1.1 Obecná chemie

INFO
STADISTICS
RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
1.1 Obecná chemie

Description:
Složení a struktura atomu

Author:
AVATAR

Creation Date:
27/02/2015

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Hlavní kvantové číslo n: udává počet elektronů určuje příslušnost elektronu k jedné ze sedmi energetických vrstev určuje vzájemnou polohu orbitalů v prostoru charakterizuje rotační pohyb elektronů.
Hlavní kvantové číslo může nabývat hodnot: od O do (n -1) 1,2,3,4,.......... +/,0,-/ +1/2 a -1/2.
Jestliže hlavní kvantové číslo n = 2, pak vedlejší kvantové číslo / nabývá hodnot: -2,-1,0,1,2 0 a 1 pouze 1 0, 1 a 2.
Jestliže hlavní kvantové číslo n = 3, pak vedlejší kvantové číslo I nabývá hodnot: 0, 1, 2 a 3 1,2 a 3 pouze 3 0, 1 a 2.
Jestliže hlavní kvantové číslo n = 1, pak vedlejší kvantové číslo I má hodnotu: 2 1 0 a 1 0.
Vedlejší kvantové číslo l: souvisí s prostorovou orientací orbitalu souvisí s tvarem orbitalu určuje příslušnost elektronu k jedné ze sedmi energetických vrstev charakterizuje rotační pohyb elektronů.
Je-li vedlejší kvantové číslo l=0, mluvíme o orbitalu: p f s d.
Je-li vedlejší kvantové číslo l=1, orbital označujeme: p s d f.
Je-li vedlejší kvantové číslo l=2, mluvíme o orbitalu: f s p d.
Je-li vedlejší kvantové číslo l=3, mluvíme o orbitalu: f d s p.
Magnetické kvantové číslo m: charakterizuje rotační pohyb elektronů určuje příslušnost elektronu k jedné ze sedmi energetických vrstev souvisí s tvarem orbitalu popisuje prostorovou orientaci orbitalu.
Magnetické kvantové číslo m nabývá hodnot: 1,2,3,4... +1/2 a -1/2 Od 0 do (n-1) -l,0,+l.
Jakých hodnot může nabývat magnetické kvantové číslo, je-li hodnota vedlejšího kvantového čísla / rovna dvěma? -2,-1,0,1,2 pouze 0 pouze 0,1,2 pouze -1,0,1.
Jakých hodnot může nabývat magnetické kvantové číslo, je-li hodnota vedlejšího kvantového čísla I rovna jedné? -2, -1, 0, 1, 2 pouze 0 pouze 0 a 1 -1, 0, +1.
Spinové kvantové číslo s může nabývat hodnot: od 1 do nekonečna od 0 do (n-1) +1/2 nebo -1/2 od -l do l včetně nuly.
Které z uvedených symbolů pro atomové orbitaly jsou chybné? 4d 3f 1p 5s.
Které z uvedených symbolů pro atomové orbitaly jsou chybné? 4s 2f 5d 1p.
Které z uvedených symbolů pro atomové orbitaly jsou chybné? 3f 2d 4d 3s.
Na hladině p může být maximálně: 6 elektronů 2 elektrony 3 elektrony 10 elektronů.
Na hladině s může být nejvýše: 6 elektronů 2 elektrony 4 elektrony 1 elektron.
Na hladině d může být nejvýše: 10 elektronů 2 elektrony 6 elektronů 4 elektrony.
Na hladině f může být nejvýše: 10 elektronů 7 elektornů 6 elektronů 14 elektronů.
Nejvýše 6 elektronů může být na hladině: s d p f.
Nejvýše 10 elektronů může být na hladině: f d s p.
Atom je úplně charakterizován: atomovým a nukleonovým číslem protonovým číslem nukleonovým číslem neutronovým číslem.
Atomový útvar tvořený dvanácti protony, deseti elektrony a dvanácti neutrony je: katinont Mg2+ aniont F- kationt Na+ aniont O2-.
Atomový útvar tvořený čtyřmi protony, dvěma elektrony a pěti neutrony je: aniont Cl- kationt Li+ kationt Be2+ atom Be.
Atomový útvar tvořený 5 protony, 2 elektrony a 6 neutrony je: aniont F- kationt Na+ kationt B3+ atom B.
Atomový útvar tvořený 9 protony, 10 elektrony a 10 neutrony je: aniont F- kationt Na+ kationt Be2+ aniont O2-.
Atomový útvar tvořený 8 protony, 10 elektrony a 8 neutrony je: kationt Ca2+ kationt Na2+ aniont O2- aniont F-.
Atomový útvar tvořený 16 protony, 18 elektrony a 16 neutrony je: aniont S2- kationt K+ aniont Cl- kationt Ca2+.
Izotopy těhož prvku se liší: pouze chemickými vlastnostmi pouze fyzikálními vlastnostmi fyzikálními a chemickými vlastnostmi neliší se fyzikálními ani chemickými vlastnostmi.
Izotopy těhož prvku jsou nuklidy, které: se liší nábojem jádra se liší nukleonovým číslem se liší pouze atomovým číslem mají stejné protonové číslo.
Reakci, při které ozařováním hliníku částicemi alfa vzniká radioaktivní fosfor, popisuje rovnice 27AI13 + 4He2 = 30P15 + ? Na místo otazníku je třeba zapsat částici: e- 4He2 1H1 1n0.
Reakci, při které ozařováním dusíku částicemi alfa vzniká kyslík, popisuje rovnice 14N 7 + 4alfa2 = 17 O 8+ ? Na místo otazníku je třeba zapsat částici: 1p1 e- 1H1 1n0.
Nuklid je látka složená z: atomů s různým protonovým a stejným nukleonovým číslem atomů se stejným protonovým i nukleonovým číselm atomů se stejným protonovým a různým nukleonovým číslem molekul se stejným neutronovým a různým protonovým číslem.
Jako alotropii označujeme jev, kdy se prvek vyskytuje: pouze v jedné krystalové struktuře v několika krystalových strukturách v několika strukturních modifikacích, lišících se fyzikálními vlastnostmi v několika skupenstvích.
Záření alfa je: proud pozitronů proud elektronů proud fotonů proud jader helia.
Pokud atom vyzáří částici alfa potom nově vzniklý prvek leží v periodické tabulce prvků: o dvě místa nalevo o dvě místa napravo o jedno místo nalevo o jedno místo napravo.
Záření beta minus: je elektromagnetické vlnění je proud elektronů je proud pozitronů je proud neutronů.
Záření beta plus: je elektromagnetické vlnění je proud elektronů je proud pozitronů je proud elektronů.
Pokud atom vyzáří částici beta minus, potom je nově vzniklý prvek umístěn v periodické tabulce prvků: o dvě místa nalevo o dvě místa napravo o jedno místo nalevo o jedno místo napravo.
Pokud atom vyzáří částici beta plus, potom je nově vzniklý prvek umístěn v periodické tabulce prvků: o dvě místa nalevo o dvě místa napravo o jedno místo nalevo o jedno místo napravo.
Záření gama je: proud pozitronů proud elektronů elektromagnetické záření jádro helia.
Záření beta je: pronikavjěší než záření alfa stejně pronikavé jako záření alfa 100x méně pronikavější než záření alfa nelze jednoznačně určit jeho hodnotu.
Report abuse Terms of use
CREATE TEST
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.