แบบทดสอบเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

INFO
STADISTICS
RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
แบบทดสอบเรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

Description:
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
05/10/2013

Category:
Others
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ข้อใดทำหน้าที่เป็นสื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แผนที่ ลูกโลกจำลอง จีพีเอส (GPS) รูปถ่ายทางอากาศ.
ผู้ใช้แผนที่ควรมีความรู้พื้นฐานในข้อใดมากที่สุดจึงจะสามารถอ่านแผนที่ได้ถูกต้องรวดเร็ว องค์ประกอบของแผนที่ ความหมายของแผนที่ ภูมิประเทศในแผนที่ ประเภทของแผนที่.
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในข้อใด ทำให้รู้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ได้ชัดเจนมากที่สุด แผนที่ ภาพจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ เว็บไซต์ทางภูมิศาสตร์.
ข้อใดอธิบายความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ได้ชัดเจน ระบบสำรองเก็บข้อมูลบนพื้นผิวโลกด้วยเครื่องรับรู้ การบันทึกข้อมูลการทำงานของดาวเทียมอย่างมีระบบ เทคโนโลยีที่นำเอาคอมพิวเตอร์มาเป็นหลักการทำงาน ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์ และรายละเอียดของวัตถุบนพื้นโลกโดยใช้ คอมพิวเตอร์.
การบันทึกข้อมูลหรือรูปภาพของพื้นที่จากเครื่องบิน มีข้อจำกัดอย่างไร ข้อมูลจากภาพไม่ชัดเจน บันทึกข้อมูลได้ดีเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ความสั่นสะเทือนของเครื่องบินทำให้ภาพคลาดเคลื่อน นักบินจะต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษจึงจะได้ภาพที่ถูกต้อง.
การใช้เครื่องบินสำรวจด้านธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยา มีผลดีในข้อใดมากที่สุด การสำรวจและขุดเจาะ เพื่อหาทรัพยากรใต้ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดตำแหน่ง เพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อม มีข้อมูลที่เป็นตัวเลขตามหลักสถิติ รู้ตำแหน่งเมืองสำคัญทั่วโลก.
ข้อใด ไม่จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ห้องเครื่อง.
ระบบการทำงานของการถ่ายรูปทางอากาศที่สำคัญที่สุด คือข้อใด การใช้เครื่องมือถ่ายภาพ การแปลความหมายจากภาพถ่าย การกำหนดบุคลากรที่มีความชำนาญในการบิน การวางแผนการบินและมาตราส่วนของแผนที่ล่วงหน้า.
การบันทึกข้อมูลของดาวเทียมพาสซีพ (Passive) คืออะไร ระบบที่บันทึกข้อมูลจากการสะท้อนคลื่นแสงในเวลากลางวัน และคลื่นความร้อนจาก ดวงอาทิตย์ในเวลากลางคืน ระบบที่ดาวเทียมผลิตพลังงานเองและส่งสัญญาณไปยังพื้นโลก แล้วรับสัญญาณสะท้อนกลับ ไปยังเครื่องรับ ระบบการผลิตพลังงานของดาวเทียมสะท้อนไปยังข้อมูลที่ต้องการบันทึกภาพถ่าย ระบบการรับข้อมูลจากแสงอาทิตย์ที่มีคลื่นความร้อนส่งไปยังดาวเทียม.
การวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมมีองค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์หลายประการ ยกเว้นข้อใด เนื้อภาพ สี ความสูง เงา ตัวเลข น้ำหนัก รูปแบบ ขนาด.
ข้อใดคือความหมายของแผนที่+ การกำหนดพื้นที่ขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็ก แผนที่ประกอบด้วยตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง การจำลองสิ่งที่เป็นธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นลงบนแผ่นกระดาษ การย่อสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นโลกลงบนวัสดุต่างๆโดบใช้มาตราส่วน.
หากนักเรียนต้องการทราบปริมาณแร่ธาตุในจังหวัดภูเก็ตควรศึกษาจากแผนที่ชนิดใด แผนที่นำทาง แผนที่เฉพาะเรื่อง แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่อ้างอิงทั่วไป.
ข้อใดคือความหมายของพิกัดภูมิศาสตร์ จุดตัดบนพื้นโลก ตำแหน่งที่บอกเป็นค่าพิกัดกริด ตำแหน่งที่บอกเป็นค่าละติจูด ลองจิจูด พิกัดภูมิศาสตร์เริ่มต้นที่เส้นเมอริเดียนศูนย์องศา.
แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนใดครอบคลุมพื้นที่ตำบล 1 : 5,000 1 : 10,000 1 : 50,000 1 : 75,000.
ถ้าต้องการหาระยะทางในแผนที่อย่างรวดเร็วที่สุด เช่น ระยะทางระหว่างกรุงเทพฯ กับ ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ควรใช้วิธีใด เทปวัดระยะทาง ใช้มาตราส่วนบรรทัด คำนวนจากมาตราส่วนคำพูด คำนวนจากมาตราส่วนเศษส่วน.
จากรูปทิศที่ลูกศรเส้นประชี้คือทิศเหนือชนิดใด ทิศเหนือจริง ทิศเหนือกริด ทิศเหนือสมมติ ทิศเหนือแม่เหล็ก.
โลกเป็นทรงกลม เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งต่างๆบนโลกลงสู่แผนที่ซึ่งมีลักษณะแบนราบจึงต้องมีการกำหนดตำแหน่งโดยใช้ข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด พิกัดภูมิศาสตร พิกัดกริด เส้นโครงแผนที่ เส้นกั้นอาณาเขต.
ข้อใดหมายถึงการกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตซีกโลกเหนือ ละติจูดและลองจิจูดเป็นเส้นสมมติบนแผนที่ เส้นเมอริเดียนจะบอกพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลก ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 5° N ถึง 20° N และลองจิจูด 97°E ถึง 105°E.
ข้อใดเป็นการใช้สีแทนสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง สีฟ้า แสดงบริเวณที่เป็นที่ราบ สีเขียว แสดงบริเวณที่เป็นป่าไม้ สีเหลือง แสดงบริเวณที่เป็นที่ราบสูง สีน้ำตาล แสดงบริเวณที่เป็นเทือกเขา.
ข้อใดอธิบายความหมายของละติจูดได้ถูกต้องที่สุด เส้นที่ลากขนานกับเส้นศูนย์สูตร เส้นที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้ เส้นสมมติที่ลากไปมนแนวเดียวกับเส้นเมอริเดียน ระยะเชิงมุมที่วัดจากศูนย์กลางโลกมายังผิวโลก.
ลองจิจูดมีความสัมพันธ์กับเวลา การหาเวลาไปทางตะวันออก เวลาจะเพิ่มขึ้นเป็นบวก การหาเวลาไปทางตะวันตก เวลาจะลดลงเป็นลบ เพราะเหตุผลใด โลกหมุนในลักษณะตามเข็มนาฬิกา โลกหมุนจากตะวันออกไปตะวันตก โลกหมุนตะวันตกไปตะวันออก ซีกโลกตะวันออกได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าซีกตะวันตก.
ปลัดอำเภอท่านหนึ่งใช่แผนที่นำทางเข้าหมู่บ้านเพื่อตรวจเยี่ยมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ถือว่าเป็นประโยชน์ของแผนที่ในด้านใด การทหาร การศึกษา การปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ.
"นักเรียนที่ไม่เข้าใจแผนที่เปรียบเสมือนคนตาบอด" แล้วนักเรียนที่ชอบใช้แผนที่เป็นประจำ เป็นคนเช่นไร ตัดสินใจรวดเร็ว ชอบการวางแผน ทันโลกทันเหตุการณ์ ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปที่ต่างๆ.
พระราชาในอดีตจะใช้ศาสตราวุธคู่พระวรกายในการทำศึกสงครามกับศัตรู แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงใช้สิ่งใดเป็นอาวุธคู่พระวรกายในการช่วยเหลือราษฎรต่อสู้กับความแห้งแล้ง น้ำท่วม ดินพังทลาย แผนที่ ลูกโลก รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม.
อุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาวิเคราะห์รูปถ่ายทางอากาศเพื่อพิจารณาความสูงต่ำของลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่แห่งหนึ่งคือข้อใด กล้องสามมิติ กล้องวัดระดับ เครื่องไฮโกรมิเตอร์ เครื่องไซโครมิเตอร์.
ข้อใดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องนำมาวิเคราะห์และแปลความหมาย เข็มทิศและกล้องวัดระดับพื้้นที่ เครื่องวัดน้ำฝนและเทอโมมิเตอร์ รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม แผนที่แสดงเขตการปกครองของประเทศ.
เหตุการณ์ใดควรใช้รูปถ่ายทางอากาศ การกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน การตรวจดูร่องความกดอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิก การสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การสำรวจหาแหล่งทองคำที่ถ้ำลิเจียในจังหวัดกาญจนบุรี.
ข้อได้เปรียบของข้อมูลดาวเทียมเมื่อเทียบกับข้อมูลจากรูปถ่ายทางอากาศคือข้อใด ถ่ายภาพจากที่สูง ครอบคลุมพื้นที่กว้าง บันทึกข้อมูลซ้ำที่เดิมได้ ข้อมูลนำไปจัดทำแผนที่ได้.
รูปถ่ายทางอากาศเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในด้านใด การวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดิน เชื่อมโยงกับสัญญาณถ่ายทอดทางดาวเทียม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด ศึกษาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง.
ดาวเทียมที่สามารถถ่ายภาพในเวลากลางคืนและถ่ายภาพทะลุเมฆได้ ด้วยการส่งสัญญาณไมโครเวฟไปยังวัตถุเป้าหมายและรับสัญญาณการสะท้อนกลับ คือดาวเทียมใด ดาวเทียมธีออส ดาวเทียมแลนด์แซท ดาวเทียมเรดาห์แซท ดาวเทียมควิกเบอร์ด.
การสะท้อนช่วงคลื่น(Spactral Signature) ของพืชพรรณ ดินและน้ำ แตกต่างกันอย่างไรเมื่อแปลภาพจากดาวเทียมด้วยสายตา ป่าทึบสีเข้ม ป่าโปร่งสีจาง น้ำลึกปรากฎสีดำ น้ำตื้นสีจาง น้ำใสสะท้อนคลื่นได้ดีกว่าน้ำขุ่น ดินทรายหยาบสะท้อนคลื่นได้ดีกว่าดินละเอียด.
ประเทศไทยใช้ประโยขน์จากดาวเทียมในเรื่องใดมากที่สุด ออกโฉนดที่ดิน ใช้ในกิจการทหาร สำรวจและแก้ไขปัญหาการจราจร สำรวจทรัพยากรธรรมชาติและการสื่อสาร.
การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากดาวเทียมใด GMS THEOS LADSAT THAICOM.
ดาวเทียมสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยคือข้อใด GMS NOAA THEOS RADARSAT.
ข้แมูลดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ยกเว้นข้อใด การวางผังเมือง การวางแผนระบบจราจร การหาพิกัดตำแหน่งของไฟป่า การจัดเก็บขยะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว.
องค์ประกอบที่สำคัญของการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) ได้แก่สิ่งใด เมฆ คลื่นแสง คลื่นเสียง ลักษณะวัตถุบนพื้นโลก.
ข้อได้เปรียบของการทำแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)คือเรื่องใด ใช้บุคคลากรน้อย ประหยัดค่าใช้จ่าย การนำเข้าข้อมูลง่ายไม่ซับซ้อน สามารถทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลง่าย.
การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อนำเข้าสู่ระบบGIS ข้อมูลใดมีความสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำแหน่งโรงพยาบาล โรงเรียน วัด พื้นที่ดอน พื้นที่ชุมชน แผนที่เส้นทาง พื้นที่แหล่งน้ำ พื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่สูง พื้นที่น้ำท่วม พื้นที่หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร.
การวิเคราะห์โครงข่าย(Network Analysis) ในระบบ GIS จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลประเภทเส้น(Line) เท่านั้น ข้อใดไม่ถูกต้อง การสร้างถนน การศึกษาระบบลำน้ำ การวางท่อปะปาใต้ดิน การติดต่อสื่อสารทางไลน์(Line).
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หากต้องการวางแผนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจำเป็นต้องใช้ชั้นข้อมูลต่างๆ ข้อมูลใดจำเป็นน้อยที่สุด ข้อมูลแสดงแหล่งน้ำ ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ ข้อมูลแสดงเส้นทางคมนาคม ข้อมูลแสดงเขตการปกครองที่ตั้งชุมชน.
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในระดับต่างๆ ในจังหวัด หรือระดับอำเภอว่าอยู่ในระดับเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยควรใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใด การประยุกต์ใช้ระบบ GPS การประยุกต์ใช้ระบบ GIS การประยุกต์ใช้ระบบ RS การใข้แผนที่เส้นชั้นความสูง.
ข้อใดอธิบายความหมายและการทำงานของกระบวนการรีโมตเซนซิงในปัจจุบันได้ถูกต้อง การส่งดาวเทียมไทยคม 3 ขึ้นไปโคจรในอวกาศ การวิเคราะห์และแปลความหมายของภาพจากเครื่องบิน การบันทึกข้อมูลพื้นที่เป้าหมายในระยะไกลโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อ การบันทึกภาพวัตถุในระยะไกลของเครื่องบินโดยใช้คลื่นวิทยุ.
คุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีกี่ลักษณะ 1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 ลักษณะ.
ช้อใด ไม่ใช่ ดาวเทียมที่ใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ดาวเทียมสปอต ดาวเทียมไทยคม ดาวเทียมไอโคนอต ดาวเทียมแลนด์แซท.
รีโมตเซนซิง(Remote Sensing) หรือการรับรู้ระยะไกลเป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่นำมาใช้ในการศึกษาสำรวจเข้าถึงพื้นที่ สามารถมองเห็นภาพและข้อมูลพื้นที่แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมากในปัจจุบัน ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของรีโมตเซนซิง คลื่นแสงที่เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ความแตกต่างของผิววัตถุที่สะท้อนแสง ระยะทางระหว่างดาวเทียมกับพื้นผิวโลก ความสามารถของสถานีรับสัญญาณดาวเทียม.
การรับรู้จากระยะไกล(Remote Sensing) ในปัจจุบันมีประโยชน์อย่างไร การสำรวจทางด้านธรณีวิทยา นำมาใช้ติดตามทรัพยากรและวางแผนสิ่งแวดล้อม การติดตามและประเมินสภาพป่าไม้และการขยายตัวของเมือง ถูกต้องทุกข้อ.
หน่วยงานใดเป็นผู้ออกแบบและจัดสร้างระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก(GPS) กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพสหราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร.
ข้อใดคือส่วนประกอบของระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก(GPS) User segment Space segment Control segment ถูกต้องทุกข้อ.
ประโยชน์ของระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก(GPS) คือข้อใด การวัดเวลาที่เวลาที่เที่ยงตรงที่สุด การนำทางจากที่หนึ่งไปที่อื่นๆได้ตามต้องการ การติดตามการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งขิงต่างๆ ถูกต้องทุกข้อ.
ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องรับสัญญาณดาวเที่ยมGPSอย่างรวดเร็วคือ มีขนาดเล็กลง มีราคาถูก ความสามารถสูงขึ้น และติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆในข้อใดต่อไปนี้ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล.
Report abuse Terms of use
CREATE TEST
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.