option
My Daypo

Obc

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Obc

Description:
This is my test

Author:
vvv
(Other tests from this author)

Creation Date:
15/02/2020

Category:
Personal

Number of questions: 562
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Povinná školní docházka probíhá u žáků s MP v: Praktické škole jednoleté nebo Praktické škole dvouleté Pomocné škole nebo ZŠ běžného typu rehabilitačních třídách Pomocné školy ZŠ speciální nebo ZŠ hlavního vzdělávacího proudu.
Vyberte, co odlišuje hlavní projevy ADHD a ADD pozornost inteligence pracovní tempo.
Žáci se středně těžkou mentální retardací jsou většinou vzdělávání podle RVP ZV-LMP RVP ZV RVP ZŠS.
Fyziologická dyslálie trvá do 4 let 6 let 1 roku 2 let.
Mezi složky bazální stimulace nepatří: řečová vestibulární orální taktilní.
Mezi poruchy autistického spektra patří pervazivní vývojová porucha dyslexie hemiplegie Downův syndrom.
Kterému stupni mentální retardace odpovídají hodnoty IQ 69-50 lehkému středně těžkému těžkému hlubokému.
Dle zákona 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů patří mezi škoská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči: diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna, výchovný ústav dětský domov, dětský domov se školou, domov pro osoby se zdravotním postižením institut pedagogikého poradenství, středisko výchovné péče, ústav sociální péče.
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů je: 108/2005 106/2004 109/2002.
Korekce krátkozrakosti je rozptylka bílá hůl spojka cylindrické sklo.
Systém jednoduchých obrázků inspirovanách čínským písmem se nazývá: Hand mund systém VOKS Bliss Lormova abeceda.
Mezi deformace páteře nepatří skolióza kyfóza lordóza trombóza.
Individuální i skupinovou reedukační péči zajišťují u žáků se SPU PPP, SPC SPC, Dy-centra SPC, SVP PPP, Dys-centra.
Kolik stupňů podpory definuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzděělávání žáků se SVP 5 6 4.
Výraz "triáda příznaků" je používán v případě jedinců se ZP Se SP s chronickým onemocněním s PAS.
U žáků s težkým postižením lze odložit povinnou školní docházku dle aktuální legislativy bez časového omezení maximálně o 2 roky.
Oněmění, ztráta již vyvinuté řeči na neurotickém nebo psychotickém podkladě, se nazývá afázie mutismus vývojová dysfázie dyslálie.
Žáci se SVP, potřebují k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními docházet do vyrovnávacích tříd poskutnutí PO poskytnutí vyrovnávacích opatření docházet výhradně do speciální školy.
Pro jaké žáky se zřizuje předmět prosotrová orientace s MP s PAS s TP s ZP.
Bliss je abeceda, určená osobám s hluchoslepotou počítačový program slovní popis skutečnosti zjednodušené zobrazení skutečnosti.
Službu pracovní rehabilitace vymezuje současná legislativa tuto službu nevymezuje zákon o sociálních službách 108/2006 Sb, zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb zákoník práce 262/200 Sb.
Mezi statické forma alternativní a augmenativní komuniakce patří piktogramy makaton znak do řeči znakový jazyk.
Mezi speciálně diagnostické metody patří: diagnóza osobní anamnéza kazuistika analýza.
Mezi speciálně diagnostické metody nepatří: rodinná anamnéza pozorování dotazník rozhovor.
Tranzitní program je určen dětem azylantů - osvojení čj osobám s tělesným postižením - pomoc při přepravě MHD žákům posledních ročníků SŠ - příprava na přechod do zaměstnání, praxe nevidomým osobám - v rámci nácviku samostatného pohybu .
Pojem sociální rehabilitace vymezuje zákon o ucelené rehabilitaci zákon o sociálních službách zákon o zaměstnanosti současná legislativa tento pojem nevymezuje.
K formám služeb v rámci rané intervence řadíme návštěvy, konzultace v rodinách, ambulantní činnosti, semináře a setkání rodičů a další pouze výjpůjční služby - hraček, pomůcek a literatury výhradně práci v ambulanci pouze instruktáž a poskytování informací v digitální či písemné podobě.
Mezi dynamické formy AAK nepatří Makaton Znakový jazyk Piktogramy Znak do řeči.
Žáci se SP jsou vzděláváni metodami verbotonální, znakovou, odezírací verbální, znakovou, kombinovanou orální, totální, znakovou orální, totální, bilingvální.
Fyziologická nemluvnost trvá 3 let 4 let 1 roku 2 let.
Při setkání vidícího s nevidomím známým platí tato zásada vidící nepozdraví, protože nevidomý by byl dezoriontovaný vidící nevidomého pozdraví jako první a představí se jménem nevidomý zpravidla reaguje jako první, protože slyší kroky druhé osoby vidící nevidomého pozdraví jako první a nabídne mu pomoc.
Pes pomáhající osobám se ZP je označován jako asisteční pes vodící pes doprovodný pes pomocný pes.
Mezi malformace patří lordóza plochá noha kyfóza fokomelie.
Souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základe její žádosti zabezpečuje úřad práce, se nazývá pracovní rehabilitace rekvalifikace raná péče sociální rehabilitace.
Předřečové období trvá dle Klenkové do 1 roku mezi 2 a 3 rokem do 6 let před narozením.
Při doprovázení nevidomého platí tato zásada průvodce drží nevidomého za rukáv a mírným tahem vede průvodce drží nevidomého mírně nad loktem a jde půl kroku za ním nevidomí drží průvodce mírně nad loktem a jde půl kroku za ním nevidomý jde v zákrytu průvodce a jemně se při tom přidržuje jeho oděvu.
U žáků s těžkým postižením může být povinná školní docházka dle aktuální legislativy odložena do max. 9 let věku dítěte v přípradě potřeby mohou být osvobozeni od povinné školní docházky max do 7 let věku dítěte max do 8 let věku dítěte.
Speciální terapii, jejíž hlavní terapeutické prostředí utváří proces výtvarné tvorby či artefakt označujeme jako arteterapii ergoterapii satiterapii muzikoterapii.
Období vlastního rozvoje řeči trvá podle Klenkové mezi 1-3 rokem od 1-6 let od 6 let od narození do 1 roku.
Středisko rané péče poskytující služby mimo jiné rodinám s dětmi se ZP přímo upravuje 108/2006 109/2002 27/2016.
K základním diagnostickým situacím nepatří kresba bazální stimulace vyučování hra.
SPC neprovádí/neposkytuje návrh na integraci dítěte do bežné školy návrh na klasifikicai žáka, kterého má dlouhodobě v ambulatní péči poradenství žáků s postižením v oblasti profesní přípravy a volby povoláni despittž a evidenci dětí a žáků s postižením.
Která z následujících metod AAK nevyužívá obrázků Makaton VOKS daktylotika piktogramy.
U žáků s těžkým postižením lze odložit povinnou školní docházku dle aktuální legislativy bez časového omezení max o 1 rok max o 3 roky max o 2 roky.
Nejtypičtější symptomem mozkové obrny je sluchová vada snížené IQ zraková vada narušená hybnost.
Šilhavost se označuje jako strabismus glaukom katarakta amblyopie.
Vyhláška č. 72/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. je o poskytování dávek sociální péče vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Mezi pedagogicko-poradenské služby dané vyhláškou 72/2005 Sb. ve znění vyhlášky 197/2016 Sb. nepatří SPC školské poradenské pracoviště PPP SVP.
Při výuce žáků s PAS se využívá především canisterapie SonRise Program, Teacch Program bilingvální vzdělávání Lormova abeceda.
Šedý zákal se označuje jako strabismus katarakta glaukom.
Osoby se SP nepoužívají některou z následujícícg pomůcek Pitchův stroj FM systém KI sluchadla.
Teacch program je výuka prostorové orientace a samostatného pohybu nástroj pro diagnostiku SPU program pro výuku žáků s PAS metoda výuky čtení u žáků s dyslexií.
Felinoterapie je léčebné působení koní koček psů hadů.
U percepčních vad sluchu dochází k poruše zpracování signálů ve sluchovém centru v mozku zevního zvukovodu vnitřního ucha středního ucha.
Aspergerův syndrom ve většině případů patří mezi vysokofunkční autismus MP TP nefunkční autismus.
Časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání/běžném pracovním prostředí a patří mezi tkz "znevýhodněné" se nazývá podporované zaměstnávání tranzitní program pracovní rehabilitace rekvalifikace.
PAS se projevuje zejména v těchto oblastech sociální chování, HM a JM, sluch komunikace, HM a JM, vnímání sociální chování, komunikace, prostorová orientace sociální chování, komunikace, vnímání.
Snoezelen je přístup využívaný při terapii kognitivních schopností u seniorů terapeutická místnost, která se používá pro léčbu pomocí světla, zvuku, doteku, chuti a čichu osoba, která je kvalifikovaná v oblasti terapie pomocí aromatických látek terapeutický koncept, který využívá léčebné působení hudby.
Podle RVP PV se nepracuje rehabilitační třídách ZŠ speciální v přípravném stupni v mateřských školách v přípravných třídách.
Spastickou obrnu poloviny těla (děleno vertikálně) označujeme jako tetraparézu semiparézu diparézu hemiparézu.
Zkratkou ADHD označujeme: vadu řeči poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou poruchu soustředění poruchu zrakové percepce.
Co se vyšetřuje tympanometrií? hudební sluch u žáků mimořádně nadaných schopnost udržet rytmus při bubnování u žáků s dysmúzií jemná motorika u osob s TP ušní bubínek u osob se SP.
Stal sluchu, kdy osoba slyší zvuky, ale mluvená řeč je mimo její dosah (odpovídá ztrátě 71-90 dB), nazýváme presbyakuzie totální hluchota nedoslýchavost praktická hluchota.
Mezi pomůcky pro nevidomé žáky nepatří: kolíčková písanka pichtův psací stroj KI braillský řádek.
RVP národnáí program rozvoje poradenských služeb poskytovaných ve školách a školských zařízení a program stanovující rámce a pravidla pro tvorbu ŠVP, včetně učebních plánů programový dokument konkretizující obecné cíle vzdělávání, specifikující klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezující věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, charakterizující očekávané výsledky vzdělávání a stanovující rámce a pravidla pro tvorbu ŠVP, včetně učevních plánů národní program rozvoje v ČR stanovující rámce a pravidla pro tvorbu ŠVP, včetně učebních plánů.
Cílem specped diagnostiky je zhodnocení činitelů, které spolupůsobí na utváření osobnosti, které ovlivňují výchovu, postoje a vztahy .... východisko pro pedagogické vedení a působení, sleduje úroveň a kvalitu vzdělání, výhcovy a možnosti zařazení do společnosti stanovení druhu a choroby a následná terapie zaměření na psychické vlastnosti, procesy a stavy včetně postoje k vlastnímu postižení.
Duální postižení zraku a sluchu se nazývá slepohluchota hluchoslepota totální nevidomost totální hluchota.
U převodních vad sluchu dochází k poruše vnitřního ucha zpracování signálu ve sluchovém centru v mozku sluchového nervu zvukovodu nebo středního ucha.
Dle RVP ZŠS - DÍL I se realizuje vzdělávání žáků se smyslovým postižením s LMP s TMP a souběžným postižením více vadami se středněTMP.
Pojem hyperbulie znamená porucha spánku kvantitativní poruchu vůle poruchu příjmu potravy, která se projevuje nadměrnou žravostí nadměrnou schopnost zapamatování.
Zákon č. 563/2004 Sb. je o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání o sociálních službách.
Zákon č. 561/2004 Sb. je: o sociálním zabezpečení o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání o sociálních službách.
Kdo poskytuje podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. ve znění 248/2019 Sb. poradenské služby? PPP, SPC, škola PPP, SPC, SVP SRP, SPC.
Těžké postižení neomezuje kontakt mezi interakčními partnery rozvoj oblasti emocionální, kognitivní, tělesné, sociální a komunikační základní potřeby jedince člověka jako celek ve všech jeho prožitkových sférách a výrazových možnostech .
K narušení článkování řeči patří breptavost afázie dyslálie koktavost.
Mezi obecné diagnostické metody patří diagnóza případová studie osobní anamnéza analýza.
Mezi refrakční vady patří glaukom hypermetropie retinopatie katarakta.
K narušení zvuku nepatří vývojová dysfázie rinolálie palatolálie huhňavost.
Termín dyspinxie označuje SPU praktických dovedností SPU vnímání a reprodukci hudby SPU matematických dovedností SPU kreslení.
Trvale zvýšené svalové napětí na základně poškození CNS se vyskytuje u osob s PAS MO vývojovou dysfázií Downovým syndromem.
Zkratka MMP znamená podle obecně platného dokumentu MŠMT ČR malý preventivní projekt místní preventivní program meziresortní program minimální preventivní program.
Assessment v inkluzivním vzdělávání kombinace hodnocení hodnocení hodnocení, posouzení a diagnostika slovní hodnocení.
Ve kterém městě vznikla první evropská instituce zaměřená na vzdělávání osob se ZP? Vídeň Paříž Praha New York.
Definice mentálního postižení Americké asociace mentálního a vývojového postižení AAMR (AAIDD) se výslovně zmiňuje o dvou oblastech diagnostiky mentálního postižení učení a poznávání adaptivním chování a sociálním chování intelektových funkcích a adaptabilitě inteligenci a učení.
