Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนหน่วยที่ 2 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
แบบทดสอบก่อน/หลังเรียนหน่วยที่ 2 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ

Description:
วิชาเศรษฐศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
29/07/2013

Category:
Others

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
ข้อใดจัดเป็นหน่วยเศรษฐกิจ บริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วน ครัวเรือน ธุรกิจ องค์กรรัฐบาล บริษัท ห้างสรรพสินค้า องค์การโทรศัพท์ สหกรณ์ ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์.
ข้อความใดสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การดำเนินงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตจำนวนมาก การนำปัจจัยการผลิตออกสู่ตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ผลิต แต่คำนึงถึง ความเป็นธรรมของผู้บริโภค ความร่วมมือกันของมนุษย์ในการสร้างและใช้ทรัพยากร เพื่อสนองความต้องการของสมาชิกใน สังคมที่มีการปฏิบัติคล้ายคลึงกัน.
ข้อใดจัดเป็นลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีกิจกรรมที่แสดงถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงาน รัฐจะเข้าไปควบคุมกิจการสาธารณูปโภค และกิจการธนาคาร การดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจโดยผ่านกลไกราคา เอกชนสามารถดำเนินกิจการทางด้านอุตสาหกรรมร่วมกับรัฐบาลได้.
ในระบบเศรษฐกิจที่มีผู้ผลิตน้อยราย จะส่งผลสำคัญในเรื่องใด ผู้ผลิตมีกำไรมาก ทำให้เกิดการผูกขาดการผลิต ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าได้น้อยลง มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง.
ข้อใดเป็นข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การแข่งขันกันขายสินค้าทำให้คุณภาพของสินค้าดีขึ้น มีการกระจายรายได้ของประชาชนสูงขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน เอกชนสามารถตัดสินใจผลิตสินค้าได้อย่างเสรีไม่ถูกจำกัดจากรัฐบาล ผู้บริโภคและผู้ผลิตมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในเรื่องของการตัดสินใจผลิตและบริโภค.
ลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเป็นอย่างไร รัฐและเอกชนร่วมมือกันประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อประโยชน์ของประเทศ รัฐควบคุมกิจการธนาคาร อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน และกิจการสาธารณูปโภค ผู้ผลิตต้องแบ่งปันผลประโยชน์ เพื่อเป็นสวัสดิการประชาชน ผู้ประกอบกิจการธุรกิจขนาดใหญ่มีเสรีภาพในการผลิต.
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมีข้อเสียอย่างไร การลงทุนในธุรกิจต่างมีต้นทุนมาก แต่มีกำไรน้อย รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงกลไกราคาต่อผู้ผลิตทุกประเภท ประชาชนไม่มีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการทำธุรกิจที่ต้องการ มีการผูกขาดราคาสินค้าที่เอกชนเป็นผู้ผลิต และประชาชนไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐบาล.
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมีข้อดีอย่างไร ประชาชนมีอำนาจต่อรองราคาสินค้า เอกชนมีแรงจูงใจในการผลิตหรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ธุรกิจขนาดใหญ่มีกำไรมาก เพราะมีการรวมกลุ่มกัน ประชาชนได้รับการดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการจากรัฐค่อนข้างดี.
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมมีลักษณะเด่นอย่างไร รัฐไม่แทรกแซงราคาสินค้าหรือธุรกิจทุกขนาด รัฐมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก รัฐเข้าไปดำเนินกิจกรรมอุตสาหกรรมประเภทการบริการและการท่องเที่ยว รัฐบาลมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายด้าน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ.
ข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบผสมคืออะไร รัฐบาลสามารถเข้าไปควบคุมหรืออกกฎหมายเพื่อกำกับถ้าเอกชนดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จนสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน รายได้ของแรงงานมีจำนวนเท่าเทียมกันทุกคน ส่งผลให้ประชาชนมีความตั้งใจในการทำงาน ในองค์กรธุรกิจอย่างเต็มที่ เอกชนมีกำลังใจในการผลิตสินค้าตามนโยบายของรัฐบาล การบริหารงานขององค์กรธุรกิจมีประสิทธิภาพ.
ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสมคืออะไร การบริหารงานของรัฐในกิจการอุตสาหกรรมบางประเภทขาดประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเอกชน เอกชนมีบทบาทสำคัญในการแข่งขันกันผลิตสินค้ากับรัฐบาล ทำให้เกิดการเปรียบเทียบ รายได้จากการผลิตสินค้าต้องถูกนำมาแบ่งปันให้รัฐในรูปแบบของการเสียภาษี เอกชนมีพลังอำนาจการต่อรองการผลิตและการบริการกับรัฐบาล.
ข้อความเกี่ยวกับตลาด ข้อใดถูกต้อง ประเทศใดใช้นโยบายการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ตลาดสินค้าจะกว้างขวาง พ่อค้าคนกลางจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการค้าขายที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ตลาดจะมีอาณาเขตกว้างขวางเพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐ สินค้าขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้ง่าย จะมีอาณาเขตแคบ.
ข้อใดเป็นตลาดปัจจัยการผลิต ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเสื้อผ้า อาหาร ตลาดซื้อขายเครื่องสูบน้ำ ตลาดซื้อเงินตราต่างประเทศ.
ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์มีลักษณะสำคัญ ยกเว้นข้อใด ธุรกิจรายใหม่มีน้อย ผู้ขายมีอิทธิพลในการกำหนดราคา ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสภาวะตลาด สินค้าที่ซื้อหรือขาย จะต้องมีลักษณะอย่างเดียวกัน การติดต่อซื้อขายจะต้องกระทำโดยสะดวก.
ข้อความใด ไม่สอดคล้องกับกฎของอุปสงค์ (Law of demand) เมื่อทุเรียนมีราคาถูก คนก็จะซื้อทุเรียนมากขึ้น เมื่อเงาะมีราคาแพง คนก็จะซื้อเงาะจำนวนน้อยลง เมื่อโทรศัพท์มือถือราคาลดลง คนก็จะซื้อโทรศัพท์มือถือมากขึ้น เมื่อยางพารามีราคาแพงขึ้น มีผลให้ตลาดต่างประเทศงดซื้อยางพาราของไทย.
ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอุปสงค์คืออะไร ราคาสินค้า รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน จำนวนประชากร ฤดูกาล รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ประเภทของสินค้า ราคาสินค้า จำนวนประชากร รัฐบาล ประเภทสินค้า การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า จำนวนสินค้า.
“ถ้าราคาสินค้าลดลง ผู้ผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายลดลง ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตสินค้าจะผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายเพิ่มขึ้น” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด อุปสงค์ อุปทาน กฎของอุปสงค์ กฎของอุปทาน.
ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอุปทานคืออะไร รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน จำนวนผู้ผลิตหรือผู้ขาย ความนิยมของผู้ผลิต ฤดูกาล.
ระดับราคาที่จำนวนสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการซื้อขณะนั้น จะเท่ากับจำนวนสินค้าที่ผู้ผลิตจะผลิต ออกมาจำหน่ายในขณะเดียวกันพอดี เรียกว่าอะไร ราคาดุลยภาพ ราคายุติธรรม ราคาของผู้ผลิต ราคาของผู้บริโภค.
หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาสินค้าในเชิงกลยุทธ์ ข้อใดไม่ถูกต้อง กำหนดราคาขายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ซื้อ กำหนดราคาขายให้แตกต่างกันตามปริมาณสินค้าที่ซื้อ กำหนดราคาสินค้าตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น กำหนดราคาสินค้าตามช่วงเวลาที่ต่างกัน.
การแทรกแซงด้านราคาของรัฐ สามารถทำได้หลายรูปแบบ ยกเว้นข้อใด การควบคุมราคาสินค้าไม่ให้สูงขึ้น รัฐกำหนดราคาสินค้าทุกประเภท การรับจำนำสินค้าเกษตร การประกันราคา.
กลไกสำคัญที่เป็นตัวกำหนดค่าจ้างคืออะไร การกำหนดราคาของรัฐ อุปสงค์ต่อผู้บริโภค และอุปทานของผู้ผลิต อุปสงค์ต่อแรงงาน และอุปทานของแรงงาน อุปสงค์ต่อแรงงาน และการกำหนดราคาของผู้ผลิต.
ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีระบบเศรษฐกิจแบบใด ทุนนิยม เสรีนิยม แบบผสม สังคมนิยม.
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของกรุงเทพมหานคร วันละเท่าใด 200 บาท 250 บาท 300 บาท 350 บาท.
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบันมีความสำคัญในข้อใดมากที่สุด กำหนดราคาค่าจ้างของแรงงานทั่วประเทศ ควบคุมนายจ้างให้มีสวัสดิการที่ดีต่อแรงงาน แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง กำหนดราคาค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับแรงงานในโรงงาน.
Report abuse Terms of use