Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONZáklady informačních technologií 2

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Základy informačních technologií 2

Description:
Může být i více správných odpovědí

Author:
A.n.d.y111
(Other tests from this author)

Creation Date:
04/01/2014

Category:
Computers

Number of questions: 56
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Obraz v rastrové grafice: lze libovolně škálovat má dané rozlišení v pixelech. je reprezentován pomocí křivek a geometrických obrazců. při velkém přiblížení vykazuje ztrátu detailu.
Za osobní údaje lze považovat: datum narození bydliště jméno IP adresu historii webové aktivity.
Pro hash (haš) platí : je to krátký otisk textu dva různé texty mohou mít stejný hash lze z něj zrekostruovat původní text jeden text může mít dva různé hashe.
Bitová hloubka obrazu určuje: počet možných barev, které je možné zachytit. počet bodů, které reprezentují jeden pixel. největší možné rozlišení obrazu. počet vrstev, ze kterých je obraz složen.
Bezztrátová komprese : snižuje velikost odstraněním nedůležité informace (např. neslyšitelné tóny) zachovává signál v původní podobě. snižuje velikost odstraněním duplicitní informace (např. opakující se pixely) zachovává důležité části původního signálu.
Souborový formát multimediálních dat: určuje formu a umístění dat a metadat při uložení na disk je závislý na platformě a operačním systému je svázaný s konkrétním kodekem.
Označte video kodeky: DivX AVI Xvid MPEG-4 MP4.
DPI (Dots Per Inch): je pro daný obrázek fixní. závisí na požadovaných fyzických rozměrech. označuje rozlišení obrázku ve fyzické podobě. závisí na rozlišení obrázku.
Mezi běžně dostupné metody automatického hodnocení studentů patří: skenování opravených písemek a přenesení učitelem uděleného hodnocení do online systému online zadání a vyhodnocení testových otázek skenování a vyhodnocení volných otázek online zadání a vyhodnocení volných otázek skenování a vyhodnocení testových otázek.
Pomocí keyloggeru lze zachytit : odesílané emaily příchozí emaily zadávaná hesla pořízené fotografie vytvářené dokumenty.
Aktualizacemi OS lze předcházet poškození počítače virem, protože : umožňují instalaci novějšího antiviru. odstraňují chyby ve firewallu opravují bezpečnostní chyby systému zneužívané virem. odstraňují následky činnosti poč. virů.
Multimediální stream: se nejdříve celý uloží a poté přehraje. je souběžně doručovaný a přehrávaný obsah. není možné uložit do počítače, pouze přehrát.
Mezi sociální média řadíme: sociální sítě blogy email diskuzní fóra elektronické noviny.
Jaké jsou vztahy mezi procesem a operačním systémem? OS vytváří procesy procesy umožňují OS komunikovat s uživatelem OS přepíná mezi procesy OS instaluje procesy OS vyřizuje požadavky procesů na periferie.
Vektorová grafika je vhodná k uchování: fotografií lékařských snímků logotypů diagramů písem.
Při zmenšení velikosti rastrového obrázku (přeškálování): dojde k nevratné změně. se zvýší DPI. se sníží DPI. lze kdykoliv obrázek opět zvětšit.
Popřít autorství emailu není možné: při použití protokolu https při odeslání přes webové rozhraní při odeslání z emailového klienta při použití elektronického podpisu.
Pro virtuální privátní sítě (VPN) platí: vytvářejí zabezpečené propojení vzdálených počítačů. umožňují skrýt provoz v této síti. vytvářejí virtuální lokální síť. není možné blokovat provoz v této síti.
Odborné databáze: obsahují redigované indexy elektronických zdrojů jsou zpravidla zdarma přístupné široké veřejnosti jsou vždy dohledatelné pomocí fulltextových vyhledávačů zahrnují elektronické knihy, časopisy a bibliografické databáze.
Mezi systémy pro tvorbu a správu elearningových kurzů (learning management system) řadíme: IS MU myšlenkové mapy Microsoft Office Moodle.
Antivir: chrání počítač před síťovými útoky. zlepšuje výkon počítače. vyžaduje ke správné funkci pravidelné aktualizace. chrání uživatelská data před účinky malware.
Elektronický podpis zaručuje: potvrzení o doručení zprávy ochranu textu před utajenou modifikací nespornou identitu autora ochranu před čtením nepovolanou osobou.
Nástup informačních technologí znamenal v ekonomickém kontextu: zvýšení efektivity industriální výroby snížení počtu kancelářských pracovníků díky automatizaci rutinní administrativy vyzdvižení významu informací a znalostí jako komodity.
Použitím vícestupňové autentizace (např. heslo a potvrzovací sms) získáme: částečnou ochranu před zneužitím při vyzrazení hesla zvýšení zabezpečení dané služby bezpečný způsob nastavení nového hesla při jeho zapomenutí.
Jako elearning označujeme účast IT technologií v procesu výuky. V užším slova smyslu sem spadá: videokonferenční prezenční výuka on-line kurzy pro samostudium tvorba hypertextových a multimediálních učebních materiálů použití internetu jako zdroje informací použití kancelářských balíků pro pedagogickou administrativu.
Co je to certifikát? dvojice identita + soukromý šifrovací klíč nástroj pro ověření identity neznámého subjektu dvojice identita + veřejný šifrovací klíč nástroj pro šifrování elektronické komunikace.
