option
My Daypo

1126-1200

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
1126-1200

Description:
kadeco 2

Author:
radka
(Other tests from this author)

Creation Date:
27/04/2022

Category:
Others

Number of questions: 66
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Pre kvantove cisla plati: A. hlavne suhlasi s cislom hladiny valencnych elektr6nov B. hlavne ma vplyv na vel'kost', vedl'ajsie na tvar hranicnej plochy orbitalov C. vedl'ajsie urcuje pocet elektr6novych vrstiev v at6me D. magneticke urcuje maximalny pocet elektr6nov vo valencnej vrstve .
Cislo skupiny A v periodickej sustave prvkov: A. je rovnake ako najvyssie kladne oxidacne cislo prvkov v l. az Vll. skupine (okrem F a O) B. nadobuda hodnoty l az Vll. C. sa zhoduje s hodnotou hlavneho kvantoveho cisla D. sa zhoduje s poctom elektr6nov na poslednej elektr6novej vrstve .
Elektr6nova afinita: v periodickej sustave prvkov klesa zhora nadol a stupa zl'ava doprava halogenov je vysoka C. je vysoka pri prvkoch, ktore l'ahko tvoria kati6ny je energia, ktora sa uvol'ni ke' at6m v plynnom stave prijme elektr6n .
Pre zluceniny halogenov plati: A. halogenidy su soli bezkyslikatych kyselin halogenov B. halogenidy kovov su vo vode vacsinou dobre rozpustne a prakticky uplne ionizovane C. v halogenvodikoch sa polarita vazby v molekulach HX v smere od Hl k HF vyrazne znizuje vodne roztoky halogenvodikov su, okrem HF, silne kyseliny.
Kyselina H3PO4: A. je sucast'ou molekuly AMP, NAD+ B. je to trojsytna stredne silna kyselina; tvori len 2 typy soli: fosforecnany a hydrogenfosforecnany C. je zlozkou membranovych lipidov a sucast'ou nukleovych kyselin D. ma vyznam v metabolizme sacharidov .
Oznacte spravne vyroky: kobalt patri medzi biogenne makroprvky; je sucast'ou vitaminu B12 hlinik ma vel'ku redukcnu schopnost' C. hlinik tvori hydroxid hlinity, ktory m6ze reagovat' s vodnymi roztokmi silnych kyselin aj hydroxidov D. hlinik tvori so slabymi kyselinami soli, ktore v roztokoch neionizuju a nepodliehaju hydrolyze.
O amoniaku plati: A. m6ze sa pripravit' reakciou dusika s vodikom B. jej molekuly sa navzajom spajaju vodikovymi vazbami C. najcastejsie sa sprava ako kyselina D. pri laborat6rnych podmienkach je bezfarebny plyn; nerozpust'a sa vo vode .
Vyberte spravny vyrok: A. vazba 0 vznika prekrytim orbitalov na spojnici at6movych jadier B. vazba n vznika prekrytim orbitalov nad a pod spojnicou at6movych jadier C. vazba n sa nachadza napriklad v molekulach Cl2, H2, N2, O2 D. vazba 0 aj vazba n m6zu existovat' nezavisle na sebe .
Vyberte spravny vyrok: A. jednoducha kovalentna vazba vznika ak rozdiel v hodnote elektronegativit at6mov molekuly je vacsi ako 1,7 B. molekula CO aj CO2 su polarne C. koordinacna vazba, ktora sa vola aj donorovo-akceptorova, vznika tak, ze obidva vazbove elektr6ny poskytne len jeden at6m D. vodikova vazba, ktora sa vola aj vodikovy mostik, je silnejsia ako kovalentna vazba .
Vodikova vazba: A. je pricinou relativne vyssieho bodu varu zlucenin, ktore ju tvoria, napr. aj vody B. sa nachadza medzi molekulami vsetkych uhl'ovodikov vznika aj v molekulach bielkovin podmienuje dobru rozpustnost ' etanolu vo vode .
Reakcia, v ktorej sa rozpust'a Zn v kyseline dusicnej je: dismutacia redoxna C. protolyticka D. ide o pripravu roztoku.
At6m draslika v reakcii 2 K + 2 H2O --- 2 KOH + H2: oxiduje sa, je oxidovadlo oxiduje sa, je redukovadlo C. prijima elektr6ny D. redukuje sa, je redukovadlo.
V reakcii Zn + NiSO4 +--- ZnSO4 + Ni : A. zinok sa oxiduje a vystupuje ako redukcne cinidlo B. Zn nem6ze redukovat' Ni, pretoze v rade napatia kovov stoji viac vl'avo C. reakcia prebieha zl'ava doprava lebo Zn ma silnejsie redukcne ucinky ako Ni kati6n Ni2+ je oxidovadlo.
Reakcia Cl2 + 2 Nal +--- 2 NaCl + l2 : prebieha sprava dol'ava, pretoze chl6r ma silnejsie oxidacne ucinky ako j6d B. prebieha zl'ava doprava, pretoze chl6r ma silnejsie oxidacne ucinky ako j6d j6d sa l'ahsie redukuje ako chl6r, preto v reakcii vystupuje ako oxidacne cinidlo chl6r vystupuje ako oxidacne cinidlo.
Nasyteny roztok soli vznikne ak: A. sucin koncentracii vol'nych i6nov soli v roztoku sa v rovnovaznom stave rovna jednej B. sa sucin rovnovaznych molarnych koncentracii vol'nych i6nov soli v roztoku rovna jej sucinu rozpustnosti C. v rovnovaznom stave je v roztoku koncentracia rozpustenej soli a nerozpustenej latky vzdy rovnaka D. za danych podmienok je v roztoku rozpustene maximalne mnozstvo latky dane hodnotou Ks .
Difuzia: A. je prechod castic rozpust'adla z miesta s vyssou koncentraciou rozpust'anej latky na miesto s jej nizsou koncentraciou B. je samovol'ny prechod castic latky v smere koncentracneho spadu nastane napriklad pri rozpustani krystalickeho KMnO4 vo vode je formalne opakom dialyzy .
. Radikalove cinidlo je: malo reaktivna castica s minimalne jednym nesparenym elektr6nom vel'mi reaktivna castica s minimalne jednym nesparenym elektr6nom castica s minimalne jednym nesparenym elektr6nom, preto ma zaporny naboj nie je elektricky nabita castica.
Vyberte co o vazbe C=C neplati: A. je reaktivnejsia ako C=C, pretoze ma vacsiu elektr6novu hustotu B. napriek tomu, ze ma vacsiu elektr6novu hustotu nie je reaktivnejsia ako C=C C. nie je reaktivnejsia ako C=C zanika len homolyticky.
Kyslo reaguje roztok, ke': pOH > 7 B. pH = 3,5 C. pH > 8 D. pOH = 12,3.
. Zaporny indukcny efekt vyvola: A. -Cl -R -NH2 -OH.
O konformacnej izomerii plati: A. je to typ stereoizomerie, pri ktorej dochadza k rotacii skupin at6mov okolo jednoduchej vazby medzi at6mami vodika B. v cyklohexane vznika vanickova a stolickova forma C. nem6ze byt' napriklad v molekule gluk6zy D. je podmienena existenciou dvojitej vazby .
lzomery cis-/trans- netvori: A. 1,2 -dichl6retylen B. kyselina butendiova 1-buten (but-1-en) cyklohexan.
Pre reakcie organickych zlucenin neplati: pri oxidacii dochadza k dehydrogenacii alebo deoxygenacii redukcne reakcie su hydratacie alebo hydrogenacie C. presmyk je reakcia, pri ktorej dochadza k stabilizacii organickej molekuly D. eliminacia je opak adicie.
At6my uhlika sa m6zu medzi sebou navzajom spajat' vazbou: A. vodikovou B. kovalentnou nepolarnou nasobnou kovalentnou i6novou.
Elektrofilne adicie: A. su typicke pre alkeny aj alkiny B. su typicke pre alkany aj alkeny zacinaju atakom elektrofilu su typicke pre aromaticke uhl'ovodiky .
. Pri reakcii 2-metyl-2-pentenu s vodou: vznika 2-metylpentan-2-ol vznika terciarny alkohol C. vznika sekundarny alkohol D. ide o nukleofilnu substituciu .
Vyberte spravne vyroky: reakcia vzniku acetylbenzenu z benzenu je alkylacia elektrofilny substitucia je rekacia benzenu s H2SO4 C. nitracia benzenu je reakcia vzniku anilinu D. radikalova adicia je reakcia benzenu s Cl2 za katalyzy FeCl3 .
Vyberte spravne vyroky: A. oxidaciou kumenu vznika fenol B. hydrogenaciou styrenu vznika etylbenzen oxidaciou toluenu vznika kyselina benzoova redukciou hydrochin6nu vznika p-benzochin6n .
O halogenderivatoch uhl'ovodikov plati: A. nukleofilne substitucie prebiehaju l'ahsie na halogenalkanoch ako na halogenalkenoch B. ak je halogen naviazany na aromaticke jadro, neprebiehaju substitucie nukleofilne ale elektrofilne Sn na arylhalogenidoch a nenasytenych alkylhalogenidoch prebiehaju neochotne m6zeme ich pripravit' polymerizaciou alkenov .
Dietyleter m6ze vzniknut' reakciou: A. metoxidu sodneho a 1-chl6rpropanu B. etoxidu draselneho a chl6retanu CH2CH2OK a C2H5Cl NaOH a C2H5Cl.
xNitrozluceniny vznikaju: A. z halogenderivatov uhl'ovodikov a alkalickych dusitanov B. redukciou anilinu C. priamou reakciou uhl'ovodikov so zriedenou kyselinou dusicnou pri vysokej teplote D. substituciou at6mu uhlika dusikom a naslednou oxidaciou .
Osmoticky tlak: je urceny koncentraciou vsetkych molekul (i6nov) v roztoku krvi cloveka ja podmieneny najma mineralnymi sol'ami C. krvi cloveka je priblizne 780 kPa D. elektrolytov je mensi ako neelektrolytov pri rovnakej koncentracii .
Alkoholy: A. jednosytne s najnizsim poctom at6mov uhlika v molekule su bezfarebne kvapaliny prijemnej v6ne B. s najnizsim poctom at6mov uhlika v molekule su vo vode vel'mi dobre rozpustne C. su vo vode nerozpustne, pretoze nedochadza k disociacii D. ich rozpustnost' vo vode stupa s rastucim poctom at6mov uhlika v molekule.
. Akoholy maju vyssie teploty varu v porovnani so zakladnymi uhl'ovodikmi pretoze: A. medzi molekulami alkoholov sa netvoria vodikove vazby medzi molekulami alkoholov sa tvoria vodikove vazby C. vznika vodikova vazba medzi molekulami vody a -OH skupinou alkoholov D. maju vyssiu molekulovu hmotnost' .
Etandiol: je kvapalina sladkej chuti a pouziva sa ako sladidlo v potravinarstve pouziva sa na vyrobu nemrznucich zmesi vznika kyslou alebo zasaditou hydrolyzou etylenoxidu je toxicky.
Medzi aromaticke alkoholy nepatri: fenol hydroxyderivat, ktory ma -OH skupinu naviazanu na postrannom ret'azci aromatickeho kruhu pyrokatechol benzylalkohol.
Hydroxyderivaty uhl'ovodikov: su amfotery B. maju vacsiu polaritu vazby ako voda C. ktore maju hydroxylovu skupinu naviazanu na terciarnom uhliku su najkyslejsie ktore maju hydroxylovu skupinu naviazanu na primarnom uhliku su najkyslejsie.
Medzi fenoly patria: pyrokatechol, o-krezol hydrochin6n, rezorcinol C. benzylalkohol, o-xylen D. benzochin6n, etylenglykol .
Fenol: je biela krystalicka latka vo vode malo rozpustna l'ahsie odstiepi kati6n vodika ako primarny alkohol C. je slabsia kyselina ako metanol D. pouziva sa v medicine na dezinfekcu ran .
Alkoholy: A. dehydrataciou poskytuju alkeny B. m6zu vzniknut ' reakciou halogenalkanov s NaOH C. v molekule obsahuju aspon jednu nepolarnu -OH skupinu D. so silnymi zasadami nereaguju .
O etantiole plati: A. je kvapalina prijemnej v6ne, preto sa pouziva na odorizaciu zemneho plynu B. ma v molekule 2 -SH skupiny je sirna obdoba etylalkoholu dehydrogenaciou vznika dietyldisulfid .
Reakciou etanolu s H2SO4 vznika: pri zvysenej teplote eten za studena ester CH3-CH2-O-SO3H pri nizkej teplote CH3-CH2-O-O-SO3H pri nizkej teplote .
Disulfidova vazba: A. vznika oxidaciou tiolov B. sa nachadza aj v molekulach bielkovin C. vznika hydrogenaciou etantiolu D. sa podiel'a na sekundarnej strukture bielkovin .
Hydroxyderivaty uhl'ovodikov poskytuju reakcie: A. produktom dehydrogenacie sekundarneho alkoholu je zlucenina typu R-CO-R B. oxidaciou -OH skupiny v kyseline mliecnej vznika oxoskupina C. produktom oxidacie primarneho alkoholu m6ze byt' acet6n D. fenol dava dehydrogenaciou cyklohexanol .
Z uvedenych reakcii m6ze prebiehat': A. oxidacia 1-propanolu na propanal B. oxidacia formaldehydu na kyselinu mravciu C. redukcia ketokyseliny na oxokyselinu D. redukcia metanalu na kyselinu metanovu.
Vyberte spravne vyroky o hydroxyderivatoch uhl'ovodikov: sorbitol patri k hydroxyderivatom uhl'ovodikov B. elektrofilne substitucie fenolov prebiehaju l'ahsie ako arenov C. hydroxylove skupiny sa vyskytuju aj v molekulach sterolov, sacharidov, bielkovin, cholesterolu, vitaminu A, vitaminu E etylalkohol je jednosytny sekundarny alkohol .
Acet6n a vinylalkohol: A. su opticke izomery B. su tautomery C. su metamery nie su izomery.
Formaldehyd je reaktivnejsi ako acetaldehyd, pretoze: A. at6my vodika formaldehydu maju maly +l efekt na funkcny uhlik' B. ma mensiu molekulovu hmotnost A. je plyn +l efekt alkylovej skupiny acetaldehydu znizuje vel'kost' ciastkoveho zaporneho naboja na jeho karbonylovom uhliku.
. Kyselina etanova: A. vznika v prirode kvasenim sacharidov B. priemyselne sa vyraba oxidaciou butanu v pritomnosti katalyzatora C. bezvoda (100%) tuhne pri 16°C na latku podobnu l'adu, preto sa koncentrovana kyselina octova nazyva ,,l'adova" D. v laborat6rnych podmienkach sa pripravuje redukciou acetaldehydu .
Dekarboxylaciou kyseliny: A. ftalovej vznika fenol B. st'avelovej vznika kyselina metanova C. acetooctovej vznika kyseliny octova D. mal6novej vznika propanova.
Vyberte dvojsytne karboxylove kyseliny a ich substitucne derivaty: kyselina mal6nova kyselina oxaloctova kyselina fumarova kyselina valerova.
Pat'clankove heterocyklicke zluceniny: A. maju v molekule at6my uhlika v hybridizacii sp2 alebo sp3 B. maju v molekule len at6my uhlika v hybridizacii sp2 preto su rovinnymi utvarmi s vazbovymi uhlami 120° C. nem6zu mat' aromaticky charakter su napriklad pyrol, tiofen, furan.
Siru ako heteroat6m obsahuje: furan tiazol tiofen imidazol.
Vyberte spravne tvrdenie: od pyrazolu a tiazolu su odvodene niektore lieciva, ktore tlmia bolest' a znizuju teplotu od tiazolu su odvodene peniciliny, sulf6namidy a tiamin C. pyrazol je sucast'ou vitaminu H a histidinu D. pyrazol obsahuje v molekule jeden at6m kyslika a jeden at6m dusika .
Sest'clankove heterocyklicke zluceniny s jednym heteroat6mom: A. vsetky maju ako heteroat6m dusik B. su napriklad 2H-pyran, 4H-pyran a pyridin C. vacsina ma v molekule at6my uhlika v hybridizacii sp vacsina ma v molekule at6my uhlika v hybridizacii sp2.
. Oxidaciou aldehydovej skupiny monosacharidu: A. v pritomnosti enzymov vznikaju ur6nove kyseliny B. p6sobenim silnych oxidacnych cinidiel vznikaju aldarove kyseliny vznikaju ald6nove kyseliny sa stiepi uhlikovy ret'azec a vznikaju nizsie aldehydy a ket6ny .
Sachar6za: A. sa sklada z a-D-glukopyran6zy a �-D-fruktofuran6zy B. je neredukujuci disacharid lebo v molekule nema poloacetalovy hydroxyl C. je redukujuci disacharid lebo glykozidova vazba vznikla medzi poloacetalovym hydroxylom gluk6zy a poloacetalovym hydroxylom frukt6zy ani po hydrolyze nedava pozitivnu reackiu s Fehlingovym cinidlom .
Oznacte zlozene lipidy: fosfolipidy B. lecitiny C. cholin D. zmiesane triacylglyceroly .
Vyberte ktora mastna kyselina je esencialna pre cloveka: C17H31COOH C17H29COOH C15H31COOH C18H30COOH.
Proteiny v organizme cloveka: A. maju stavebnu a pohybovu funkciu B. mozno nahradit' lipidmi alebo polysacharidmi maju transportnu, regulacnu a obrannu funkciu su d6lezitou sucast'ou nukleovych kyselin, tvoria neutralnu zlozku nukleotidov .
Aktivaciu enzymu m6ze vyvolat': A. pritomnost ' kati6nov, napriklad Zn2+, Mg2+ B. odstiepenie casti aktivneho centra naviazanie alosterickeho aktivatora vytvorenie kovalentnych vazieb medzi aktivatorom a enzymom.
Translacia: je preklad poradia nukleotidov do poradia aminokyselin peptidoveho ret'azca zacina vzdy na start kod6ne AUG C. na zaciatku translacie sa metionyl-tRNA nachadza na peptidylovom mieste riboz6mu D. medzi iniciatorom a start kod6nom sa vytvori peptidova vazba .
O osm6ze plati: A. ak dame bunky do silne hypotonickeho prostredia, po chvili prasknu B. vel'kost' cervenych krviniek po ich vlozeni do fyziologickeho roztoku zostane nezmenena C. osmoticky tlak nezavisi od poctu castic v roztoku, ktore vzniknu v roztoku po rozpusteni elektrolytu v danom rozpust'adle a jeho ionizacii D. nie je d6lezita pri aplikacii injekcie do zily .
Hypovitamin6za je: A. aktualny nedostatok vitaminu B. neucinna forma vitaminu C. aktualny nadbytok vitaminu D. dlhodoby nedostatok vitaminu .
Pozitivnu Biuretovu reakciu dava: . vazopresin inzulin C. kalcitonin D. tyroxin.
oznac jupi.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests