option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Základy informačních tchnologií
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Základy informačních tchnologií

Description:
Může být i více správných odpovědí

Author:
A.n.d.y111
Other tests from this author

Creation Date: 04/01/2014

Category: Computers

Number of questions: 60
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Pro symetrickou kryptografii platí: pro předání sdíleného klíče je nutné použít důvěrný kanál pro šifrování i dešifrování se použije stejný klíč je vhodná pro komunikaci mezi mnoha subjekty.
Masivní online otevřené kurzy (MOOC) jsou charakterizovány: video lekcemi doplněnými o interakci na diskuzních fórech asynchronním samostudiem zcela zdarma synchronním průchodem kurzem zaměřením na škálovatelnost (tisíce až statisíce studentů).
Mezi běžně dostupné metody automatického hodnocení studentů patří: online zadání a vyhodnocení testových otázek skenování a vyhodnocení testových otázek online zadání a vyhodnocení volných otázek skenování opravených písemek a přenesení učitelem uděleného hodnocení do online systému skenování a vyhodnocení volných otázek.
Antivir: chrání uživatelská data před účinky malware chrání počítač před síťovými útoky zlepšuje výkon počítače vyžaduje ke správné funkci pravidelné aktualizace.
Spočítej přibližně velikost (v MB) třísekundového nekomprimovaného videa bez zvuku při rozměrech 320x240, 256 barvách (8 bitová barevná hloubka) a standardním framerate. 5,5 MB 44 KB 44 MB 5,5 KB.
Účelem komprese je: snížit kvantování zvýšit kvanotvání zmenšit objem uchovávaných dat zlepšit kvlaitu uchovávaných dat.
Ovladače: slouží OS přístupu k periferiím jsou využívány procesy k ovládání OS jsou rozhraním mezi operačním systémem a uživatelskými procesy umožňují procesům pracovat s periferiemi.
Označte kódování barev RGB DPI CMYK VGA.
S pojmem DRM (Digital Rights Management) souvisí zamezení možnosti kopírovat chráněný obsah vynucení reprodukce DVD v dané geografické zóně možnost si kdykoliv jednou zakoupený obsah opětovně stáhnout omezení kompatibility chráněného obsahu s nástroji pro přehrávání.
Role IT v demokratických volbách elektronické hlasování je možné důvěryhodně zabezpečit vytváří prostředí pro snadnou výměnu názorů a idejí je omezeno pouze na samotnou realizaci hlasování.
Mezi základní funkce systémů pro tvorbu a správu elearningových kurzů (learning management system) patří příprava slidů a handoutů poskytování prostoru pro komunikaci mezi studenty navzájem a s vyučujícím řízení přístupu studentů k jednotlivým kurzům a jejich částem možnost videokonferenční prezenční výuky distribuce elektronických učebních materiálů možnost automatizovaného zkoušení a hodnocení studentů.
Kódování barev RGB <0,0,0> je bílá (ta je 255,255,255) <0,0,0> je černá se skládá z kanálů červené, modré a žluté. se skládá z kanálů zelené, červené a modré.
Rozdíly mezi spojovanou a nespojovanou sítí: počítačové sítě jsou spojované, telefonní nespojované počítačové sítě jsou nespojované, telefonní spojované spojovaná síť vytváří pevné okruhy, nespojovaná směřuje data ad-hoc. u spojované sítě je předem známý adresát dat, v nespojovaných se postupně hledá.
Pro virtuální privátní sítě (VPN) platí vytvářejí virtuální lokální síť není možné blokovat provoz v této síti vytvářejí zabezpečené propojení vzdálených počítačů umožňují skrýt provoz v této síti.
V rámci síťového modelu TCP/IP je zajištěno jednoznačné adresování uvnitř sítě směřování dat v síti kontrola úspěšnosti přenosu řízení komunikace po fyzickém médiu překlad doménových adres.
Nezbytnou součástí webhostingu je: diskový prostor pro webovou prezentaci server odpovídající na požadavky návštěvníků emailová schránka doménový název.
Šifrování emailu: využívá asymetrické kryptografie vyžaduje instalaci speciálního software závisí na podpoře ze strany poskytovatele služby využívá symetrické kryptografie.
Označte video kodeky MP4 AVI Xvid MPEG-4 DivX.
Vektorová grafika je vhodná k uchování fotografií diagramů logotypů písem lékařských snímků.
Pojem informační společnost označuje společnost, kde sběr, zpracování, použití a uchovávání informací má významný kulturní a ekonomický význam souhrn lidí aktivně se podílejících na informační ekonomice společnost, jejíž fungování je závislé na informačních technologiích.
Jako interaktivní tabuli označujeme kombinaci dataprojektoru a polohovacího zařízení (např. digitální pero) libovolnou projekci počítačové plochy oživující výuku sdílenou počítačovou plochu, se kterou mohou pracovat jak studenti, tak lektor.
Pro elektronický podpis vyberte správná tvrzení veřejný klíč slouží k ověření podpisu soukromý klíč slouží k ověření podpisu otisk zprávy je šifrován veřejným klíčem otisk zprávy je šifrován soukromým klíčem.
Kodek : je souborový formát uchování multimédií má vliv na kvalitu a velikost uložených dat je software pro kódování a dekódování multimédií je software pro přehrávání multimédií.
Cloudové služby lze charakterizovat pomocí vlastností : snadná migrace mezi poskytovateli software jako služba garance stálého přístupu ke službě ztráta kontroly nad vlastními daty přístup přes webové rozhraní.
Co je účelem autorizace? ověření identity subjektu udělení přístupu k službě.
DPI potřebné pro tisk : je nižší než pro zobrazení na monitoru. je přibližně 300 DPI. je přibližně 90 DPI. je vyšší než pro zobrazení na monitoru.
Bitová hloubka obrazu určuje : počet možných barev, které je možné zachytit. počet bodů, které reprezentují jeden pixel. největší možné rozlišení obrazu. počet vrstev, ze kterých je obraz složen.
Domény druhého řádu: odkazují na IP adresu s příslušnou prezentací například muni.cz například fi.muni.cz se registrují centrálně se registrují u držitelů domén prvního řádu.
Co je to proces? nainstalovaná aplikace požadavek na periferii běžící program služba operačního systému.
Doménová služba (DNS): je vázána na webhostingové služby zprostředkovává překlad doménových názvů na počítačové adresy je provozována centrálně je provozována hierarchicky.
Kyberšikana se vyznačuje: použitím sociálních médií a el. komunikačních prostředků k dehonestaci a obtěžování oběti snažším zotavením oběti mírnějšími následky než fyzická šikana obtížným odhalením identity útočníka.
Protokol DHCP slouží k : překladu doménových jmen automatickému přidělení IP adresy směřování paketů v síti.
Bezztrátová komprese: zachovává signál v původní podobě. snižuje velikost odstraněním duplicitní informace (např. opakující se pixely) zachovává důležité části původního signálu. snižuje velikost odstraněním nedůležité informace (např. neslyšitelné tóny).
Souborový formát multimediálních dat: je závislý na platformě a operačním systému určuje formu a umístění dat a metadat při uložení na disk je svázaný s konkrétním kodekem.
Jako fulltextové vyhledávání označujeme: vyhledávání slov obsažených uvnitř všech automaticky indexovaných textů vyhledávání v ručně vytvořené hierarchii kategorií vyhledávání podle nadpisů a abstraktů.
Součástí použití IT ve státní správě (tzv. e-government) je: umožnění právně platné komunikace s úřady elektronickou cestou realizace demokratických voleb elektronickou cestou poskytování informací v elektronické podobě použití kancelářských aplikací pro tvorbu úředních dokumentů.
V subtraktivním modelu skládání (míchání) barev se : jednotlivé barvy odčítají od bílé k černé jednotlivé barvy odčítají od černé k bílé jednotlivé barvy sčítají od bílé k černé jednotlivé barvy sčítají od černé k bílé.
IP adresa : lze nastavit na libovolnou hodnotu. označuje počítač jednoznačně v síti. je zleva hierarchická je zprava hierarchická.
Označte audio kodeky WMA AVI AAC MP3 MP4.
Botnet je: forma počítačového viru forma útoku na domácí počítačovou síť. skupina vzdáleně ovládaných napadených počítačů. síťový firewall.
Cílem svobodných licencí (jako např. Creative commons a GPL) je: šíření obsahu zdarma umožnění libovolného nakládání s takto licencovaným obsahem odstranění všech autorských práv ke konkrétnímu dílu usnadnit aktivní účast: modifikaci a navázání na tvorbu ostatních.
