option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON 2.PT Účetnictví v různých formách podnikání
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
2.PT Účetnictví v různých formách podnikání

Description:
a.s. a ÚZ

Author:
AVATAR
Nat
Other tests from this author

Creation Date:
09/12/2021

Category: Others

Number of questions: 108
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Emisní kurs akcie splácí upisovatelé výhradně peněžitými vklady, nepeněžité vklady jsou zakázány. ano ne.
Stanovy akciové společnosti musí mimo jiné obsahovat také pravidla používaná při rozdělování zisku a úhradě ztráty společnosti. ano ne.
Emisní kurs akcie je částka, za níž společnost prodává akcie. Ten nesmí být vyšší než její jmenovitá hodnota. ano ne.
Stanovy mohou určit vydání tzv. prioritních akcií, s nimiž jsou spojena přednostní práva na dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku. ano ne.
Statutárním orgánem akciové společnosti s dualistickým systémem je dozorčí rada, která ji řídí a jedná jejím jménem. ano ne.
Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat účetnictví. ano ne.
Statutárním orgánem akciové společnosti s monistickým systémem je správní rada.. ano ne.
A. s. může být založena pouze dvěma nebo více zakladateli, jedná-li se o fyzické osoby ano ne.
Akciová společnost nemůže nabývat za žádných okolností vlastní akcie. ano ne.
Do působnosti valné hromady náleží mimo jiné schvalování řádných, mimořádných nebo mezitímních a konsolidovaných účetních závěrek. ano ne.
Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají dnem schválení tohoto zvýšení valnou hromadou. ano ne.
Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. ano ne.
Zvýšení základního kapitálu je možné provést pouze upsáním nových akcií. ano ne.
Zvýšení ZK upsáním nových akcií je přípustné jen v případě, že akcionáři splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. ano ne.
Započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu není v žádném případě přípustné. ano ne.
Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií společnosti při zvyšování ZK v rozsahu svých podílů. ano ne.
Zvýšení ZK z vlastních zdrojů lze jen tehdy, je-li účetní závěrka, na základě které VH o zvýšení rozhoduje, ověřena výrokem bez výhrad. ano ne.
O podmíněném zvýšení ZK vydáním vyměnitelných dluhopisů rozhoduje představenstvo. ano ne.
Přednostní právo na výměnu dluhopisů za akcie se uplatňuje jejich upsáním. ano ne.
Po zápisu nové výše ZK do OR vydá společnost akcie v rozsahu uplatněných vyměnitelných a přednostních práv. ano ne.
Minimální výše základního kapitálu akciové společnosti je 2 000 000 Kč. ano ne.
Právní účinky změny základního kapitálu nastávají dnem schválení této změny valnou hromadou. ano ne.
Upisování akcií je neúčinné, když do konce lhůty vyhlášené pro úpis nedosáhne JH účinně upsaných akcií výše navrhovaného ZK. ano ne.
Zákon o OK neumožňuje v žádném případě kapitalizovat závazek společnosti na zvýšení základního kapitálu. ano ne.
Podmíněné zvýšení ZK je možné pouze tehdy, pokud to umožňují stanovy akciové společnosti. ano ne.
Ke zvýšení ZK nelze použít fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a účel nelze měnit. ano ne.
Je-li společnost povinna snížit ZK, může se rozhodnout, zda k tomu použije vlastní akcie (má-li je), nebo sníží jmenovitou hodnotu akcií. ano ne.
Při vzetí akcií z oběhu na základě losování nenáleží akcionáři za vylosované akcie úplata. ano ne.
Pokud nepředloží akcionář akcie při jejich stahování z oběhu ve stanovené lhůtě, prohlásí je společnost za neplatné. ano ne.
Rozdíl mezi výkupní cenou akcií a nominální hodnotou se při snížení ZK účtuje do nákladů. ano ne.
a.s. je společnost, ve které je její kapitál rozvržen na určitý počet akcií ano ne.
ZK a.s. musí být vždy vyjádřen v českých korunách ano ne.
emisní kurz akcie nemůže být nižší, než je její JH (nominální), s výjimkou emise tzv. zaměstnaneckých akcií ano ne.
kusová akcie je akcie, na které není uvedena její JH a představuje stejná podíl na zK ano ne.
účetní hodnota kusové akcie se zjistí vydělením výše ZK počtem kusových akcií ano ne.
Pokud a.s. vydá kusové akcie, může vydat i akcie se JH ano ne.
