option
My Daypo

แบบทดสอบหน้าที่(เพิ่ม) ม.5 หน่วยที่ 4

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
แบบทดสอบหน้าที่(เพิ่ม) ม.5 หน่วยที่ 4

Description:
เรื่อง ความปรองดองสมานฉันท์

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์
(Other tests from this author)


Creation Date:
20/11/2015

Category:
Others

Number of questions: 10
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
ขวัญข้าวเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ในฐานะเจ้าบ้านหรือนายจ้างควรปฏิบัติต่อขวัญข้าวอย่างไร ให้ค่าแรงต่ำกว่าคนไทย ให้ค่าแรงสูงกว่าคนไทย แนะนำการใช้ชีวิตในสังคมไทย บังคับให้ไปเรียนภาษาไทยเพิ่มเติม.
ความขัดแย้งทางความเชื่อและค่านิยมที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคมไทยนั้นจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับทางสังคมและวัฒนธรรม ของคนในชาติ กฎหมายของบ้านเมืองจะต้องลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกติกาของสังคมโดยเด็ดขาด ปลูกฝังแนวคิดชาตินิยมเข้มข้นให้คนในชาติผ่านการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย สร้างความเชื่อและค่านิยมที่เป็นแบบเดียวกันในสังคม.
ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ที่เกิดจากการขยายการพัฒนาเข้าสู่ท้องถิ่น การตกลงทำสัญญาร่วมกัน การลงสำรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ การทำประชาพิจารณ์เพื่อหาข้อสรุป การเจรจาระหว่างตัวแทนชาวบ้านกับองค์กรเอกชน.
“ม็อบฮ่องกงแบ่ง 2 สีหนุน – ต้านประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย” แนวทางการแก้ปัญหาในข้อใด ส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมาสลายการชุมนุม ส่งตัวแทนกลุ่มมาเจรจาต่อรองหาข้อยุติ ส่งกองกำลังของรัฐมาคอยเฝ้าสังเกตการณ์ ส่งจดหมายถึงศาลโลกให้พิจารณาพิพากษาคดี.
ในสังคมที่มีหลายเชื้อชาติและหลายกลุ่มศาสนา วิธีการที่ทำให้สมาชิกของทุกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้โดยสันติคือวิธีใด กำหนดเขตแดนให้แต่ละกลุ่มอยู่อย่างเป็นสัดส่วน ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ทุกกลุ่มทุกเชื้อชาติศาสนา สนับสนุนให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามวัฒนธรรม ของคนกลุ่มใหญ่ ส่งเสริมให้คนแต่ละกลุ่มยึดมั่นในเอกลักษณ์ของกลุ่มไว้.
การใช้ภาษาในข้อใดควรระมัดระวังเพราะอาจนำไปสู่ความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ พู่ภาษาไทยก็ม่ายชะ มาจ่าดอยไหนหรอ I คิดว่าการแต่งตัวของ YOU มันไม่ in trend เลย old-fashioned มั้กมาก ทำตัวบ้านน้อกบ้านนอก ถามจริงบ้านอยู่หลังเขาป่ะ อุ๊ตะ ไม่คิดว่าจะมาเจอเธอที่นี่ แหมเดี๋ยวนี้ทำตัวไฮโซ นะจ๊ะ.
หมอกกับวินชกต่อยกัน เพราะหมอกโกรธที่วินเรียกตัวเองโดยใช้คำไม่สุภาพ นักเรียนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับวินควรปฏิบัติอย่างไร ถ่ายคลิปลงยูทูป โทรศัพท์หาครูปกครอง เชียร์ให้วินชกหมอกกลับไปให้ชนะ เข้าห้ามปราม แล้วบอกให้วินขอโทษหมอก.
หากคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทมีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างจากตนเอง นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร ไม่สนทนาด้วย โต้เถียงกันโดยใช้เหตุผล หลีกเลี่ยงการสนทนาเรื่องการเมือง ขอให้บุคคลที่สามเข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย.
ก้อยอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีวัด มัสยิด และโบสถ์คริสต์ตั้งอยู่ สิ่งใดที่ก้อยควรงดเว้นจากการปฏิบัติ รับประทานเนื้อหมู ศึกษาคำสอนของศาสนาอื่น จัดงานรื่นเริงในโอกาสต่างๆ ชักชวนให้คนในชุมชนหันมานับถือศาสนาเดียวกัน.
การรวมกลุ่มของนักเรียนจากหลายสถาบันการศึกษาเป็นเครือข่ายป้องกันความขัดแย้งในโรงเรียน ควรมีพันธกิจของกลุ่มว่าอย่างไร สร้างค่านิยมความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ เยาวชนไทย เด็กไทยรุ่นใหม่ แก้ปัญหาได้โดยไม่ใช้ความรุนแรง พัฒนาก้าวไกล เยาวชนไทยก้าวหน้า สามัคคีคือพลัง.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests