option
My Daypo

zoologie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
zoologie

Description:
zoologie

Author:
majda200
(Other tests from this author)

Creation Date:
20/03/2016

Category:
Science

Number of questions: 132
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Kostra členovců je tvořena: sponginem chininem kolagenem chitinem.
2. Pulzující vakuola prvoků zajišťuje: a) vylučování a osmoregulaci b) pohyb c) světélkování mořských prvoků d) rozmnožování .
3. Trepka velká: a) má jedno jádro b) patří mezi nálevníky c) patří mezi bičenky d) pohybuje se pomocí panožek.
4. Pro nálevníky neplatí: a) mohou žít jako komenzálové ve střevech přežvýkavců b) pohybují se pomocí brv c) rozmnožují se pouze pohlavně - tzv. konjugací d) jsou u nich vyvinuta buněčná ústa.
5. Eukarya dělímě na 6 “říší”. Která z uvedených mezi ně nepatří? a) Excavata b) Chromalveolata c) Opisthokonta d) Fungi.
6. Pomocí brv se pohybují: a) améby b) nálevníci c) bičenky d) trypanozomy.
7. Prvoci (,frotozoa“): a) jsou heterotrofní b) jsou autotrofní c) mají vždy jen jeden bičík d) mají plastidy.
8. Tělo hub {Porifera) je tvořeno: a) nediferencovanými buňkami b) pouze ektodermem a mezogleou c) ektodermem, mezogleou a entodermem d) ektodermem, mezodermem a entodermem.
9. Na příjmu a zpracování potravy se u hub (.Porifera) podílí/ejí: a) Hrnečkové buňky b) mezoglea c) vnější i vnitřní vrstva buněk d) gemule.
10. Pučení je: a) pohlavní způsob rozmnožování vyskytující se často u přisedlých živočichů b) nepohlavní způsob rozmnožování vyskytující se u ploštěnců c) pohlavní způsob rozmnožování, při němž se na těle nebo uvnitř těla vytvářejí pupeny d) nepohlavní způsob rozmnožování hub a žahavců.
11. Do této skupiny nepatří: a) měňavka b) trepka c) bičenka d) ploštěnka.
12. Pomocí panožek se pohybují: a) nálevníci b) měňavkovci c) trypanozomy d) krvinkovky.
13. Prvoci nemají význam: a) geologický b) jako indikátory znečištění vod c) jako producenti antibiotik d) zdravotnický.
14. Houby {Porifera) jsou: a) mořští a sladkovodní živočichové b) pouze mořští živočichové c) parazité d) tvořeny třemi zárodečnými listy.
15. Houby {Porifera) mají: a) gangliovou nervovou soustavu b) žebříčkovitou nervovou soustavu c) vyvinutý entoderm d) vyvinutý mezoderm.
16. Polyp je forma žahavců: a) vždy se rozmnožující jen pohlavně b) neschopná rozmnožování c) plovoucí d) přisedlá .
17. Nezmaří se rozmnožují: a) jen nepohlavně b) pučením c) strobilací d) jen pohlavně .
18. Sasanky: a) žijí v symbióze s klepítkatci b) žijí pouze ve stádiu polypa c) jsou bilaterálně souměrné d) patří mezi ploštěnce.
19. Motolice jatemí: a) má vyvinuté střevo b) nemá vyvinuté střevo c) je ektoparazit d) má dokonale vyvinuté pohybové a smyslové orgány.
20. Do této skupiny nepatří: a) nezmar hnědý b) korál červený c) ploštěnka mléčná d) medúzka sladkovodní.
21. Nezmar patří do: a) polypovců b) nálevníků c) korálnatců d) medúzovců.
22. Mezi ploštěnce neřadíme: a) motolice b) pijavice c) ploštěnky d) tasemnice.
23. Mezi hlísty řadíme: a) ploštěnky b) tasemnice c) háďátka d) jen fosilní zástupce .
24. Do měkkýšů nepatří: a) plži b) mlži c) hlavonožci d) mnohoštětinatci.
25. Plži žijí: a) jen na souši b) jen ve sladké vodě c) jen v moři d) též na souši.
26. Hlavonožce nacházíme: a) v mořích i na souši b) na souši c) výhradně v mořích d) ve vodě i na souši .
27. Plášť měkkýšů: a) vylučuje schránku z uhličitanu vápenatého b) vylučuje schránku z oxidu křemičitého c) mají hojen plži d) u mlžů se nazývá ulita .