Odborné databáze: zahrnují elektronické knihy, časopisy a bibliografické databáze obsahují redigované indexy elektronických zdrojů jsou vždy dohledatelné pomocí fulltextových vyhledávačů jsou zpravidla zdarma přístupné široké veřejnosti.
Email je realizován protokolem : SMTP VPN DHCP HTTP.
Stahování obsahu chráněného autorským zákonem pomocí P2P sítí (např bittorrent) je v ČR nelegální, protože: dochází k vytvoření nelegální kopie dochází k šíření díla bez souhlasu autora není možné stahovat takovýto obsah bez souhlasu autora.
Účelem komprese je: zlepšit kvalitu uchovávaných dat zvýšit kvantování snížit kvantování zmenšit objem uchovávaných dat.
Co označuje intergrita zprávy? garanci identity odesílatele garanci neměnnosti obsahu nemožnost popření autorství zprávy.
Pro symetrickou kryptografii platí: pro předání sdíleného klíče je nutné použít důvěrný kanál je vhodná pro komunikaci mezi mnoha subjekty pro šifrování i dešifrování se použije stejný klíč.
Směřováním v počítačových sítích rozumíme: hledání cesty v síti od odesílatele k příjemci. předávání dat mezi routery od odesílatele k příjemci. hledání počítačové adresy k dané doméně.
Grafická karta: provádí manipulaci s obrazem. je nezbytně nutná pro chod PC. realizuje přímo vykreslení na monitor. obsahuje vlastní paměť.
Vyznačte periferie: procesor pevný disk základní deska klávesnice operační paměť grafická karta.
Označte výukové metody spadající do synchronního elearningu: diskuzní fóra praktické úlohy vyhodnocované lektorem interaktivní osnova pro samostudium videokonferenční prezenční výuka automatické opravování testů postupné zpřístupňování výukových materiálů.
Označte komunikační protokoly: WiFi WWW TCP email HTTP DNS.
Pokud máme digitální fotografii o rozlišení 3500x2000 pixelů a chceme ji vytisknout v nejméně 300 DPI, jaká bude maximální velikost výsledné fotky? 29.6x16.9 cm 11.6x6.6 cm 47.4x27.0 cm 15.8x9.0 cm.
Metadata: jsou součástí vlastního záznamu uchovávají popisné informace o daném záznamu slouží k efektivní kompresi signálu.
Aktualizacemi OS lze předcházet poškození počítače virem, protože: odstraňují následky činnosti poč. virů. opravují bezpečnostní chyby systému zneužívané virem. umožňují instalaci novějšího antiviru. odstraňují chyby.
Úkolem firewallu je: detekce nežádoucí síťové aktivity instalovaného software. vyhledávání a odstraňování virů. ochrana soukromé sítě proti síťovému útoku zvenčí. detekce a blokování škodlivých síťových spojení zvenčí.
Co je to paket? Datový element pro kopírování dat. Míra propustnosti sítě. Datová jednotka pro přenos v síti. Míra spolehlivosti sítě.
Světlo: je elektromagnetické záření. je viditelné pouze v určitých vlnových délkách. o konkrétní vlnové délce má konkrétní barvu.
Pro komunikaci s proměnlivým datovým tokem je efektivnější: není rozdíl. spojovaná síť. nespojovaná síť.
Wikipedii je možné ve výuce využít: jako rozcestník při zpracovávání nového tématu k zadání konfrontace prezentovaných informací s primární literaturou jako zdroj textů k cvičnému překladu odkázat jako zdroj informací pro vypracování eseje k zadání zpracování nového článku jako cvičného projektu k práci se zdroji.
Systém souborů: je zodpovědný za kontrolu přístupových práv k souborům. je zodpovědný za uchovávání přístupových práv k souborům. slouží k organizaci dat na fyzickém médiu. určuje formát cesty k souborům a adresářům.
Jaké chyby vznikají při převodu ze spojitého obrazu na diskrétní rastr? ztráta barevnosti rozpad tvaru ztráta detailu změna rozlišení.
Pro obálkový formát platí: pro kódování dat umožňuje použití různých kodeků má vliv na velikost uložených dat popisuje strukturu ukládání dat a metadat má vliv na kvalitu uložených dat.
Vyberte slabá hesla: k0ck,p3s Eepei9Ai abc123 popokatepetl 06-08-1989.
Operační systémy: Dos Android Windows Linux Mac OS iOS.
Co je video: Wmv Dvix Xvid Mp4 Mpeg 4.
Běžně dostupné metody automatického hodnocení studentů: online zadání a vyhodnocení testových otázek skenování a vyhodnocení testových otázek skenování opravených písemek a přenesení učitelem uděleného hodnocení do online systému skenování a vyhodnocení volných otázek online zadání a vyhodnocení volných otázek.
Pokud máme nekomprimovaný obrázek v rozlišení 3500x2000 pixelů, v barevném kódování RGB a v bitové hloubce 24 bitů, jaká je jeho přibližná datová velikost? 160 kB 80 MB 168 MB 80 kB.
Osobními údaji rozumíme informace, které je možné využít: k lokalizaci osoby k identifikaci osoby ke kontaktování osoby.
Ztrátová komprese: snižuje velikost odstraněním nedůležité informace (např. neslyšitelné tóny) snižuje velikost odstraněním duplicitní informace (např. opakující se pixely) zachovává signál v původní podobě. zachovává důležité části původního signálu.
Archive.org : volně dostupná knihovna, texty, multimédia, software a web stránek (obsahuje knihy, hudbu a filmy, které již nejsou chráněné autorským zákonem) archiv webových stránek (světa), podstatné části volně dostupné dokumentární filmy.
Report abuse Terms of use