option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง การเงินการคลัง
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง การเงินการคลัง

Description:
เศรษฐศาสตร์ น. 5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
Other tests from this author

Creation Date: 06/09/2013

Category: Others

Number of questions: 15
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
ข้อใดแสดงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินออมทั้งหมด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินคงคลังของรัฐบาล ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินฝากกระแสรายวัน ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงินที่มีอยู่ในมือรัฐบาล.
นโยบายทางด้านการเงินในข้อใดที่รัฐบาลสามารถนำมาใช้ในการเพิ่มลดปริมาณเงินในระบบ เศรษฐกิจได้ การเพิ่มลดอัตราภาษีในระบบเศรษฐกิจ การเพิ่มลดปริมาณการซื้อขายพันธบัตรของรัฐบาล การเพิ่มลดปริมาณการใช้จ่ายเงินในส่วนของรัฐบาล การเพิ่มลดปริมาณการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศของรัฐบาล.
มาตรการใดมีส่วนช่วยแก้ปัญหาภาวะเงินฝืดของประเทศได้ ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ธนาคารกลางขายพันธบัตรมากขึ้น ลดการขาดดุลทางการคลังให้น้อยลง ออกระเบียบให้เอกชนลดการกู้เงินจากต่างประเทศ.
ผลกระทบของการเกิดภาวะเงินเฟ้อที่ถูกต้องคือข้อใด ทำให้ผู้ซื้อได้เปรียบ แต่ผู้ขายเสียเปรียบ ทำให้เจ้าหนี้ได้เปรียบ แต่ลูกหนี้เสียเปรียบ ทำให้ลูกหนี้ได้เปรียบ แต่เจ้าหนี้เสียเปรียบ ทำให้ธนาคารผู้ให้บริษัทห้างร้านกู้ได้ประโยชน์มาก.
ข้อใด ไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ออกธนบัตร รับฝากเงินจากประชาชน รักษาทุนสำรองระหว่างประเทศ ควบคุมตรวจสอบสถาบันการเงิน.
ธนาคารแห่งประเทศไทยคือนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์หมายความว่าอย่างไร ธนาคารแห่งประเทศไทยถือหุ้นใหญ่ในธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยควบคุมกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ เงินของธนาคารพาณิชย์ต้องฝากกับธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้น ประธานของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานกิติมศักดิ์ของธนาคารพาณิชย์.
ธนาคารใดต่อไปนี้ ไม่ได้ทำหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
กิจกรรมทางการคลังรัฐบาลเกี่ยวข้องกับข้อใด การใช้จ่าย การเก็บภาษีอากร และการกู้ยืม การกำหนดอัตราดอกเบี้ย การกู้ยืมเงิน และการใช้จ่าย การใช้จ่าย การเก็บภาษีอากร และการกำหนดอัตราดอกเบี้ย การเก็บภาษีอากร การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และการกู้ยืมเงิน.
รายจ่ายของรัฐบาลในด้านใดมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว การศึกษา การชำระหนี้เงินกู้ การประกันราคา การป้องกันประเทศ.
การใช้จ่ายเงินของรัฐบาลก่อให้เกิดผลอย่างไร จำนวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มสูงขึ้น การจ้างงานเพิ่มขึ้น.
รัฐบาลใช้มาตรการทางการคลังในการแก้ปัญหาเงินเฟ้ออย่างไร ขึ้นค่าเงินบาท ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ขึ้นอัตราภาษีเงินได้ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก.
ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลควรมีมาตรการทางการคลังอย่างไร ใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เก็บภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มเงินคงคลัง ใช้จ่ายให้น้อยที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณรายจ่าย ลดการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อลดภาระจากการก่อหนี้.
ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลัง เงินฝากในบัญชีคงคลังไม่มีดอกเบี้ย เงินคงคลังมีน้อยจะเกิดปัญหาสภาพคล่อง เงินคงคลังมีมากเกินไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เงินคงคลังส่วนเกินเมื่อนำมาใช้จะเพิ่มภาระดอกเบี้ยให้รัฐบาล.
เพราะเหตุใด การคลังท้องถิ่นจึงไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งทางการคลังได้ เพราะมีรายได้ในการจัดเก็บเท่ากับรายจ่าย เพราะมีรายจ่ายประจำมากกว่ารายได้ที่จัดเก็บในท้องถิ่น เพราะเงินส่วนใหญ่มาจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาล เพราะการคลังส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารงบประมาณท้องถิ่น.
รัฐบาลสามารถใช้เครื่องมือใดในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และการคลัง ความแตกต่างทางด้านอุปสงค์ - อุปทาน.
Report abuse