option

ZSV

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
ZSV

Description:
Právo EU

Author:
fironika
(Other tests from this author)

Creation Date:
04/05/2021

Category:
Others

Number of questions: 19
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Směrnice je nezávazné doporučení normativní právní akt adresovaný členským státům individuální právní akt normativní právní akt adresovaný jednotlivcům.
Evropská unie má pravomoc obecně a široce harmonizovat procesní předpisy v oblasti správního práva (správní řád a soudní řád správní) vstupovat do vnitrostátních správních řízení a rušit rozhodnutí českých správních orgánů regulovat vybrané otázky veřejné správy (např. ochrana životního prostředí či azylové právo) rozhodovat o územněsprávním členění členských států.
Členem Evropské unie není Chorvatsko Norsko Rumunsko Bulharsko.
Evropský hospodářský prostor již neexistuje, nahradila jej Evropská unie vznikl na základě Římské smlouvy zahrnuje Evropskou unii a její členské státy a dále státy ESVO (Evropského sdružení volného obchodu) s výjimkou Švýcarska vznikl na základě Lisabonské smlouvy.
Krátkodobý, jednorázový či dočasný výkon podnikatelské činnosti podnikatelem z jiného členského státu v zásadě podléhá tzv. svobodě pohybu zboží tzv. svobodě usazování tzv. svobodě pohybu služeb tzv. svobodě podnikání.
Soudní dvůr má pravomoc: rušit a měnit rozsudky Evropského soudu pro lidská práva měnit rozsudky soudů členských států poskytovat správný výklad práva Evropské unie rušit rozsudky soudů členských států.
V důsledku zákazu cel a obdobných poplatků na vnitřním trhu jednotlivci nesmí prodávat zboží z jiných členských s vyšší marží, než jaká je uplatňována u zboží tuzemského nesmí členské státy zatížit dovozy zboží z jiného členského státu finančními přirážkami, a to ani v případě, kdy by to bylo nezbytné z důvodu ochrany veřejného zdraví podnikatelé musí vyvážet své zboží do jiných členských států za ceny, za které toto zboží prodávají v tuzemsku byla zavedena jednotná unijní celní správa.
Dlouhodobý pobyt občana EU v jiném členském státě je podmíněn registrací u cizinecké policie státu zamýšleného pobytu může být podmíněn dostatečnými finančními prostředky a veřejným zdravotním pojištěním není vázán na splnění žádné podmínky je podmíněn registrací u cizinecké policie Evropské unie (Frontex).
Evropská unie harmonizuje vnitrostátní legislativu upravující obchod se zbožím především proto, že rozdílné vnitrostátní předpisy mohou být překážkou obchodu na vnitřním trhu se tím zjednodušuje export z Evropské unie do třetích zemí sjednocování veškerých vnitrostátních právních předpisů je jejím hlavním a prvořadým cílem se tím zjednodušují dovozy do Evropské unie z třetích zemí.
Ve všech členských státech Evropské unie jednotná měna euro nahradila měny národní byly zakázány kontroly osob na hranicích (Schengenský prostor) funguje svoboda pohybu osob platí zcela stejný právní režim, tzn. primární právo všechny státy zavazuje stejně, tedy bez výjimek či zvláštních režimů.
Evropská komise je hlavním soudním orgánem Evropské unie ve sporech s členskými státy reprezentuje zájmy členských států je hlavním legislativním orgánem Evropské unie je jakožto iniciativní orgán „hnací silou“ Evropské unie.
Správní orgány členských států jsou vázány právem Evropské unie jen, pokud tak vyplyne z rozhodnutí Soudního dvora jsou vázány výhradně vnitrostátním právem jsou vázány právem Evropské unie a musí jej aplikovat přímo a přednostně jsou vázány právem Evropské unie jen, pokud tak vyplyne z rozhodnutí soudů daného státu.
Předsedové vnitrostátních vlád, případně hlavy členských států EU vyjadřují důvěru předsedovi Evropského parlamentu před tím, než se ujme své funkce mohou ovlivňovat fungování Evropské unie prostřednictvím Evropské rady jsou virilními členy Evropské komise jsou stálými členy Rady.
Fungování Evropské unie je na nejobecnější úrovni komplexně upraveno Smlouvou o Ústavě pro Evropu Lisabonskou smlouvou Ústavní smlouvou Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie.
Primární právo může být změněno nebo zrušeno společně všemi členskými státy Německem, Francií, Velkou Británií, Itálií a Španělskem Evropskou komisí vnitrostátními ústavními soudy.
Evropská unie se v zásadě odlišuje od jiných mezinárodních organizací mimo jiné tím, že byla založena mezinárodní smlouvou může přijímat přímo účinnou legislativu může uzavírat mezinárodní smlouvy má právní subjektivitu.
Členské státy jsou povinny respektovat rozhodnutí a legislativu přijaté institucemi Unie A v zásadě vždy, tedy i když s nimi nesouhlasí jen v případě, že s nimi jejich vlády souhlasí jen v případě, že byla přijata Radou jednomyslně jen v případě, že s nimi jejich parlamenty souhlasí.
Při hlasování v Radě má rozhodující hlas v případě rovnosti hlasů předseda Evropské komise se v některých případech rozhoduje kvalifikovanou většinou, přičemž přijaté rozhodnutí je závazné i pro přehlasované státy mají státy rovný počet hlasů v souladu se zásadou svrchované rovnosti států se od přijetí Lisabonské smlouvy vždy rozhoduje kvalifikovanou většinou, přehlasované státy ale nejsou většinově přijatým rozhodnutím vázány.
Povinnost jednotlivci nelze uložit nařízením Rady a Evropského parlamentu rozhodnutím Rady rozhodnutím Soudního dvora nebo Tribunálu doporučením Evropské komise.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests