Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONcc

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
cc

Description:
self train

Author:
xWell
(Other tests from this author)

Creation Date:
20/02/2022

Category:
Personal

Number of questions: 200
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Veřejná správa je soubor osob a institucí (orgánů a subjektů veřejné správy), které vykonávají veřejně prospěšné činnosti, jimiž je uskutečňován veřejný zájem nebo cíl pouze systém státní správy souhrn činností, které mají na starosti neveřejný zájem nebo cíl.
Při výkonu vrchnostenské veřejné správy smí správní orgán činit: pouze to, co mu umožňují předpisy soukromého práva pouze to, co je mu zákonem výslovně dovoleno vše, co je ve státním zájmu.
Vztahy nadřízenosti a podřízenosti jsou typické pro nevrchnostenskou veřejnou správu veřejnou správu v celé šíři vrchnostenskou veřejnou správu .
Při výkonu vrchnostenské veřejné správy smí správní orgán činit pouze to, co mu umožňují předpisy soukromého práva pouze to, co je mu zákonem výslovně dovoleno vše, co je ve státním zájmu.
Veřejná správa je souhrn činností, které mají na starosti neveřejný zájem nebo cíl pouze systém státní správy soubor osob a institucí (orgánů a subjektů veřejné správy), které vykonávají veřejně prospěšné činnosti, jimiž je uskutečňován veřejný zájem nebo cíl .
Měla by ses ještě víc soustředit? Ano Ne.
Právo územních samosprávných celků na samosprávu je dáno Ústavou české republiky Listinou základních práv a svobod tzv. kompetenčním zákonem.
Státní správa má charakter pouze výkonný a podzákonný pouze výkonný a nařizovací výkonný, podzákonný a nařizovací .
Orgány územních samosprávných celků vykonávají státní správu: v přenesené působnosti v samostatné i přenesené působnosti v samostatné působnosti.
Ministry jmenuje prezident republiky na návrh Parlamentu České republiky. Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda.
Samosprávou rozumíme pouze samosprávu územní, místní Pravda Nepravda.
Právo na samosprávu je zaručené Ústavou Pravda Nepravda.
Státní správa má pouze charakter výkonný Pravda Nepravda.
Státní správu mohou vykonávat orgány územních samosprávných celků (obcí, měst a krajů) v tzv. přenesené působnosti Pravda Nepravda.
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné správy má: stát, který odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci, a územní samosprávný celek, který odpovídá za škodu způsobenou při výkonu samostatné působnosti pouze stát, který odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci pouze územní samosprávný celek, který odpovídá za škodu způsobenou při výkonu samostatné působnosti.
Vykonavatelé veřejné správy jsou vláda, ministerstva a jiné správní úřady, orgány územních samosprávných celků, orgány právnických osob, fyzické osoby pověřené výkonem veřejné správy, úředníci pouze vláda, ministerstva a jiné správní úřady a orgány územních samosprávných celků pouze orgány právnických osob, fyzické osoby pověřené výkonem veřejné správy a úředníci.
Subjekty veřejné správy jsou nositelé veřejné správy, tedy ty právnické nebo fyzické osoby, které jsou pověřeny výkonem veřejné správy, ale nenesou odpovědnost za plnění veřejných úkolů právnické nebo fyzické osoby, které jsou pověřeny výkonem veřejné správy a nesou odpovědnost za plnění veřejných úkolů nositelé veřejné správy, tedy pouze právnické osoby, které jsou pověřeny výkonem veřejné správy a nesou odpovědnost za plnění veřejných úkolů.
Podle novely zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů (§ 3) mají od ledna 2020 nově připravované právní předpisy nabývat účinnosti obvykle k 1. 1. nebo k 1. 7. kalendářního roku 1. 6. nebo 1. 12. kalendářního roku 31. 1. nebo 31. 12. kalendářního roku.
Platnost právního předpisu je stav, kdy: právní předpis zakládá, mění nebo ruší právní vztahy, je tedy závazný pro subjekty, na které se konkrétní předpis vztahuje je právní předpis součástí právního řádu, přičemž právní předpisy nabývají platnosti dnem vyhlášení neboli publikací právní předpis zakládá, mění nebo ruší právní vztahy, ale dosud není závazný pro subjekty, na které se konkrétní předpis vztahuje.
Právní předpis může být změněn nebo zrušen jakýmkoliv právním předpisem pouze právním předpisem vyšší právní síly právním předpisem stejné nebo vyšší právní síly .
Prameny práva v České republice jsou vnitrostátní právní předpisy a právní předpisy Evropské unie vnitrostátní právní předpisy a mezinárodní normativní smlouvy vnitrostátní právní předpisy, mezinárodní normativní smlouvy a právní předpisy Evropské unie .
Nařízení obcí a krajů jsou vydávány: radou územního samosprávného celku ve věcech přenesené působnosti radou územního samosprávného celku ve věcech samostatné působnosti zastupitelstvem územního samosprávného celku ve věcech samostatné působnosti.
Pro přijetí zákona postačí: nadpoloviční většina přítomných poslanců i senátorů nadpoloviční většina všech poslanců i senátorů nadpoloviční většina všech poslanců a nadpoloviční většina přítomných senátorů.
Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva, neboť smlouva má vyšší právní sílu než zákon. Pravda Nepravda.
Vyhlášky ministerstev a jiných ústředních správních úřadů nemusí mít v zákoně výslovné zmocnění k jejich vydání, neboť generální zmocnění je v Ústavě. Pravda Nepravda.
Nařízení obcí a krajů jsou vydávány radou územního samosprávného celku ve věcech přenesené působnosti. Pravda Nepravda.
Sekundární právo EU tvoří zakládací smlouvy (např. Maastrichtská smlouva, kterou se zřizuje EU) a akty, které tyto zřizovací smlouvy revidují nebo pozměňují. Pravda Nepravda.
Žadatelem o informaci může být pouze fyzická osoba pouze právnická osoba každá fyzická i právnická osoba .
Povinný subjekt o postupu při poskytování informace vede záznam protože mu to zákon ukládá pokud si to vyžádá žadatel o informace pokud to uzná za vhodné.
Základní lhůta k vyřízení žádosti o informace je nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění nejpozději do 10 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
Doplň správný pojem ♥ 1. Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zejména zákon _____. 2. Informace jako jsou název povinného subjektu, důvod a způsob jeho založení, organizační struktura povinného subjektu, kontaktní údaje povinného subjektu, informace o realizaci procesních úkonů, podmínky podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu, přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje a které povinný subjekt vydal v rámci své věcné působnosti a sazebník úhrad za poskytování informací se nazývají _____. 3. Žádost o informaci je vyřízena buď vyhověním žádosti nebo odložením žádosti .Posledním v úvahu přicházejícím způsobem vyřízení žádosti je její ______.
Tajemník úřadu je jmenován a odvoláván pouze a jedině starostou starostou s předchozím souhlasem ředitele krajského úřadu, v případě ředitele krajského úřadu hejtmanem s předchozím souhlasem ministra vnitra .
Vedoucím úřadu je: vedoucí úředník, který vykonává funkci tajemníka obecního úřadu nebo ředitele krajského úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy starosta nebo hejtman starosta nebo místostarosta, hejtman nebo jeho náměstci vedoucí úředník, který vykonává funkci vedoucího odboru nebo oddělení úřadu územního samosprávného celku.
Úředník je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správních činností stanovených prováděcím právním předpisem: do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem do 24 měsíců v termínu určeném vedoucím úřadu územního samosprávného celku do 12 měsíců od vzniku pracovního poměru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem.
Mandát člena zastupitelstva vzniká složením slibu písemným pověřením zvolením .
Všeobecné volební právo znamená, že: volí všichni, kdo mají volební právo hlas každého má stejnou váhu volím přímo svého zastupitele.
Funkční období zastupitelstva je: čtyřleté šestileté pětileté.
Aktivní volební právo (volit) do zastupitelstva obce má státní občan ČR, který dosáhl alespoň 2. den voleb věku 21 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, dále také občan jiného státu, jestliže v den voleb dosáhl 18 let, je přihlášen k trvalému pobytu v obci a právo volit mu přiznává mezinárodní smlouva. Pravda Nepravda .
Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením, ke zvolení dojde ukončením hlasování (pokud jsou volby dvoudenní, je to druhý den voleb ve 14 hodin). Pravda Nepravda.
Volební právo jako základní politické právo občanů stanoví Ústava Pravda Nepravda.
Ústava České republiky stanoví, že členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Pravda Nepravda.
Přiřaď definice a pojmy ♥ úředník, který je vedoucím zaměstnancem, jsou to vedoucí úřadu, vedoucí (ředitel) odboru a vedoucí oddělení zaměstnanec územního celku zařazený do jeho úřadu, který se podílí na výkonu správních činností plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů vedoucí úředník, který vykonává funkci tajemníka obecního úřadu nebo ředitele krajského úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy.
Přiřaď k definicím správné pojmy ♥ obecně závazné pravidlo požadovaného chování, které je vydáváno ve státem uznané formě a je určeno všem, kdo se na území státu nacházejí, jeho dodržování je garantováno a vyžadováno veřejnou mocí doba mezi platností a účinností právního předpisu konkrétní forma, podoba, ve které jsou vydávány právní normy postavení právního předpisu v hierarchii právního řádu a vzájemný vztah právních předpisů zákony a za určitých podmínek i zákonná opatření Senátu nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, právní předpisy územních samosprávných celků (obecně závazné vyhlášky a nařízení těchto celků).
Doplň správné pojmy ♥ Subjekt práva je pojem, který znamená, že někdo má schopnost být nositelem_____ Subjekty veřejné správy jsou nositelé veřejné správy, tedy _____, které jsou pověřeny výkonem veřejné správy a nesou odpovědnost za plnění veřejných úkolů Subjekty veřejné správy, tedy nositelé právní subjektivity neboli osobnosti, jsou stát, _____, právnické osoby, fyzické osoby Vykonavatelé, tedy ti, kteří nemají postavení subjektu veřejné správy, jsou konkrétní orgány, mezi které patří vláda, _____, orgány územních samosprávných celků, orgány právnických osob, fyzické osoby pověřené výkonem veřejné správy, úředníci Územní samosprávný celek odpovídá za škodu způsobenou při výkonu veřejné správy při výkonu _____. Za škodu způsobenou při výkonu přenesené působnosti odpovídá _____. Možnost subjektu, který škodu uhradil (např. stát), požadovat náhradu po subjektech, které škodu způsobily (např. územní samosprávný celek v přenesené působnosti), se nazývá _____.
Doplň správný pojem ♥ **vyžaduje 2 doplnění Vrchnostenská veřejná správa disponuje _____, která má schopnost vynutit požadované jednání nebo chování, zasahuje do veřejných záležitostí tím, že něco přikáže, povolí nebo oznámí prostřednictvím mocenských nástrojů Úkolem zákonodárné moci je vydávat zákony a vytváří tak právní rámec pro výkon veřejné správy. V České republice je svěřena _____. Veřejná správa je ta činnost orgánů veřejné moci, která není ani zákonodárnou ani soudní mocí, spadá z podstatné části pod moc _____. **Veřejná správa je systém, který má dvě části, státní správu a samosprávu. Státní moc je _____ nebo územní, samospráva je profesní, zájmová a _____. Veřejná správa je ta činnost orgánů veřejné moci, která není ani zákonodárnou ani soudní mocí, spadá z podstatné části pod _____ .
Referendum se koná nejpozději do: 30 dnů po dni jeho vyhlášení 90 dnů po dni jeho vyhlášení 60 dnů po dni jeho vyhlášení.
K platnému rozhodnutí vyplývajícímu z výsledků nepovinného referenda je třeba účasti aspoň: 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob 50 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
Rozhodnutí vyplývající z výsledků nepovinného referenda je závazné, pokud pro ně hlasuje: nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda zúčastnily a alespoň 15 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda zúčastnily a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda zúčastnily a alespoň 5 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob .
Spojte do dvojic informace, které k sobě významově patří právo hlasovat v referendu na úrovni obcí a hlavního města Prahy předmět referenda právo hlasovat v referendu na úrovni krajů přípravný výbor povinné (obligatorní) referendum.
Nová obec může vzniknout: výhradně oddělením části obce od obce připojením obce k jiné obci sloučením dvou nebo více obcí, oddělením části obce od obce nebo zrušením či změnou vojenského újezdu .
Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze: rozhodnutím v krajském referendu ústavním zákonem rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj .
Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které: nemohou mít vlastní majetek ani hospodařit podle vlastního rozpočtu mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu mohou mít vlastní majetek, ale nehospodaří podle vlastního rozpočtu .
Základními znaky územních samosprávných celků je právo na samosprávu, občané, kteří tvoří místní společenství, a území, na němž tito občané žijí. Pravda Nepravda.
Stát nemůže zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, ani když to vyžaduje ochrana zákona. Pravda Nepravda.
Obec (tj. obec, městys, město a statutární město) je dle Ústavy samostatně spravována radou obce. Pravda Nepravda.
Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Pravda Nepravda.
Platí, že zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě: určuje základní povinnosti při správě veřejných financí, stanoví konkrétní povinnosti jednotlivým osobám se použije, pokud samosprávný celek zakládá obchodní společnost typu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků.
Samosprávný celek vydal obecně závaznou vyhlášku, která stanoví, jaké poplatky a v jaké výši jsou stanoveny pro občany (např. poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek z odpadů aj.). Řídil se zákonem: zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který upravuje obsah závazkových vztahů.
Podrobnosti o postavení a působnosti územních samospráv jsou obsaženy v Ústavě v zákoně o obcích, krajích a hlavním městě Praze v Listině práv a svobod .
Přiřaďte zákony k oblasti, kterou upravují: Tvorba, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků, pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků, zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků. Pracovněprávní vztahy, na jejichž základě obec zaměstnává zaměstnance. Úprava správy daní a poplatků. Základní povinnosti při správě veřejných financí, stanovení konkrétních povinností jednotlivým osobám. .
Práva občanů lze uplatnit: po dosažení věku 21 let a týkají se pouze samostatné působnosti územních samosprávných celků po dosažení věku 18 let a týkají se pouze samostatné působnosti územních samosprávných celků po dosažení věku 18 let a týkají se pouze přenesené působnosti územních samosprávných celků.
Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je cizím státním občanem, je v konkrétním územním samosprávném celku hlášena k trvalému pobytu a stanoví tak mezinárodní smlouva má stejná práva jako občan územní samosprávy s výjimkou volby do funkce starosty (místostarosty) a hejtmana (jeho náměstka) má stejná práva jako občan územní samosprávy s výjimkou volby člena Rady hlavního města Prahy a primátora hl. města Prahy (jeho náměstka) má stejná práva jako občan územní samosprávy s výjimkou volby do funkce starosty (místostarosty), hejtmana (jeho náměstka), a člena Rady hlavního města Prahy, primátora hl. města Prahy (jeho náměstka) .
Fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní nemovitou věc na území územního samosprávného celku, mají stejná práva jako občan územního samosprávného celku s výjimkou: aktivního a pasivního volebního práva aktivního a pasivního volebního práva a práva hlasovat v místním a krajském referendu práva hlasovat v místním a krajském referendu.
Přiřaďte k pojmům jejich správné definice Fyzická osoba, která je státním občanem ČR a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Fyzická osoba, která je státním občanem ČR a je v kraji přihlášena k trvalému pobytu Fyzická osoba, která je státním občanem ČR a je přihlášena k trvalému pobytu v hlavním městě Praze.
Dohodu o sloučení obcí nebo o připojení obce lze uzavřít na základě rozhodnutí zastupitelstev dotčených obcí, pokud: do 90 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této věci do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této věci do 15 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání krajského referenda o této věci.
Změny hranic hlavního města Prahy se uskutečňují na základě dohody hlavního města Prahy a sousední obce po projednání s příslušnými katastrálními úřady. Uzavření dohody se oznámí: Ministerstvu financí, Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu a příslušným finančním úřadům Ministerstvu vnitra a všem městským částem Ministerstvu vnitra a Ministerstvu pro místní rozvoj.
O územních změnách obce rozhodují občané obce: výhradně v místním referendu výhradně prostřednictvím volených orgánů hlasováním v místním referendu nebo prostřednictvím volených orgánů .
Připojení sousední obce k hlavnímu městu nebo oddělení městské části, která územně sousedí s jinou obcí, od hlavního města je možné provést pouze zákonem. Pravda Nepravda.
Sloučení obcí, připojení obce nebo oddělení části obce, je možné provést kdykoliv během kalendářního roku. Pravda Nepravda.
Obce, které se chtějí sloučit, spolu musí sousedit Pravda Nepravda.
Obec má vždy pouze jedno katastrální území. Pravda Nepravda.
Samostatná působnost znamená spravování vlastních záležitosti samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, vlastními silami a prostředky povinnost zajistit výkon státní správy přenesený na územní samosprávný celek prostřednictvím zákonů povinnost zajistit výkon státní správy přenesený na územní samosprávný celek prostřednictvím usnesení vlády a směrnic ministerstev.
Záměr prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc se zveřejňuje na úřední desce, a to: u obce a hl. m. Prahy po dobu nejméně 10 dnů, u kraje po dobu nejméně 15 dnů u obce a hl. m. Prahy po dobu nejméně 30 dnů, u kraje po dobu nejméně 15 dnů u obce a hl. m. Prahy po dobu nejméně 15 dnů, u kraje po dobu nejméně 30 dnů .
Samosprávy mají za povinnost zveřejnit návrh svého rozpočtu: pouze na své úřední desce na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Doplňte chybějící informace. V samostatné působnosti se realizuje právo na samostatné spravování _____. Při výkonu samostatné působnosti se územní samosprávy řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek pouze _____. Stav, kdy územní samosprávné celky vykonávají jak svou vlastní samostatnou působnost, tak zajišťují úkoly státu v rámci přenesené působnosti, nazýváme_____. Územní samosprávné celky nesmí až na výjimky ručit za _____.
O výkon přenesené působnosti jde tehdy, pokud to: územní samosprávný celek prostřednictvím svého zastupitelstva odhlasuje ústřední správní úřad určí zvláštní zákon výslovně stanoví .
Orgány městských částí hlavního města Prahy přenesenou působnost: nemohou vykonávat, mají pouze samostatnou působnost mohou vykonávat v rozsahu, který odhlasuje zastupitelstvo mohou vykonávat v rozsahu stanoveném zákonem a v mezích zákona Statutem hlavního města Prahy .
Právní úpravu rozdělení typů obcí najdeme: v zákoně č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem v zákoně o obcích zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů v Ústavě.
V přenesené působnosti jde o povinnost zajistit výkon státní správy přenesený na územní samosprávný celek prostřednictvím zákonů. Pravda Nepravda.
Podle rozsahu přenesené působnosti rozeznáváme 2 typy obcí: – obce s pověřeným obecním úřadem – obce s rozšířenou působností Pravda Nepravda.
Přenesenou působnost v hlavním městě Praze vykonávají orgány hlavního města Prahy ve věcech, které jsou zvláštními zákony svěřeny orgánům krajů, orgánům obcí I, obcí II a obcí III. Pravda Nepravda.
Při výkonu přenesené působnosti se územní samosprávný celek řídí výhradně usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Pravda Nepravda.
V obcích, kde je počet členů zastupitelstva nižší než 15, se rada: volí a k výkonu pravomocí může zmocnit starostu nebo zastupitelstvo obce volí a má zákonem stanovené pravomoci nevolí, pravomoci rady v těchto obcích vykonává starosta a zastupitelstvo obce .
Povinnost svolat zasedání zastupitelstva má: rada, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva (u obcí také hejtman kraje) vedoucí úřadu, tj. tajemník nebo ředitel úřadu, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva (u obcí také hejtman kraje) starosta, primátor nebo hejtman, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva (u obcí také hejtman kraje).
Funkce tajemníka se povinně zřizuje: ve všech typech obcí výhradně v obcích s rozšířenou působností v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností .
Spoj odpovídající pojmy: Výkonný orgán v oblasti samostatné působnosti, za svou činnost odpovídá zastupitelstvu, rozhoduje ve věcech, které patří do samostatné působnosti. O otázkách přenesené působnosti smí rozhodovat pouze v případech stanovených zákonem (např. vydávání nařízení). Zastupitelstvo, rada, starosta nebo primátor nebo hejtman, úřad nebo magistrát statutárního města a hlavního města Prahy, dále zvláštní orgány územního samosprávného celku, obecní (městská) policie a komise, které byl svěřen výkon přenesené působnosti. Orgán samosprávy, který předkládá návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, rozhoduje o vyhlášení krajského referenda a stanoví rozsah základní dopravní obslužnosti. Starosta (obce, městyse, města), primátor (statutární město nebo hlavní město Praha) nebo hejtman.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné za podmínky: přítomnosti nadpoloviční většiny všech jeho členů přítomnosti alespoň poloviny členů přítomnosti alespoň třetiny členů.
Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však: jednou za tři měsíce jednou za měsíc jednou za dva měsíce.
Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva obce se stanoví tak, aby zastupitelstvo mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části do 500 obyvatel: alespoň 4 členy 5 až 15 členů alespoň 3 člen.
Nejvyšší orgán územního samosprávného celku je starosta nebo hejtman. Pravda Nepravda.
K platnému usnesení zastupitelstva, k rozhodnutí nebo k volbě je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Pravda Nepravda.
Zastupitelstvo územního samosprávného celku odvozuje svou legitimitu z přímých voleb. Pravda Nepravda.
Podrobnosti jednání zastupitelstva upravuje jednací řád. O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis. Pravda Nepravda.
Zastupitelé mají mimo jiné povinnost: zúčastňovat se zasedání zastupitelstva a dalších orgánů, kde jsou členy, ale tyto orgány jim nemohou ukládat plnění úkolů zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, ale nemohou být členy žádných orgánů zúčastňovat se zasedání zastupitelstva a dalších orgánů, kde jsou členy, plnit úkoly, které jim tyto orgány uloží.
Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí. Tento pojem veřejná funkce je definován: v zákoníku práce v Ústavě v zákoně o obcích a analogicky v zákoně o krajích a o hlavním městě Praze.
Pokud zastupitelé požadují od zaměstnanců zařazených do úřadu samosprávy a od zaměstnanců právnických osob založených nebo zřízených touto samosprávou informace, musí být poskytnuty: ihned do 30 dnů do 5 pracovních dnů.
Doplňte přetažením slov chybějící informace. Právo zastupitelů předkládat zastupitelstvu, radě, výborům a komisím návrhy na projednání se nazývá_____. Právo zastupitelů vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu a její členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, příspěvkových organizací a organizačních složek založených nebo zřízených samosprávným celkem se nazývá _____. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně v souladu se slibem. Není při tom vázán žádnými příkazy, ale pouze svým nejlepším vědomím a svědomím. Jedná se tzv. _____.
Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce: včetně pravomoci vyhrazené radě obce i v případě, že s tím rada obce nesouhlasí mimo pravomoci vyhrazené radě obce včetně pravomoci vyhrazené radě obce za podmínky, že s tím rada obce souhlasí.
Rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni schvaluje: starosta nebo primátor rada obce zastupitelstvo obce .
Volba a případně odvolání starosty (místostarosty), hejtmana (a jeho náměstků) nebo primátora (a jeho náměstků) náleží do kompetence: zastupitelstva rady občanů.
Přiřaďte do dvojic informace, které k sobě významově patří. Určité činnosti a agendy může vykonávat pouze zastupitelstvo. Schvalování rozpočtu a závěrečného účtu, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o nejvýznamnějších majetkoprávních jednáních, zřizování, zakládání, rušení příspěvkových organizací, organizačních složek územního samosprávného celku a právnických osob. Nejvyšší orgán územního samosprávného celku, jde o kolektivní orgán, kterému zákony v rámci organizační struktury samosprávného celku svěřují zásadní rozhodovací pravomoci v oblasti samostatné působnosti. Ustanovení § 35 a 36 zákona o krajích.
K přijetí platného usnesení nebo rozhodnutí rady je třeba souhlasu: nadpoloviční většiny všech členů rady nadpoloviční většiny přítomných členů rady nadpoloviční většiny přítomných členů rady, v případě vydávání nařízení však nadpoloviční většiny všech členů rady.
Rada obce se schází ke svým schůzím: pravidelně jedenkrát za měsíc dle potřeby dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
Zřízení a rušení odborů a oddělení obecního úřadu je v kompetenci: zastupitelstva obce starosty obce rady obce .
V obci, kde není zvolena rada, vykonává pravomoci rady: zastupitelstvo v samostatné působnosti, obecní úřad v přenesené působnosti výhradně zastupitelstvo starosta a zastupitelstvo .
Mezi orgány územního samosprávného celku nepatří: tajemník úřadu starosta nebo primátor starosta nebo primátor.
Nevyhrazená pravomoc rady znamená, že ji rada může svěřit starostovi, obecnímu úřadu nebo obecní policii. Radě může být odebrána zastupitelstvem. Pravda Nepravda.
Radu kraje tvoří hejtman, náměstek hejtmana (náměstci hejtmana) a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva. Pravda Nepravda.
Je-li starosta nebo místostarosta odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, nepřestává být členem rady obce. Pravda Nepravda.
Rada územního samosprávného celku za svou činnost odpovídá zastupitelstvu a rozhoduje výhradně ve věcech, které patří do samostatné působnosti. Pravda Nepravda.
Nařízení kraje v oblasti požární ochrany schvaluje: rada kraje hejtman kraje ředitel hasičského záchranného sboru kraje.
Odvolat vedoucího odboru obecního úřadu může: starosta obce tajemník obecního úřadu se souhlasem rady obce rada obce na návrh tajemníka obecního úřadu .
Organizační řád obecního úřadu schvaluje: starosta obce rada obce tajemník obecního úřadu.
Doplňte chybějící informace. Rada obce připravuje _________ a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Do vyhrazené pravomoci rady patří vydávat _______ . Pokud je rada obce odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolena nová rada obce, vykonává dosavadní rada obce svou pravomoc až do ______. _______ rady znamená, že určité činnosti může vykonávat pouze rada.
Mezi povinně zřizované výbory územního samosprávného celku nepatří: výbor pro spolupráci s orgány Evropské unie kontrolní výbor finanční výbor.
Předsedou výboru může být: člen zastupitelstva s výjimkou osadního výboru pouze odborník na danou problematiku po prokázání odborné způsobilosti občan zvolený zastupitelstvem.
Při zjištění nedostatků je povinen předseda finančního nebo kontrolního výboru: bez zbytečného odkladu uložit úkoly k odstranění nedostatků zpracovat podklady pro rozhodnutí zastupitelstva zajistit realizaci opatření k nápravě.
Přiřaďte do dvojic informace, které k sobě významově patří. Jsou zřizovány jako iniciativní a poradní orgány. Může je zřídit rada. Jsou ze své činnosti odpovědné radě obce. Plán jejich činnosti stanoví rada a té také tyto orgány podávají zprávy o výsledcích své činnosti. Poradní, iniciativní a kontrolní orgány, z nichž některé zřizuje zastupitelstvo územního samosprávného celku povinně: – finanční výbor – kontrolní výbor – výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (zastupitelstvo kraje) – výbor pro výchovu a vzdělávání (zastupitelstvo hlavního města Prahy) – výbor pro národnostní menšiny (za podmínek stanovených zákonem) Orgán, který povinně zřizuje obec, v jejímž územním obvodu žije alespoň 10 % občanů obce hlásících se k národnosti jiné než české. Má ji i kraj, v jehož územním obvodu žije alespoň 5 % občanů kraje hlásících se k národnosti jiné než české, a také hlavní město Praha, pokud v jeho územním obvodu žije alespoň 5 % občanů h. m. Prahy hlásících se k národnosti jiné než české. O takové zřízení písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny a příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu členů výboru. Jsou zřizovány povinně. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, hejtman, jeho zástupce (náměstek), primátor a jeho náměstek, vedoucí úřadu územního samosprávného celku, osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadu územního samosprávného celku. Má ze zákona právo provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky územního samosprávného celku.
Obecní úřad zabezpečuje plnění úkolů: pouze v přenesené působnosti, v samostatné působnosti pouze podle rozhodnutí rady v samostatné i přenesené působnosti pouze v samostatné působnosti.