emisní ážio je rozdíl, o který převyšuje emisní kurz akcie její JH ano ne.
Založení a.s. probíhá ve 2 krocích - nejprve je uzavřena společenská smlouva a následně jsou přijaty stanovy společnosti ano ne.
Založení a.s. je účinné, jsou-li splaceny všechny nepeněžní vklady a případné emisní ážio na účet u banky ano ne.
Stanovy a.s. musí mimo jiné obsahovat pravidla používaná při rozdělování zisku a úhradě ztráty společnosti ano ne.
Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem podle zákona o oceňování majetku ano ne.
akcie představuje práva akcionáře podílet se na řízení společnosti a na jejím ziskum, nepředstavuje ovšem nárok na podíl na likvidačním zůstatku ano ne.
a.s. musí být založena minimálně 2 osobami bez ohledu na to, zda se jedná o osoby fyzické nebo právnické ano ne.
akcie může být vydána jako CP na řad nebo na doručitele. Je-li ovšem vydána jako CP na doručitele musí mít podobu zaknihovaného CP ano ne.
akcie na jméno se převádí pouhým předáním této akcie novému majiteli ano ne.
stanovy mohou povolit vydání tzv. prioritních akcií, které v sobě obsahují zvláštní práva, například přednostní právo na podíl na zisku, ovšem jsou vydány bez práva hlasovacího. ano ne.
stanovy mohou povolit vydání tzv. zatímního listu, který představuje práva a povinnosti akcionáře spojená s nesplacenou akcií. ano ne.
prioritní dluhopisy představují dluhopisy, se kterými je spojeno právo na jejich výměnu za akcie ano ne.
a.s. nesmí upisovat vlastní akcie, ale může je nabýt v souladu se zákonem ano ne.
pokud nabude a.s. vlastní akcie, musí je zcizit nejpozději do 4 let od jejich nabytí. ano ne.
max. hranicí pro nabytí vlastních akcií je 10 % ZK, s výjimkou nabytí vlastních akcií za účelem snížení ZK ano ne.
vkladovou povinnost splní akcionář podle stanov nejpozději však do 3 let od vzniku společnosti ano ne.
a.s. nesmí vyplatit zisk, pokud by si tím přivodila úpadek podle insolvenčního zákona ano ne.
nejvyšším orgánem a.s. je valná hromada ano ne.
a.s. si může vybrat mezi monistickým a dualistickým systémem vnitřní struktury ano ne.
monistický systém tvoří představenstvo a dozorčí rada ano ne.
kontrolním orgánem v dualistickém systému vnitřní struktury a.s. je dozorčí rada ano ne.
ZK a.s. lze zvýšit upisováním nových akcií, z vlastních zdrojů společnosti, nebo pomocí tzv. podmíněného zvýšení, tj. přeměnou vydaných dluhopisů na akcie ano ne.
zákon o obchodních korporacích nepřipouští v žádném případě kapitalizaci závazku společnosti na zvýšení ZK ano ne.
na zvýšení ZK z vlastních zdrojů lze použít vlastní zdroje, které nejsou účelově vázány, a společnost není oprávněna jejich účel měnit ano ne.
na zvýšení ZK z vlastních zdrojů se podílejí akcionáři v poměru JH svých akcií ano ne.
Pokud nepředloží akcionář akcie při stahování akcií z oběhu svoje akcie ve stanovené lhůtě, prohlásí je společnost za neplatné a vzniká ji závazek vyplatit akcionáři odpovídající hodnotu jeho zrušených akcií ano ne.
při vzetí akcií z oběhu na základě losování nenáleží akcionáři za vylosované akcie úplata ano ne.
stejně jako ve společnosti s.r.o. může valná hromada akciové společnosti rozhodnout o vyplacení záloh na podíly na zisku ano ne.
Účetní závěrku podnikatelů podle českých předpisů tvoří u všech obchodních společností rozvaha, výkaz zisku a ztráty (výsledovka), příloha, výkaz cash-flow a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu. ano ne.
Účetní uzávěrka představuje operace týkající se uzavření účtů hlavní knihy na uzávěrkové účty. ano ne.
Inventarizaci majetku a závazků musí účetní jednotka provádět k okamžiku sestavení účetní závěrky s výjimkou inventarizace pokladny, která se musí provádět jednou za čtvrt roku. ano ne.
Fyzickou inventuru hmotného majetku pro doložení stavu v účetní závěrce je možno provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, nebo v prvních dvou měsících následujícího účetního období ano ne.
Při provádění inventarizace majetku v prvních dvou měsících následujícího účetního období se účtují rozdíly zjištěné touto inventarizací již do nového účetního období. ano ne.
Přebytek dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného se účtuje ve prospěch účtu 413 – Ostatní kapitálové fondy. ano ne.
Přirozený úbytek výrobků se zaúčtuje na vrub účtu 501 – Spotřeba materiálu. ano ne.
Způsob B evidence zásob je specifický tím, že v průběhu roku se nákup účtuje rovnou do nákladů. Na konci účetního období se musí stav zásob v účetnictví upravit podle skladové evidence. ano ne.
Zásoby na cestě představují situaci na konci účetního období, kdy účetní jednotka již má fakturu, ale zásoby ještě nepřijala na sklad. ano ne.
V případě, že účetní jednotka používá způsob B evidence zásob, má povinnost vést průkaznou evidenci o zásobách mimo účetnictví. ano ne.
Pohledávku lze daňově odepsat přímo do nákladů, pokud k ní lze tvořit opravnou položku podle zákona o rezervách v případě, že soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku dlužníka. ano ne.
Daňovou opravnou položku lze tvořit k pohledávkám a k dlouhodobému hmotnému majetku. ano ne.
Daňovou opravnou položku k pohledávkám lze tvořit, jedná-li se o pohledávku nepromlčenou, bylo o ní účtováno ve výnosech a pro tvorbu opravné položky se použijí ustanovení zákona o rezervách. ano ne.
Opravné položky lze tvořit i k závazkům, které nebyly uhrazeny do data splatnosti a snižují jejich hodnotu v pasivech rozvahy. ano ne.
Opravné položky mohou mít i aktivní zůstatek na str. MD ano ne.
Náklady příštích období jsou předplacené náklady, které se vykazují v aktivech. ano ne.
Výdaje příštích období jsou nedoplacené náklady a v rozvaze se vykazují v pasivech. ano ne.
Výnosy příštích období jsou předplacené výnosy a v rozvaze se vykazují v aktivech. ano ne.
Výnosy příštích období jsou předplacené výnosy a v rozvaze se vykazují v aktivech. ano ne.
Devizové pohledávky a závazky se přepočítávají k rozvahovému dni kurzem ČNB k tomuto datu a vzniklé rozdíly se účtují výsledkově. ano ne.
Rezervy na opravy dlouhodobého majetku se tvoří na vrub nákladů a rozpouštějí se ve prospěch výnosů. ano ne.
Rezerva na daň z příjmů je daňově uznatelnou rezervou. ano ne.
Dohadné položky aktivní jsou existující, avšak dokladem dosud nepotvrzené pohledávky. ano ne.
Jako dohadné položky pasivní se účtují především nevyfakturované dodávky nakoupeného majetku. ano ne.
Splatná daň ze zisku se účtuje jako daňově uznatelný náklad. ano ne.
Daň z příjmů z běžné činnosti tvoří daň z příjmů z provozní činnosti a daň z příjmů z finanční činnosti. ano ne.
Odložená daň ze zisku se počítá z trvalých rozdílů mezi účetními a daňovými pravidly. ano ne.
O odložené daňové pohledávce se účtuje vždy, o odloženém daňovém závazku s ohledem na zásadu opatrnosti. ano ne.
V prvním roce účtování o odložené dani se o dani vztahující se k minulým obdobím účtuje na vrub nebo ve prospěch výsledku hospodaření běžného období. ano ne.
V aktivech rozvahy běžného období se stavy majetku vykazují v členění na brutto, korekce a netto. ano ne.
Výsledek hospodaření vykázaný v rozvaze se musí rovnat výsledku hospodaření za účetní období vykázanému ve výsledovce. ano ne.
Položky časového rozlišení v aktivech jsou náklady příštích období a příjmy příštích období. ano ne.
Dohadné položky pasivní se vykazují v rozvaze v oddíle časového rozlišení. ano ne.
Přehled o peněžních tocích se člení na peněžní toky z provozní, finanční a mimořádné činnosti. ano ne.
Při sestavení účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu není příloha povinnou součástí účetní závěrky. ano ne.
Přehled o změnách ve vlastním kapitálu slouží k vykázání vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem. ano ne.
Povinnost auditu účetní závěrky upravuje zákon o účetnictví a závisí na velikosti obratu, bilanční sumy a počtu zaměstnanců. ano ne.
Výrokem se auditor vyjadřuje k tomu, jestli účetní jednotka hospodaří dobře nebo špatně. ano ne.
Auditor může vydat k účetní závěrce 4 typy výroků – bez výhrad, s výhradou, záporný výrok a odmítnutí výroku. ano ne.
Účetní závěrka je přílohou k daňovému přiznání v tom rozsahu, v jakém byla sestavena. ano ne.
Účetní jednotka může dobrovolně sestavit výroční zprávu. ano ne.
Přílohou výroční zprávy je i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. ano ne.
Součástí výroční zprávy je kompletní účetní závěrka. ano ne.
Účetní závěrka nebo výroční zpráva s účetní závěrkou se zveřejňuje uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. ano ne.
Report abuse