Profesně orientované občanské sdružení, které sdružuje odborné pracovníky, kteří se věnují dětem a mládeži s tělesným a chronickým onemocněním, se nazývá: Somatopedická společnost Konto Bariéry takové sdružení neexistuje Liga za práva vozíčkářů.
Konduktivní afázie je uváděna v klasifikaci afázie dle Luriji v Bostonské klasifikaci afázie v klasifikaci afázie dle Kimla v klasifikaci afázie dle Hrbka.
Korsakovský syndrom je tvořenou touto triádou příznaků: porucha vštípivosti, porucha pozornosti, konfabulace porucha pozornosti, impulzivita, porucha vštípivosti impulzivita, porucha pozornosti, konfabulace porucha vštípivosti, konfabulace, amnestická dezorientace.
Ve vztahu mezi kouřením tabáku a rizikem nádorových onemocnění se za „bezpečnou“ považuje spotřeba: do 5 cigaret denně hranici nelze stanovit, vadí i jediná cigareta do 10 cigaret měsíčně do 10 cigaret týdně.
Co neoznačujeme jako heterogenní třída: rozdílnost podle věku rozdílnost podle zájmu rozdílnost podle pohlaví rozdílnost podle výkonů.
Vrozená nebo získaná vada, která je charakteristická nesprávným tvarem některého orgánu nebo části těla, se nazývá: dystrofie malformace amputace deformace.
Flashback je opakovaný blud pronásledování kožní choroba u drogově závislých osob soubor fenoménů, které se objevují i několik měsíců po vysazení drogy, podobá se prožitkům při intoxikaci syndrom vyčerpání po opakovaném užití drogy.
Sociální rehabilitaci II. stupně poskytuje osobám se získaným zrakovým postižením: Tyflocentrum Světluška Tyfloservis Speciálně pedagogické centrum.
Mezi typy divadelního tlumočení pro neslyšící nepatří: zónové tlumočení stínové tlumočení statické tlumočení kontinuální tlumočení.
Které z následujících zařízení je zařízením čistě preventivně výchovným (dle zákona č. 109/2002 Sb.)? dětský domov se školou (DDŠ) středisko výchovné péče (SVP) diagnostický ústav (DÚ) výchovný ústav (VÚ).
Transsexualismus se projevuje jako: převlékání se do šatů opačného pohlaví ve spojení se sexuálním vzrušením touha žít a být akceptován jako jedinec opačného pohlaví nadměrné zaměření pozornosti na sexuální podněty z prostředí občasné převlékání se do šatů opačného pohlaví- není spojeno se sexuálním vzrušením, jedinec netouží po trvalé změně.
Co je to sopor: záraz jednání nebo řeči kvantitativní porucha vědomí náhlé, prudké až zběsilé jednání namířené proti vlastní osobě nebo okolí ztuhnutí, strnutí v určité poloze.
Antidiskriminační zákon - zákon o rovném zacházení a právních prostředcích před diskriminací - v ČR vyšel v roce: 2004 2009 2008 2006.
Omezení hybnosti, které vzniká na základě poškození mozku a vyznačuje se ochrnutím všech čtyř končetin se nazývá: diparéza paraplegie hemiparéza kvadruplégie.
První pracoviště, které začalo pracovat metodou EEG biofeedback, bylo: Pedagogicko- psychologická poradna v Brně I. LF UK v Praze I. LF UK v Hradci Králové Fakultní nemocnice v Brně.
Raná péče o děti se sluchovým postižením v rámci středisek rané péče je v ČR zajišťována od roku: 2005 2008 2001 2006.
Jak nazýváme terapeuticko - formativně zaměřenou disciplínu, využívající divadelních a dramatických prostředků k dosažení stavu symptomatické úlevy, v níž je významný terapeutický proces, nikoliv konečný výstup: výchovná dramatika dramaterapie teatroterapie psychodrama.
Atetóza je charakterizována jako: klonické záškuby svalů pomalé kroutivé mimovolní pohyby, především na akrálních částech končetin intenční třes doprovázený rytmickými mimovolními pohyby spastické pohyby postihující zejména svaly velkých pletenců.
Bradypsychismus je: projev rozštěpení osobnosti porucha tempa myšlení abnormální epizodické události během spánku související s vývojem dítěte kvantitativní porucha vědomí.
Která porucha nepatří podle MKN – 10 revize mezi pervazivní vývojové poruchy: atypický autismus autistické rysy jiná dezintegrační porucha v dětství dětský autismus.
Průkopníkem projektového vyučování a autorem spisu „Neobvyklé psaní“ byl: Rudolf Jedlička Jan Chlup František Kábele Augustin Bartoš.
Mezi symptomy v kompletním klinickém obraze koktavosti nepatří: nadměrná námaha dysfluence perseverace psychická tenze.
"Hypotéza kontaktu" ve vztahu k osobám s postižením říká, že: Intaktní populace se vyhýbá kontaktu s osobami s postižením z důvodu neznalosti či studu Čím více kontaktu s intaktní populací mají lidé s postižením, tím jsou méně ohroženi sociálním vyloučením Čím více kontaktu s osobami s postižením lidé mají, tím je jejich vztah k nim pozitivnější. Kontaktu s osobami s postižením je třeba učit děti v raném věku, jen tak dojde ke zlepšení vzájemných vztahů a komunikace.
Odborné vyšetření sluchu, které umožňuje vyšetřit stav středního ucha, se nazývá: tónová audiometrie tympanometrie SSEP (ustálené evokované potenciály) OAE (otoakustické emise).
Narkolepsie je: chorobná spavost projevující se záchvaty krátkého spánku zneužívání drog pocit mravenčení, brnění, které nesouvisejí s vnějšími podněty náměsíčnost.
Kde je v lidském těle umístěno zrakové centrum? temenní lalok mozku sítnice týlní lalok mozku žlutá skvrna.
Asimilace je: vypouštění, vynechávání hlásek vkládání hlásek přesmykování hlásek připodobňování, směšování hlásek.
Basil Bernstein ve své hypotéze řečových kódů zjistil, že: Žáci pocházející z rozdílného sociálního prostředí mají různé formy řečového chování. Děti mají tendenci používat omezený řečový kód, zatímco dospělí na ně mluví tzv. rozvinutým řečovým kódem, z čehož vyplývá celá řada konfliktních situací. Slovní zásoba pedagogů na anglických školách je v jednotlivých regionech výrazně odlišná. Žáci používají ve školním prostředí především takové dorozumívací prostředky, které posilují solidaritu a skupinovou soudržnost.
Která z následujících norem se nevztahuje přímo k podmínkám výkonu ústavní a ochranné výchovy? zákon č. 109/2002 Sb vyhláška č. 438/2006 Sb. zákon č. 561/2004 Sb zákon č. 383/2005 Sb.
Prvním ředitelem „Ústavu pro slabomyslné“ v Rakousku - Uhersku byl: K. Herfort K. S. Amerling J. Zeman J. Mauer.
K vyšetření refrakce a diagnostice refrakčních vad se využívá: troposkop stroboskop optotyp pseudoisochromatická tabulka.
Braille vynalezl slepecké písmo s charakteristickou podobou – o kterou podobu se jedná? Vystouplý šestibod. Dva body ve třech vertikálních sloupcích. Vystouplý šestibod. 3 body ve dvou vertikálních sloupcích. Reliéfní tvary písmen. Nevidomý člověk tak může číst latinku hmatem. Vypichované tvary písmen.
V zákoně č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb., není zmínka o této komunikační formě: pomocné artikulační znaky daktylografika znakovaná čeština Lormova abeceda.
Označte organizaci, která se primárně zaměřuje na problematiku dětí či jedinců s vrozenou/časně získanou hluchoslepotou: LORM Klub přátel červenobílé hole VIA Záblesk.
Rozdíl mezi poruchou chování a problémy v chování nespočívá v: časové dimenzi nežádoucího způsobu chování dopadu nežádoucího chování na rodinu žáka/dítěte záměru nežádoucího chování nápravě a kompenzaci.
Narušená komunikační schopnost se může promítat do nesymbolických procesů ve zvukové dimenzi jako: dysgramatismus dysartrie dysgrafie narušené koverbální chování.
K příznakům breptavosti na 2. úrovni patří: embolofrázie nepravidelné tempo řeči bezobsažná řeč chudá větná skladba.
Nerozeznávání klíčových slov pro pochopení smyslu sdělení je příznakem vývojové dysfázie balbuties dysartrie dyslalie.
Metoda reflexní lokomoce podle V.Vojty vychází z: reflexních pohybů a reflexivního nácviku chůze z reflexního plazení, reflexního otáčení, reflexního vstávání a nácviku chůze reflexního plazení a reflexního otáčení reflexního vzpřimování a reflexní chůze.
Součástí hiperehabilitace není aktivity s využítím koně hipoterapie parajezdectví hipologie.
Tachypsychismus je kvantitativní porucha vědomí porucha tempa myšlení abnormální epizodické události během spánku související s vývojem dítěte projev rozštěpení osobnosti.
Současná etopedie vychází ve svých teoriích vzniku poruchy chování a emocí z bio-psycho-sociálního modelu bio-penologicko-sociálního modelu pedo-psycho-medicínského modelu socio-kognitivně-behaviorálního modelu.
Vyšetření OAE je objektivní vyšetření činnosti vláskových buněk ve vnitřním uchu objektivní vyšetření měřící celistvost a tuhost bubínku a stavu tlaku ve středním uchu objektivní vyšetření evokovaných odpovědí mozkového kmene objektivní vyšetření evokovaných odpovědí mozkové kůry.
Termín parafrázie označuje poruchu vyšších fatických funkncí deformace slov různého typu a stupně sníženou schopnost až nemožnost větného vyjádření ulpívání na předchozích podnětech.
Interace znamená rytmické neovládání pohybů, mimiky, slabik slov rytmické hláskování nerytmické opakování pohybů, mimiky, slabik slov rytmické opakování pohybů, mimiky, slabik slov.
Za zakladatele sociologie je považován: August Comte I.A Bláha Karel Marx Platón.
Stigma kritický stav společnosti charakterizovaný nejasností, nejistotou, nesoudržností nebo absencí pravidel a norem fixovaný, předem daný postoj ke skupině objektů bez ohledu na jednotlivce zjevná somatická odchylka od normy rys těla, původ, charakteru nebo zkušenosti s negativním sociálním dopadem.
Sklon zaměňovat zrcadlové tvary, písmena, slabiky i slova nazýváme inverzní tendence ambidextrie intersenzorická integrace smyslová modalita.
Jakou zrakovou ostrostí je vymezena kategorie "těžce slabý zrak" a jaký druh rehabilitace se uplatňuje? 6/60 - 3/60 (rehabilitace: střídavé užití okluzoru) 6/60 - 6/18 (rehabilitace: cvičení na cheiroskopu) 3/60-1/60 (rehabilitace: aktivizace zrakových funkcí) 1/60 - zachovaný světlocit (rehabilitace: seznamování s Braillovým písmem).
Který Národní plán vyšel v roce 2010? Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením Národní plán opatření pro snížená negativních důsledků zdravotního Národní plán vyrovnání příležitostí po občany se zdravotním postižením Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
Dyskinetická forma MO se vyznačuje neschopností organizovat, správně provést volní pohyb, koordinovat automatické pohyby a správně volní pohyb a udržet posturu klonickými záškuby svalů nebo svalových skupin trvající omezenou dobu neschopností souhry pohybů, hypotonií doprovázenou atetózou hypotonickou formou.
Metoda, jejímž cílem je získání senzomotorické zkušenosti a její funkční začlenění a její prostředkem je tzv handling, se nazývá Petöho terapie reflexní regulační terapie ergoterapie Metoda manželů Bobathových.
Sociální rehabilitaci II. stupně poskytuje osobám se získaným SP Světluška; Tyflocentrum Tyfloservis SPC.
Salamanca protokolv - ve kterém roce se sešli ministři školství a pro vědu a výzkum k podpisu dokumentu ( The Salamanca Statement, který doprovází Framework for Action on Speciial Needs Education) 1998 2004 1996 1994.
Žák s problémy v chování ví o svých problémech, normy neporušuje záměrně, jeho problémy jsou krátkodobé o svých problémech ví, normy přesto porušuje záměrně, jeho problémy jsou krátkodobé svých problémů si není vědom, normy porušuje záměrně, jeho problémy jsou krátkodobé svých problémů si není vědom, normy neporušuje záměrně, jeho problémy jsou dlouhodobé.
Antidikriinační zákon - zákon o orvném zacházení a právních prostředcích před diskriminací - v ČR vyšel v roce: 2009 2006 2008 2001.
Mezi oblasti základního logopedického vyšetření nepatří vyšetření řečové produkce vyšetření hlasivek vyšetření sluchu vyšetření porozumění řeči.
Metabolické onemocnění, které se vyznačuje poruchou látkové výměny cukrů s nástupem v dětském věku a je závislé na produkci inzulinu se nazývá celiakie diabetes mellitus 2.typu juvenilní diabetes fenylketonurie.
Cesty k inkluzivnímu vzdělávání - vyberte odpověď podle vývoje exkluze - segregace - integrace - inkluze segregace - integrace - exkluze - inkluze segregace - exkluze - inkluze - integrace inkluze - exkluze - integrace - segregace.
