Општество

INFO
STADISTICS
RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Општество

Description:
Тест 2 (втор дел)

Author:
Светлана Додевска
(Other tests from this author)

Creation Date:
30/05/2016

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Градоначалникот ја претставува и застапува месната заедница општината државата.
Кој е задолжен да го обезбеди извршувањето(реализирањето)на одлуките што ги носи Советот на општината? градоначалникот претседателот граѓанинот.
Пронајди ја земјоделската дејност образование здравство полјоделство.
Ако луѓето се занимаваат со продажба на веќе готови производи тие се занимаваат со трговија занаетчиство производство.
Во земјоделски дејности спаѓаат индустрија овоштарство,лозарство,лов и риболов,шумарство,сточарство ,полјоделство трговија,сообраќај,угостителство,туризам.
На кое одредено место,службата за комунални дејности го носи сметот контејнер депонија просторија.
Кога имаме почитување на слободата и приватноста на секого, тогаш велиме дека има: сопственост толеранција домаќинство.
Фабрики за преработка на грозје треба да се во близина на лозови насади сточарски фарми реки.
Кога има владеење на народот ,а како негови основни вредности се јавуваат слободата и толеранцијата, тогаш има радост приватност демократија.
Кога група граѓани доставуваат некој предлог за решавање на одреден проблем до општината, а истата не е надлежна за решавање на тој проблем, тогаш општината го враќа предметот на граѓаните го препраќа (доставува)предметот до онаа институција што е надлежна за истиот предметот се одбива и не се решава.
Дедо Мите има многу насади со кајсии и цреши.Тој е пчелар трговец земјоделец(овоштар).
Во какви дејности спаѓаат трговија и туризам нестопански дејности (услуга) стопански дејности (производство) не спаѓа ниту во една ниту во другата дејност од наведените.
Туристи од Холандија дојдени се во посета на градот Битола. Тие за да се снајдат користат географска карта глобус план на градот.
Економскиот живот во општината зависи од стопанските и нестопанските дејности во неа од временска прогноза од плодна земја.
Луѓето се занимаваат со трговија ако произведуваат земјоделски производи преработуваат земјоделски производи вршат продажба на веќе готови производи.
Општината ја сочинуваат: фирми и предпријатија стопански и нестопански дејности жителите од тоа подрачје .
За да се развие планинскиот туризам треба да се градат фирми туристички објекти, спортски и рекреативни објекти фабрики.
Кој се грижи за сметот во општините? влечни служби превозни служби службите за комунални дејности .
Географската карта полесно се чита ако ги знаеме картографски бои и картографски знаци сообраќајни знаци планините и реките.
Дедо и на Ивана живее во село и има свое стадо овци. Тој се занимава со занаетчиство сточарство занаетчиство.
На тетка и на Маја и се скршила штиклата од чевлата.За да ги поправи чевлите таа ги однела на столар златар чевлар/занаетчија.
Денес на Миле поштенскиот работник му донесе пошта.Со каква дејност се занимава поштенскиот работник занаетчиство стопанска дејност нестопанска дејност.
Секој граѓанин има право на глас што наполнил 10 години 18 години(полнолетен) 17 години.
Писма,разгледници,честитки ги праќаме преку училиште библиотека пошта.
Во Охрид дојдоа туристи од Словенија.На крај од посетата купија сувенири од продавницата. Тие платија со: евра денари долари.
Report abuse Terms of use
CREATE TEST
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.