Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON701cvbnjhg750

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
701cvbnjhg750

Description:
qeupqsa

Author:
sikikristof
(Other tests from this author)

Creation Date:
16/02/2023

Category:
Others

Number of questions: 49
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
701. O karboxylových kyselinách môžeme povedať: v prírode sa väčšinou vyskytujú vo forme solí a derivátov v prírode sa nachádza voľne kyselina trifluóroctová kyselina jantárová sa vyskytuje v ovocí a vzniká aj pri metabolických dejoch v organizme vznikajú v prírode len rozkladom živočíšnych organizmov .
702. Medzi karboxylové kyseliny nepatrí: kyselina pikrová kyselina močová kyselina arachová kyselina benzénsulfónová .
703. Kyselina mravčia: je bezfarebná kvapalina štipľavého zápachu a má leptavé účinky nachádza sa v telách mravcov, komárov, včiel a v žihľave, ale nemá praktické využitie využíva sa pri metalizácii kovov, spracovaní kože a syntéze zložitejších zlúčenín priemyselne sa vyrába z metanolu a oxidu uhoľnatého .
704. Vyberte nesprávne tvrdenie: konjugácia voľného elektrónového páru kyslíka –OH skupiny spôsobuje zmenšenie hodnoty δ⁺ na karboxylovom uhlíku a polarizáciu –OH skupiny karboxylový uhlík v dôsledku konjugácie elektrónového páru kyslíka, je voči nukleofilným činidlám menej reaktívny ako karbonylový uhlík charakteristické reakcie karboxylových kyselín sú nukleofilné adície karboxylový uhlík je v hybridizácii sp .
705. Redukčné vlastnosti má: kyselina mravčia kyselina ftalová kyselina mliečna kyselina citrónová .
706. Oxidáciou kyseliny mravčej vzniká: následne aj kyselina uhličitá oxid uhličitý a voda formaldehyd kyselina karbámová .
707. Kyselina šťaveľová: je bezfarebná kvapalina nachádza sa v rastlinách, ako napríklad šťaveľ, špenát pre človeka je toxická, pretože šťaveľan sodný je súčasťou obličkových kameňov šťaveľan vápenatý je zložkou obličkových kameňov.
708. Kyselina citrónová: je kyselina propántriová je trojsýtna hydroxykyselina má baktericídne účinky a používa sa v potravinárskom priemysle na konzerváciu potravín znižuje zrážanlivosť krvi, lebo viaže vápenaté katióny v krvi .
709. Kyselina citrónová: nie je opticky aktívna je kyselina propántriová patrí medzi substitučné deriváty karboxylových kyselín patrí medzi funkčné deriváty karboxylových kyselín .
710. Charakteristické reakcie karboxylových kyselín sú: neutralizácia elektrofilné substitúcie nukleofilné substitúcie dehydrogenácie.
711. O esterifikácii platí: je reakcia karboxylovej kyseliny a alkalického hydroxidu je reakcia alkoholov a karboxylových kyselín v kyslom prostredí prebieha adično-eliminačným mechanizmom je reakcia, pri ktorej môže reagovať len organická kyselina s alkoholom.
712. Neutralizácia je reakcia: karboxylovej kyseliny a R-OH karboxylovej kyseliny s hydroxidmi pri ktorej vzniká soľ kyseliny a voda pri ktorej vzniká anhydrid kyseliny .
713. Pre esterifikáciu karboxylových kyselín platí: reakčnú zmes je potrebné chladiť, lebo reakcia je silne exotermická katión vodíka ako katalyzátor zvyšuje reaktivitu karboxylového uhlíka a potláča disociáciu kyseliny kyselina môže reagovať len s jednosýtnym alkoholom rovnovážny stav reakcie je posunutý na stranu reaktantov, preto je potrebné odoberať produkty .
714. Vyberte kyselinu, v ktorej sa prejaví najvýraznejší – I efekt na karboxylový uhlík: trichlóretánová dichlóretánová 4-chlórpentánová octová .
715. Zlúčenina CH₃—CH₂–O–CO–CH₂–CH₂–CH₃ vznikne reakciou: CH₃—CH₂–CO–O–CO–CH₂–CH₂–CH₃ s metanolom CH₃—CH₂–CH₂–CO– O–CO–CH₂–CH₂–CH₃ s etanolom CH₃—CH₂–CH₂–COCl s etanolom CH₃—CH₂–COOCl s propanolom .
716. Vyberte funkčné deriváty karboxylových kyselín: CH₃CONa CH₃CONH₂ CH₃CH₂CH(Cl)COOH kyselina salicylová.
717. Označte zlúčeninu, ktorá predstavuje substitučný derivát karboxylovej kyseliny: glycín etanoát sodný kyselina vínna chlorid kyseliny propiónovej .
718. Medzi substitučné deriváty karboxylových kyselín patrí: kyselina jablčná kyselina jantárová kyselina glutámová kyselina glutárová.
719. Acylpyrín pripravíme reakciou: kyseliny ftalovej a etanolu kyseliny benzoovej a kyseliny octovej kyseliny salicylovej a kyseliny octovej anhydridu kyseliny salicylovej a etánovej.
720. Esterifikácia je reakcia medzi: metanolom a anhydridom karboxylovej kyseliny fenolom a chloridom kyseliny benzoovej benzoylchloridom a kyselinou octovou propanolom a benzoylchloridom .
721. Medzi viacsýtne karboxylové kyseliny nepatrí: kyselina malónová kyselina glukárová kyselina acetoctová kyselina citrónová .
722. Propylester kyseliny octovej vzniká reakciou: kyseliny propánovej a chlóretánu anhydridu kyseliny octovej a propán-1-olu chloridu kyseliny etánovej a 1-propanolu acetaldehydu a kyseliny octovej .
723. Kyslosť viacsýtnych karboxylových kyselín: závisí len od počtu karboxylových skupín v molekule charakterizujeme hodnotou pKₐ adipovej a glutárovej je väčšia ako mravčej závisí od vzdialenosti karboxylových skupín v uhlíkovom reťazci .
724. Redukčné účinky má kyselina: mliečna mravčia fumarová pyrohroznová .
725. Vyberte správne tvrdenie: kyselina mliečna má dobré oxidačné aj redukčné účinky kyselina pyrohroznová vzniká dehydrogenáciou kyseliny malónovej dehydrogenáciou kyseliny 2-hydroxypropánovej vzniká kyselina pyrohroznová oxidáciou kyseliny octovej vzniká kyselina malónová .
726. O karboxylových kyselinách platí: dekarboxyláciou kyseliny propándiovej vzniká kyselina octová dehydratáciou kyseliny jablčnej vzniká kyselina maleínová dehydratáciou kyseliny vínnej vzniká kyselina akrylová hydratáciou kyseliny linolovej vzniká kyselina olejová .
727. Podľa hodnôt pKₐ kyselín: jantárová 4,2 ; propénová 4,26 ; maslová 4,9 ; mravčia 3,68 ; octová 4,74 ; benzoová 4,19 rozhodnite, či platí: kyselina maslová je silnejšia ako kyselina jantárová kyselina jantárová je najslabšia kyselina mravčia je najsilnejšia všetky patria medzi silné karboxylové kyseliny .
728. Pre substitučné deriváty karboxylových kyselín platí: majú rovnaké fyzikálne a chemické vlastnosti ako pôvodné karboxylové kyseliny obidve charakteristické skupiny si zachovávajú svoje chemické vlastnosti a reaktivitu ich chemické vlastnosti závisia od typu charakteristickej skupiny a vzdialenosti od –COOH skupiny v uhlíkovom reťazci nemajú vôbec charakter karboxylových kyselín .
729. Aminokyseliny: sú funkčné deriváty karboxylových kyselín všetky majú len zásadité vlastnosti, lebo obsahujú zásaditú skupinu –NH₂ obsahujú charakteristické skupiny, ktoré sú schopné odštiepiť aj viazať protón sú amfolyty .
730. Aminokyseliny sú amfolyty, pretože: vo vodnom prostredí nedisociujú obsahujú v molekule kyslú aj zásaditú charakteristickú skupinu sú schopné tvoriť vnútorný ión môžu byť kyslé, zásadité alebo neutrálne.
731. Izoelektrický bod pI aminokyseliny: je hodnota pKₐ, pri ktorej sa aminokyselina v elektrickom poli nepohybuje je rovnovážna konštanta aminokyseliny je hodnota pH prostredia, pri ktorej aminokyselina v roztoku tvorí amfión sa využíva pri elektroforetickej separácii aminokyselín .
732. O aminokyselinách platí: neesenciálne aminokyseliny nemusí človek prijímať v potrave, lebo si ich organizmus dokáže vytvoriť z dusíka, vodíka, uhlíka aminokyseliny, ktoré majú v molekule aromatické jadro, heterocyklus alebo rozvetvený reťazec sú esenciálne neesenciálne si organizmus dokáže vytvoriť transamináciou esenciálne si organizmus dokáže vytvoriť z neesenciálnych aminokyselín transamináciou .
733. Hydroxykyseliny : získame napríklad oxidáciou kyseliny pyrohroznovej sú napríklad kyselina mliečna a salicylová je napríklad kyselina hyalurónová, ktorá sa používa v kozmetike do krémov proti vráskam pripravíme napríklad aj oxidáciou glukózy .
734. Medzi dvojsýtne kyseliny patrí kyselina: linolénová tereftalová malónová oxálová .
735. Medzi nenasýtené karboxylové kyseliny patrí kyselina: acetylsalicylová pyrohroznová fumarová arachidónová .
736. Kyselina salicylová: je kyselina o-hydroxybenzoová je funkčný derivát kyseliny benzoovej reakciou s kyselinou etánovou vytvára acylpyrín je funkčný derivát kyseliny octovej .
737. Vyberte molekuly, ktoré sú opticky aktívne: kyselina vínna kyselina fumarová kyselina jantárová kyselina citrónová .
738. Kyslosť substitučných derivátov karboxylových kyselín závisí: od polohy substituenta vzhľadom na karboxylovú skupinu od počtu halogénov na uhlíkovom reťazci karboxylovej kyseliny len od dĺžky uhlíkového reťazca od charakteru substituenta .
739. Najsilnejšia bude kyselina: 3-chlórbutánová 2,2-dichlórbutánová trichlóroctová trifluóroctová .
740. Kyselina mliečna: je bezfarebná kvapalina má v molekule chirálny uhlík vzniká pri kvasení kapusty pri nadmernej fyzickej záťaži sa vytvára vo svaloch a je považovaná za príčinu „svalovice“ .
741. Anión CH₃-COO¯ je: acyl acetyl acetát pyruvát.
742. Funkčným derivátom kyseliny uhličitej je: guanidín fosgén močovina kyselina močová .
743. Funkčné deriváty karboxylových kyselín vznikajú reakciou: karboxylovej kyseliny s PCl₃ alebo s PCl₅ karboxylovej kyseliny s alkoholom v kyslom prostredí anhydridu karboxylovej kyseliny s vodou acylchloridu s aldehydom .
744. O reaktivite funkčných derivátov karboxylových kyselín platí: amid je reaktívnejší ako ester anhydrid je reaktívnejší ako amid chloridy sú najreaktívnejšie a pri reakcii s alkoholmi nie je potrebný katalyzátor karboxylové kyseliny sú reaktívnejšie ako ich funkčné deriváty .
745. O esteroch karboxylových kyselín môžeme povedať: všetky sú vo vode dobre rozpustné, lebo tvoria vodíkové väzby medzi estery patria aj lipidy používajú sa v potravinárstve ako esencie, napríklad rumová, hrušková alebo ananásová ester kyseliny metakrylovej a metanolu sa používa na výrobu plexiskla .
746. Vyberte reakcie vzniku esteru karboxylových kyselín: karboxylová kyselina s amoniakom chlorid karboxylovej kyseliny s alkoholom anhydrid karboxylovej kyseliny s alkoholom tioester karboxylovej kyseliny s fenolom .
748. Vyberte správne tvrdenie: chloridy a anhydridy karboxylových kyselín sú reaktívnejšie ako karboxylové kyseliny esterifikácia chloridov a anhydridov karboxylových kyselín prebieha bez katalyzátora zásaditou hydrolýzou esterov vzniká karboxylová kyselina a alkohol zásaditou hydrolýzou vyšších mastných (karboxylových) kyselín vzniká mydlo .
749. Opticky aktívna zlúčenina je: ___ CH₃ O ∕ O \ _ | ∕∕ \___ ∕ C - C | \ OH OH O ∕∕ CH₃ - CH - CH₂ - C | \ NH₂ OH O O \\ ∕∕ C - CH - C ∕ | \ HO OH OH O ∕∕ H₃C - C - CH - C || | \ O NH₂ OH.
750. Ako liečivá sa používajú: hydroxyderivát kyseliny salicylovej, ktorý má antipyretické účinky salicylamid, ktorý pôsobí ako analgetikum na CNS chlorid kyseliny salicylovej, ktorý pôsobí ako analgetikum kyselina p-aminosalicylová, ktorá sa používa pri liečbe tuberkulózy .
Report abuse Terms of use