Plagiátorstvím rozumíme: vydávání převzatých myšlenek za vlastní parafrázi textu bez označení autora neúmyslné opomenutí citace zkopírování věty bez označení původu.
Myšlenkové mapy jsou zajímavým nástrojem pro utřídění předávaných znalostí. Jejich elektronická verze umožňuje navíc: snadnější tvorbu díky automatickému rozložení názornou ilustraci utřizování poznatků přesouváním jednotlivých částí společné vytváření jedné mapy ve skupině rozdání předpřipravených map k doplnění studenty.
Pro virtuální privátní sítě (VPN) platí : není možné blokovat provoz v této síti umožňují skrýt provoz v této síti. vytvářejí zabezpečené propojení vzdálených počítačů. vytvářejí virtuální lokální síť.
Mezi základní funkce systémů pro tvorbu a správu elearningových kurzů (learning management system) patří: možnost automatizovaného zkoušení a hodnocení studentů poskytování prostoru pro komunikaci mezi studenty navzájem a s vyučujícím příprava slidů a handoutů možnost videokonferenční prezenční výuky distribuce elektronických učebních materiálů řízení přístupu studentů k jednotlivým kurzům a jejich částem.
Pro asymetrickou kryptografii platí: pro šifrování se použije veřejný klíč, pro dešifrování soukromý klíč je vhodná pro komunikaci mezi nejvýše dvěma subjekty pro šifrování se použije soukromý klíč, pro dešifrování veřejný klíč je asymetricky bezpečnější pro odesílatele zprávy.
Jaké jsou základní součásti operačního systému : správa paměti antivirová ochrana správa dokumentů správa procesů internetový prohlížeč správa periferií.
Eduroam je projektem federativní autentizace akademických uživatelů pro připojení do počítačové sítě : Je dostupný pouze v ČR. Identita je ověřována u domovské instituce. Je dostupný celosvětově. Uživatel se musí registrovat u všech zúčastněných institucí.
Označte výukové metody spadající do synchronního elearningu: diskuzní fóra postupné zpřístupňování výukových materiálů automatické opravování testů interaktivní osnova pro samostudium videokonferenční prezenční výuka praktické úlohy vyhodnocované lektorem.
Co označuje autenticita zprávy? nemožnost popření autorsvtí zprávy garanci proti změně obsahu garanci identity odesílatele.
V aditivním modelu skládání (míchání) barev se: jednotlivé barvy sčítají od bílé k černé. jednotlivé barvy sčítají od černé k bílé. jednotlivé barvy odčítají od bílé k černé. jednotlivé barvy odčítají od černé k bílé.
Účelem komprese je: zlepšit kvalitu uchovávaných dat snížit kvantování zvýšit kvantování zmenšit objem uchovávaných dat.
Pro obálkový formát platí: má vliv na velikost uložených dat má vliv na kvalitu uložených dat popisuje strukturu ukládání dat a metadat. pro kódování dat umožňuje použití různých kodeků.
Virtuální paměť: přiděluje OS periferiím uložená na pevném disku je abstrakcí OS nad fyzickou pamětí přiděluje OS procesům.
Pro komunikaci s proměnlivým datovým tokem je efektivnější: nespojovaná síť. spojovaná síť. není rozdíl.
Označte privátní IP adresy: 147.251.48.1 192.168.1.11 173.194.44.231 10.0.3.24.
Odposlouchávání komunikace po bezdrátové síti (wifi): lze předejít použitím protokolu https lze detekovat lze předejít zabezpečením wifi protokolem WEP lze předejít zabezpečením wifi protokolem WPA.
Filtrovací bublina vytvořená personalizací výsledků vyhledávání pro daného uživatele: omezuje konfrontaci uživatele s materiály protiřečícími jeho stávajícímu chování při vyhledávání přispívá k rozšíření obzoru uživatele zahrnutím překvapivých nových informací má snadno viditelné hranice efektivně ruší potenciál internetu konfrontovat uživatele s kulturně odlišným materiálem.
Trojský kůň : vyžaduje spuštění uživatelem se šíří samostatně jeho činnost lze vždy snadno poznat je škodlivý software maskovaný za užitečnou aplikaci.
Wikipedii je možné ve výuce využít: k zadání konfrontace prezentovaných informací s primární literaturou odkázat jako zdroj informací pro vypracování eseje k zadání zpracování nového článku jako cvičného projektu k práci se zdroji jako zdroj textů k cvičnému překladu jako rozcestník při zpracovávání nového tématu.
Report abuse