option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Македонски јазик
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Македонски јазик

Description:
Граматика

Author:
Ленче Алексовска
Other tests from this author


Creation Date:
11/04/2013

Category: Competitive Exam

Number of questions: 15
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Кои од гласовите се самогласки? б,в,г,д,ѓ а,е,и,о,у а,е,1,и,ј.
Колку слогови има во зборот "самогласка"? 4 10 1.
Именките се делат на : прости и сложени големи и мали општи и сопствени.
Која именка е од среден род? тегла пиле молив.
Во кој род е именката телевизор? машки среден женски.
Според број именките можат да бидат во ? смешни и тажни еднина и множина машки, женски и средни.
Која именка е во множина ? мајка родители маче.
Која од именките е апстрактна именка ? маса телефон радост.
Која од именките е конкретна именка? чаша тага љубов.
Колку описни придавки има во речениците " Беше снежна и студена зима. Сите деца ги облекоа своите топли облеки" 5 2 3.
Описни придавки се зборови што означуваат ? дејство име на предмет, поим какво е нешто.
Кои од наведените зборови се лични заменки? јас, ти, тој, таа,тоа, ние, вие, тие мое, твое, негово, нејзино, наше, ваше, нивно многу, малку, повеќе, помалку.
Глаголи се зборови што означуваат? како изгледа нешто имиња на предмети, суштества, поими работа, дејство, нешто што се случува во природата.
Колку глаголи има во реченицата " Миа се врати од училиште, го изми лицето и си легна." ? 3 5 0.
Кој од зборовите не е глагол? јаде спие убаво.
Report abuse