Paradivadelní systém edukační povahy, v jehož rámci je uplatňován výchovně-vzdělávací přístup, využívající obsahu a specifických prostředků dramatického umění s cílem hraní rolí a vytváření sociálních situací ke zprostředkování zkušeností z reálného světa, nazýváme psychorama dramatika artefiletika biblioterapie.
Podle zákona 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, je TADOMA charakterizována jako: tatilní odezírání založeno na vnímání mluvené řeči pomocí odhmatávání vibrací hlasivek, pohybů dolní čelisti, rtů a tváří mluvčího dotyková dlaňová abeceda, při které se jednotlivá písmena vyznačují pomocí ustálených pohybů a dotyků prováděných na dlani a prstech ruky příjemce sdělení zřetelná artikulace jednotlivých českých slov ústy tak, aby bylo umožněno nebo usnadněno odezírání mluveného projevu osobami, které ovládají český jazyk a odezírání vpisování velkých tiskacích písmen zpravidla do dlaně ruky příjemce sdělení.
Edfeldův reverzní test (1973) zjišťuje: specifické dysortografické chyby u osob s dyslexií zrcadlové čtení u osob s dyslexií porozumění čtení u osob s dyslexií čtení slabik u osob s poruchami pozornosti.
Pro poruchu emocí a chování vymezenou americkým Sdružením pro Národní duševní zdraví a speciální vzdělávání neplatí podmínka má dlouhodobé trvání vyskytuje se současně nejméně ve dvou různých prostředcích, z nichž alespoň jedno souvisí se školou přetrvává i přes individuální intervenci v rámci vzdělávacího programu jde pouze o reakci na stresující událostí z prostředí.
Zkratka FAS označuje fetální alkoholový syndrom Faustův apatický syndrom.
Co je to koprofagie zvýšené zapamatování materiálu s vulgárním obsahem vulgární mluva např. jako příznak získaného organického poškození CNS pojídání výkalů a odporných látek např u schizofrenních pacietnů používání výkalů k masturbaci.
Mezi účinné strategie drogové prevence patří: vrstevnický program emoční apely prostá informace zastrašování.
Určete, která složka nespadá do současného pojetí termínu logopedická intervence logopedická diagnostika logopedická prevence neurologické vyšetření logopedická terapie.
Co nepatří mezi charakteristické znaky Duchenneovy svalové dystrofie? u dětí nemotornost, obtíže s chůzí do schodů a vstávání ze země progredující ochabování svalstva klinicky se manifestuje u mužské populacce zasaženy jsou zpravidla jen dolní končetiny.
Velikost ztráty sluchu 61-80 dB je podle WHO označována jako: střední poškození sluchu těžké poškození sluchu velmi těžké poškození sluchu normální sluch.
Která z následujícíh kompenzačních pomůcek se doporučuje pro řešení převodního typu nedoslýchavosti kmenový implantát BAHA sluchadlo KI FM systém.
Korsakovský syndrom je tvořen touto triádou příznaků porucha vštípivosti, konfabulace, amnestická dezorientace porucha vštipivosti, porucha pozornosti, konfabulace porucha pozornosti, impulzivita, porucha vštipivosti impulzivita, porucha pozornosti, konfabulace.
Žák s poruchou chování nepociťuje vinu v důsledku svého chování, jeho problémy jsou krátkodobé o svých problémech víc, jeho problémy jsou krátkodobé.
V rámci předmětu Prostorová orientace se vyučuje chůze s bílou holí. Od kolikátého ročníku ZŠ tomu tak je? od 2 od 8 od 4 od 6.
O fyziologickém dysgramatismu hovoříme do 5 let věku dítěte po 7 roce věku dítěte do 4 let dítěte do 7 věku dítěte.
První zákon o pomocných školách byl v roce 1928 1960 1929 2004.
Úspěšný absolvováním ZŠS získá žák základní vzdělání základy vzdělání vysvědčení o závěrečné zkoušce osvědčení.
Bludy úkorné jsou megalomanické indukované mikromanické paranoidní.
Zkratka CODA je označením pro skupinu uživatelů KI skupinu slyšících potomků neslyšících rodičů skupinu neslyšících potomků slyšících rodičů skupinu hluchoslepých uživatelů taktilní formy znakového jazyka.
Zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy poskytující dětem a mladistvým (dle zákona č. 109/2002 Sb.): zpravidla ve věku od 1 do 18 let, popřípadě 19 let, nejdéle však do věku 26 let zpravidla ve věku od 6 do 18 let, popřípadě 19 let, nejdéle však do věku 21 let zpravidla ve věku od 3 do 18 let, popřípadě 19 let, nejdéle však do věku 26 let zpravidla ve věku od 0 do 17 let, popřípadě 18 let, nejdéle však do věku 21 let.
Podle MKN-10 je mentální retardace zařazena v Kapitole V Poruchy duševní a poruchy chování Kapitole XV Onemocnění vzniklá v těhotenství, při porodu a v šestinedělí Kapitole XVII Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality Kapitole XVI Některé stavy vzniklé v perinatální období.
Mezi žáky se SVP řadíme žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním a žáky mimořádně nadané žáky se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením a žáky mimořádně nadané.
Komplexní diagnostika ve speciální pedagogice zahrnuje lékařskou, psychologickou, sociální a speciálně pedagogickou diagnostiku lékařskou, psychologickou a specped diagnostiku psychologickou, sociální a specped diagnostiku.
KI miniaturní elektronický přístroj pro zesílení zvukového signálu pomůcka pro zesílení televize a zesílený poslech telefonu pojítko s infračerveným a rádiovým přenosem smyslová funkční elektronická náhrada,která přenáší sluchové vnímání přímou elektrickou stimulací sluchového nervu uvnitř hlemýždě vnitřního ucha.
Která organizace pracující s lidmi se ZP nepatří mezi ostatní Tyflocentrum Tyfloservis Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS.
Deformace je vrozená nebo získaná vada, která se vyznačuje nesprávným tvarem některé části těla patologické vyvinutí různých částí těla chybění některé končetiny umělé odnětí části končetiny od trupu.
Zákon o soicálních službách je 108/2006 ve znění 206/2009, který se mění 366/2011 106/2005 107/2004 ve znění 308/2009.
Mezi sociální znevýhodnění řadíme rodinné prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, nařízená ústavní či ochranná výchova, postavení azylanta či uprchlíka postižení tělesné, zrakové, sluchové, kombi zdravotně oslabení či dlouhodobá nemoc.
Anafylaktický šok je první fáze rodiny na diagnózu postižení dítěte nejtěžší formou astmatické reakce nejtěžší, život ohrožující forma alergické reakce.
Žákům s SPU se velmi intenzivně věnoval/a Berta Bobathová Viktor Lechta Aurélia Kerekrétiová Zdeněk Matějček.
Rehabilitační metoda slouží k zdokonalení výkonnosti jiných, než postižených funkcí odstranění následků postižení a dosáhnutí socializace osoby Zlepšení nerozvinutých funkcí.
Mezi SPU nepatří dyslexie dyslalie dysmuzie.
Podmínky ústavní a ochranné výchovy přímo upravuje 73/2005 ve znění 147/2011 472/2011 72/2005 ve znění 116/2011 109/2002.
Chronické onemocnění je léčitelné a vyléčitelné léčitelné, ale (alespoň v kratším čase...) onemocnění neléčitelné.
Mentální retardace je oligofrenie způsobená vlivem vnějšího prostředi stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností, který je buď vrozený nebo časně získaný (do 2 let života) proces zastavení, rozpadu mentálního vývoje po 2 roce života.
Podle par16 zákona 561/2004 nepatří do skupiny žáků se sociálním znevýhodněním žák s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou s vývojovými poruchami učení nebo chování žák z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením žák ohrožený sociálně patologickými jevy.
Soud dle zákona o rodině nebo zákona o soudnictví ve věcech mládeže od 12 do 18 let nařizuje za spáchání trestného činu, za který byl uložen vyjímečný trest, nebo za trestný čin, pokud je pravděpodobné, že bude mít vyšší efekt, než odnětí svobody (dle Vojtové) ochrannou výchovu předběžná opatření ústavní výchovu.
Reedukační metody slouží k zdokonalení výkonnosti jiných, než postižených funkcí zlepšení nerozvinutých funkcí odstranění následků postižení a dosáhnutí socializace osoby.
Diagnostika profesní orientace se provádí hlavně u žáků s SVP a je završena zvolením studijního zaměření, učebního oboru nebo orientaci na některou jednodušší činnost, kterou by jedinec mohl vykonávat vzhledemm ke svému handicapu u všech žáků a je završena zvolením studijního zaměření, učebního oboru nebo orientací pouze u žáků s TP a je završena zvolením studijního zaměření, učebního oboru nebo orientaci na některou jednodušší činnost, kterou by jedinec mohl vykonávat vzhledemm ke svému handicapu.
Mezi SPC neřadíme SPC MP SPC eto SPC ZP.
Činnosti SPC dělíme na primární, sekundární, terciální standartní činnosti společné a standartní činnosti speciální výchovné a vzdělávací.
Presbyopie se nejčastěji objevuje u dětí mladšího školního věku adolescentů dospělých po 45 roce dětí předškolního věku.
Demence je zdánlivá mentální retardace způsovená vlivem vnějšího prostředí stav způsobený celkovým snížením intelektových schopností, který je buď vrozený nebo časně získaný (do 2 let života) proces zastavení, rozpadu mentálního vývoje po 2 roce života.
Cílem primární prevence v eto je umístění jedince do diagnostického ústavu včasné vyhledání problému a jejich řešení zmírnění dopadu porcuhy chování na jedince pomáhat zvyšovat sociální způsobilost posilovat orientaci v mezilidskýcg vztazích, učit se řešit konflikty adekvátním způsobem.
Inkluze je přístup začleňující všechny děti do běžných škol, bezpodménečné akceptování speciálních potřeb spolupráci věžných a speciálních škol na bázi partnerských tříd, společných oslav apod přístupy co největšího zapojení osob se SVP do hlavního proudu vzdělávání (běžných škol), dokonalení výkonnosti jiných, než postižených funkcí.
Které funkce v rámci poradenství na věžné ZŠ jsou povinné výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, asistent pedagoga výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, školná speciální pedagog výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, asistent pedagoga, školní speicální pedagog a psycholog.
Od kterého roku je v České republice zajištěna legislativně integrace? 1989 2004 1997 1992.
Součástí léčebné rehabilitace je: fyzioterapie, edukace, kompenzace, stimulace fyzioterapie, ergoterapie, psychologie, logopedie fyzioterapie, edukace, podporované zaměstnávání fyzioterapie, edukace, pedagogická diagnostika, psychologie.
Kutikulární dokument, který vymezuje představu státu o zaměření, obsahu a výsledcích základního vzdělávání se nazývá Bílá kniha Školský zákon Rámcový vzdělávací program Školní vzdělávací program.
Sociálně terapeutické dílny – špatné tvrzení Patří mezi terénní a ambulantní služby Pomáhá zlepšit pracovní schopnosti Pomáhá při zlepšení soběstačnosti.
Složky etopedického procesu Prevence primární, sekundární, terciální, intervence, rehabilitace Prevence primární, sekundární, intervence, rehabilitační.
Jako aseptická nekróza hlavice kosti kyčelní, která postihuje převážně chlapce, je označována: Perthesova nemoc artróza Bechtěrevova nemoc myopatie.
Co je to transformace osobnosti: nevývratné přesvědčení jedince, že je někdo jiný porucha osobnosti, při které dochází v důsledku postupného rozvolnění složek osobnosti k jejímu postupnému rozpadu projekce vlastních zážitků na někoho jiného osobnost je mnohočetná a v přechodném období žije jako úplně jiná osoba.
Mezi charakteristiky dítěte s poruchou chování a emocí dle Bowera nepatří: neschopnost navazovat uspokojivé sociální vztahy s vrstevníky a s učiteli tendence k závislostnímu chování nepřiměřené chování a emotivní reakce v běžných podmínkách neschopnost učit se.
K refrakčním vadám řadíme: strabismus, myopii, hypermetropii astigmatismus, myopii, hypermetropii anoftalmus, myopii, hypermetropii albinismus, myopii, hypermetropii.
Při percepční vadě retrokochleární se objevuje: poškození vnitřního ucha, sluchových buněk a VIII. hlavového nervu porucha ventilace středouší přes Eustachovu trubici porucha vedení zvukového signálu VIII. hlavovým nervem a sluchovou dráhou v mozkovém kmeni porucha přeměny zvuku v elektrický signál ve vnitřním uchu.
Při oboustranném poškození sluchového nervu může být člověku doporučeno využít následující kompenzační pomůcku: BAHA sluchadlo kochleární implantát FM systém kmenový implantát.
§ 283 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku platného od 1.1.2010, se týká: trestnosti vlastnictví drogy pro sebe bez povolení v množství větším než malém výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy šíření toxikomanie.
Rozdíl mezi poruchou chování a problémy v chování nespočívá v: záměru nežádoucího chování časové dimenzi nežádoucího způsobu chování dopadu nežádoucího chování na rodinu žáka/dítěte nápravě a kompenzaci.
Vrozená vývojová vada, která se vyznačuje patologickým vyvinutím či nevyvinutím různých částí těla, se nazývá: hypotonie obrna dystrofie malformace.
Omezení hybnosti, které vzniká na základě poškození mozku a vyznačuje se ochrnutím pravé či levé poloviny těla, se nazývá: diparéza paraplegie kvadruplegie hemiparéza.
Prvním ředitelem „Ústavu pro slabomyslné“ založeného v Praze byl: František Čáda Karel Slavoj Amerling Josef Zeman Karel Herfort.
Sociologie jako věda vznikla: ve 20. století v polovině 16. století v antickém Řecku v 19. století.
Mezi onemocnění sítnice nepatří: ROP juvenilní makulární degenerace retinoblastom CVI.
Kolikáté výročí od založení slaví v roce 2013 Jedličkův ústav a školy v Praze ? v roce 2013 žádné kulaté výročí neslaví 80 let od založení 100 let od založení 90 let od založení.
Jako první ústav pro zrakově postižené u nás vznikl: Deylův ústav v Praze Hradčanský ústav v Praze Klárův ústav v Brně Beitlův ústav v Brně.
Za nejčastější mutaci genu, která je řazena mezi autozomálně recesivní formu dědičnosti a způsobuje nesyndromickou ztrátu sluchu, je považován: Connexin 26 Pendred Usher Charge.
Kdo vytvořil systém cvičení pro rozvoj smyslů, řeči, motoriky i sociálního chování „divokého hocha Viktora“ ? Jean Etien-Dominik Esquirol Filip Pinel Jean Itard Eduard Sequin.
Frekvence řečové se nacházejí ve frekvenční oblasti: 1 000 – 4 000Hz 20 – 20 000Hz 500 – 2 000Hz 125 – 8 000Hz.
Bradypsychismus je: projev rozštěpení osobnosti porucha tempa myšlení kvantitativní porucha vědomí abnormální epizodické události během spánku související s vývojem dítěte.
Metateze je: vypouštění, vynechávání hlásek přesmykování hlásek připodobňování, směšování hlásek vkládání hlásek.
Tupozrakost je: astigmatismus anoftalmus aniridie amblyopie.
Klinefelterův syndrom je chromozomální porucha vyskytující se: u žen i u mužů pouze u žen pouze u mužů není vázána na pohlaví.
Korsakovský syndrom je tvořenou touto triádou příznaků: porucha vštípivosti, porucha pozornosti, konfabulace porucha vštípivosti, konfabulace, amnestická dezorientace impulzivita, porucha pozornosti, konfabulace porucha pozornosti, impulzivita, porucha vštípivosti.
Pojem velofaryngeální insuficience je primárně spojen s: mutismem vývojovou dysfázií není spojen se žádnou z uvedených forem narušené komunikační schopnosti rinolalií.
Narušená komunikační schopnost se může promítat do symbolických procesů ve zvukové dimenzi jako: dysgramatismus dysartrie dysgrafie narušené koverbální chování.
Nepoměr mezi řečovými a neřečovými schopnostmi je typický pro: dyslalii dysartrii koktavost vývojovou dysfázii.
Označte, které riziko není typické pro užívání drog kouřením: nádorová onemocnění dýchací soustavy možný přenos virové žloutenky a AIDS porucha obranyschopnosti plic časté záněty průdušek a hrozící rozedma plic.
Zdeněk Matějček nebyl (vyberte správné tvrzení): osobností, která se s Josefem Langmeierem zabývala psychickými potřebami dětí a vytvořila pojem „psychická deprivace v důsledku ústavní péče“ světově uznávaný dětský psycholog, jehož stěžejní část životního díla tkví ve zkoumání podmínek vývoje dětí v ústavním prostředí spoluzakladatelem a prvním předsedou sdružení, které do terapie dětí zapojilo i domácí zvířata, jako jsou koně či psi lékařem, který se zabýval zejména chronicky nemocnými a často hospitalizovanými dětmi.
Alexitymie je: těžší forma dyslexie porucha vědomí provázející psychomotorické epileptické záchvaty součást abstinenčního syndromu u drogové závislosti neschopnost správně rozumět vlastním emocím a hodnotit je.
Methadon je opioid, který má účinek: krátkodobý, trvá asi 1-3 hod velmi krátkodobý, trvá asi 30 min dlouhodobý, trvá asi 12-24 hod střednědobý, trvá asi 5-8 hod.
Jak nazýváme léčebně – výchovnou disciplínu, využívající divadelních a dramatických prostředků k dosažení stavu symptomatické úlevy, v níž je významný terapeutický proces, nikoliv konečný výstup ? dramika psychodrama dramaterapie teatroterapie.
Jaké činnosti neprovozuje středisko výchovné péče (SVP) (dle zákona č. 109/2002 Sb. a Metodického pokynu upřesňujícího podmínky činnosti SVP) ? vzdělávací a reedukační činnost diagnostická činnost poradenská činnost asistenční činnost ve výuce v kmenové škole.
Stav „rané bezjazyčí“ popisuje u osob se sluchovým postižením: A. Macurová I. Jungwirthová E. Vymlátilová J. Holmanová.
Vyšetření BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry) je: objektivní vyšetření výbavnosti emisí ve vnitřním uchu objektivní vyšetření evokovaných odpovědí mozkového kmene objektivní vyšetření evokovaných odpovědí mozkové kůry objektivní vyšetření měřící celistvost a tuhost bubínku a stav tlaku ve středním uchu.
Praktognostická dyskalkulie představuje: neschopnost vyjmenovat řadu čísel porucha v chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi porucha schopnosti provádět matematické operace narušení matematické manipulace s předměty nebo nakreslenými symboly.
Termín „hyperbulie“ znamená: nadměrnou schopnost zapamatování poruchu spánku kvantitativní poruchu vůle poruchu příjmu potravy, která se projevuje nadměrnou "žravostí".
Mezi komunikační techniky hluchoslepých řadíme: daktyl, Lorm, imprinting daktyl, Lorm, gliding daktyl, Lorm, trailing daktyl, Lorm, tactiling.
K příznakům breptavosti na 1. úrovni patří: embolofrázie nepravidelné tempo řeči bezobsažná řeč monotónní řeč.
Transkortikálně motorická afázie je uváděna: v Bostonské klasifikaci afázie v klasifikaci afázie dle Luriji v klasifikaci afázie dle Kimla v klasifikaci afázie dle Hrbka.
Zakladatelem moderního směru zkoumání dyslexie byl: P. Morgan J. Kerr S. T. Orton O. Wernick.
Typ křivky na audiogramu u senzorineurální vady sluchu zobrazující ztrátu ve vysokých frekvencích má název: basokochleární mediokochleární pankochlární apikokochleární.
Nejmenší významovou jednotkou znakových jazyků je znak, jenž má složku manuální a nemanuální. Nemanuální složka je reprezentována: mimikou a gestikulací mimikou, gestikulací, vzájemnou polohou rukou a kontaktem s tělem místem, kde se znak ukazuje, tvarem ruky, pohybem rukou a jejich gestikulací místem, kde se znak ukazuje, tvarem ruky, mimikou a gestikulací.
Pojem „slovní slepota“ zavedl: A. Kussmaul O. Brock S. T. Orton J. Kerr.
Definice pojmu „ucelená rehabilitace“ podle světové zdravotnické organizace (WHO) zní: „včasné, plynulé a koordinované úsilí o co nejrychlejší a co nejširší zapojení občanů se zdravotním postižením do všech obvyklých aktivit života“ +.
Které 3 složky ucelené rahabilitace jsou základní a nejdůležitější? léčebná rehabilitace, sociální rehabilitace, pedagogická rehabilitace +.
Kterou ze SPU můžeme rozdělit na praktognostickou, verbální, lexickou, grafickou, operační a ideognostickou? dyskalkulii dyslexii dysortografii dysgrafii.
DMO lze definovat jako: rané poškození mozku vzniklé před porodem, za porodu nebo krátce po něm, projevující se převážně v poruchách hybnosti +.
Rehabilitace horizontální je: dlouhodobá rehabilitace jednorázová rehabilitace skupinová rehabilitace domácí rehabilitace.
Mezi složky Ucelené rehabilitace patří: léčebná, pedagogická, pracovní, sociální společenská a medicínska pedagogická, psychologická, sociální léčebná, pedagogická, psychologická, pracovní.
Mezi druhy dyskalkulie nepatří: systematická grafická verbální lexická.
Jak zní definice specifických poruch učení dle Matějčka? poruchy, které se projevují obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání +.
Dlouhodobá rehabilitace je zaměřena na: začlenění lidí se zdravotním postižením do aktivního života majícího očekávatelnou kvalitu +.
Pojem pedagogická rehabilitace znamená: kulturní integrace a optimální rozvoj osobnosti +.
Co je to reedukace: Obnovení normálního původnímu stavu +.
Typ dyskalkulie vyznačující se neschopností číst matematické symboly lexická grafická verbální početní.
Autorka publikace „Předcházíme poruchám učení“ (1996) je: Filipi Matějček Sindelarová Brauner.
Metoda vyhledávání chyb se uplatňuje při reedukaci: dyslexii dysgrafii dyskalkulii dysortografii.
Do sociální rehabilitace patří: sociálně právní poradenství a raná péče raná péče dyscentra, raná péče sociálně právní poradenství.
Co neplatí o organizaci ARPIDA centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením nachází se v Brně spadá pod ni SPC dělají bazální stimulaci.
Jak se neprojevuje grafická dyskalkulie? narušená schopnost písemné formy vyjadřování matematického obsahu a znaků při zápise záměna čísel tvarově podobných nebo vynechávaní, neschopnosti psaní čísel podle diktátu, problémy v zápisu čísel pod sebou neschopností číst číslice, čísla, operační symboly v geometrii problémy při kreslení tvarů, nedodržování stanovených linií .
Kdo byl hlavním zakladatelem moderního směru zkoumání dyslexie? Fritz Matějček Bakker Orton.
Podle které vyhlášky je upraven diagnostický pobyt ? č. 84/200, § 4 č. 73/2005, § 9 č. 11/2006, § 5 č. 99/2010, § 7.
Dyskalkulie se dělí na: verbální, lexickou, grafickou praktognostickou, verbální, lexickou, grafickou, operační, ideognostickou praktognostickou, operační, ideognostickou početní, grafickou, úlohovou.
Canisterapie, hipoterapie, arteterapie patří mezi: pedagogickou rehabilitaci léčebnou rehabilitaci sociální rehabilitace pracovní rehabilitaci.
Co je to ambidextrie oboustrannost zkřížený zrakový nerv chybějící končetina porucha sluchu.
Pojem LMD se začal používat v souvislosti s SPU v 10. letech 19. stol. 90. letech 19. stol. 50. letech 20. stol. 60. letech 20. stol.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou ošetřeny zákonem 204/2008 Sb. 49/1999 Sb. 108/2006 Sb. 63/2005 Sb.
Ktorá osobnosť vytvorila v roku 1911 pojem autizmus: Karl Fleur Eric Bleuler Paula Wilson Ben Jordan.
Jaké jsou podmínky pro odezírání vnitřní a vnější +.
Abstinent je člověk, který nepožil alkohol po dobu minimálně: 6 let 3 let 2 let 5 let.
Mezi stimulační drogy patří: LSD marihuana pervitin psilocybin (lisohlávky).
Pseudooligofrenie je: stav po užití omamné látky zdánlivá mentální retardace zdánlivá dyslexie odborný název pro hypochondrii.
Průměrná hodnota IQ se pohybuje v rozmezí: 90-110 70-80 80-100 90-100.
Toxikománie je: chorobný sklon k pravidelnému a záměrnému užívání chemických látek za účelem dosažení psychických změn +.
Stupně odezírání? Vyber nesprávné: Ideovizuáoní Ideativní Vizuálně-fonetické Vizuálně - labiální.
Do skupiny stimulačních drog nepatří? Vyber nesprávné tvrzení: kokain kofein LSD MDMA.
Z hlediska vztahu lidí k alkoholu lze dělit populaci na? Vyber nesprávné tvrzení: častý konzument abstinent piják alkoholik.
Mezi vnitřní podmínky odezírání řadíme: osvětlení optimální konverzační vzdálenost pozornost správná artikulace.
Mezi manuální složku znakového jazyka nemůžeme zařadit: tvar rukou pohyb hlavy pohyb rukou místo artikulace.
Stádium závislosti na alkoholu, kdy u jedince stoupá tolerance k alkoholu, ztrácí nad pitím kontrolu, pije sám a má pocit, že právě díky alkoholu dokáže fungovat, označujeme jako: Stádium iniciální Stádium prodromální Stádium kruciální Stádium terminální.
Fáze, kdy jedinec užívá drogu stále častěji, nepřipouští si její závažnost a popírá její rizikovost, a myslí si, že má nad sebou stále kontrolu, nazýváme: Fáze experimentování Fáze pravidelného užívání Fáze příležitostného užívání Fáze návykového užívání .
Mentální retardace je Mezinárodní klasifikací nemocí vymezena hodnotami IQ do 69 59 49 39.
Deklarace o právech mentálně postižených osob byla vyhlášena v roce: 1971 1899 1963 1969.
Těžkou opilost diagnostikujeme při následujícím množství alkoholu v krvi: 2,5-3 ‰ 3-3,5 ‰ 2,1– 2,5 ‰ 1-1,25 ‰ .
Znakový jazyk je systém: getikulární pantomimický motorický vizuálněmotorický.
Závislost, kdy se organismus postupně adaptuje na drogu, což je doprovázeno zvyšující se tolerancí na ni, se nazývá: fyzická závislost psychická závislost biologická závislost totální závislost.
Mezi účinky pervitinu patří především: snížení bdělosti, snížení metabolismu snížení bdělosti, zrychlení metabolismu zvýšení bdělosti, zrychlení metabolismu zvýšení bdělosti, snížení metabolismu.
Příslušnost k určité rase, národu nebo kultuře se nazývá? rasa etnikum.
Zpráva Mezinárodní komise UNESCO – Vzdělávání pro 21.století uvádí 4 vzdělávací pilíře. Jaké? učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít mezi lidmi, učit se být +.
Rozmezí mezi 26-40 Db se definuje podle Hrubého 1998 jako: středně těžká nedoslýchavost lehká nedoslýchavost těžká hluchota normální sluch.
Od kolika do kolika let se stará Středisko rané péče o děti s kombinovaným postižením? od narozená do 5 let od narození do 7 let od 1 roku do 7 let od 1 roku do 5 let.
Vandalství patří do: asociální chování disociálního chování prosociální chování antisociální chování.
Za střední sluchovou ztrátu považujeme ztrátu: 40-70 dB 20-40 dB 70-90 dB 0-20 dB.
Binokulární reflex – stav, kdy se dítě začíná dívat oběma očima, nastává: 5. měsíc 2. měsíc 2. týden 5. týden.
Binokulární vidění pomáhá k vytvoření jednoduchého či prostorového obrazu. Jeho vývoj probíhá v několika etapách. Zasáhne – li do těchto etap nějaká porucha, normální vývoj se poruší a pokračuje patologicky. Ke které z následujících poruch nemůže dojít: katarakta glaukom retinopatie ječné zrno.
Multikulturní výchova + Má žáky a žákyně připravovat na aspekty života, které souvisejí s kulturní a sociální rozmanitostí.
Co je to KOOPERATIVNÍ UČENÍ? + Je to učení, kdy posluchači (spolužáci) spolupracují na řešení problémů.
Základním úkolem TYFLOSERVISU je: Terénní a ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých po celé ČR +.
Jaké je věkové rozpětí pro klienty STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE? 1-19 1-18 3-26 3-18.
Co je to národní identita? + Lidé mající společný jazyk, dějiny, instituce, duchovní kulturu a víru ve společnou budoucnost.
Na rozvoj jakých kompetencích je založena multikulturní výchova? kompetence občasné a sociální kompetence sociální, personální a občanské kompetence lidské kompetence právní a občanské.
Základní jednotkou odezírání je? Kiném +.
Bilingvální přístup ve vzdělání pro žáky sluchově postižené je charakteristické: + Respektuje kulturní specifika neslyšících, kdy mateřským jazykem je znakový jazyk.
Zraková stimulace se zahajuje? Co nejdříve je možné, tedy krátce po porodu Před zahájením školní docházky Od 3 let Od 6 let.
Pleoptika se zabývá léčbou: Krátkozdrakosti Dalekozrakosti Barvosleposti Tupozrakosti.
Kompetence stacionárního oddělení jsou: Skupinový program pro klienty v mimoškolní době denní s odbornou a terapeutickou péčí +.
Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVPZV) řadí Multikulturní výchovu mezi: + průřezová témata.
Mezi komunikační systémy slovní podstaty nepatří: Gestuno psaný projev odezírání mluvená řeč.
Vyber správný název Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé: Vesnička, o.p.s. Dědina, o.p.s. Obec, o.p.s Venkov, o.p.s.
Vyber správnou možnost techniky chůze s bílou holí – techniky dlouhé hole: kluzná, trojbodová, kyvadlová kluzná, trojhranná, kyvadlová, kombinovaná kluzná, trojbodová, kyvadlová, smíšená kluzná, trojbodová, kyvadlová, kombinovaná.
Vyber správné zařízení, které má tuto funkci: Jedná se o zařízení, které přijímá děti krátkodobě zhruba na 8 týdnů. Provádí jejich diagnostiku a na jejím základě je umisťuje to příslušného školského zařízení. Může také poskytovat preventivně-výchovnou péčí dětem na základě žádosti rodičů či zákonných zástupců, dětem s nařízenou ústavní výchovou či uloženou ochrannou výchovou… Dětský domov Diagnostický ústav Ochranný ústav Dětský domov se školou.
V rámci multikulturní výchovy a vzdělávání žáci poznávají? + různé národní kultury.
Strach z e všeho neznámého, z cizinců, jejich tradic a odlišné kultury se nazývá? xenofobie rasismus.
Elektronické zařízení, které transformuje zvuk na el. signál, kterým jsou přímo stimulována zachovalá vlákna sluchového nervu se nazývá? Ki indukční smyčka sluchadlo FM systém.
Jak se jmenuje známá konzervatoř a ladičská škola, kde se mohou vzdělávat jedinci se zrakovým postižením? konzervatoř Helen Keller konzervatoř Jana Deyla konzervatoř Jaroslava Ježka.
Školské zařízení pro preventivně výchovnou péči se nazývá? PPP SPC SVP.
Raná péče pro sluchově postižené je v současné době v České republice zajišťována v rámci středisek rané péče Tamtam: Praha Olomouc Brno Ostrava Liberec ČBudějovice Praha Brno.
Internátní pobyt ve středisku výchovné péče je zpravidla: max 6 měsíců max 2 měsíce max 4 měsíce max 1 rok.
Co patří do učení se ze zkušeností? Kooperativní učení, projektové učení, hra +.
Z čeho je složeno sluchadlo? + Mikrofon, zesilovač, reproduktor a baterie.
Co je zkratka SONS ČR? Sjednocenná organizace nevidomých a slabozrakých ČR Skupina osob se ZP ČR Sjednocení osob nevidomých a slepých ČR Skupinová organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
Pro jaké klienty je určen TyfloServis, o.p.s.? ZP od 15 let ZP do 15 let ZP od narození ZP do 26 let.
Jaké úkoly plní diagnostický ústav? Diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální, organizační (další umístění), koordinační (sjednocení postupu dalších zařízení) +.
Z jakých důvodů je nařízena ochranná výchova jedincům od 12 do 15 let podle Zákona o soudnictví ve věcech mládeže? + Za čin, za který lze uložit výjimečný trest.
Percepční vada sluchu: ve vnitřním uchu ve vnějším uchu v mozku ve středním uchu.
Pobyt v diagnostickém ústavu trvá z pravidla 5 týdnů 6 týdnů 7 týdnů 8 týdnů.
Hlavním tvůrcem IVP pro žáka se spec. vzdělávacími potřebami je? třídní učitel SPC zákonný zástupce psycholog.
Mezi terénní sociální služby pro osoby se zrakovým postižením patří? + Tyfloservis.
Mezi poruchy chování dle sociální klasifikace patří? asociální chování +.
Co rozumíme pod pojmem proxemika? druh neverbální komunikace, založený na vzdálenosti osob druh neverbální komunikace, založený postavení těla druh neverbální komunikace, založený na výrazech obličeje druh neverbální komunikace, založený na pohyby rukama.
Jak nazýváme komunikační systém AAK založen Margaret Walker, který je tvořen manuálními znaky doplněnými symboly (základ - 350 znaků)? Gestuno Znak do řeči Makaton Bliss.
Čeho ke komunikaci využívá komunikační systém MAKATON manuální znaky doplněné mluvenou řečí a symboly (doplněny i obrázkovými symboly) +.
Augumentativní komunikační systémy doplňují existující komunikaci, která ale není dostačující +.
Klasifikace z hlediska závažnosti poruch chování disociální, asociální, antisociální +.
Dělení příčin poruch chování vnitřní, vnější osobní, neosobní viditelné, neviditelné biologické, sociální.
Jaké chování můžeme označit jako „DISOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ“? Kázeňské přestupky, neposlušnost +.
Na vytvoření individuálního vzdělávacího programu (IVP) se nepodílí: školní psycholog, školní speciální pedagog, školní metodik prevence +.
Mezi dynamické systémy způsobu přenosu informací patří znaky a gesta, znakový jazyk, makaton +.
Čtyři charakteristické fáze alkoholismu se nazývají: počáteční fáze, varovná fáze, rozhodná fáze, konečná fáze +.
Mezi sexuální úchylky patří: voyeurství, frotérství, sadismus, incest +.
Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu zodpovídá ředitel školy třídní učitel školníspeciální pedagog SPC.
Nácvik čtení a psaní Braillova písma je služba Tyfloservis Tyflocentrum.
Záškoláctví můžeme zařadit mezi projevy chování asociální disociální.
Školské poradenské zařízení sleduje a vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu: 1 ročně 2 ročně každý měsíc.
Onemocnění zhoubným nitroočním nádorem, který vyrůstá ze sítnice dětského oka, říkáme: Retinoblastom +.
Za disociální chování považujeme: Negativismus loupeže.
10.letý Jiří utekl již opakovaně z výuky na ZŠ. Byl u něj nalezen alkohol a krabička cigaret. Problémy byly konzultovány s Jiřím, rodiči, výchovným poradcem, sociální pracovnicí. Přes veškerá opatření k podobným potížím stále dochází- výše uvedený text z hlediska závažnosti spadá do: asociálnímu chování disociálnímu chování.
Verbalismus je: používání takových slov, u kterých jedinec přesně nerozumí jejich významu +.
Tzv. specifický logopedický nález se nejčastěji vyskytuje u žáků: se SPU +.
Konduktoři jsou terapeuti a učitelé v: + Petöho terapii.
Autorem konceptu bazální stimulace je: Andreas Fröhlich +.
Co nepatří do modelu základní terapie o těžce postižené a s kombinovanými vadami? samoobsluha vnímání myšlení představy.
Mezi klíčové kompetence žáka nepatří kompetence: K řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence ekonomické Kompetence občanské.
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR se nazývá: Bílá kniha +.
Bobathova terapie je souhrný koncept: Fyzioterapie, ergoterapie a muzikoterapie Fyzioterapie, logopedie a psychoterapie Fyzioterapie, ergoterapie a psychoterapie Fyzioterapie, ergoterapie a logopedie.
Nejpočetnější skupinou dětí se souběžným postižením více vadami jsou: MP ZP SP hluchoslepí.
Za postiženého jedince s více vadami se považuje: Dítě postižené 2 nebo více vadami na sobě kauzálně nezávislými Dítě postižené 2 nebo více vadami na sobě kauzálně závislými Dítě postižené 3 nebo více vadami na sobě kauzálně nezávislými.
Které z níže uvedených není průřezové téma: mediální výchova osobnostní a sociální výchova informační a komunikační technologie výchova demokratického občana.
Úplná ztráta hlasu je Dysfonie Dysodie Afáze Afonie.
Jaký je cíl Vojtovy reflexní lokomoce? vývoj napřimování s konečným stadiem sedu malého dítěte vývoj napřimování s konečným stadiem plazení malého dítěte vývoj napřimování s konečným stadiem bipedální chůze malého dítěte vývoj napřimování s konečným stadiem otáčení malého dítěte.
Komu je převážně určena Potëho terapie: zejména dětem s DMO zejména dětem s autismem zejména dětem se sluchovým postižením zejména dětem s mentálním postižením.
Které tvrzení o Snoezelenu neplatí jedná se o multismyslovou místnost je určen pouze pro jedince s kombinovaným postižením využívá se relaxace a stimulace všech smyslů jeho myšlenka vznikla v Nizozemí.
Mezi průřezová témata nepatří: Mediální výchova Environmentální výchova Interkulturní výchova Jazyková výchova.
Běžná délka cvičení u Vojtovy reflexní lokomoce je: 5 - 15 minut 4x denně 15 – 25 minut 5x denně 25 – 40 minut 2x denně 40 – 60 minut 3x denně.
Metodika, která hledá reflexní inhibiční polohy, jimiž dosahuje relaxace, se nazývá: Vojtova reflexní lokomoce Metodika manželů Bobathových Petöho terapie Metodika konduktivní pohybové pedagogiky.
Co patří do klíčových kompetencí? občanské, pracovní, k učení, sociální a personální, komunikativní, k řešení problémů pracovní, k učení, občanské, komunikativní, k řešení problémů, mediální občanské, multikulturní, pracovní, k učení, komunikační, sociální a personální pracovní, emocionální, sociální a personální, multikulturní, komunikativní, k učení.
Co znamená pojem vzdělávací obsah? průřezová témata klíčévé kompetence očekávané výstupy a učivo vzdělávací oblasti.
Tvrdé a měkké hlasové začátky řadíme do projevů: respirace fonace artikulace prozodické faktory.
Od kolika let hovoříme o pravé dyslalii? 4 5 6 7.
Jaká je maximální délka výuky v nemocnici? 2 vyučovací hodiny denně 3 vyučovací hodiny denně 4 vyučovací hodiny denně 5 vyučovacích hodin denně.
Co znamená pojem Hospitalismus opakovaný pobyt v nemocničním zařízeí psychická reakce na pobyt v nemocnici následná péče mimo nemocniční zařízení Chorobný strach z lékařů.
Je možné osvobodit dítě od školní docházky? pouze děti s těžkou mentální retardací ano ne pouze děti postižené souběžně více vadami.
Co nepatří do zásad rozvoje hybnosti a řeči? vývojovost rytmizace reflexnost komentování.
Průřezová témata pro RVP ZV jsou: multikulturní výchova, mediální výchova, sociální výchova, výchova demokratického občana multikulturní výchova, environmentální výchova, osobní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech mediální výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova mediální výchova, osobnostní a sociální rozvoj, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchova.
Mezi klíčové kompetence RVP ZV patří: ZJISTIT kompetence k učení, kompetence pracovní, kompetence sociální a personální, kompetence k řešení konfliktů kompetence k učení, kompetence občanské, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální kompetence komunikativní, kompetence sociální a osobnostní, kompetence občanské, kompetence pracovní kompetence komunikační, kompetence sociální a personální, kompetence k řešení problémů, kompetence k učení.
Mezi zásady rozvoje hybnosti a řeči u osob s dysartrií nepatří: zásada komplexnosti, zásada vývojovosti, zásada zásada přiměřenosti a individuálního přístupu, zásada rytmizace, zásada vývojovosti zásada přiměřenosti a individuálního přístupu, zásada komplexnosti, zásada kolektivnosti zásada názornosti, zásada reflexnosti, zásada komplexnosti.
Balbuties se projevuje: narušeným dýcháním, poruchami modulačních faktorů řeči a narušením koverbálního chování přerušováním plynulosti procesu mluvení, křečemi mluvidel, vyhledáváním komunikace v neznámém prostředí a celkovým motorickým neklidem problémy s fonací, nadměrnou námahou při překonávání spazmů, nepravidelným dýcháním a neuvědomováním si poruchy negativním postojem ke komunikaci, extrémně zrychleným tempem řeči, vyhýbáním se problémové hlásce a používáním opisných slov.
Která z léčebných metod je založena na polohování a stimulaci určitých bodů v tzv. spoušťových zόnách? Bobath koncept Vojtova metoda reflexní lokomoce Kabatova metoda Fyzioterapie.
Co je to handling? výcvik asistenčních psů rozvoj motoriky ruky rozvoj hybnosti založený na ručních pracích manuální vedení, manipulace s dítětem a stimulace správných pohybových vzorů.
Podle klasifikace MŠMT je ve druhé skupině postižení více vadami dominantním faktorem: kombinace tělesného a smyslového postižení kombinace mentálního a tělesného postižení kombinace smyslového a mentálního autismus nebo autistické rysy.
Základní rozdíl mezi breptavostí a koktavostí je: v tónu hlasu v hlasitosti projevu v uvědomění si dané poruchy samotným jedincem teplotě prostředí, kde jedinec hovoří.
Co nezahrnuje Kerhan-Strakova klasifikace rozštěpů: Vzácné a atypické rozštěpy rozštěp primárního a sekundární patra rozštěp sekundárního patra rozštěp lícních kosti.
Canisterapie, Hippoterapie, felinoterapie, atd. řadíme do skupiny AAK AAT CAN CAT.
Státní úroveň kurikulárních dokumentů tvoří: Národní program pro vzdělávání a klíčové kompetence Rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy Individuální vzdělávací plány Národní program pro vzdělávání a rámcové vzdělávací programy.
V rámci komunikativních kompetencí by měl být žák na konci základního vzdělávání schopen: Účinně spolupracovat ve skupině a podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu Naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim a vhodně na ně reagovat Vyhledat informace vhodné k řešení problémů amostatně pozorovat a experimentovat, porovnat získané výsledky, posuzovat je a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti.
Pro zjištění úrovně jemné motoriky nepoužíváme: Škálu Oseretzkého Dexterimetr Ravenovy progresivní matice Test ohýbání drátu.
Podle rozsahu sledovaných cílů dělíme speciálně pedagogickou diagnostiku na: Globální, parciální, diferenciální Kauzální, symptomatickou Globální, parciální, kauzální Symptomatickou, globální.
Pojem „absence“ se používá pro označení epileptického záchvatu: Jednoduchého parciálního záchvatu Generalizovaného záchvatu bez křečí Komplexního parciálního záchvatu Generalizovaného záchvatu s křečemi.
Fenylketonurie je chronické onemocnění vyznačující se: nesnášenlivostí lepku nesnášenlivostí bílkovin kolísáním hladiny cukru sníženou tvorbou tyroxinu.
Kterou terapii často využívanou u dětí s poruchami autistického spektra vytvořila na základě své praxe Jiřina Prekopová? Herní terapie Terapie pevným objetím TEACCH program Canisterapie.
Základními principy strukturovaného učení u dětí s PAS jsou: Individuální přístup a bazální stimulace Individuální přístup, strukturalizace a vizualizace Individuální přístup a segregace Individuální přístup, alternativní komunikace a změna chování.
K diagnostice vývoje motoriky nevyužíváme Škálu Oseretzkého Vývojové škály (Bayleyové) Jiráskův test Orientační test dynamické praxe.
Vývojové škály jsou základem diagnostiky v batolecím věku v období adolescence v období školního věku v období dospívání.
Žák s epilepsií je podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání definován jako žák se: zdravotním oslabením zdravotním znevýhodněním zdravotním postižením sociálním znevýhodněním.
Astma bronchiale se obvykle neprojevuje dušností kašlem bolestí hlavy tlakem na prsou.
Mezi pervazivní vývojové poruchy nepatří: Klinefelterův syndrom Williams-Beurenův syndrom Landau-Kleffnerův syndrom Rettův syndrom.
Mezi základní principy Teach programu nepatří: strukturalizace vizualizace imaginace individuální přístup.
Která ze vzdělávacích oblastí nepatří do RVP ZV? člověk a volný čas člověk a jeho svět člověk a zdraví člověk a společnost.
Kolik je klíčových kompetencí v RVP ZV? 5 6 7 8.
Kdo vytvořil test stavění kostek pro diagnostiku jemné motoriky? A. Binet J. A. Taylorová J. Piaget F. Goodenoughová.
Ve kterém věku dítě kreslí tzv. spontánně realistické kresby? 2 - 2,5 roku 2,5 – 3 roky 3 - 6 let 6 – 11 let.
Které z uvedených onemocnění nemůžeme klasifikovat jako chronické? epilepsie astma alergie akné.
Pojem pollinosis znamená? astma mozková obrna pylová přecitlivělost alergie na světlo.
Které tvrzení platí o syndromu Landau-Kleffner? genetická porucha způsobená chromozomální aneuploidií vzácná forma epilepsie, která postihuje pouze děti a způsobuje ztrátu schopnosti rozumět mluvené řeči postihuje výhradně dívky porucha autistického spektra, vyznačující se narušením v oblasti sociální interakce, komunikace a představivosti.
Kolik příznaků musí být přítomno pro stanovení diagnózy Autismus? 4 5 6 7.
Státní úroveň kurikulárních dokumentů tvoří: Školní vzdělávací programy, Národní program vzdělávání Školský zákon Bílá kniha, Rámcové vzdělávací programy Bílá kniha.
Rámcové vzdělávací programy: vycházejí z koncepce celoživotního učení musí každá škola vypracovat sama na podkladě Národního programu vzdělávání vymezují zásady kurikulární politiky státu jsou legislativně zakotveny v zákoně č.563/2004 Sb.
Orientační test školní zralosti (Kern-Jiráskův test) neobsahuje: napodobení psacího písma okreslování geometrických obrazců kresbu mužské postavy obkreslování skupiny bodů.
Stanford-Binetův test se využívá při diagnostice: komunikačních schopností motorických schopností rozumových schopností citového vývoje.
Epileptický záchvat: se nejčastěji objevuje v ranních hodinách je následkem nesprávné duševní hygieny vzniká nedostatkem dopaminu v mozku vzniká jako následek nadměrných výbojů mozkových buněk.
Myšlení u dětí s epilepsií bývá: zpomalené tachypsychické zrychlené pružné.
Mezi základní klinické příznaky Aspergerova syndromu nepatří: hluboký zájem o specifický jev či předměty zvýšený psychomotorický neklid nedostatek empatie omezená schopnost navazovat přátelství.
Do poruch autistického spektra řadíme: Gilbertův syndrom Tourettův syndrom Turnerův syndrom Rettův syndrom.
Jaké máme klíčové kompetence: Kompetence k učení, řešení problému, společenské Kompetence k učení, řešení problému, sociální a personální, environmentální Kompetence jazyková, občanská, pracovní, komplexní Kompetence k učení, k řešení problému, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní.
Jaké máme vzdělávací oblasti: ZJISTIT Jazyk a jazyková komunikace, environmentální, člověk a společnost, člověk a příroda, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, člověk a společnost Jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie, člověk a jeho svět, člověk a společnost, výchova demokratického občana Jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie, člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, umění a kultura, člověk a zdraví, člověk a svět práce.
Mezi diagnostiky školní zralosti patří: zralost tělesná, rozumová, verbální zralost tělesná, rozumová, citová, sociální zralost zraková, sluchová, rozumová, tělesná zralost smyslová, verbální, rozumová, grafická.
Mezi hlavní oblasti spec. ped. diagnostiky patří: Grafomotorika a kresba, lateralita, sociabilita a citová oblast, diagnostika rodinného prostředí Hrubá a jemná motorika, grafomotorika a kresba, lateralita, sebeobslužné činnosti, sociabilita a citová oblast, diagnostika rodinného prostředí, rozumové schopnosti a vědomosti, řeč a verbální schopnosti, psaná řeč, zrakové vnímání, sluchové vnímání, školní zralost a IVP řeč a verbální schopnosti, psaná řeč, zrakové vnímání, sluchové vnímání, lateralita Hrubá a jemná motorika, grafomotorika a kresba, lateralita, sebeobslužné činnosti, sociabilita a citová oblast.
5 základních příznaků u epilepsie: Motorické, senzitivní, psychologické, lateralita, emotivita Poruchy vědomí, motorické, somatosenzorické, sociální, emociální Poruchy vědomí, motorické, vegetativní, senzitivní, psychologické Poruchy vědomí, motorické, somatosenzorické, vegetativní, psychické.
Podle směrnice ministerstva zdravotnictví se člení děti a mládež do 4 zdravotních skupin: Úplně zdravá, prakticky zdravá, oslabená, nemocná Zdravá, oslabená, prakticky nemocná, chronicky nemocná Úplně zdravá, prakticky oslabená, nemocná, chronicky nemocná Zdravá, prakticky zdravá, nevyléčitelná, oslabená.
Triáda příznaků u poruch autistického spektra: Neschopnost vzájemné společenské interakce, neschopnost komunikace, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit Citově labilní, neschopnost vzájemné společenské interakce, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit Společenský, komunikuje velmi, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit Velmi komunikuje, různorodé aktivity, komunikuje.
Základní principy TEACCH programu: Individuální přístup, strukturalizace, vizualizace Skupinový přístup, strukturalizace, vizualizace Individuální přístup, objektivnost, vizualizace Skupinový přístup, komplexnost, názornost.
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních se týká: středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum pedagogicko- psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum středisko výchovné péče, speciálně pedagogické centrum.
Mezi standardní činnosti speciálně pedagogického centra nepatří: diagnostika školní zralosti vyhledávání žáků se zdravotním postižením komplexní diagnostika (speciálně pedagogická a psychologická) sociálně právní poradenství.
Profesním poradenstvím se zabývá: pedagogicko- psychologická poradna, poradny na škole, obecní úřad, informační a poradenská střediska na úřadech práce úřad sociálních věcí, pedagogicko- psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum speciálně pedagogické centrum, poradny na škole, pedagogicko- psychologická poradna, městský úřad pedagogicko- psychologická poradna, informační a poradenská střediska na úřadech práce, speciálně pedagogické centrum, poradny na škole.
Školní docházka u dětí s DMO: nebývá odložena bývá občas odložena bývá často odložena pro špatnou přizpůsobivost bývá často odložena pro nezralost .
Cíle vzdělávání u žáků s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem: lze očekávat dosažení cílů základního vzdělávání nelze očekávat dosažení cílů základního vzdělávání jelikož mají vysokou míru rozvinutí psychických funkcí, vedeme je k systematickému osvojování učiva cílem je rozvoj žáků v komunikační schopnosti a vykonávání složitých úkonů.
Mezi vzdělávací oblasti základního vzdělávání žáků s nejtěžšími formami mentálního postižení patří: Člověk a komunikace, člověk a jeho svět, člověk a zdraví Člověk a jeho svět, člověk a nemoc, člověk a svět práce Člověk a svět práce, umění a kultura, člověk a jeho blízká rodina Člověk a život ve městě, člověk a komunikace, umění a kultura.
Mezi činnosti PPP nepatří: Sociálně právní poradenství Diagnostika školní zralosti Rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů Kariérní poradenství.
Které z uvedených neposkytuje kariérní poradenství: PPP SPC SVP Informační a poradenská střediska na úřadech práce.
Mezi nespastické formy MO nepatří: forma dyskinetická forma hemiparetická forma mozečková forma hypotonická.
Mezi etiologii DMO nepatří: apoptóza hypoxie infekce CNS nezralost plodu.
Mezi cíle vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami nepatří: Základní vzdělání Osvojení hygienických návyků Rozvoj estetického cítění a zájmů Rozvoj pohyblivosti.
Do nespastických forem DMO řadíme FORMY: Hypotonické Hemiparetické Diparetické Kvadruparetické.
Diparetická forma DMO je charakteristická: obrnou všech čtyř končetin s převážným postižením dolních končetin obrnou horní i dolní končetiny jedné poloviny těla s převážným postižením horní končetiny postižením zejména abduktorů stehen, nohy ve vnitřní rotaci, nůžkovitá chůze (kolena o sebe třou) a po špičkách patří mezi nespastické formy DMO.
Pro základní školu speciální platí: školní docházka je desetiletá a dělí se na I. stupeň (1. – 6. ročník) a II. stupeň (7. – 10. ročník) Ve třídě se vzdělává nejméně 5 a nejvíce 14 žáků Výuku zajišťuje speciální pedagog a podle potřeby asistenti pedagoga a osobní asistenti školní docházka je devítiletá a dělí se na I. stupeň (1. – 5. ročník) a II. stupeň (6. – 9. ročník).
Zákon 561/2004 zní: Základním, středním a vyšším odborném vzdělání O předškolním, základním a jiným vzdělání O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání O základním, středním a vyšším odborném vzdělání.
Práce s dětmi v PPP je od : Od 3 let do ukončení základního vzdělání Od 3 let do ukončení středního, resp. Vyššího odborného vzdělání Od 5 let do ukončení středního, resp. Vyššího odborného vzdělání Od 5 let do ukončení základního vzdělání.
Kolik má DMO spastických forem: 0 2 3 5.
Co patří do nespastických forem DMO: Hemiparetická Diuretická Mozečková Kvadruparetická.
Které zařízení nepatří do pedagogicko-psychologického poradenského systému: PPP SVP SPC diagnostický ústav.
Účelem poradenských služeb není přispívat k vytváření vhodných podmínek pro: žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním žáky s horším prospěchem a žáky, kteří opakují ročník žáky nadané a mimořádně nadané.
U dětí s mozkovou obrnou je časté: porucha vývoje tvaru hodní čelisti a její dentice (zubů) zvýšení krevního tlaku epileptické záchvaty vznik diabetes mellitus.
Úplná ztráta hybnosti se nazývá: paréza plégie malformace deformace.
RVP ZŠS – Díl II. se zabývá vzděláváním žáků: se středně těžkým mentálním postižením s lehkým mentálním postižením se středně těžkým a těžkým mentálním postižením s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.
Která z kompetencí se nevyskytuje v RVP ZŠS – Díl II. : k učení pracovní občanské sociální a personální.
Mezi standardní činnosti SPC nepatří: komplexní diagnostika žáka zapůjčování odborné literatury krizová intervence psychologická a speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti.
Mezi standardní činnosti školního metodika prevence nepatří: kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka kontrola realizace preventivního programu školy spolupráce s třídními učiteli.
Kterou možnost podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením z hlediska zaměstnavatele zákon nezmiňuje: materiální pomoc rodině zaměstnance zaměstnávání v pracovním poměru odběr výrobků a služeb odvod do státního rozpočtu.
APPN, o. s. je agentura pro: osoby s tělesným postižením neslyšící osoby se zrakovým postižením osoby s poruchami autistického spektra.
Které tvrzení je správné: termín hemiparéza označuje postižení horních končetin termín hemiparéza označuje postižení končetin jedné poloviny těla termín diparéza označuje postižení končetin jedné poloviny těla termín kvadruparéza označuje postižení dolních končetin .
Na komplexní péči o jedince s mozkovou obrnou se obvykle nepodílí: neurolog speciální pedagog alergolog fyzioterapeut.
Do kompetencí k učení dle RVP ZŠS, díl II, nespadá: porozumění jednoduchým pojmům rozlišování základních piktogramů napodobení předvedených pohybů a činností souvislé čtení textu.
Díl II spadá do: RVP ZŠS RVP PV RVP ZV-LMP RVP ZV.
Jaká vyhláška či zákon se zabývá poradenskými službami? Vyhláška č. 73/2004 Sb. Vyhláška č. 72/2005 Sb. Zákon č. 76/2000 Sb. Zákon č. 560/2006 Sb.
Který z následujících školských poradenských pracovníků musí být na všech školách? Školní psycholog Školní speciální pedagog Sociální pracovník Metodik prevence.
Kariérové poradenství, vyber pravdivé tvrzení: Není určeno pro osoby se zdravotním postižením, protože není pro tyto osoby přínosné. Zahrnuje předprofesní a prefesní přípravu jedince Je ze zákona poskytované všem osobám zdarma. Tento pojem se u nás nepoužívá od roku 2008.
Spastické formy DMO se nazývají: Hemiparetická, diparetická, hypoparetická DMO nemá spastické formy Hemiparetická, diparetická, kvadruparetická Hypotonická, dyskinetická, mozečková.
Porucha hybnosti při DMO popisovaná jako nepotlačitelné mimovolní pohyby se nazývá: Hypotonický syndrom Spasticita Dyskineze Voluntaritní záškub.
DMO a její vliv na IQ: Jedinec s DMO má vždy snížené IQ Jedinec s DMO má vždy zvýšené IQ IQ jedince s DMO může i nemusí být postiženo v závislosti na formě DMO Jedinec s DMO nemá IQ.
Podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví nepatří následující obor: pohybová výchova zdravotní tělesná výchova relaxační výchova rehabilitační tělesná výchova.
Pro kterou z jmenovaných skupin vyrovnávací opatření nejsou určena: žáci se zdravotním postižením dlouhodobě nemocní žáci žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením žáci, které rodina nepodporuje v rodinných aktivitých a přípravě na školu.
Pojmem family coping ve speciální pedagogice rozumíme: přístup zdravého sourozence k postiženému dítěti fáze šoku a popření vyrovnávání se, zvládání konfliktů, stresů a zátěží v rodině strach o postiženého sourozence.
Kterou z následujících fází akceptace postižení Vágnerová neuvádí: šok a popření útěk z rodiny realistický postoj bezmocnost.
ADHD a ADD jsou poruchy, které se kvůli své příčině řadí mezi: lehké mozkové dysfunkce choroby pohybového aparátu poruchy dýchacího systému choroby srdce.
Dle RVP ZŠS by žáci se středně těžkým mentálním postižením měli v rámci naplnění kompetencí pracovních: pracovat podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plnit zadané jednoduché úkoly využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činit podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření udržovat pořádek na pracovním místě, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytnout první pomoc při drobném poranění plnit nadmíru dobře kvalitativně i kvantitativně zadanou práci se zapojením vlastní kreativity a fantazie.
Není pravda, že Školský zákon ( č. 561/2005 Sb.) : vychází z cílů vzdělávací politiky formulovaných vládou v roce 1999 vedle opatření administrativního a organizačního charakteru zásadně mění cíle a obsahy vzdělávání a poprvé definuje pojem sebehodnocení školy zavádí systém více úrovní vzdělávacích programů, tzv. rámcové a školní vzdělávací programy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
Mezi základní potřeby rodiny se zdravotně postiženým dítětem nepatří: informace kulturní podpora emocionální podpora finanční a sociální podpora.
Mezi hlavní principy ve výchově dítěte nepatří zkouška reality a přijetí skutečnosti výchova v souladu s psychickým vývojem dítěte stanovovat dosažitelné cíle zavést stálý denní režim s pevnými pravidly.
Úplné ochrnutí některé části těla nazýváme též: paréza plégie skolióza kyfóza.
Ve kterém roce nejpozději může žák se zdravotním postižením ve výjimečném případě dokončit povinnou školní docházku? v 18. roce v 16. roce v 20. roce v 22. roce.
Mezi klíčové kompetence nepatří: kompetence k učení kompetence k řečení problémů kompetence občanské kompetence interpersonální.
Problematiku speciálních a specializovaných tříd a speciálních škol řeší: vyhláška č.13/2009 Sb. vyhláška č.27/2016 Sb. vyhláška č.72/2005 Sb. vyhláška č.1/2010 Sb.
Systémový projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu, je definice: Bílé knihy Školského zákona Rámcového vzdělávacího programu Individuálního vzdělávacího plánu.
Mezi fáze vyrovnávání se s postižením dítěte nepatří: fáze šoku a popření vyrovnání a přijetí skutečnosti smlouvání depersonalizace.
Hlavní vliv na přijetí dítěte s postižením má: typ nemoci a postižení dítěte ekonomická situace v rodině zdraví rodičů region, ve kterém rodina bydlí.
Mezi podmínky pro vzdělávání tělesně postižených žáků na běžné škole nepatří: bezbariérový přístup technické vybavení pro pohyb žáků po škole, popř. asistent didaktické pomůcky indukční smyčka.
Deformace je: nesprávné uzavření páteřního kanálu nejčastěji bederní oblasti patologické vyvinutí různých částí těla vrozená nebo získaná vada, která se vyznačuje nesprávným tvarem některé části těla nevyvinutí některé části těla.
V novele, která mění vyhlášku č. 73/2005 Sb. je pojem „vyrovnávací opatření“ a znamená: vyrovnání zdravotního nebo sociálního znevýhodnění žáků, aby se mohli vzdělávat zejména v běžných školách vyrovnání chování žáků s ADHD, aby se mohli vzdělávat zejména v základních školách praktických vyrovnání všech pomůcek k vyučování v základních školách bez ohledu na finanční možnosti škol vyrovnání všech pomůcek k vyučování v základních školách bez ohledu na typ školy.
Podpůrná opatření jsou určená i pro žáky s těžkým zdravotním postižením a mezi ně nepatří: Žáci s poruchami chování nebo poruchami emocí Se souběžným postižením více vadami, autismem, těžkou poruchou dorozumívacích schopností Žáci s těžkým zrakovým postižením, s těžkým sluchovým postižením, hluchoslepí Žáci s těžkým tělesným nebo středně těžkým, těžkým či hlubokým mentálním postižením.
Základní potřeby rodiny se zdravotně postiženým dítětem jsou: Dostatek informací Citová podpora Odborná psychologická péče Sociální podpora.
Hlavní princip ve výchově dítěte není: Začít s výchovou co nejdříve Zavedený stálý denní režim Přijmout přednosti dítěte Dětství bez povinností v domácnosti.
Nemáme druh skoliózy: Křížová Krční Hrudní Bederní.
Kompenzační pomůcky kauter, rolátor, hole, pojízdné rámy s opěrkami jsou určeny na: Sebeobsluhu Vzdělávání Rozvoj pohybových dovedností Pracovní činnosti.
Jaké je plné znění vyhlášky 48/2005 Sb. : o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky o předškolním vzdělávání o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.
Mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga nepatří: pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí pomoc při komunikaci se žáky pomoc pedagogickým pracovníkům školy pomoc při přípravě vyučování.
Respitní péče znamená odlehčovací aktivní systémová pasivní.
Kterou z uvedených fází Vágnerová nepopisuje: šoku a popření reorganizace odloučení adaptace a vyrovnávání se.
Kyfózy jsou : deformace v rovině sagitální deformace v rovině frontální deformace v rovině horizontální patologické vyvinutí různých částí těla.
Částečné ochrnutí některé části těla se nazývá: skolióza plégie paréza malformace.
Bílá kniha vznikla v roce: 2000 1999 1998 2001.
Jaké jsou funkce rodiny: Reprodukční funkce, výchovná, emocionální, materiální Výchovná, materiální, sociální, psychosociální Reprodukční funkce, sociální, zdravotní, bezpečná Reprodukční, materiální, výchovná, psychologická.
Proces akceptace postižení dítěte rodiči Fáze: šoku a popření, bezmoci, postupné adaptace a vyrovnávání s problémem, smlouvání, realistického postoje Fáze: smlouvání bezmoci, postupné adaptace, realistického postoje Fáze: bezmoci, smlouvání, postupné adaptace, realistického postoje Fáze: šoku a popření, postupné adaptace a vyrovnávání s problémem, bezmoci, smlouvání, realistického postoje.
Hemiplegie je: úplně ochrnutí všech čtyř končetin úplné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla částečné ochrnutí všeho čtyř končetin částečné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla.
Dětská obrna je onemocnění: vrozené infekční dědičné virové.
Mezi klíčové kompetence nepatří: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence psychologická.
Mezi vzdělávací oblasti nepatří: Matematika a její aplikace Člověk a trh práce Člověk a příroda Umění a kultura.
Od jakého roku je v ČR používán pojem integrace? 1995 1991 1999 1989.
Jaká z těchto forem nepatří mezi integrační formy v mezinárodním měřítku? funkční fyzická funkcionální sociální.
Složení týmu rané intervence zahrnuje čtyři oblasti. Které? Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast ontogeneze, oblast sociální Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast vzdělávací, oblast solidární Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast vzdělávací, oblast sociální Oblast lékařskou, oblast psychologickou, oblast poradenskou, oblast sociální.
Raná intervence je podle aktuálního Zákona o sociálních službách: službou pobytovou sociálním poradenstvím službou sociální prevence službou sociální péče.
Vyberte nesprávné tvrzení. U dítěte s SPU: je možné využívat i jiných forem hodnocení (např. bodové …) je možné použít místo klasifikace širší slovní hodnocení není možné dítě chválit pouze za snahu je možné dítě chválit za snahu.
Individuální a skupinová péče se neprovádí v: školscýh zařízení PPP SVP SPC.
Ukončení základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením se řídí zákonem? 561/2004 Sb 561/2005 Sb. 564/2004 Sb. 564/2004 Sb.
Co nepatří mezi formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením? skupinová integrace jednostranná integrace individuální integrace v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením .
Speciálně pedagogické vývojové fáze zapojení žáků s SVP jsou: exkluze – integrace – inkluze segregace – integrace - inkluze exkluze – segregace - školní integrace - inkluze vyčlenění- začlenění- inkluze.
Pojem individuální vzdělávací plán je zakotven v následujících dokumentech: zákon 561/2004 Sb. školský zákon a vyhláška 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních vyhláška 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných vyhláška 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zákon 561/2004 Sb. školský zákon a vyhláška 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných .
Raná péče je zřizována ministerstvem: školství zdravotnictvıí práce a sociálních věcí školství a zároveň ministerstvem práce a sociálních věcí.
Raná péče je služba: terénní ambulantní pobytova terénní popřípadě ambulantní.
Základní příznaky ADHD jsou hyperaktivita a impulzivita impulzivita hypoaktivita a impulzivita hyperaktivita.
Jedinci s SPU mají často tzv. specifický logopedický nález, který nazýváme: artikulační dysparaxie dyslálie artikulačnı´ dysprozódie dysartrie.
Mezi modely integrace podle Mülpachra nepatří: antropologický model medicínský model model prostředí pedagogický model.
Které z následujících činnosti nepatří podle zákona 108/2006 Sb. mezi základní činnosti služby rané péče: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím poskytnutí ubytování sociálně terapeutické činnosti.
Které z následujících vyjádření neplatí o rané péči: jedná se o služby zaměřené na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte patří mezi sociální služby poskytované za úhradu patří mezi služby sociální prevence základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů.
. K obecný zásadám hodnocení žáků se SPU nepatří: v období povinné školní docházky upřednostňovat širší slovní hodnocení důraz klást na znalosti a dovednosti, hodnocení zaměřené na vyhledávání chyb specifický přístup při klasifikaci žáka uplatňovat ve všech předmětech, do kterých se promítají příznaky postižení zvýraznit motivační složku hodnocení.
Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol a žáků středních škol s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení, a žáků neprospívajících patří mezi standardní činnosti: PPP SVP SPC školní metodik prevence.
Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s lehkým mentálním postižením je kladen důraz především na klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů pracovní, sociální a personální a komunikativní občanské, komunikativní, kompetence k učení pracovní, kompetence k učení, občanské.
co neplatí o průřezových tématech RVP ZV: tvoří povinnou součást základního vzdělávání žáků vybraná průřezová témata musí být zařazena na 1. i 2. stupni, ale nemusí být obsažena v každém ročníku způsob zpracování průřezových témata v učebních osnovách je striktně vymezen v RVP ZV obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů.
Co znamená negativní integrace? Integrace do běžné školy, kdy ostatní (zdraví) žáci jsou ‘‘bržděni‘‘ integrovaným žákem Integrace nemá pozitivní vliv – např. do vězeňské komunity Rodiče neintegrovaných žáků nesouhlasí s integrací Rodiče integrovaných žáků nesouhlasí s integrací.
Kdy a kde se začíná prosazovat integrace? Od 60. a 70. letech v USA a Evropě Ve 20. letech v USA a v Evropě V 40. letech v Rusku a Evropě Od 50. a 60. letech v USA a Rusku .
Jakým zákonem je ošetřovaná raná intervence? Zákon 108/2006 Sb. O sociálních službách Zákon 48/2005 Sb. O základním vzdělávání Zákon 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání Zákonem č. 109/2002 O výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dělších zákonů. .
Jak zní definice rané intervence? zdravotní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od 1 do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dětem a rodičům dítěte ve věku od 0 do 10 let, které není zdravotně postižené. terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od 0 do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od 2 do 8 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace.
Co to jsou DYS-CENTRA? dobrovolná, nezávislá avšak zisková sdružení, zaměřují se na problematiku SPU dobrovolná, nezávislá nezisková sdružení, zaměřují se na problematiku SPU nedobrovolná, nezávislá nezisková sdružení, zaměřují se na problematiku SPU dobrovolná, nezávislá avšak zisková sdružení, zaměřují se na problematiku SPU.
Musí působit na každé škole školní psycholog? ano, ale jen za přítomnosti školního speciálního pedagoga jen u škol, které jsou navštěvovány více jak 50 žáky ano, musí ne, nemusí.
Jaké předměty zahrnujeme do vzdělávací oblasti člověk a příroda? Fyzika, Chemie, Dějepis Výtvarná výchova, Zeměpis, Dějepis, Fyzika Zeměpis, Fyzika, Chemie, Přírodopis Zeměpis, Fyzika, Tělesná výchova, Přírodopis.
Které z těchto možností jsou průřezovými tématy? Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů.
Čtyři integrační formy jsou: funkční integrace, psychická integrace, společenská integrace, sociální integrace fyzická integrace, funkční integrace, sociální integrace, společenská integrace společenská integrace, fyzická integrace, sociální integrace, kulturní integrace psychická integrace, sociální integrace, společenská integrace, fyzická integrace.
Pojem asimilace v sociálních aspektech integrace: většina se přizpůsobí chování postiženého postižený se přizpůsobí způsobu chování většiny oboustranné přizpůsobování nepřizpůsobí se ani jedna strana.
Mezi typy týmů rané intervence nepatří: multidisciplinární antidisciplinární interdisciplinární transdisciplinární.
Do služeb rané intervence se promítají: zdravotní, pedagogická a sociální opatření fyzická, pedagogická a sociální opatření zdravotní, kulturní a sociální opatření zdravotní, pedagogická a rodinná opatření.
Při hodnocení a klasifikace žáků s SPU: hodnotíme pouze jevy, které žák zvládl nechválíme za snahu potlačujeme motivační složku hodnocení hodnotíme pouze jevy, které žák nezvládl.
Mezi klíčové kompetence RVP ZV nepatří: kompetence činnostní a občanské kompetence k řešení problémů kompetence sociální a personální kompetence komunikativní.
Která z integračních forem znamená přítomnost postižených a nepostižených jedinců na stejném místě? fyzická sociální funkční společenská.
Mezi sociální aspekty integrace nepatří: akomodace adaptace segregace asimilace.
Raná péče je definována v zákoně: 561/2004 Sb. 108/2006 Sb. 109/2002 Sb. 158/2006 Sb.
Určete nesprávné tvrzení o službách rané péče: jsou orientovány na dítě i jeho rodinu dle zákona 108/2006 Sb. patří ke službám sociální péče jsou terénní i ambulantní jsou nabízeny zdarma.
Který z pojmů nepatří mezi procesy přizpůsobení? akceptace adaptace akomodace asimilace.
Mezi služby sociální prevence nepatří: raná péče tlumočnické služby odlehčovací služba azylové domy.
Žáky s SPU řadíme mezi žáky s: zdravotním znevýhodněním zdravotním postižením sociálním znevýhodněním zdravotním vyloučením.
Jak probíhá klasifikace žáků s SPU? vždy slovně vždy klasifikačním stupněm nehodnotíme slovně klasifikačním stupněm.
Omezení hybnosti, které vzniká na základě poškozenímozku a vyznačuje se ochrnutím všech čtyř končetin se nazývá: kvadruparéza paraplegie hemiplegie diparéza.
Odborné vyšetření sluchu, které umožňuje vyšetřit stav středního ucha, se nazývá: OAE tónová audiometrie tympanometrie SSEO (ustálené evokované potenciály).
Průkopníkem projektového vyučování a autorem spisu „Neobvyklé psaní“ byl: František Kábele Augustin Bartoš Jan Chlup Rudolf Jedlička.
Asimilace je: vypouštění, vynechání hlasek přesmykování hlásek připodobňován, směšování hlásek vkládání hlásek.
Která z následujících norem se nevztahuje přímo k podmínkám výkonu ústavní a ochranné výchovy? vyhkláška 438/2006 zákon 383/2005 zákon 109/2002 zákon 561/2004.
Raná péče o děti se sluchovým postižením v rámci středisek rané péče je v ČR zajišťována od roku: 2008 2001 2005 2006.
Korsakovský syndrom je tvořenou touto triádou příznaků: porucha vštípivosti, konfabulace, amnestická dezorientace porucha vštípivosti, porucha pozornosti, konfabulace impulzivita, porucha pozornosti, konfabulace porucha pozornosti, impulzivita, porucha vštípivosti.
Mezi typy divadelního tlumočení pro neslyšící nepatří: zónové tlumočení statické tlumočení stínové tlumočení kontinuální tlumočení.
Vrozená nebo získaná vada, která je charakteristická nesprávným tvarem některého orgánu nebo části těla, se nazývá: amputace deformace dystrofie malformace.
Rozdíl mezi poruchou chování a problémy v chování nespočívá v: časové dimenzi nežádoucího způsobu chování nápravě a kompenzaci záměru nežádoucího chování dopadu nežádoucího chování na na rodinu žáka/dítěte.
Mezi symptomy v kompletním klinickém obraze koktavosti nepatří: psychická tenze perservace nadměrná námaha dysfluence.
K přáznakům breptavosti na 2.úrovni patří: nepravidelné tempo řeči bezobsažná řeč embolofrázie chudá větná skladba.
Kde je v lidském těle umístěno zrakové centrum? sítnice temenní lalok mozku žlutá skvrna týlní lalok mozku.
P typ dyslexie podle D. Bakkera znamená pomalé čtení s mnoha chybami výrazně pomalé přesné čtení rychlé čtení bez bych rychlé čtení s mnoha chybami.
"Hypotéza kontaktu" ve vztahu k osobám s postižením říká, že: Intaktní populace se vyhýbá kontaktu s osobami s postižením z důvodu neznalosti či studu. Čím více kontaktu s intaktní populací mají lidé s postižením, tím jsou méně ohroženi sociálním vyloučením. Kontaktu s osobami s postižením je třeba učit děti v raném věku, jen tak dojde ke zlepšení vzájemných vztahů a komunikace Čím více kontaktu s osobami s postižením lidé mají, tím je jejich vztah k nim pozitivnější.
Profesně orientované občanské sdružení, které sdružuje odborné pracovníky, kteří se věnují dětem a mládeži s tělesným a chronickým onemocněním, se nazývá: takové sdružení neexistuje Konto Bariéry Somatopedická společnost Liga za práva vozíčkářů.
Zkratka MPP znamená dle obecně platného dokumentu MŠMT ČR: malý preventivní projekt místní preventivní program minimální preventivní program meziresortní preventivní program.
Narušená komunikační schopnost se může promítat do nesymbolických procesů ve zvukové dimenzi jako: dysgrafie dysartrie narušené koverbální chování dysgramatismus.
Co je to sopor: záraz jednání nebo řeči ztuhnutí, strnutí v určité poloze náhlé, prudké až zběsilé jednání namířené proti vlastní osobě nebo okolí kvantitativní porucha vědomí.
Sociální rehabilitaci II. stupně poskytuje osobám se získaným zrakovým postižením: Tyfloservis Speciálně pedagogické centrum Světluška Tyflocentrum.
Basil Bernstein ve své hypotéze řečových kódů zjistil, že: Děti mají tendenci používat omezený řečový kód, zatímco dospělí na ně mluví tzv. rozvinutým řečovým kódem, z čehož vyplývá celá řada konfliktních situací. Slovní zásoba pedagogů na anglických školách je v jednotlivých regionech výrazně odlišná. Žáci pocházející z rozdílného sociálního prostředí mají různé formy řečového chování. Žáci používají ve školním prostředí především takové dorozumívací prostředky, které posilují solidaritu a skupinovou soudržnost.
Ve kterém městě vznikla první evropská instituce zaměřená na vzdělávání osob se zrakovým postižením? Vídeň Praha Paříž Berlín.
První pracoviště, které začalo pracovat metodou EEG biofeedback, bylo: I. LF UK v Praze I. LF UK v HK Fakultní nemocnice Brno Pedagogicko - psychologická poradna Brno .
Označte organizaci, která se primárně zaměřuje na problematiku dětí či jedinců s vrozenou/časně získanou hluchoslepotou: VIA Záblesk LORM Klub přátel červenobílé hole.
Definice mentálního postižení Americké asociace mentálního a vývojového postižení AAMR (AAIDD) se výslovně zmiňuje o dvou oblastech diagnostiky mentálního postižení: adaptivním chováním a sociální chováním učení a poznávání inteligenci a učení intelektových funcí a adaptabilitě.
Co neoznačujeme jako heterogenní třída: rozdílnost podle výkonů rozdílnost podle zájmu rozdílnost podle věku rozdílnost podle pohlaví.
Atetóza je charakterizována jako: klonické záškuby svalů pomalé kroutivé mimovolní pohyby, především na akrálních částech končetin spastické pohyby postihující zejména svaly velkých pletenců intenční třes doprovázený rytmickými mimovolními pohyby.
Index inkluze - kdo a v kterém roce vyvinul seznam indikátorů pro podporu inkluzivního vývoje ve školách (pomocný Booth a Ainscow (2002) Meijer (2003) Hollenwegerová a Haskell (2002) Booth a Ainscow (2003).
Boloňský proces - ve kterém roce se sešli ministři školství a pro vědu a výzkum k podpisu dokumentu (jednotný systém stupňů - bakalář, magistr, doktor, jednotný kreditní systém- ECTS)? 1998 2004 1999 2005.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests