option

ZÁPOČTOVÝ TEST ZS LFHK - GIT

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ZÁPOČTOVÝ TEST ZS LFHK - GIT

Description:
příprava na zápočet

Author:
Tadeáš
(Other tests from this author)

Creation Date:
05/01/2021

Category:
University

Number of questions: 55
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Sinus paranasales řadíme do *********** cest dýchacích.
Co platí o arcus aortae v normě je pravostranný může být zdvojený v normě z něj odstupuje a. subclavia sin. při variaci z něj může odstupovat a. lusoria, neboli a. carotis communis sin. začíná v předním mediastinu.
Plexus parotideus tvoří nerv V. VI. VII. VIII.
Z jaké arterie odstupuje arterie zásobující horní část rekta?.
Silnější přítok arcus palmaris superficialis je a. radialis a. ulnaris a. metacarpalis.
A. cervicalis superficialis odstupuje z a. vertebralis truncus costocervicalis truncus thyrocervicalis a. subscapularis.
Senzorická (chuťová) inervace jazyka n. V. n. X. n. VII. n. IX. n. XII.
V zadním mediastinu se nachází oesophagus truncus sympaticus thymus perikard ductus thoracicus.
N. vagus tvoří trunci vagales na jícnu žaludku dvanactníku játrech.
Kocherova uzlina je nodus jugulodigastricus nodus juguloomohyoideus nodus tonsillaris.
A. sphenopalatina je větví a. maxillaris v pars mandibularis pterygopalatina pterygoidea.
Adenoidní vegetace se týká tonsilla palatina tonsilla lingualis tonsilla pharyngea tonsilla tubaria.
Orgány trávící soustavy nacházející se v retroperitoneu jsou slinivka bříšní aborální část tlustého střeva jícen část dvanáctníku žaludek.
Aortální chlopeň se nachází 5. mezižebří parasternálně vpravo 5. mezižebří medioklavikulárně vlevo 2. mezižebří parasternálně vpravo 2. mezižebří parasternálně vlevo.
Žaludek se nachází v regio umbilicalis hypochondrica sin. hypochondrica dx. epigastrica inguinalis dx.
Jejunum od ilea se liší v Jejunum má bohatší cévní zásobení delší aa. rectae kratší aa. rectae širší užší.
M. palatoglossus je inervován n. X n. XII n. IX. žádná není správná .
Kilianovo ústí se nachází v jícnu fundu žaludku cardii žaludku v laryngu.
v. magna cerebri odtéká do sinus transversus sinus sigmoideus sinus rectus sinus petrosus superior.
Spoj arterie (vlevo) s arterií (vpravo), ze které odstupují aa. vertebrales a.palatina asc. a. meningea post. rr. oesophagei a. colica dextra a. transversa faciei a. rectalis inf.
Ke skeletotopické projekci appendix vermiformis slouží Labbéův trojůhelník Lanzův bod Béclardův úhel Mc Burneyův bod trigomun Pirogovi.
Kohlrauschova řasa se nachází v canalis rectalis jejunum ampulla recti curvatura major.
Oblast jater bez viscerálního peritonea se nazývá lobus dexter appendices epiploicae lobus caudatus area nuda má všude viscerální peritoneum.
V. portae vziká soutokem v. mesenterica sup. v. mesenterica inf. v. splenica v. gastroomentalis dx.
V. brachiocephalica dx. (sin.) vzniká soutokem v. subclavia v. jugularis anterior v. jugularis externa v. retromandibularis v. jugularis interna.
Tractus angularis odděluje spatium parapharyngeale spatium parotideum spatium submandibulare spatium sublinguale.
Správné prořezávání stálého chrupu je M1 I1 C I2 P1 P2 M2 M3 I1 C I2 P1 P1 M2 M2 I1 I2 C P1 P1 M2 M3 M1 I1 I2 P1 C P2 M2 M3 M1 I2 C I1 P2 P1 M2 M3.
Doplň: Cípaté chlopně jsou pomocí ******** spojeny s ******* . anulus fibrosus, auricula trigonum fibrosum, septum interventriculare chordae tendinae, papilární svaly mm. pectinati, papilární svaly.
Hranici mezi pars supramesocolica a pars inframesocolica tvoří radix mesenterii omentum majus omentum minus mesocolon transversum truncus coeliacus.
Radix mesenterii dělí pars supramesocolica na pravé a levé srůstové pole pars inframesocolia na horní a dolní srůstové pole pars inframesocolica na mediální a laterální srůstové pole pars supramesocolica na mediální a laterální pole pars inframesocolica na pravé a levé srůstové pole.
Části slinivky břišní jsou corpus collum fundus cauda caput ramus.
Omentum majus vede od velké kurvatury od malé kurvatury k játrům ke colon transversum ke colon descendens.
Plexus myentericus Auerbachi se nachází v tunica mucosa tunica submucosa tunica muscularis tunica adventicia.
Villi intestinales jsou typické pro tlusté střevo slepé střevo tenké střevo.
Arterie zásobující horní řezáky je větví a. maxillaris a. palatina desc. a. infraorbitalis a. supraorbitalis.
Arterie zásobující m. gluteus maximus je aa. sacrales laterales a. glutea inf. a. glutea sup.
Spoj kavo-kavální anastomózy v. epigastrica sup. v. thoracoepigastrica.
Vena saphena magna.
cartilago arytenoidea.
Conus elasticus od lig. vocalia odpovídá tomu cavitas supraglottica odpovídá tomu cavitas infraglottica po cartilago cricoidea.
Senzitivní inervace jazyku n. X n. VII. n. IX. n. V.
Mezi ventrální větve a. carotis externa řadíme a. maxillaris a. pharyngea asc. a. facialis a. temporalis superf. a. thyroidea sup. a. lingualis.
V. ophthalmica inf. odtéka do plexus cavernosus pleuxus pterygoideus vv. diploicae plexus pharyngeus.
Surfaktant se nachází mezi perikardem a epikardem snižuje povrchové napětí brání kolapsu myokardu při systole brání kolapsu alveolů v plicích je vnitřní výstelka žaludku.
Extrahepatické žlučové cesty začínají žluč. kapilárami mají vyústění na papilla Vateri začínají jako ductus hepaticus dx. et sin. v jejich průběhu se vyskytují Heringovy kanálky ductus hepaticus communis přibírá ductus cysticus a vzniká ductus choledochus.
V levé sagitální rýze viscerální plochy jater se nachází fissura lig. venosi fossa vesicae felleae incisura (fissura) ligamenti teretis porta hepatis.
Části intestinum crassum jsou appendix vermiformis intestinum caecum duodenum colon asc. jejunum colon desc. colon transversum ileum colon sigmoideum rectum.
Jaká je lymfatická drenáž dolních řezáku? n. l. submandibulares n. l. submentales n. l. cervicales profundi.
Z jakého nervu jsou parasympatická vlákna vegetativní (autonomní) inervace srde? n. vagus n. glossopharyngeus n. trigeminus n. vestibulocochlearis.
Po narození v. umbilicalis obliteruje na lig. venosum lig. teres hepatis lig. umbilicale mediale lig. arteriosum.
Do meatus nasi medius ústí sinus maxilaris sinus frontalis cellulae ethmoidales posteriores cellulae ethmoidales anteriores cellulae ethmoidales medii sinus sphenoidalis.
V retrostyloidním septu najdeme n. IX. a. carotis externa n. X. n. XI. n. l. retropharyngei nervově cévní svazek.
Aorta thoracica začíná na úrovni C3-C4 Th12 Th3-Th4 Th4-Th5.
Ductus parotideus ústí do cavitas oris propria ve výši korunky dolního 3. moláru ve výši korunky horního 2. moláru do vestibulum oris.
Locus Kiesselbachi souvisí s krvácením z dutiny ústní souvisí s krvácením z dutiny nosní nachází se ve vestibulum oris nachází se v přední dolní části nosního septa.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests