Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนหน่วยที่ 4 สหกรณ์

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
แบบทดสอบก่อน/หลังเรียนหน่วยที่ 4 สหกรณ์

Description:
วิชาเศรษฐศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
27/07/2013

Category:
Others

Number of questions: 10
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
สหกรณ์เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน โดยมีหลักการสำคัญในข้อใด ก. มีสิทธิเสมอกัน แต่มุ่งช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจน ข. มีกฎระเบียบข้อบังคับตรงตามกฎหมาย ไม่มีการแก้ไข ค. ยึดหลักประชาธิปไตย ไม่แสวงหากำไร มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ง. มีปัจจัยการผลิตเช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไป แต่มีการบริหารจัดการภายในชุมชนเท่านั้น.
บิดาแห่งการสหกรณ์ของโลกคือใคร ก. นายฟรีตริก วิลเฮล์ม ไรฟ์ไฟเซน ข. นายแพทย์วิลเลียม คิง ค. นายเฮอร์มัม ซูลซ์ ง. โรเบิร์ต โอเวน.
สหกรณ์แรกที่เกิดขึ้นในโลก ก่อตั้งจากกลุ่มอาชีพใด ก. ทอผ้า ข. เกษตร ค. ประมง ง. ร้านค้า.
สหกรณ์แห่งแรกของไทย จัดตั้งขึ้นที่จังหวัดใด ก. กรุงเทพมหานคร ข. พิษณุโลก ค. เชียงใหม่ ง. ปทุมธานี.
สหกรณ์ใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ก. สหกรณ์การเกษตร ข. สหกรณ์ออมทรัพย์ ค. สหกรณ์ร้านค้า ง. สหกรณ์บริการ.
ร้านสหกรณ์บ้านสินใช้ ซึ่งเป็นร้านสหกรณ์แห่งแรกของไทยอยู่ที่จังหวัดใด ก. เชียงราย ข. พิษณุโลก ค. กรุงเทพมหานคร ง. พระนครศรีอยุธยา.
สหกรณ์จะประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ ยกเว้นข้อใด ก. ผู้มีทุนทรัพย์คอยสนับสนุน ข. สมาชิกมีความรู้ในระบบสหกรณ์ ค. คณะกรรมการดำเนินงานมีความซื่อสัตย์ ง. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ.
ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญของเศรษฐกิจในชุมชน ก. ประชาชนจำนวนมากอยู่ในวัยเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ ข. ความยากจน ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ค. เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก ง. ระบบการสื่อสารล่าช้า.
แนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนโดยการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนที่สำคัญคือข้อใด ก. ประชาชนร่วมมือกันแก้ปัญหา และรู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ข. ตัวแทนองค์กรของรัฐเข้าไปช่วยแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา ค. ร่วมมือกันสร้างเส้นทางการคมนาคมและสาธารณสมบัติ ง. ประชาชนทุกคนรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร.
ชุมชนไม้งามเป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนร่วมมือกันพัฒนาอาชีพและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม จะส่งผลดีต่อชุมชนมากที่สุดในข้อใด ก. สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน ข. สมาชิกในชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง ค. เป็นชุมชนตัวอย่างของชุมชนอื่น ง. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง.
Report abuse Consent Terms of use