28. Všichni měkkýši mají: a) měkké tělo b) ulitu c) hlavu d) rozptýlenou nervovou soustavu .
29. Veliger je: a) larva některých vodních měkkýšů b) larva medúzovců c) mořský předožábrý plž d) hlavonožec .
30. Hektokotylové rameno: a) u medúzovců nese chemoreceptory b) slouží plžům k zavrtávání se do země c) u polypovců se na něm tvoří gamety d) je kopulačním orgánem některých hlavonožců .
31. Mezi kroužkovce nepatří: a) pijavice b) tasemnice c) máloštětinatci d) mnohoštětinatci .
32. Trochofora je larva: a) hub b) medúzovců c) mořských kroužkovců d) mořských korýšů .
33. Pro pijavku koňskou neplatí: a) je endoparazitem koní b) žije dravě c) má zploštělé tělo a druhotně nepravou segmentaci d) má na obou koncích těla přísavky .
34. Které tvrzení platí pro kroužkovce? a) mají difúzní nervovou soustavu b) mají coelomové váčky vyplněné tekutinou, tzv. hydroskelet c) maj í otevřenou cévní soustavu d) maj í larvu amfiblastulu .
35. Které tvrzení platí pro chelicery? a) umožňují pohyb b) podílejí se na dýchání c) vznikají ze zadečkových končetin d) jsou tvořeny přeměněným prvním párem končetin .
36. Ostrorepi: a) již vymřeli b) jsou to mořští trojlaločnatci c) patří mezi hrotnatce d) nejsou řazeni k členovcům .
37. Které tvrzení platí pro kmen měkkýšů? a) nervovou soustavu mají v podobě trubice na hřbetní straně b) vylučovací soustavou jsou protonefridie c) u suchozemských druhů slouží k dýchání sliznice plášťové dutiny d) mají zřetelně článkované tělo .
38. Cévní soustava měkkýšů: a) je uzavřená b) je otevřená c) není vyvinutá d) existuje jen u hlavonožců.
39. Které tvrzení platí pro všechny měkkýše? a) mají útrobní vak b) mají schizocoel c) dýchají celým povrchem těla d) žijí pouze v moři .
40. Na souši žijí: a) někteří hlavonožci b) někteří mlži c) všichni plži d) někteří plži .
41. Mezi měkkýši mají nej dokonalejší nervovou soustavu: a) hlavonožci b) mlži c) plži d) suchozemští plži .
42. Co je pohlavní dimorfismus? a) existence dvou fenotypů u jednoho pohlaví b) existence dvou typů morfologicky odlišných gamet u jednoho jedince c) schopnost jedince vytvářet oba typy gamet d) odlišnost obou pohlaví daná primárními a sekundárními pohlavními znaky.
43. Bahnatka malá patří mezi: a) paplže b) mlže c) plže d) hlavonožce .
44. Členovci mají tělo diferencované v: a) hrudník a končetiny b) hlavohruď, popř. hlavu, hruď a zadeček c) hlavu, nohu a útrobní vak d) přední a zadní segment .
45. Členovci mají článkované: a) jen tělo b) tělo i končetiny c) jen končetiny d) pouze tykadla .
46. Do této skupiny nepatří: a) sumýši b) pavouci c) stonožky d) krabi .
47. Pavouci dýchají: a) chelicerami b) plicními vaky a vzdušnicemi c) žábrami d) celým tělem .
48. Ke klepítkatcům patří: a) perloočky b) krabi c) raci d) roztoči .
49. Korýši dýchají: a) všichni plicními vaky b) všichni vzdušnicemi c) všichni celým povrchem těla d) žábrami, celým povrchem těla nebo vzdušnicovými plícemi .