V čele městského úřadu je: starosta města vedoucí odboru kancelář starosty tajemník městského úřadu.
V čele krajského úřadu je: hejtman kraje ředitel krajského úřadu tajemník krajského úřadu.
Kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí provádí: kontrolní výbor Ministerstvo vnitra krajský úřad .
Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Pravda Nepravda.
Úřad v přenesené působnosti vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu územního samosprávného celku. Pravda Nepravda.
Obecní úřad tvoří tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Pravda Nepravda.
Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti radě. Pravda Nepravda.
Tajemník obecního úřadu je do funkce jmenován: ředitelem krajského úřadu na návrh starosty obce starostou obce po předchozím souhlasu ředitele krajského úřadu radou obce.
Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy a ředitel krajského úřadu nesmí: vykonávat funkce v politických stranách a hnutích a nesmí být poslancem ani senátorem Parlamentu ČR být členem spolku s územní působností být členem zastupitelstva územního samosprávného celku.
Platy zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu stanovuje: rada obce starosta obce tajemník obecního úřadu .
Doplňte chybějící informace. Tajemníkovi obecního úřadu, úřadu městyse, městského úřadu nebo magistrátu statutárního města ukládá úkoly zastupitelstvo obce, rada obce nebo _____. Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce _____. Tajemník je jmenován do funkce po úspěšně dokončeném výběrovém řízení starostou (primátorem) po předchozím souhlasu ______. Ředitel je jmenován po úspěšně dokončeném výběrovém řízení po předchozím souhlasu _____.
Bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu: platné do dne podání nové žádosti o souhlas se jmenováním či odvoláním neplatné platné, souhlas je pouze formální.
Právní předpisy obce podepisuje: starosta spolu s místostarostou starosta spolu s tajemníkem obecního úřadu výhradně starosta.
Starostu obce volí do funkce: rada obce zastupitelstvo obce je volen přímo občany obce.
Starosta zabezpečuje výkon _____ v obcích, kde není tajemník obecního úřadu samostatné působnosti přenesené působnosti.
Starosta rozhoduje o záležitostech ______ obce svěřených mu radou obce. samostatné působnosti přenesené působnosti.
Starosta může po projednání s _______svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech. ředitelem krajského úřadu hejtmanem kraje.
Mezi zvláštní orgány obce s rozšířenou působností nepatří: Komise pro projednávání přestupků Povodňová komise Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností .
Možnost zřízení zvláštních orgánů územního samosprávného celků: závisí výhradně na rozhodnutí zastupitelstva, nemusí mít oporu v právním předpisu závisí na rozhodnutí vedoucího úřadu, nemusí mít oporu v právním předpisu musí být výslovně zmíněna zvláštním zákonem .
Zvláštním orgánem obce je povodňová komise, v jejímž čele stojí podle vodního zákona starosta obce. Starosta obce: musí prokázat odbornou způsobilost nejpozději do 18 měsíců od zvolení do funkce starosty musí prokázat odbornou způsobilost, aby mohl být předsedou povodňové komise nemusí odbornou způsobilost prokazovat .
Pokud v čele zvláštního orgánu kraje stojí na základě ustanovení zvláštního zákona hejtman, musí odbornou způsobilost prokazovat. Pravda Nepravda.
Zvláštní orgány krajů na základě zmocnění v zákoně zřizuje pro výkon samostatné působnosti hejtman. Pravda Nepravda.
Orgánem územní samosprávy jsou mimo jiné tzv. zvláštní orgány územního samosprávného celku. Pravda Nepravda.
Zvláštní orgány obcí v případech, kdy tak stanoví zvláštní zákony, zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti, jmenuje a odvolává jejich členy. Pravda Nepravda.
Obecně závazné vyhlášky obcí, krajů a hlavního města Prahy jsou vydávány: zastupitelstvem územního samosprávného celku ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvem územního samosprávného celku ve věcech samostatné působnosti radou ve věcech samostatné působnosti.
Místní poplatky v obci jsou stanoveny: obecně závaznou vyhláškou obce nařízením obce vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj o místních poplatcích.
Nařízení kraje schvaluje: rada kraje zastupitelstvo kraje na návrh hejtmana hejtman kraje na návrh ředitele krajského úřadu.
Doplňte chybějící informace Nařízení obcí, krajů a hlavního města Prahy jsou vydávány radou územního samosprávného celku ve věcech ______. Obecně závazné vyhlášky obcí, krajů a hlavního města Prahy jsou vydávány zastupitelstvem územního samosprávného celku ve věcech _____.
Obecně závazné vyhlášky a nařízení kraje jsou vyhlašovány: ve výroční zprávě krajského úřadu ve Sbírce zákonů ve Věstníku právních předpisů kraje .
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí jsou vyhlašovány: ve Věstníku právních předpisů kraje na úřední desce obecního úřadu ve Sbírce zákonů.
Obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti: 60. dnem po vyhlášení 30. dnem po vyhlášení 15. dnem po vyhlášení .
Přiřaďte do dvojic informace, které k sobě významově patří Stav, kdy je právní předpis součástí právního řádu, přičemž právní předpisy nabývají platnosti dnem vyhlášení neboli publikací. Místo vyhlášení (publikační prostředek), kde jsou vyhlašovány obecně závazné vyhlášky a nařízení kraje. Obsahuje obecně závazné vyhlášky a nařízení hlavního města Prahy. Místo vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení obce (městyse, města a statutárního města). prázdné .
Záměr prodeje hmotného nemovitého majetku územního samosprávného celku se zveřejňuje vyvěšením na úřední desce: u všech územních samosprávných celků po dobu nejméně 30 dnů u všech územních samosprávných celků po dobu nejméně 15 dnů u obce a u hlavního města Prahy po dobu nejméně 15 dnů, u kraje po dobu nejméně 30 dnů .
Zastupitelstvo obce má 11 členů, starosta je dlouhodobě nemocný a pověřil řízením jednání zastupitelstva místostarostu. Přítomno je 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo přijalo usnesení o prodeji pozemků občanovi obce za poloviční cenu, než je v obci obvyklé a v usnesení toto nijak nezdůvodnilo. Usnesení zastupitelstva je: neplatné, neboť při prodeji majetku obce musí být přítomen vždy starosta platné, neboť usnesení přijala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva neplatné, neboť odchylka ceny pozemků od obvyklé ceny nebyla řádně zdůvodněna .
Podnikatel požádal zastupitelstvo obce, aby mu obec částečně ručila za úvěr ve výši 5 mil Kč, který chce využít na rozšíření firmy, a tím zajistí další pracovní příležitosti pro občany obce. Zastupitelstvo obce: odmítne ručit za úvěr, protože obec nesmí ze zákona ručit za závazky fyzických a právnických osob odmítne ručit za úvěr, ale poskytne podnikateli dotaci na rozvoj firmy schválí částečné ručení za úvěr soukromé firmy, a bude ručit částí lesa, který je v majetku obce.
Rozpočty obcí a krajů nepatří mezi veřejné rozpočty Pravda Nepravda.
Záměr prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví samosprávného celku je třeba zveřejnit před rozhodnutím v příslušném orgánu územního samosprávného celku, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Pravda Nepravda.
Samosprávy mají za povinnost dát přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. Pravda Nepravda.
Zveřejněn nemusí být záměr na pronájem bytů, pronájem hrobových míst (u obcí a hl. m. Prahy), pronájem, pacht nebo výpůjčka majetku samosprávného celku na dobu kratší než 30 dnů (u kraje 90 dnů). Pravda Nepravda.
Vlastník nemovitosti se dopustí přestupku podle zákona o obcích tím, že: odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice na svém domě odmítne obci poskytnout zdroj elektrické energie při provádění stavebních prací v okolí jeho domu, které probíhají ve veřejném zájmu odmítne přizpůsobit vzhled svého domu požadavkům starosty obce.
Přestupku podle zákona o obcích se nedopustí fyzická osoba tím, že: úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice způsobí dopravní nehodu na komunikaci v obci naruší životní prostředí v obci.
Přestupky podle zákona o obcích projednává: krajský úřad Ministerstvo vnitra obecní úřad .
**vpravo jsou pouze 4 věci, které je třeba spojit Přestupky podle zákona o obcích projednává Přestupky podle zákona o hlavním městě Praze projednává primárně Jde o výkon Pokuta je splatná do ______ ode dne, kdy rozhodnutí o přestupku nabylo právní moci, pokud správní orgán nestanoví lhůtu jinou.
Městské části nebo městské obvody jednají za statutární město: v záležitostech svěřených jim zákonem a v mezích zákona statutem v záležitostech, které odhlasuje zastupitelstvo příslušné městské části nebo městského obvodu v záležitostech, které odhlasuje rada příslušné městské části nebo městského obvodu.
Členění území Prahy na městské části zákon o hlavním městě Praze: uvádí jako nepovinné nezabývá se tím uvádí jako povinné .
Doplňte chybějící informace. Statutární město lze členit na ____. Statutární města, která se člení na obvody či části, upravují své vnitřní poměry ve věcech správy obecně závaznou vyhláškou vydanou zastupitelstvem tzv _____. Podrobnosti o statutu stanoví _____. Městské části nebo městské obvody jsou organizační jednotky statutárního města (nikoliv územní samosprávné celky), nemají tedy ______.
O rozporech v obecně závazné vyhlášce obce rozhodne v konečné fázi: Ministrerstvo vnitra Ústavní soud příslušný soud.
Dozor nad přenesenou působností vykonává: u obcí krajský úřad v samostatné působnosti; u krajů, městských částí (obvodů) a hl. m. Prahy se dozor nad přenesenou působností nevykonává u obcí, krajů, městských částí (obvodů) a u hl. m. Prahy věcně příslušné ministerstvo nebo jiný věcně příslušný ústřední správní úřad u obcí krajský úřad v přenesené působnosti, u krajů věcně příslušné ministerstvo nebo jiný věcně příslušný ústřední správní úřad, u městských částí (obvodů) Magistrát, u hl. m. Prahy věcně příslušné ministerstvo nebo jiný věcně příslušný ústřední správní úřad .
Dozor nad samostatnou působností u obce vykonává: Ministerstvo vnitra zastupitelstvo obce krajský úřad.
Doplňte chybějící slova, které specifikují základní principy dozoru a kontroly **ke každé jen jedna správná odpověď jde o výkon ______ správy. dozor a kontrolu nad konkrétním typem územní samosprávy může provést vždy pouze jeden _____ stanovený správní orgán.
Dozor nad přenesenou působností u kraje vykonává: vždy Ministerstvo vnitra zastupitelstvo kraje věcně příslušné ministerstvo nebo jiný věcně příslušný ústřední správní úřad .
Dozor nad přenesenou působností městských částí (obvodů) vykonává: zastupitelstvo městské části magistrát Ministerstvo vnitra.
Dozor nad přenesenou působností u obce vykonává: vždy Ministerstvo vnitra věcně příslušné ministerstvo nebo jiný věcně příslušný ústřední správní úřad krajský úřad .
Doplňte správný pojem do příkladu, ve kterých nejde o dozorovou činnost: případy, kdy _______ poruší předpisy občanského, obchodního nebo pracovního práva .
Doplňte *** vždy jen 1 správná Dozor je činnost _____ prováděná vůči obcím, krajům a hlavnímu městu Praze, během níž se zjišťuje, zda veškeré právní akty, které územní samosprávné celky schválí a vydají, jsou či nejsou v souladu se zákonem, případně jiným právním předpisem v případě zjištění nezákonnosti právního aktu může dozorující orgán pozastavit účinnost tohoto aktu a následně podat návrh _____ na jeho zrušení.
Po ukončení kontroly u obecního úřadu obce s rozšířenou působností zajistí zjednání nápravy a splnění uložených opatření: tajemník obecního úřadu starosta obce rada obce.
Před zahájením kontroly je kontrolující povinen předložit písemné: pověření ke kontrole prohlášení o mlčenlivosti o výsledcích kontroly prohlášení o nepodjatosti.
Při provádění kontroly u obce nemá kontrolující právo: vstupovat do objektů a prostor, souvisí-li to s kontrolou používat materiálně-technické vybavení obce nezbytné pro kontrolu ukládat úkoly zaměstnancům obce k odstranění nedostatků .
Kontrola je vykonávána pouze následně. Pravda Nepravda.
Kontrola se nevztahuje na kontrolu plnění předpisů občanského, obchodního a pracovního práva Pravda Nepravda.
Dozorové a kontrolní činnosti státu vůči územním samosprávným celkům jsou stanoveny pouze v zákoně o obcích a zákoně o krajích. Pravda Nepravda.
Starosta/hejtman po ukončení kontroly samostatné působnosti může seznámit zastupitelstvo s výsledky kontroly a předložit návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků a zamezení jejich opakování. Pravda Nepravda.
Hospodaření kraje přezkoumává: výhradně auditorská společnost Ministerstvo financí, které může přezkoumáním pověřit Generální finanční ředitelství nebo finanční úřad výhradně Ministerstvo financí.
V případě, že obec zadá přezkoumání svého hospodaření auditorovi, hradí náklady na přezkoumání: kraj obec stát.
Za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok odpovídá: starosta obce tajemník obecního úřadu vedoucí ekonomického odboru.
Spoj odpovídající pojmy porušení rozpočtové kázně, neúplnost, nesprávnost nebo neprůkaznost vedení účetnictví, dále pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy, porušení povinností nebo překročení působnosti ÚSC, neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání nebo nevytvoření podmínek pro přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu náklady a výnosy podnikatelské činnosti ÚSC vypořádání finančních vztahů k rozpočtu státu nakládání a hospodaření s majetkem ÚSC nakládání a hospodaření s majetkem státu zadávání a uskutečňování veřejných zakázek stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi ručení za závazky fyzických a právnických osob účetnictví vedené ÚSC popis zjištěných chyb a nedostatků označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění vychází závěr z přezkoumání zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků (ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (DSO).
Zřizování a rušení příspěvkových organizací včetně schvalování zřizovacích listin patří do vyhrazené pravomoci: zastupitelstva obce zastupitelstva obce, zřizovací listiny však schvaluje rada obce starosty obce.
Návrh na zápis do obchodního rejstříku zřízené příspěvkové organizace obce podává: zřízená příspěvková organizace zřizovatel, tedy obec prostřednictvím krajského úřadu zřizovatel, tedy obec .
Knihovna jako organizační složka obce: má právní subjektivitu a má vlastní rozpočet má právní subjektivitu, ale její rozpočet je součástí rozpočtu obce nemá právní subjektivitu a její rozpočet je součástí rozpočtu obce .
Které z těchto společností může zakládat nebo zřizovat územní samosprávný celek? ***5 správných odpovědí organizační složky (zařízení bez právní osobnosti) příspěvkové organizace (právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti nevytvářejí zisk) výzkumné instituce školské právnické osoby (podle školského zákona) kapitálové obchodní společnosti veřejné výzkumné instituce akciové společnosti společnosti s ručením omezeným soukromé výzkumné instituce ústavy (podle občanského zákoníku).
Při plnění oznamovací povinnosti nemusí veřejný funkcionář oznamovat: příjmy, dary a závazky zahraniční služební cesty výši majetku nabytého v průběhu výkonu funkce.
Veřejný funkcionář podává oznámení formou čestného prohlášení v elektronické podobě prostřednictvím registru oznámení, který spravuje: Ministerstvo vnitra Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo financí.
Mezi veřejné funkcionáře podle zákona o střetu zájmů nepatří: neuvolněný člen zastupitelstva obce veřejný ochránce práv místostarosta obce.
Zákon o střetu zájmů stanoví skutkové podstaty přestupků. Přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, případně Úřad pro ochranu osobních údajů. Pravda Nepravda.
Veřejný funkcionář je uvolněný člen zastupitelstva ÚSC. Pravda Nepravda.
Veřejný funkcionář musí povinně podávat oznámení pouze o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce. Pravda Nepravda.
Úředník ÚSC je povinen zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu s osobními zájmy, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní či jiného. Pravda Nepravda.
Výši odměny pro uvolněného zastupitele stanovuje: nařízení vlády rada územně samosprávného celku zastupitelstvo územně samosprávného celku.
Výši odměny neuvolněného zastupitele stanovuje: nařízení vlády zastupitelstvo územně samosprávného celku rada územně samosprávného celku.
Při souběhu funkcí uvolněnému členovi zastupitelstva náleží odměna: za všechny vykonávané funkce pouze za funkci, za kterou mu náleží největší odměna za funkci, za kterou mu náleží největší odměna a za další funkce ve výši 30% odměny.
Spoj odpovídající pojmy Odměňování zastupitelů je řešeno odlišně pro 2 skupiny zastupitelů, pro dlouhodobě uvolněné a _____ . Výše odměny je stanovena podle počtu obyvatel (velikostní kategorie) k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly _______. Odchodné náleží neuvolněnému zastupiteli, pokud vykonává funkci ______ . Neuvolněnému členovi zastupitelstva může být poskytnuta _____ .
Report abuse Terms of use