option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Zkouška - ORL pro speciální pedagogy
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Zkouška - ORL pro speciální pedagogy

Description:
zk u ORL

Author:
AVATAR
learnsmart
Other tests from this author

Creation Date: 06/05/2024

Category: Science

Number of questions: 93
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Dysartrie je: porucha tvorby hlasu ztížená artikulace změna barvy hlasu.
Tinnitus je: porucha sluchu percepční rotační závrať hučení či pískání v uchu.
Mezi objektivní metody vyšetření sluchu patří: vyšetření ladičkami vyšetření BERA tónová audiometrie.
Myringoplastika je operační zákrok na: nosních choanách v oblasti hrtanu bubínku.
Eustachova trubice: je spojením středního ucha a nosohltanu se u dětí nevyskytuje je operačně vytvořené spojení mezi zvukovodem a středním uchem.
Aspirace je: zaklínění cizího tělesa v hltanu uvíznutí cizího tělesa v jícnu vdechnutí cizího tělesa do dolních dýchacích cest.
Hlas je tvořen: mluvidly hlasivkami dutinou ústní.
K tvorbě hlasu slouží: jazyk hlasivky dutina ústní.
Hltan je křižovatkou cest: horních a dolních polykacích cest polykacích a dýchacích není křižovatkou.
Hluchoněmý člověk má poruchu: řeči hlasu obojího.
Průdušnice navazuje na: Hrtan Jícen Jde o samostatný orgán.
Jícen slouží k: vnímání řeči polykání dýchání.
Pro vývoj řeči je důležitý: dostatečně vyvinutý hrudník aktivní přístup sluch.
Surdomutitas je: hluchota hluchoněmost porucha rovnováhy.
Noduli vocales: jsou uzličky na hlasivkách vyskytují se jen u mužů vyskytují se jen u neprofesionálních zpěváků.
Zavřená rinolalie je např. při: operaci nosu rozštěpech patra zúžení dutiny nosní např. polypy.
Tony a klony jsou příznaky: koktavosti breptavosti patlavosti.
Balbuties: nedá se operačně odstranit je vrozená vada dá se operačně odstranit.
Foniatrie je obor, který se zabývá problematikou: tvorby a poruchami hlasu a řeči pouze poruchami řeči pouze poruchami hlasu.
Ventilační trubička se zavádí do: ušního boltce bubínku do vnitřního ucha.
Co spojují středoušní kůstky? bubínek a vnitřní ucho zvukovod a bubínek hlemýžď a oválné okénko.
Patrové mandle: jsou uloženy na měkkém patře jsou součástí lymfatické tkáně hltanu se při zánětu vždy odstraňují.
Expresivní afasie je porucha tvorby řeči při zachované schopnosti řeči rozumět porucha porozumění řeči při zachované schopnosti mluvit porucha výslovnosti písmena R.
K tvorbě hlasu slouží: jazyk a dutina ústní hrtan jen dutina ústní mluvidla.
Koktavost je: funkční porucha řeči, porucha koordinace tvorby řeči porucha artikulace neschopnost hlasitě mluvit.
Porucha výslovnosti "K" je Kapacismus Lambdacismus Klambdacismus Rotacismus.
Při volném dýchání jsou hlasivky: v paramediálním postavení v intermediálním postavení.
Orgán ve vnitřním uchu, který slouží k přeměně zvukových vln v nervové vzruchy se nazývá ductus cochlearis perilymfa Cortiho orgán endolymfa.
Agravace je: zastírání nemoci vědomé zhoršování příznaků nemoci předstírání nemoci.
Otapostasis je Anomálie hrtanu Anomálie ušního boltce Anomálie hltanu.
Vyšetření sluchu pomocí řeči patří mezi metody: subjektivní objektivní objektivní nebo subjektivní v závislosti na věku vyšetřovaného.
Bubínek odděluje: zevní a střední ucho vnitřní a střední ucho zvukovod a boltec.
Kolik sluchových kůstek se nachází ve středoušní dutině? 2 3 počet kůstek je variabilní .
Cholesteatom je zhoubný nádor v uchu zánět středního ucha vývojová vada hlemýždě.
Kýchání je typický reflex z podráždění receptorů v: průduškách horních cestách dýchacích hrtanu.
Nosní skořepy jsou na každé straně obvykle: 2 3 4.
Epistaxe je: krvácení z nosní dutiny hnisavý výtok z nosu krvácení z ústní dutiny.
Epiglottis znamená: Hltan Bubínek Příklopka hrtanová.
Mutace nastává v pubertě: jen u chlapců u chlapců i dívek jen u dívek.
Surditas je označení pro: nedoslýchavost hluchotu spojenou se slepotou hluchotu.
Rotacismus je: porucha vnímání souhlásek porucha vnímání samohlásek poruchy výslovnosti „R“.
Senzorická afasie je: porucha tvorby řeči při zachováné schopnosti řeči rozumět porucha porozumění řeči při zachované schopnosti mluvit.
Středoušní kůstky spojují: bubínek s oválným okénkem bubínek s kulatým okénkem oválné a kulaté okénko kůstky jsou spojeny jen mezi sebou .
Barva hlasu je dána: pohlavím je individuální velikostí paranazálních dutin.
Depistáž je: aktivní vyhledávání postižených jedinců kontrolní činnost lékařský zákrok na odstranění vady řeči.
Konzervativní léčení je použití nekrvavých metod nanášení konzervačních léků ambulantní léčení.
Genetická poradna radí v případech: nechtěného těhotenství dalšího těhotenství u rodičů postiženého dítěte plánovaného těhotenství.
Reedukace je rehabilitace řeči procvičování porušeného orgánu doučování slabších jedinců .
Součástí středního ucha je bubínek a kůstky bubínek, kůstky, hlemýžď bubínek, kůstky dutina středoušní.
Vnitřní ucho obsahuje buňky, které umožňují převod mechanického vlnění na elektrickou energii převod mechanického vlnění zvuku na vlnění endolymfy převod tekutiny středního ucha do vnitřního ucha.
Základní vyšetření sluchu děláme pomocí audiogramu sluhové zkoušky BERA ladičky C1.
Audiometrie je zkouška subjektivní i objektivní objektivní subjektivní.
Pomocí audiometru vyšetřujeme rovnovážné ústrojí stav sluchu nastavení sluchadla.
Při převodní poruše sluchu je postižena oblast vnitřního ucha zevního nebo středního ucha zevního, středního i vnitřního ucha.
Kochleární implantát se používá pouze u zcela hluchých osob jako sluchadlo při jednostranné hluchotě.
Nos lze rozělit na zevní a vnitřní nos zevní střední a zadní nos nosní dutiny a paranazální dutiny.
Rozštěpové děti mají často záněty dýchacích cest záněty středoušní až v 80% pohybové potíže.
Nosohltanová mandle musí být odstraněna po pubertě sama zmizí označuje „trhání mandlí“.
Koktavost je porucha hlasivek koordinace tvorby řeči řeči při špatném růstu zubů.
Mezi mluvní neurozy patří koktavost sigmatismus ráčkování brebtavost.
Hluchoněmost je následek prelinguální hluchoty postlinguální hluchoty ztráty sluchu bez ohledu na věk.
Dispenzarizace je: aktivní vyhledávání defektivních jedinců dlouhodobé sledování pacientů lékařský zákrok na odstraněný vady řeči.
Konzervativní léčení je : použití nekrvavých metod nanášení konzervačních léků ambulantní léčení.
Genetická vada je : vrozeně získaná porucha organismu infekční onemocnění.
Foniatrie se zabývá rehabilitací řečí diagnostikou a léčbou vad sluchu, řeči a hlasu chirurgií hlasivek.
Bubínek odděluje: středouší od zevního zvukovodu neodděluje nic střední a vnitřní ucho.
Části vnitřního ucha jsou : třmínek a bubínek hlemýžď a rovnovážné ústrojí zvukovod a boltec.
BERA je zkouška: subjektivní objektivní objektivní jen u dospělých.
Kochleární implantát nahrazuje funkci : středního ucha Cortiho orgánu Obojího.
Sluchadlo se skládá z : baterie a mikrofonu mikrofonu, zesilovače, reproduktoru, baterie pozitivní a negativní elektrody.
Nos přechází do nosohltanu přes: choany nosní dutinu nosní dírky.
Rozštěpové děti trpí v 90 %: záněty dýchacích cest záněty středoušní pohybové potíže.
Hltan se dělí na : nosohltan a hrtan nosohltan, ústní část hltanu a hrtanová část hltanu hltan se nedělí.
Afonie je : náhlá ztráta fonického hlasu operace hrtanu ztráta hlasu na podkladě poruchy sluchu.
Patlavost je : neschopnost tvořit některé hlásky nebo skupiny neschopnost tvořit věty neschopnost hlasitě mluvit.
Otevřená huhňavost je způsobena : rozštěpem patra překážkou v nose špatným dýcháním.
Dyslexie vzniká: následek úrazu hlavy příčina není přesně známa při poruše zraku.
Hrtan je orgán: řeči hlasu obojího.
Metody objektivní audiometrie jsou: BERA, CERA, OAE BERA + tónová audiometrie Slovní audiometrie.
Podprahová intenzita tónu vyvolá: sluchový podnět bolestivý podnět ticho.
Foniatrie se zabývá: rehabilitací řeči diagnostikou a léčbou vad sluchu, řeči a hlasu chirurgií hlasivek.
Středoušní kůstky jsou: kladívko, kovadlinka, třmínek kovadlinka a třmínek kladívko, třmínek, hlemýžď.
Převodní nedoslýchavost: se vyskytuje jen u dospělých se dá léčit chirurgicky má příčinu ve vnitřním uchu.
Prahová intenzita tónu vyvolá: sluchový podnět bolestivý podnět ticho.
Porucha výslovnosti „l“ se nazývá: lambdacismus lambdacismus bohemicus rotacismus.
Čichové sklípky jsou umístěny: na vnitřní straně nosu na vnější straně nosu.
Převodní nedoslýchavost je porucha převodu zvuku ze zevního ucha na vnitřní porucha převodu zvuku z vnitřního ucha na zevní.
Jakou chuť cítíme na špičce nosu? slanou sladkou kyselou hořkou.
Percepční nedoslýchavost je nervová perigerní nedoslýchavost, porucha je ve vnitřním uchu porucha sluchu je ve zvukovodu neschopnost vnímat samohlásky.
Vzdušné vedení zvuku u převodní vady je horší než vedení kostní lepší než vedení kostní.
Síla hlasu je dána velikostí rozkmitu hlasivek a ten je určován mohutností vydechovaného proudu vzduchu velikostí hlasivek velikost hrtanu.
Tymphanometrie je: metoda k vyšetření sluchu u děti; měří přímo mechanické vlastnosti bubínku subjektivní vyšetřovací metoda metoda vyšetření, kdy pacient opakuje slova.
Co rozděluje nosní přepážka? nosní dutinu na 2 samostatné dutiny rozděluje nosní dutinu na 3 skořepy nosní rozděluje nosní dutinu na 4 průduchy.
Report abuse