option
My Daypo

753-815

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
753-815

Description:
sacharidy

Author:
radka
(Other tests from this author)

Creation Date:
26/04/2022

Category:
Others

Number of questions: 62
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Sacharidy: su zlozene len z at6mov uhlika, vodika a kyslika v molekule obsahuju at6my uhlika, vodika, kyslika a dusika su hydroxyaldehydy alebo hydroxyket6ny obsahuju v molekulach ako heteroat6my siru alebo fosfor .
O vyzname sacharidov neplati: su sucast'ou rastlinnych a zivocisnych tiel tvoria zasobne latky v organizme v organizme sa nem6zu metabolizovat' na ine latky d6lezite pre organizmus neutralnou zlozkou su nukleovych kyselin .
Pre sacharidy plati: v prirode vznikaju fotosyntezou cyklicke m6zeme povazovat' aj za heterocykly delime podl'a poctu monosacharidovych jednotiek na monosacharidy, oligosacharidy a polysacharidy vsetky monosacharidy a oligosacharidy maju sladku chut' .
Monosacharidy: m6zu mat' v molekule 3 az 9 at6mov uhlika pri hydrolyze sa stiepia na jednoduchsie cukry pri hydrolyze sa uz nem6zu stiepit' na jednoduchsie sacharidy takmer vsetky maju sladku chut'.
O monosacharidoch m6zeme povedat': su to biele krystalicke latky dobre rozpustne vo vode vo vode disociuju su dobre rozpustne, lebo s vodou tvoria vodikove vazby pri zvysenej teplote v prostredi mineralnej kyseliny hydrolyzuju na CO2 a H2O .
758. Viac ako jeden chiralny at6m uhlika sa nachadza v molekule: aldotri6zy ketotri6zy ketohex6zy galakt6zy.
759. D-gluk6za a L-gluk6za sa lisia: poctom chiralnych at6mov uhlika v molekule len polohou hydroxylovej skupiny na druhom at6me uhlika polohou hydroxylovej skupiny na poslednom chiralnom at6me uhlika otacanim roviny polarizovaneho svetla.
760. Ald6za, ktora ma v molekule dve -OH skupiny: oxidaciou poskytuje kyselinu glycerovu redukciou dava glycerol sa nazyva etylenglykol sa nazyva aldodi6za.
761. Redukciou monosacharidu vznikaju: viacsytne alkoholy poloacetaly latky, ktore nereaguju so Schiffovym cinidlom napriklad ribitol, glucitol alebo galaktitol.
762. Cyklicke formy monosacharidov vznikaju z ich linearnych foriem: vplyvom ultrafialoveho ziarenia intramolekulovou poloacetalovou reakciou intramolekulovou esterifikaciou reakciou -OH skupiny na poslednom chiralnom uhliku s karbonylovou skupinou .
763. Rovnaka priestorova orientacia poloacetaloveho hydroxylu a hydroxylu na poslednom chiralnom uhliku umoznuje vznik: a-D-glukopyran6zy a-L-glukopyran6zy B-D-glukopyran6zy B-L-glukopyran6zy .
Anomery: su opticke izomery su latky, ktore stacaju rovinu polarizovaneho svetla o rovnaky uhol dol'ava alebo doprava su latky, ktore stacaju rovinu polarizovaneho svetla o rovnaky uhol len dol'ava su latky, ktore nestacaju rovinu polarizovaneho svetla o rovnaky uhol dol'ava alebo doprava .
Anomery: su opticke izomery, lebo otacaju rovinu polarizovaneho svetla o rovnaky uhol dol'ava alebo doprava su opticky aktivne, ale nie su opticke izomery lisia sa polohou poloacetaloveho hydroxylu na prvom at6me uhlika nie su opticky aktivne .
Kyselina glukarova: ma v molekule dve aldehydove skupiny ma v molekule jednu aldehydovu a jednu karboxylovu skupinu je dikarboxylova kyselina vznika p6sobenim silnych oxidacnych cinidiel na gluk6zu .
Kyselina gluk6nova: je produkt oxidacie gluk6zy silnymi oxidacnymi cinidlami vznika uz miernou oxidaciou gluk6zy vznika len v pritomnosti enzymu nema chiralny uhlik.
768. Aldarova kyselina m6ze vzniknut': p6sobenim vel'mi silnych oxidacnych cinidiel na aldohex6zu len p6sobenim redukcnych cinidiel v pritomnosti enzymov len p6sobenim oxidacnych cinidiel v pritomnosti enzymov nem6ze vzniknut' z gluk6zy.
769. Cyklicka forma monosacharidov je: glykozid ester acetal poloacetal.
glucitol: je polyalkohol vznika redukciou gluk6zy alebo frukt6zy ma v molekule len jednu karbonylovu skupinu nema redukcne ucinky .
Ribitol a galaktitol : A. patria medzi hydroxyderivaty B. vzniknu oxidaciou prislusnych monosacharidov p6sobenim beznych oxidacnych cinidiel su produkty redukcie rib6zy a galakt6zy . oxidaciou do druheho stupna poskytuju prislusne kyseliny .
Manitol vznika: A. redukciou malt6zy B. hydrolyzou malt6zy redukciou man6zy oxidaciou man6zy.
773. Frukt6za dava pozitivnu reakciu: . s Molischovym cinidlom B. nitrochr6movu C. s Fehlingovym cinidlom D. s br6movou vodou.
774. Pritomnost' monosacharidu vo vzorke dokazeme: A. roztokom j6du zmesou kyseliny HNO3 a K2CrO4 C. Fehlingovym alebo Tollensovym cinidlom D. jodoformovou reakciou.
775. Pritomnost' sacharidov v analyzovanej vzorke sa dokaze: A. Selivanovym cinidlom B. j6dovou tinkturou C. Molischovym cinidlom D. biuretovou reakciou.
776. Polysacharidy vo vzorke dokazeme: A. Fehlingovym cinidlom Molischovym cinidlom C. reakciou s roztokom j6du D. roztokom KMnO4.
777. Redukujuce sacharidy dokazeme: Fehlingovym cinidlom tollensovym cinidlom nitrochromovou rekaciou reakciou s roztokom jodu.
glukozu v moci dokazeme selivansovym cinidlom molischovym cinidlom fehlingovym cinidlom tollensovym cinidlom.
Cyklicka forma gluk6zy sa prejavi: A. zmenou rozpustnosti monosacharidu B. tym, ze s Fehlingovym cinidlom reaguje az pri vyssej teplote C. zmenou optickej aktivity tym, ze netvori O-glykozidove vazby .
Reakciou gluk6zy s ATP m6ze vzniknut': A. gluk6za-1-fosfat B. frukt6za-1,6-bisfosfat C. glucitol D. O-glykozidova vazba.
Esterifikaciou gluk6zy vznika: A. len gluk6za-1-fosfat B. len gluk6za-6-fosfat C. podl'a podmienok reakcie gluk6za-1,6-bisfosfat D. fosfoesterova vazba na l'ubovol'nom at6me uhlika gluk6zy .
. L-gluk6za: A. ma -OH skupinu na poslednom chiralnom uhliku vl'avo B. je fyziologicky d6lezity monosacharid pre l'udsky organizmus C. pri cukrovke sa nachadza aj v moci pacienta D. je pravotociva forma gluk6zy .
Rib6za a deoxyrib6za sa lisia: A. typom karbonylovej skupiny B. tym, ze deoxyrib6za obsahuje keto-skupinu a rib6za je aldopent6za C. len tym, ze deoxyrib6za ma na druhom at6me uhlika v molekule len at6my vodika pritomnost'ou kyslika na druhom at6me monosacharidu rib6zy.
784. a-D-frukt6za-6-fosfat: A. vznika esterifikaciou frukt6zy fosfanom B. vznika reakciou hydroxylu na siestom at6me uhlika C. nevznika, pretoze na siestom at6me uhlika nie je naviazany poloacetalovy hydroxyl vznima esterifikaciou primarnej -OH skupiny na siestom atome uhlika kyselinou H3PO4.
785. Vyberte spravne tvrdenie: A. esterifikacia m6ze prebiehat' len na poloacetalovom hydroxyle monosacharidu B. v molekule gluk6zy sa m6ze esterifikovat' poloacetalovy hydroxyl alebo primarny hydroxyl na siestom uhliku C. esterifikovat' sa m6ze vzdy len jedna -OH skupina v molekule monosacharidu D. glyceraldehyd sa nem6ze esterifikovat' .
Glykozidy m6zu vznikat' reakciou: A. kazdeho sacharidu s alkoholom B. medzi dvomi monosacharidmi C. l'ubovol'neho primarneho hydroxylu s alkoholom D. len poloacetaloveho hydroxylu s alkoholom .
. Glykozidova vazba : A. je vazba medzi poloacetalovym hydroxylom a -OH skupinou alkoholu B. m6ze vzniknut ' medzi poloacetalovym hydroxylom jedneho monosacharidu a poloacetalovym alebo primarnym hydroxylom druheho monosacharidu C. je kovalentna vazba a pri jej vzniku sa uvol'nuje molekula vody D. je koordinacna, cize don6rno-akceptorova vazba .
. Propyl-B-D-glukopyranozid vznikne: A. reakciou propanolu a B-D-glukopyran6zy B. reakciou poloacetaloveho hydroxylu gluk6zy v polohe B a -OH skupiny propanolu C. neutralizaciou propanolu s kyselinou gluk6novou D. propanol nem6ze reagovat' s gluk6zou, lebo nema poloacetalovy hydroxyl .
. O sachar6ze m6zeme povedat': A. nazyva sa repny cukor a je najsladsi B. ma v molekule glykozidovu vazbu, ktora vznikla naviazanim poloacetaloveho hydroxylu gluk6zy s primarnym hydroxylom na druhom at6me uhlika frukt6zy ma v molekule glykozidovu vazbu, ktora vznikla naviazanim poloacetaloveho hydroxylu gluk6zy s poloacetalovym hydroxylom na druhom at6me uhlika frukt6zy D. typ glykozidovej vazby sachar6zy je a1---B2 .
O rib6ze plati: A. je sucast' DNA B. je ketopent6za C. nachadza sa v ATP . je medziprodukt glykolyzy .
791. Redukujuce vlastnosti ma: A. hydrolyzat skrobu B. lakt6za C. maltaza D. sachar6za .
792. Sachar6za je neredukujuci disacharid preto, lebo: A. glykozidova vazba vnikla medzi dvomi poloacetalovymi hydroxylmi B. nema v molekule vol'ny poloacetalovy hydroxyl C. nereaguje s Fehlingovym cinidlom D. nem6ze tvorit' estery.
793. Pri reakcii gluk6zy s Fehlingovym cinidlom: A. sa gluk6za redukuje B. kati6n mednaty sa redukuje na kation medny vznika cervena zrazenina Cu2O D. sa med oxiduje.
794. Podstatou d6kazu pritomnosti gluk6zy Fehlingovym cinidlom je: A. ze gluk6za sa oxiduje B. kati6n me'naty sa oxiduje C. kati6n me'naty sa redukuje C. kati6n me'naty sa redukuje.
Dihydroxyacet6n: A. je najjednoduchsia ketotri6za B. oxiduje sa na kyselinu glycerovu C. vznika v organizme pri glykolyze D. vznika oxidaciou glycerolu na sekundarnom uhliku .
Malt6za: A. je glukopyranozyl-glukopyran6za B. sa sklada z dvoch molekul a-D-glukopyran6zy naviazanych vazbou a(1---4) C. je sladovy cukor a vznika stiepenim skrobu maltazou D. sa sklada z galaktopyran6zy a glukopyran6zy .
. Malt6za: A. je neredukujuci disacharid, lebo nema vol'ny poloacetalovy hydroxyl B. v molekule ma glykozidovu vazbu a(1---4), preto ma vol'ny poloacetalovy hydroxyl C. je redukujuci monosacharid D. je redukujuci disacharid.
799. Mliecny cukor: A. ma rovnake zlozenie ako malt6za, lisi sa len typom glykozidovej vazby B. je zlozeny z B-D-galaktopyran6zy a a-D-glukopyran6zy C. ma v molekule vazbu a(1---4) a B(1---4) D. ma v molekule vazbu B(1---4).
800. O lakt6ze plati: A. v molekule ma vol'ny poloacetalovy hydroxyl, preto je redukujuci disacharid B. je rastlinneho alebo zivocisneho p6vodu C. glykozidova vazba B(1---4) je pricinou, ze nema redukcne ucinky D. p6sobenim maltazy sa stiepi na gluk6zu a galakt6zu .
Vyberte spravne tvrdenie o disacharidoch: A. su biele krystalicke latky dobre rozpustne vo vode B. malt6za je najsladsi disacharid C. lakt6za a malt6za su redukujuce disacharidy, lebo v molekule maju vol'ny poloacetalovy hydroxyl D. vo vodnom roztoku disociuju na monosacharidy .
Skrob: A. je polysacharid rastlinneho p6vodu B. sklada sa z amyl6zy a amylopektinu C. obsahuje glykozidove vazby a(1---4) a B(1---4) D. obsahuje glykozidove vazby a(1---4) a a(1---6) .
Skrob, celul6za a glykogen: A. sa lisia len miestom vyskytu B. nelisia sa zlozenim C. lisia sa typom glykozidovej vazby D. vsetky obsahuju glykozidove vazby a(1---4) a a(1---6) .
. Skrob a glykogen: A. su zlozene z a-D-glukofuran6zy B. obsahuju glykozidove vazby a(1---4) a a(1---6) C. sa lisia vyskytom, skrob je rastlinny polysacharid a glykogen je zivocisneho p6vodu D. sa lisia rozpustnost'ou vo vode .
Vyberte spravne tvrdenie: A. glykogen a amylopektin sa z chemickeho hl'adiska lisia len poctom glykozidovych vazieb a(1---6) B. na rozdiel od amylopektinu glykogen je rozpustny vo vode C. na rozdiel od glykogenu amylopektin ma sladku chut' D. glykogen je redukujuci sacharid .
Vyberte, co neplati: A. amyl6za obsahuje glykozidove vazby len typu a(1---4) B. amylopektin sa od glykogenu z chemickeho hl'adiska lisi iba poctom vazieb a(1---6) C. glykogen a celul6za maju rovnake vlastnosti, lebo obsahuju vazby a(1---4) a B(1---6) D. glykogen je silne rozvetveny .
. Glykogen: A. je polysacharid zivocisneho p6vodu B. je zasobna latka a uklada sa v tukovych tkanivach C. m6ze byt ' svalovy a pecenovy D. sa nachadza aj v niektorych rastlinach .
. Malt6za: A. v l'udskom organizme vznika zo skrobu p6sobenim amylazy B. vznika oxidaciou manitolu C. maltazou sa stiepi na oxid uhlicity, vodu a energiu D. je redukujuci disacharid.
Celul6za na rozdiel od skrobu: A. je rozpustna vo vode B. obsahuje glykozidove vazby B(1---4) C. je pre cloveka nestravitel'na, lebo amylaza stiepi len a-glykozidove vazby D. mozno dokazat' roztokom j6du .
Pre polysacharidy plati: A. glykogen na rozdiel od skrobu a celul6zy dokazeme Fehlingovym cinidlom B. polysacharidy nemaju redukcne ucinky C. nemaju sladku chut' D. glykogen je zasobna latka zivocichov .
Derivatom sacharidu je: A. manitol B. kyselina glutarova C. kyselina glukarova D. sachar6za.
. Gluk6za z disacharidov a polysacharidov m6ze vzniknut': A. redukciou B. hydrolyzou v kyslom prostredi C. hydrolyzou v pritomnosti enzymu amylazy alebo disacharidazy D. v zaludku p6sobenim trypsinu .
V zivocisnom organizme sa netvori: A. arabin6za B. lakt6za C. rib6za D. celul6za.
O celul6ze plati: A. je linearny polysacharid B. vo vode tvori koloidny roztok C. je najrozsirenejsi polysacharid v biosfere D. vyuziva sa na vyrobu visk6zoveho hodvabu.
V metabolizme sacharidov ma d6lezitu ulohu: A. tiamin B. pyridoxin retinol D. vitamin K .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests