option
My Daypo

Základy psychologie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Základy psychologie

Description:
Základy psychologie

Author:
xxxxxy
(Other tests from this author)

Creation Date:
25/03/2018

Category:
University

Number of questions: 39
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Základy pro chápání sociálních rolí přináší Herní skupina v předškolním věku Primární sociální skupina Formalizovaná školní edukace Vrstevnická skupina v dospívání.
Pro pátou fázi psychosociálního vývoje (dospívání, adolescence) je dle Eriksona charakteristický konflikt: Snaživost proti méněcennosti Identita proti zmatení rolí Autonomie proti studu a pochybám Důvěra proti nedůvěře.
Ve kterém z následujících bodů je správně naznačen obecný postup řešení problémů formulace hypotéz; vytvoření plánu a nápravy; identifikace problému; ověření funkčnosti plánu nápravy identifikace problému; formulace hypotéz; vytvoření plánu a nápravy; ověření funkčnosti plánu nápravy identifikace problému; vytvoření plánu a nápravy; formulace hypotéz; ověření funkčnosti plánu nápravy vytvoření plánu a nápravy; identifikace problému; formulace hypotéz; ověření funkčnosti plánu nápravy.
Autorem teorie kognitivní disonance je K. Lewin M. R. Rosenzwelg L. Festinger G. E. Muller.
Kterého vývojového období se týká Freudovo orální stádium adolescent předškolák kojenec batole.
Pro inteligenční kvocient (IQ) neplatí jedno z následujících tvrzení IQ je ovlivněno pouze dědičností a jeho číselná hodnota během života jedince zůstává konstantní Souhrnné IQ představuje průměrnou hodnotu, která nemůže postihnout individuální specifičnost jednotlivce U zjištěného IQ se vždy jedná pouze o relativně přesný odhad, odrážející aktuální stav Měření IQ je vždy zatíženo určitou chybou (např. z hlediska typu použitého testu).
Myšlenkovou operaci, která využívá dřívějších návyků návyků a postupů u nových předmětů a jevů, nazval Piaget Asimilace Akomodace Adaptace Ekvilibrace.
Mezi základní copingové strategie nepatří: Hledání podpory u druhých Zaměření na emoce Zaměření na problém Psychoanalytické hledání nevědomých motivací.
Příkladem sociální sekundární skupiny nemůže být Politická strana Školní třída Skautský oddíl Rodina.
. Psychická deprivace je Následkem rozpadu osobnosti jedince Sklon ke kriminálnímu chování Dlouhodobé strádání v oblasti psychických potřeb Následkem traumatizující události na začátku školní docházky.
Dlouhodobé zkoumání vývoje jedné konkrétní skupiny jedinců probíhá prostřednictvím Průřezové studie Longitudinální studie Kvantitativní studie Kvalitativní studie.
Pro vymezení pojmu persuaze neplatí Je vždy spojen s manipulací Je to proces ovlivňování chování či názorů jiných Dosahujeme jím postojové změny Ten, koho ovlivňujeme, má možnost příjmout či nepříjmout naše argumenty.
Ve kterém období věku dítěte nám kresba nejvíce napoví o jeho prožívání V předškolním věku . Na konci puberty Na začátku puberty Na konci batolecího období.
Fenomén, kdy lidé v určitých situacích věnují úkolu zpracovanému skupinou menší úsilí, než kdy jej dělali sami, se nazývá Sociální opora Sociální facilitace Sociální zahálení Rolové chování.
Typ myšlení (jakožto řešení problémů), které využívá NOVÉ způsoby řešení, se nazývá Deduktivní Produktivní Uplípavé Reproduktivní.
Jak by se dala nejlépe zvládnout vzdorovitá reakce batolete? Odpoutáním pozornosti jinou zajímavou činností či podnětem . Ostrou kritikou odsuzující jeho zlobivou osobu Asertivním vyjádřením svého nesouhlasu z pozice ‘‘já‘‘ (‘‘mně to vadí‘‘).
Mezi ego-obranné mechanismy nepatří: Introspekce Rezignace Projekce Agrese.
Pojem deindividualizace vyjadřuje: Ztráta sebevědomí Rozpad osobnosti Dezintegrace jedince (rozpad sociálních rolí) Pocit ztráty osobní identity v okamžiku identifikace se skupinou.
Mezi základní typy davu nepatří Expresivní Lynčující Terorizující Závistivý.
Podle B. B. Browna (zdůrazňování vrstevnického kontextu pro vývoj romantických vztahů) NEpatří mezi základní fáze Náklonnost Status Afirmace iniciace.
V době nástupu do školy by dítě mělo (vyberte NEsprávné tvrzení): Lépe než předškolák kontrolovat své emoce Umět napočítat do 10 až 20 Odlišit práci od hry a fantazii od reality Udržet soustředěnou pozornost po celou vyučovací hodinu (45 minut).
Dlouhodobé zkoumání vývoje jedné konkrétní skupiny jedinců probíhá prostřednictvím Kvantitativní teorie Kvalitativní teorie Longitudiální studie Přůřezové studie.
Mezi aplikované psychologické vědy nepatří Klinická psychologie Pedagogická psychologie Interkulturní psychologie Vývojová psychologie.
Která následující formulace nejlépe popisuje Eriksonovu představu nejdůležitějšího vývojového úkonu v mladší dospělosti Hledání intimity Hledání integrity Vývoj superega Získání autonomie.
Mezi základní typy davu nepatří dav Terorizující Lynčující Expresivní Závistivý.
Aschova studie konformity pracovala s Sbližováním názorů spolubydlících na koleji Tvorbou skupinových norem ve vývoji skupiny Sbližováním stylu oblékáním ve skupině Porovnáváním délky vzoru (úsečky) a tří alternativ.
Myšlenkovou operaci, při které zobecňujeme parciální zkušenosti na veškeré dění určitého typu nazýváme Generalizace Ekvilibrace Aproximace Analýza.
Přibližně mezi šesti měsíci a rokem věku dítěte u něj při odloučení od primární pečující osoby vzniká: Trvalá anxieta Separační úzkost Antropomorfní úzkost Separační fóbie.
. Myšlenkovou operaci, která využívá dřívějších návyků návyků a postupů u nových předmětů a jevů, nazval Piaget asimilace akomodace adaptace ekvilibrace.
Křivka zapomínání vyjadřuje Vliv obsahu naučeného na zapomínání Vliv opakování na zapomínání Množství zapamatovaného v závislosti na čase Pokles kapacity paměti s narůstajícím věkem.
Mezi fáze vývoje skupiny nepatří formování upravování ukončování bouření.
Jméno Alberta Bandury spojujeme s fenoménem Zvládání zátěže ve školní agresi Sociálního učení Operantního podmiňování Nepomáhajícího davu.
Při charakterizování pojmu stereotyp bychom nepoužili tvrzení Lze jej ztotožnit s pojmem předsudek Patří do oblasti utváření dojmů o druhých lidech Usnadňuje a zjednodušuje orientaci jedince ve světě Často bývá výsledkem zjednodušování a falešné generalizace.
Mezi základní fáze paměťového procesu nepatři uchovávání vštěpování reprodukce mentální reprezentace.
V období okolo 3 let se v souvislosti s dětskou kresbou objevuje Odlišení kresby muže a ženy Dvojdimenzionální kresba Kreslení tzv. „hlavonožců“ Pokus o stínování a perspektivu .
Mezi tzv. psychogenní potřeby dle Maslowa nepatří potřeba bezpečí sex láska náležení.
Efekt přihlížejícího popisuje chování lidí ve specifické situaci Dynamiku sociálního učení při výzkumu naučené agrese Dynamiku out-group skupin Čím více přihlížejících lidí, tím menší pravděpodobnost a ochota pomoci např. zraněným lidem při nehodě Léčivé účinky expresivního davu.
Mezi základní odborné časopisy, ze kterých lze čerpat relevantní informace nepatří Moje psychologie Československá psychologie Psychológia a patopsychológia dieťata Pedagogika .
Které z následujících tvrzení nelze spojit s pojmem stereotyp Stereotyp je jednou ze základních kategorií sociálního poznávání druhých osob Jde o zjednodušený způsob rozpoznávání charakteristik členů sociálních skupin Jedincovo vnímání druhých lidí lidí je ovlivněno jejich členstvím v různých sociál. Skupinách Naše stereotypy při vnímání jiných se často mění v závislosti na situaci.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests