option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Македонски Јазик-Вежбени прашања за екстерно тестирање
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Македонски Јазик-Вежбени прашања за екстерно тестирање

Description:
Неколку прашања кои би биле вметнати за екстерното тестирање 7 одд

Author:
AVATAR
Сара Ристеска
Other tests from this author

Creation Date: 28/05/2013

Category: Languages

Number of questions: 35
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Кој од следниве зборови е придавка? Дожд Убава Река Пее.
Пронајди го предметот во реченицата ,,Таа ја истури водата врз Стефан" Таа Водата Стефан Истури.
Кој од следниве зборови е глаголска именка ? Пее Пеење Пееше Испеал.
Дело на Кирил Пејчиновиќ е: Бели Мугри Утешение Грешним Разделба Молскавици.
Културната преродба во Македонија започнала во: 3 век 17 век 8 век 19 век.
Сложените реченици можат да бидат: Сврзнички и бесврзнички Модални и немодални Прости и сложени Лични и нелични.
Коле Неделковски е автор на: ,,Работник" ,,Споменка" ,,Елегии за тебе" ,,Силата на Крале Марко".
Романса е: Лирско-епска песна Стилска фигура Долга епска творба Усно изразување.
Рефрен е: Стилска фигура со која се зголемува силата на предметите Повторување на еден или повеќе стихови во една песна Форма на прикажување на драмското дејство Обраќање по повод празник.
Пронајди го прилогот во реченицата ,,Тони многу се исплаши'' Тони Исплаши Многу Се.
Пронајди го зборот што не припаѓа на оваа група зборови: Телефон Маче Дрво Јади.
Кој од следниве зборови е точен: Пееа Викаја Мислеја Јадеа.
Кој збор е заменска придавка и тоа не определена? Толкав Колкав Некаков Онолкав.
Акцент е: Нагласување на еден слог Нагласување на еден збор Нагласување на повеќе зборови Нагласување на една буква.
Колку букви имала Кирилицата? 32 44 58 63.
Старословенската писменост започнала во: 9 век 12 век 19 век 7 век.
Повратна заменка е: Себе си(себе се) мене јас тие.
Најди ја глаголската именка: Играње Играме Играм Играше.
Која реченица е во исказен начин? Марија би учела. Марија,учи! Марија учи. Марија да учи!.
Најсовршено средство за општење меѓу луѓето е: Комјутер Книга Јазик Писмо.
,,Марија беше победник во двата натпревари'' најди го прирокот во реченицата: Марија Беше Натпревари Победник.
Член е: Наставка Претставка Поставка Глагол.
Од кој јазик потекнува Македонскиот Јазик? Рускиот Старословенскиот Грчкиот Словенскиот.
Во која од речениците има показна заменка? Таа жена стана рано. Таа стана рано. Стана рано. Онаа стана рано.
Главни реченични членови се: Глагол и епитет Подмет и прирок Именка и заменка Предмет и придавка.
Во која група јазици спаѓа Македонскиот јазик? Југословенска Старословенска Словенска Јужна.
Прв литературен словенски јазик бил: Кирилица Старословенски Глаголица Јужнословенски.
Кој ја создал глаголицата? Методиј Кирил Константин Миладинов Кирил и Методиј.
Категоријата за определеност кај именките уште се вика: Определување Членување Именување Степенување.
Македонската азбука Кирилица е определена на: 2 август 1944 година 5 мај 1945 година 1 мај 2013 година 7 септември 1948 година.
Обележија именката: во Струмица отидоа тие.
Кој збор е прилог за количество: Зборува Многу Пее Црна.
Кои членски наставки се користат за женски род,еднина? -та, -ва, -на -то, -во, -но -от, -ов, -он -те, -ве, -не.
Како го нарекуваме заповедниот начин? Императив Имперфект Аорист Презент.
Творбата ,,Ветар'' е дело на: Видое Подгорец Роберт Луис Стивенсон Кочо Рацин Србо Ивановски.
Report abuse