije klasifikaci dle Kimla.
Ve kterém městě vznikla první evropská instituce zaměřená na vzdělávání osob se ZP? Vídeň Praha Nový York Paříž.
Alexitymie je: těžká forma dyslexie neschopnost správně rozumět vlastním emocím a hodnotit je součást abstinenčního syndromu u drogově závislých porucha vědomí provázející psychomotorické epileptické záchvaty.
Co je transformace osobnosti: nevývratné přesvědčení jedince, že je někdo jiný porucha osobnosti, při které dochází v důsledku postupného rozvolnění složek osobnosti k jejímu postupnému rozpadu projekce vlastních zážitků na někoho jiného osobnost je mnohočetná a v přechodném období žije jako úplně jiná osoba.
Která porucha nepatří podle MKN 10 revize mezi pervazivní vývojové poruchy? jiná dezintegrační porucha v dětství autistické rysy atypický autismus dětský autismus.
Hyperbulie znamená: porucha spánku kvantitativní porucha vůle nadměrná schopnost zapamatování porucha příjmu potravy, spojená se "žravostí".
Bradypsychismus je: kvantitativní porucha vědomí porucha tempa myšlení abnormální epizodické události během spánku projev rozštěpení osobnosti.
Atetóza jsou: klonické záškuby svalů pomalé kroutivé mimovolní pohyby, především v akrálních částech končetin spastické pohyby postihující zejména svaly velkých pletenců intenční třes doprovázený rytmickými mimovolními pohyby.
Boloňský proces - sjednocení systémů VŠ a ECTS kreditů: 1998 1999 2005 2004.
Diftongy jsou: spojení 2 vokálů v jedné slabice spojení 2 konsonant v jedné slabice.
Mezi teoretická východiska etopedie v současnosti patří: bio - penologicko - sociální model socio - kognitivně - behaviorální model bio - psycho - sociální model funkčnosti pedo - psycho - medicínský model.
Kocept s cílem získání zkušenosti a její funkční začlenění, prostředkem je handling: reflexní regulační terapie Petöho terapie metoda manželů Bobathových ergoterapie.
Zakladatelem české dětské psychiatrie a prof psychopatologie dětského věku byl: Josef Zeman Jan Mauer Karel Herfort Karel Slavoj Amerling.
Labiální dyslalie z hlediska lokalizace příčiny vzniká při anomáliích jazyka narušení nazality anomáliích patra defektu rtu.
Pro vyšetření schopnosti fonematického sluchu u předškolních dětí v ČR se používá: Edfeldtův test test Škodové a kol Token test test Ozeretského.
Období lexémizace: 4. - 5. rok 5. - 6. rok 3. - 4. rok 2. - 3 rok.
Žák s poruchou chování: zpravidla nepociťuje vinu ve vztahu ke svému chování, jeho problémy jsou krátkodobé zpravidla nepociťuje vinu ve vztahu k důsledkům vlastního jednání, normy porušuje dlouhodobě o svých problémech ví, jsou krátkodobé o svých problémech jí a chce je odstranit, normy porušuje dlouhodobě.
Rinolalia clausa získaná otevřená huhňavost funkční otevřená huhňavost patologicky snížená nosní rezonance patologicky zvýšená nosní rezonance.
Průkopníkem projektového vyučování byl: Augustin Bartoš Jan Chlup Rudolf Jedlička František Kábele.
společnost EDA nabízí služby rané péče pro děti s PAS a kombi SP a kombi ZP a kombi TP a kombi.
Při vzdělávacím procesu žáků s PAS se v ČR nejvíce používá TEACCH program, který je založen na 3 základních principech individualizace, strukturalizace, vizualizace strukturalizace, optimalizace, vizualizace vizualizace, diferenciace, individualizace individualizace, diferenciace, optimalizace.
Příčina převodní poruch sluchu adenoidní vegetace cerumenová zátka atrézie zvukovodu nefunkčnost vláskových buněk.
Peromelie znamená: nadměrný počet prstů vrozené chybění části paže chybění celé končetiny spojení, srůsty prstů.
Afekty mají slabou intenzitu, dlouhé trvání silnou intenzitu, krátké trvání silnou intenzitu, dlouhé trvání slabou intenzitu, krátké trvání.
Za "otce zakladatele" psychopedie a systematické péče o osoby s MP v Evropě a USA je považován: Phillipe Pinel Jean Marc Gaspard Itard Jean Etienne Dominique Esquirol Eduard Sequin.
Triáda příznaků PAS je tvořena oblastmi: neschopnost vzájemné společenské interakce, neschopnost komunikace, excitace neschopnost vzájemné společenské interakce, neschopnost komunikace, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit neschopnost vzájemné společenské interakce,stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit, hypotonie neschopnost komunikace, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit, epilepsie.
Středisko výchovné péče poskytuje (dle zákona 333/2012) služby ve formě: ambulantní, internátní, terénní, penitenciární ambulantní, celodenní, internátní, terénní ambulantní, rehabilitační, internátní, postinternátní ambulantní, celoroční, internátní, online/telefonické.
Mladistvému lze dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže uložit pouze: výchovná opatření, ochranná opatření, trestní opatření kárná opatření, léčebná opatření, probační opatření, trestní opatření alternativní tresty, obecně prospěšné tresty, výchovné tresty kárné tresty, výchovné tresty, trestní opatření.
Tyflografická zobrazení jsou: zvětšené obrázky pro slabozraké zjednodušená zobrazení pro osoby s postižením hybnosti reliéfní zobrazení užívaná pro účely vzdělávání žáků se ZP veškerá reliéfní zobrazení pro osoby s těžkým postižením zraku.
Hypoprosexie je: vztahovačnost snížená pozornost snížená sexuální aktivita porucha slucu.
Duchennova choroba je: progresivní svalové onemocnění deformace hlavice stehenní kosti vykloubení kyčlí deformita v oblasti bérce.
Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči, byl novelizován v roce: 2008 2005 2009 2004.
V oblasti zjišťování vývoje HM u osob s MP je používána metoda dexterimetr šroubky Walterova a Poppelreuterova zkouška motorická škála Oseretzkého.
Co odlišuje hlavní projevy ADD a ADHD: pozornost inteligence pracovní tempo.
Fyziologická dyslálie trvá do: 3 let 4 let 5 let 6 let.
Seřaď období vývoje řeči sémantizace lexemizace gramatizace pragmatizace intelektualizace.
Spoj správně termín a jeho dobu projevu lalling babbling měkký hlasový začátek tvrdý hlasový začátek.
Spoj správně období vývoje řeči sémantizace lexemizace intelektualizace pragmatizace gramatizace.
Dítě řekne básničku ve věku: 2,5 - 3 roky 3 - 3, 5 roků 3, 5 - 4 let 4 - 4, 5 let.
Mezi složky bazální stimulace nepatří řečová orální vibrační taktilní vestibulární auditivní somatické.
Kterému stupni mentální retardace odpovídají hodnoty IQ 69 - 50? lehkému středně těžkému těžkému hlubokému.
Hodnota IQ středně těžké MP? .
Hodnota IQ u MP těžkého?.
Hluboké MP je IQ nižší než:.
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 108/2005 106/2004 109/2002.
Korekce krátkozrakosti je rozptylka spojka.
Systém jednoduchých obrázků inspirovaných čínským písmem se nazývá Hand mund systém VOKS Bliss Makaton piktogramy.
Korekce dalekozrakosti je: rozptylka spojka.
Pracovní rehabilitaci vymezuje zákon: o zaměstnanosti 435/2004 Zákoník práce o sociálních službách 108/2006.
Mezi statické formy AAK patří piktogramy Makaton znak do řeči.
Mezi speciální diagnostické metody nepatří: pozorování dotazník rozhovor rodinná anamnéza.
Mezi speciální diagnostické metody patří: diagnóza analýza osobní anamnéza kazuistika.
Sociální rehabilitace vymezuje Zákon o ucelené rehabilitaci Zákon o sociálních službách Zákon o zaměstnanosti Zákon o poradenských službách.
Tranzitní program je určen dětem azylantů osobám s TP žákům posledních ročníku SŠ (nácvik na přechod do zaměstnání) nevidomým (nácvik pohybu).
Pes pomáhající ZP je označován: asistenční pes vodící pes doprovodný pes pomocný pes.
Mezi malformace patří kyfóza plochá noha lordóza fokomelie.
Která z následujících metod AAK nevyužívá obrázků? Makaton VOKS daktylotika piktogramy.
šilhavost je označována jako: strabismus nystagmus amblyopie.
Mezi pedagogicko-psychologické služby dané vyhláškou 72/2005 nepatří: SPC PPP Středisko výchovné péče Školská poradenská pracoviště.
TEACCH program je program pro výuku žáků s PAS metoda výuky čtení u žáků s dyslexií metoda rozvoje řeči u MP.
Aspergerův syndrm patří mezi vysokofunkční autismus nízkofunkční autismus mentální postižení.
U percepčních vad sluchu dochází k poruše: středního ucha vnitřního ucha zevního zvukovodu zpracování signálů ve sluchovém centru v mozku.
Časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v pracovním prostředí a patří mezi tzv. znevýhodněné se nazývá: rekvalifikace tranzitní program pracovní rehabilitace podporované zaměstnávání.
Stav sluchu, kdy osoba slyší silné zvuky, ale mluvená řeč je mimo její dosah (ztráta cca 71 - 90 dB) je: presbyakuzie totální hluchota nedoslýchavost praktická hluchota.
Dle RVP ZŠS díl I se vzdělávají žáci se smyslovým postižením s lehkým MP se středně těžkým MP s těžkým MP a souběžným postižením více vadami.
Dle RVP ZŠS II. díl se vzdělávají žáci s těžkým MP a souběžným postižením více vadami se smyslovým postižením s lehkým MP se středně těžkým MP.
Zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 438/3006 127/2007.
Mezi refrakční vady patří glaukom hypermetropie katarakta hypermetropie.
Mezi obecné diagnostické metody patří dotazník analýza anamnéza pozorování kazuistika.
K narušení článkování řeči patří: breptavost afázie dyslálie koktavost.
Zavřená huhňavost je snížení nosní rezonance zvýšení nosní rezonance.
V. pár hlavových nervů je: trojklaný lícní čichový bloudivý (Nervus vagus).
Založení Jedličkova ústavu v Praze 1923 1913 1920 1911.
Nepoměr mezi řečovými a neřečovými schopnostmi typický pro dysartrie afázie rhinolalie vývojovou dysfázii.
Název oboru somatopedie se u nás používá od roku 1956 1960 1946 1953.
Mezi příznaky kontextové dyslalie nepatří kontaminace elize kontuze asimilace.
Dr Lea Hyvärinen je pro obor Oftalmopedie uznávanou odbornicí zejména pro: sestavení vyšetřovacích materiálů pro děti raného věku a nekomunikující pacienty podporu sociální rehabilitace dospělých a seniorů podporu komunikace osob s hluchoslepotou vytvoření speciálních hraček pro děti s těžkým postižením zraku.
Porucha hybnosti myoklonie se projevuje: trvalými mimovolními pohyby vlnitými neb červovitými pohyby drobnými trhavými záškuby svalstva klonickými záškuby svalů nebo svalových skupin trvající omezenou dobu.
AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) byla založena v roce: 1876 1986 1886 1786.
Dyskinézy vznikají postižením: bazálních ganglií míchy obvodového nervstva vegetativního nervstva.
Co je sopor? kvantitativní porucha vědomí ztuhnutí, strnutí v určité poloze záraz jednání nebo řeči náhlé, prudké až zběsilé jednání namířené proti vlastní osobě nebo okolí.
Praktognostická dyskalkulie představuje poruchu schopnosti provádět matematické operace poruchu v chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi narušení matematické manipulace s předměty nebo nakreslenými symboly neschopnost vyjmenovat řadu čísel.
Jedním z kritérií definování poruchy chování je: dítě chováním reaguje na stresující události chování se projevuje nejméně po dobu 2 měsíců chování se vyskytuje nejméně ve dvou různých prostředích (přičemž jedním je škola) chování dítěte nemůže koexistovat s jiným postižením.
Mezi frikativy neřadíme hlásku: ř č ž r.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests