Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON801cvbnjhg850

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
801cvbnjhg850

Description:
quepasa45

Author:
sikikristof
(Other tests from this author)

Creation Date:
21/02/2023

Category:
Others

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
801. K alkaloidom s cyklom tropánu patrí: kofeín atropín kodeín kokaín .
802. Chinolínový alebo izochinolínový cyklus neobsahuje: kodeín morfín nikotín teobromín.
803. Kyselina lysergová je derivátom: pyridínu indolu chinolínu pyrolidínu.
804. Kofeín a teobromín sú derivátmi: indolu piperidínu pyridínu purínu .
805. Kodeín je derivátom: indolu purínu izochinolínu tropánu .
806. Základná stavebná jednotka makromolekulovej látky: je pravidelne sa opakujúca časť makromolekuly, ktorá má rovnaké chemické zloženie najjednoduchšie zoskupenie atómov, ktoré sa pravidelne opakuje polyetylénového typu je totožná so štruktúrnou jednotkou je molekula, ktorá obsahuje dvojitú väzbu alebo dve reaktívne charakteristické skupiny .
807. Základná stavebná jednotka: polypropylénu je -[CH₂-CH(CH₃)]- polyterpénu je -[CH₂-C(CH₃)=CH-CH₂]- musí byť vždy totožná so štruktúrnou jednotkou polyetylénu je -[CH₃-CH₂]- .
808. Štruktúrna jednotka: je časť makromolekuly s rovnakým chemickým zložením predstavuje najjednoduchšie usporiadanie stavebných jednotiek, ktoré sa pravidelne opakuje je napríklad typu -[ A-B-C ]- je len taká molekula, ktorá má násobnú väzbu .
809. Polymerizácia: je reakcia dvoch rovnakých monomérov s násobnou väzbou môže byť radikálová alebo iónová má adično-eliminačný mechanizmus je napríklad príprava polystyrénu .
810. Polykondenzácia: prebieha stupňovitým spôsobom má adično-eliminačný mechanizmus je reakcia prípravy polyamidov môže byť aj reťazová .
811. Syntetický kaučuk sa vyrába: polymerizáciou but-1,3-diénu alebo jeho derivátov polykondenzáciou izoprénu a chloroprénu kopolymerizáciou butadiénu a styrénu kopolymerizáciou but-1,3-diénu a kyseliny adipovej .
812. Polyadícia je reakcia: dvoch monomérov s reaktívnymi charakteristickými skupinami, z ktorých jedna je donorom a druhá akceptorom katiónu vodíka len radikálová vzniku polystyrénu vzniku polyuretánu .
813. Fenoplasty, bakelity sa pripravujú: z fenolu a močoviny z fenolu a metanalu z formaldehydu a tiomočoviny z formaldehydu a fenolu.
814. Aminoplasty sa pripravujú: polykondenzáciou diamidu kyseliny uhličitej a formaldehydu polyadíciou kyseliny močovej a formaldehydu polymerizáciou močoviny a metanalu kopolymerizáciou formaldehydu a butadiénu .
815. Sacharidy: sú zložené len z atómov uhlíka, vodíka a kyslíka v molekule obsahujú atómy uhlíka, vodíka, kyslíka a dusíka sú hydroxyaldehydy alebo hydroxyketóny obsahujú v molekulách ako heteroatómy síru alebo fosfor .
816. O význame sacharidov neplatí: sú súčasťou rastlinných a živočíšnych tiel tvoria zásobné látky v organizme v organizme sa nemôžu metabolizovať na iné látky dôležité pre organizmus sú neutrálnou zložkou nukleových kyselín .
817. Pre sacharidy platí: v prírode vznikajú fotosyntézou cyklické môžeme považovať aj za heterocykly delíme ich podľa počtu monosacharidových jednotiek na monosacharidy, oligosacharidy a polysacharidy všetky monosacharidy a oligosacharidy majú sladkú chuť .
818. Monosacharidy: môžu mať v molekule 3 až 9 atómov uhlíka pri hydrolýze sa štiepia na jednoduchšie cukry pri hydrolýze sa už nemôžu štiepiť na jednoduchšie sacharidy takmer všetky majú sladkú chuť .
819. O monosacharidoch môžeme povedať: sú to biele kryštalické látky dobre rozpustné vo vode vo vode disociujú sú dobre rozpustné vo vode, lebo s vodou netvoria vodíkové väzby pri zvýšenej teplote v prostredí minerálnej kyseliny hydrolyzujú na CO₂ a H₂O .
820. Viac ako jeden chirálny atóm uhlíka sa nachádza v molekule: aldotriózy ketotriózy ketohexózy galaktózy .
821. D-glukóza a L-glukóza sa líšia: počtom chirálnych atómov uhlíka v molekule len polohou hydroxylovej skupiny na druhom atóme uhlíka polohou hydroxylovej skupiny na poslednom chirálnom atóme uhlíka smerom otáčania roviny polarizovaného svetla.
822. Aldóza, ktorá má v molekule dve –OH skupiny: oxidáciou poskytuje kyselinu glycerovú redukciou dáva glycerol sa nazýva etylénglykol sa nazýva aldodióza .
823. Redukciou monosacharidu vznikajú: viacsýtne alkoholy poloacetály látky, ktoré nereagujú so Schiffovým činidlom napríklad ribitol, glucitol alebo galaktitol .
824. Cyklické formy monosacharidov vznikajú z ich necyklických foriem: vplyvom ultrafialového žiarenia intramolekulovou poloacetálovou reakciou intramolekulovou esterifikáciou reakciou –OH skupiny na poslednom chirálnom uhlíku s karbonylovou skupinou .
825. Rovnaká priestorová orientácia poloacetálového hydroxylu a hydroxylu na poslednom chirálnom uhlíku umožňuje vznik: α-D-glukopyranózy α-L-glukopyranózy β-D-glukopyranózy β-L-glukopyranózy .
826. Anoméry: sú optické izoméry sú látky, ktoré stáčajú rovinu polarizovaného svetla o rovnaký uhol doľava alebo doprava sú látky, ktoré stáčajú rovinu polarizovaného svetla o rovnaký uhol len doľava sú látky, ktoré nestáčajú rovinu polarizovaného svetla o rovnaký uhol doľava alebo doprava .
827. Anoméry: sú optické izoméry, lebo otáčajú rovinu polarizovaného svetla o rovnaký uhol doľava alebo doprava sú opticky aktívne, ale nie sú optické izoméry líšia sa polohou poloacetálového hydroxylu na danom atóme uhlíka nie sú opticky aktívne .
828. Kyselina glukárová: má v molekule dve aldehydové skupiny má v molekule jednu aldehydovú a jednu karboxylovú skupinu má v molekule dve karboxylové skupiny vzniká pôsobením silných oxidačných činidiel na glukózu .
829. Kyselina glukónová: je produkt oxidácie glukózy silnými oxidačnými činidlami vzniká už miernou oxidáciou glukózy vzniká len v prítomnosti enzýmu nemá chirálny uhlík .
830. Aldárová kyselina môže vzniknúť: pôsobením veľmi silných oxidačných činidiel na aldohexózu len pôsobením redukčných činidiel v prítomnosti enzýmov len pôsobením oxidačných činidiel v prítomnosti enzýmov nemôže vzniknúť z glukózy.
831. Cyklická forma monosacharidov je: glykozid ester acetál poloacetál.
832. Glucitol: je polyalkohol vzniká redukciou glukózy alebo fruktózy má v molekule len jednu karbonylovú skupinu nemá redukčné účinky.
833. Ribitol a galaktitol : patria medzi hydroxyderiváty vzniknú oxidáciou príslušných monosacharidov pôsobením bežných oxidačných činidiel sú produkty redukcie ribózy a galaktózy oxidáciou do druhého stupňa poskytujú príslušné kyseliny .
834. Manitol vzniká: redukciou maltózy hydrolýzou maltózy redukciou manózy oxidáciou manózy .
835. Fruktóza dáva pozitívnu reakciu: s Molischovým činidlom nitrochrómovú s Fehlingovým činidlom s brómovou vodou .
836. Prítomnosť monosacharidu vo vzorke dokážeme: roztokom jódu zmesou kyseliny HNO₃ a K₂CrO₄ Fehlingovým alebo Tollensovým činidlom jodoformovou reakciou .
837. Prítomnosť všetkých/akýchkoľvek sacharidov v analyzovanej vzorke sa dokáže: Selivanovým činidlom jódovou tinktúrou Molischovým činidlom biuretovou reakciou .
838. Polysacharidy vo vzorke dokážeme: Fehlingovým činidlom Molischovým činidlom reakciou s roztokom jódu roztokom KMnO₄.
839. Redukujúce sacharidy odlíšime od neredukujúcich: Fehlingovým činidlom Tollensovým činidlom nitrochrómovou reakciou reakciou s roztokom jódu .
840. Glukózu v moči dokážeme: Selivanovým činidlom Molischovým činidlom Fehlingovým činidlom Tollensovým činidlom.
841. Cyklická forma glukózy sa prejaví: zmenou rozpustnosti monosacharidu tým, že s Fehlingovým činidlom reaguje až pri vyššej teplote zmenou optickej aktivity tým, že netvorí O-glykozidové väzby .
842. Z glukózy v glykolýze môže vzniknúť: glukóza-6-fosfát fruktóza-1,6-bisfosfát glucitol O-glykozidová väzba .
843. Esterifikáciou glukózy vzniká: len glukóza-1-fosfát len glukóza-6-fosfát podľa podmienok reakcie glukóza-1,6-bisfosfát fosfoesterová väzba na ľubovoľnom atóme uhlíka glukózy .
844. L-glukóza: má –OH skupinu na poslednom chirálnom uhlíku vľavo je fyziologicky dôležitý monosacharid pre ľudský organizmus pri cukrovke sa nachádza aj v moči pacienta je pravotočivá forma glukózy .
845. Ribóza a deoxyribóza sa líšia: typom karbonylovej skupiny tým, že deoxyribóza obsahuje keto-skupinu a ribóza je aldopentóza len tým, že deoxyribóza, na rozdiel od ribózy, nemá na druhom atóme uhlíka v molekule –OH skupinu prítomnosťou kyslíka na druhom atóme monosacharidu ribózy .
846. α-D-fruktóza-6-fosfát: vzniká esterifikáciou fruktózy fosfánom vzniká reakciou hydroxylu na šiestom atóme uhlíka fruktózy a kyseliny fosforečnej nevzniká, pretože na šiestom atóme uhlíka nie je naviazaný poloacetálový hydroxyl vzniká esterifikáciou primárnej –OH skupiny na šiestom atóme uhlíka fruktózy kyselinou H₃PO₄.
847. Vyberte správne tvrdenie: esterifikácia môže prebiehať len na poloacetálovom hydroxyle monosacharidu v molekule glukózy sa môže esterifikovať poloacetálový hydroxyl alebo primárny hydroxyl na šiestom uhlíku esterifikovať sa môže vždy len jedna –OH skupina v molekule monosacharidu glyceraldehyd sa nemôže esterifikovať .
848. Glykozidy môžu vznikať: reakciou každého sacharidu s alkoholom reakciou medzi dvomi monosacharidmi reakciou ľubovoľného primárneho hydroxylu s alkoholom len reakciou poloacetálového hydroxylu s alkoholom.
849. Glykozidová väzba: môže vzniknúť medzi poloacetálovým hydroxylom a –OH skupinou alkoholu môže vzniknúť medzi poloacetálovým hydroxylom jedného monosacharidu a poloacetálovým alebo primárnym hydroxylom druhého monosacharidu je kovalentná väzba a pri jej vzniku sa uvoľňuje molekula vody je koordinačná, čiže donorno-akceptorná väzba .
850. Propyl-β-D-glukopyranozid vznikne: reakciou propanolu a β-D-glukopyranózy reakciou poloacetálového hydroxylu glukózy v polohe β a –OH skupiny propanolu neutralizáciou propanolu s kyselinou glukónovou propanol nemôže reagovať s glukózou, lebo nemá poloacetálový hydroxyl .
Report abuse Terms of use