50. Do této skupiny nepatří: a) stínka b) krab c) stonožka d) rak .
51. Proměnu dokonalou (holometabolii) nemají: a) dvoukřídlí b) vážky c) blanokřídlí d) brouci .
52. Proměnu nedokonalou (hemimetabolii) mají: a) rovnokřídlí b) dvoukřídlí c) brouci d) motýli .
53. Mezi roztoče řadíme: a) potemníka moučného b) klíště obecné c) štíra kýlnatého d) raka říčního .
54. K blanokřídlému hmyzu patří: a) škvoři b) mravenci c) mšice d) jepice.
55. Blechy mají: a) krátká křídla b) dva páry končetin c) druhotně ztracená křídla d) proměnu nedokonalou .
56. Z těchto živočichů nemá larvální stádium: a) úhoř b) skokan c) mihule d) ještěrka .
57. Tunicin pláštěnců je: a) polysacharid b) protein c) fosfolipid d) peptid.
58. Zástupci kruhoústých jsou: a) mihule b) kopinatci c) žraloci d) rejnoci.
59. Co neplatí pro ryby? a) mají tzv. proudový orgán b) dýchají žabemími lupínky c) srdce mají rozdělené na dvě předsíně a jednu komoru d) mají venózní srdce .
60. Choř data mají: a) nervovou trubici uloženou nad chordou dorsalis b) nervovou trubici uloženou pod chordou dorsalis c) nervovou trubici v chordě dorsalis d) nervovou soustavu žebříčkovou .
61. Larválním stádiem neprocházejí: a) mlži b) paryby c) kruhoústí d) obojživelníci .
62. Vyberte správné tvrzení platné pro obojživelníky: a) mají přímý vývoj b) zahrnují druhy i jedovaté a dravé c) udržují stálou teplotu těla d) mají převážně chrupavčitou kostru .
63. Plazi se od dospělých obojživelníků liší: a) poikilotermií b) přítomností dvou srdečních předsíní c) přítomností plic d) zrohovatělou kůží a nepřítomností kožního dýchání .
64. K obojživelníkům nepatří: a) žáby b) mloci c) čolci d) hatérie .
65. Ke krmivým ptákům nepatří: a) sovy b) vrubozobí c) pěvci d) dravci.
66. Mezi Anamnia nepatří: a) plazi b) paryby c) obojživelníci d) ryby .
67. Do této skupiny nepatří: a) zmije obecná b) užovka hladká c) ropucha zelená d) slepýš křehký .
68. Do této skupiny nepatří: a) lín obecný b) štika obecná c) okoun říční d) mlok skvrnitý .
69. Typickým znakem ptáků je: a) srdce mající dvě síně a dvě komory b) přítomnost vzdušných vaků a pneumatizace těla c) kloaka d) vejcorodost .
70. K vrubozubým nepatří: a) volavka popelavá b) labuť velká c) kachna divoká d) husa velká .
71. K veslonohým patří: a) tučňák patagonský b) potápka roháč c) kormorán velký d) albatros stěhovavý .
72. Co neplatí pro všechny vačnatce? a) mláďata se rodí nedokonale vyvinuta a dokončují vývoj ve vaku b) nemají vyvinutou placentu c) obě pohlaví mají vakové kosti d) jsou rozšířeni v tropech celého světa .
73. K hrabavým ptákům patří: a) hrdlička divoká b) pštros dvouprstý c) jeřáb popelavý d) bažant obecný .
74. S hnízdním parazitismem se setkáváme u: a) srostloprstlých b) vrubozobých c) kukaček d) měkkozobých.
75. Pohlavní dimorfismus nacházíme u: a) ploštěnky mléčné b) škrkavky dětské c) hlemýždě zahradního d) žížaly obecné .
76. Gonochoristé jsou: a) savci b) všichni plži c) máloštětinatci d) všichni tzv. prvoústí .
77. Vačnatci žijí: a) v Austrálii a Jižní Americe b) na celém světě c) jen v Austrálii d) všude v tropickém pásmu .
78. Co je společným znakem kytovců a ploutvonožců? a) stavba chrupu b) přední končetiny jsou přeměněné v ploutve c) nepřítomnost srsti d) vedení zvuku kostmi .
79. Vyberte zástupce vačnatců: a) lenochod b) koala c) ptakopysk d) ježura .
80. Kmen strunatci (Chordata) se dělí na: a) pláštěnci, bezlebeční a obratlovci b) bezblanní (Anamnia) a blanatí (.Amnia) c) bezčelistnatci (Agnatha) a čelistnatci (Gnathostomata) d) prvoústí a druhoústí .
81. Do této skupiny nepatří: a) rejsek b) krtek c) ježek d) netopýr .
82. K hlodavcům neřadíme: a) zajíce b) sysly c) veverky d) křečky .
83. Kytovci nemají: a) kosti zadních končetin b) potní žlázy c) plíce d) mléčné žlázy .
84. Krev nemají: a) savci b) kroužkové i c) členovci d) ryby .
85. Do této skupiny nepatří: a) nosorožec indický b) hroch obojživelný c) kůň Převalského d) tapír čabrakový .
86. K šelmám lasicovitým nepatří: a) mýval severní b) vydra říční c) jezevec lesní d) kuna lesní .
87. Mezi sudokopytníky nepatří: a) velbloud jednohrbý b) lama alpaka c) zebra Grévyho d) jelen evropský .
88. Mezi poloopice patří: a) makak rhesus b) guaréza pláštíková c) pavián pláštíkový d) lemur kata .
89. Vyberte skupinu, v níž jsou pouze přežvýkaví sudokopytníci: a) antilopa, koza, jelen b) žirafa, osel, jelen c) prase, velbloud, tur d) hroch, kůň, srnec.
90. Mezi hmyzožravce patří: a) sysel obecný b) rejsek malý c) plch zahradní d) hraboš polní .
91. Mezi hlodavce nepatří: a) bobr evropský b) svišť horský c) pásovec velký d) krysa obrovská .
92. Mezi kytovce nepatří: a) plejtvák my šok b) delfín skákavý c) kosatka dravá d) rypouš sloní .
93. Vajíčka placentálů jsou: a) schopna vývoje mimo dělohu matky b) kryta skořápkou c) bohatá žloutkem d) chudá žloutkem .
94. Gastrula je útvar: a) složený ze tří zárodečných listů b) následující po morule tvořený ektodermem a mezodermem c) následující po blastule tvořený ektodermem a entodermem d) složený ze čtyř zárodečných listů .
95. Při rýhování vajíčka: a) vzniká morula b) se vytváří ektoderm c) vzniká gastrula d) se vytváří entoderm .
96. Trávicí soustava u žahavců: a) chybí b) je gastrovaskulámí c) je rozlišena na hltan, žaludek a střevo d) je vyvinutá jen u polypů .
97. Vyberte správně charakteristiku tzv. prvoústých: a) ústní otvor se během zárodečného vývoje nemění v řitní otvor b) nepatří mezi ně bezobratlí c) mají centrální nervovou soustavu d) ústní otvor se u nich nevyvíjí z prvotního ústního otvoru gastruly .
98. Gastrovaskulámí soustava nahrazuje soustavu: a) pohlavní a smyslovou b) trávicí a oběhovou c) smyslovou d) trávicí a pohlavní .
99. Řitní otvor nacházíme u: a) tasemnic b) láčkovců c) kroužkovců d) ploštěnců .
100. Protonefridie slouží k vylučování u: a) klepítkatců b) hmyzu c) kroužkovců a některých členovců d) ploštěnců a hlístů .
101. Coelom nenacházíme u: a) strunatců b) žahavců c) měkkýšů d) kroužkovců .
102. Amnion je: a) vnitřní zárodečný obal b) vnější zárodečný obal c) vnější zárodečný list d) zárodečný obal nacházející se pouze u savců.
103. Společným znakem kroužkovců a měkkýšů je: a) trávicí dutina, tj. jeden otvor pro přijímání potravy i výdej nestrávených zbytků b) článkované tělo c) přítomnost mezodermu d) vylučovací soustava tvořená protonefridiemi .
104. Otevřenou cévní soustavu mají: a) členovci b) kroužkovci c) ostnokožci d) strunatci.
105. Do tzv. druhoústých řadíme: a) kroužkovce b) měkkýše c) členovce d) strunatce .
106. Struna hřbetní (chorda dorsalis): a) vzniká z ektodermu b) vzniká z entodennu c) vzniká z mezodermu (chordomezoderm) d) je výsledkem procesu neurulace .
107. Výstelka trávicí trubice, trávicí žlázy a plíce obratlovců vznikají z: a) z mezodermu a ektodermu b) entodermu c) ektodermu d) mezodermu .
108. Nervová soustava, pokožka a její deriváty vznikají z: a) ektodermu b) entodermu c) mezodermu d) ektodermu a mezodermu .
109. Z mezodermu nevznikají: a) výstelka začátku a konce trávicí trubice b) svalová tkáň a vnitřní kostra obratlovců c) srdce, cévy a krev d) pohlavní žlázy a jejich vývody.
110. Znakem strunatců je: a) plicní dýchání b) nervová trubice na hřbetní straně těla c) nervová trubice na břišní straně těla d) srdce na hřbetní straně těla .
111. Čelisti nemají vyvinuty: a) některé ryby b) paryby c) kruhoústí d) obojživelníci .
112. Regresivní ontogenezi nacházíme u: a) bezlebečných b) kroužkovou c) hmyzu d) sumek .
113. Proč vajíčka ryb a obojživelníků nemají zárodečné obaly? a) protože jsou ve velkém množství umístěna ve slizových obalech b) protože jsou navzájem spojena vazivovým obalem c) vyvíjí se ve vodním prostředí, tudíž jim nehrozí vyschnutí d) protože část vývoje probíhá v těle matky .
114. Jednu komoru a jednu předsíň má srdce: a) ptáků b) krokodýlů c) obojživelníků d) ryb.
115. Co neplatí pro plazy? a) všichni zástupci již mají čtyřkomorové srdce b) dýchají pouze plícemi c) neudržují stálou teplotu těla d) mohou být i živorodí.
116. Kloaku nemají: a) ptáci b) plazi c) ptakořitní d) kytovci .
117. Homoiotermní (endotermní) jsou: a) paryby b) plazi c) obojživelníci d) ptáci.
118. Savci se v průběhu fylogeneze vyvinuli: a) ze savcozubých plazů b) z jamkozubých plazů c) z ptakoještěrů d) z veleještěrů.
119. Mezi typické znaky savců nepatří: a) tři sluchové kůstky b) nedokonalá termoregulace c) bezjademé erytrocyty d) sedm krčních obratlů.
Pohlavni soustava vznika behem ontogeneze z mezodermu z entodermu z ektodermu odloucenim skupiny bunek z neuralni listy.
121. Komari nemaji premenu dokonalou prenaseji puvodce spave nemoci prenaseji krevnicky patri mezi dvoukridly hmyz (Diptera).
122. paraziticke motolice s v telech hostitelu prichycuji ruznymi typy hacku prodelavaji vyvoj pres vodni plze maji telni dutinu pseudocoel vylucuji prostrednictvim metanefridii.
123. Mezi jedovate obojzivelniky zaradime pralesnicku ctverzubce homolici mambu.
124. Paraziticke hlistice k prichycovani v telech hostitelu jim slouzi brisni a ustni prisavky prodelavaji vzdy vyvoj pres plze maji telni dutinu pseudocoel vyplnenou tekutinou vylucuji prostrednictvim Malpighiho trubic.
125. Trofoblast je jednim z obau plodu vrusta do delozni sliznice a dava tak vzniknout placente je zakladem budouciho plodu je oznaceni mista v deloze, kam niduje (=uhnizduje se) vajicko.
126. Tito dva pro cloveka vyznamni zivocichove patri mezi hmyz s premenou dokonalou svab a blecha moucha a komar ovad a ves mol a stenice.
127. Vyberte z uvedenych pavoukovcu pro cloveka neskodny druh sekac obri stepnik moravsky stir stredomorsky kliste obecne.
128. Z uvedenych laboratornich zvirat, na nichz se uci medici, jsou cloveku morfologicky a fyziologicky nejblize laboratorni potkani telata (skot domaci) prasata domaci psi .
129. Bobule tasemnice bezbranne (Taenia saginata) nalezame v(e) veprovem mase hovezim mase lidskem mase veprovem i hovezim mase.
130. Veda mammaliologie se zabyva kojenim savci mechy morskymi mekkysi.
131. Lidsky genom je nejpodobnejsi genomu tohoto primata gibona simpanze gorily orangutana.
132. Epitelove bunky produkuji do sveho okoli velke mnozstvi mezibunecne hmoty vznikaji vzdy z ektodermu vetsinou spocivaji na bazalni membrane mohou v organismu plnit mimo jine napr.i funkci opornou a kontraktilni.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests