option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Морфолошка класификација
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Морфолошка класификација

Description:
граматика - вежби

Author:
Весна Додевска
Other tests from this author


Creation Date:
23/10/2016

Category: Languages

Number of questions: 12
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Морфологија е дел од науката за јазикот што ги проучува гласовите зборовите речениците.
Менливи зборови се: сврзници предлози именки.
Именките означуваат имиња на суштества, предмети, појави предмети, појави, дејства и суштества суштества дејства, предмети.
Кој од следниве зборови е именка чита играње многу.
Кој збор е придавка? убавина убав многу компјутер.
Кој збор е глагол? играње кошарка мисли.
Кој збор е број? првиот еден вториот.
Кој збор е заменка Ана таа ученик.
Кој збор е неменлив броеви сврзници глаголи.
Кои зборови се неменливи прилози, предлози, извици, сврзници, честички, броеви прилози, предлози, модални зборови, сврзници, извици, честички модални зборови, прилози, предлози, броеви, извици, честички.
Менливи зборови се: именки, заменки, придавки, броеви и глаголи именки, заменки, придавки, извици, глаголи глаголи, придавки, заменки, сврзници, броеви.
Кој збор е именка? гледа Велигден весел.
Report abuse