option
My Daypo

935-961

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
935-961

Description:
nukleove kyseliny

Author:
radka
(Other tests from this author)

Creation Date:
26/04/2022

Category:
Others

Number of questions: 27
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Nukleove kyseliny: A. zodpovedaju za organizaciu a reprodukciu zivej hmoty B. su polypeptidy C. obsahuju kyslu, neutralnu a zasaditu zlozku D. su biomakromolekulove latky a ich strukturnou jednotkou su peptidy .
. DNA sa lisi od RNA: A. len obsahom pent6zy, DNA obsahuje deoxyrib6zu a RNA rib6zu B. vyskytom v bunkovom jadre obsahom dusikatych baz strukturous.
O zlozeni nukleotidu plati: A. obsahuje H3PO4 naviazanu fosfoesterovou vazbou na purinovu alebo pyrimidinovu bazu baza sa viaze N-glykozidovou vazbou na prvy uhlik pent6zy C. pent6za sa viaze fosfoesterovou vazbou na kyselinu fosforecnu D. kysla a zasadita zlozka nukleotidu sa viaze amidovou vazbou .
Polynukleotid vznika: A. kondenzaciou nukleotidov B. polymerizaciou nukleotidov C. tak, ze nukleotidy sa navzajom viazu 3', 5'-fosfodiesterovou vazbou D. polyadiciou nukleozidov .
Nukleotidy a nukleozidy: A. sa lisia obsahom kyslej zlozky B. v bunkach sa nachadzaju aj vol'ne a plnia r6zne funkcie C. sa nenachadzaju vol'ne v bunkach D. vo svojich molekulach maju zasadite bazy viazane makroergickou vazbou, preto m6zu prenasat' v organizme energiu.
ATP A. je adenozintrifosfat a v organizme pri biochemickych procesoch prenasa energiu B. uvol'nuje energiu stiepenim N-glykozidovej vazby C. uvol'nuje energiu podl'a schemy ATP - - - ADP - - - AMP, pricom sa odstiepia dve molekuly H3PO4 D. obsahuje tri makroergicke vazby .
. Makroergicke zluceniny: A. su napriklad ATP, GTP, NAD+, FAD B. obsahuju v molekule makroergicku vazbu C. uvol'nuju energiu pri hydrolytickom stiepeni fosfoesterovej vazby su napriklad ATP, GTP, acetyl-CoA.
. O strukture DNA plati: A. primarna struktura je dana sekvenciou nukleotidov, ktore su viazane intramolekulovou 3', 5'- fosfodiesterovou vazbou B. porucha v poradi nukleotidov sp6sobuje geneticke mutacie C. obsahuje styri typy nukleotidov: adeninovy, cytozinovy, guaninovy a uracilovy D. ma primarnu, sekundarnu, terciarnu a kvarternu strukturu podobne ako proteiny .
Komplementarita baz: A. je dana pritomnost'ou charakteristickych skupin baz, medzi ktorymi sa m6zu tvorit' vodikove vazby B. znamena, ze medzi adeninom a cytozinom sa tvoria vzdy dve vodikove vazby znamena, ze cytozin a guanin sa navzajom spajaju tromi vodikovymi vazbami znamena zamenitel'nost' casti ret'azca DNA cast'ou ret'azca mRNA .
Vyberte nespravny vyrok: komplementarita baz sa uplatnuje medzi kod6nom a antikod6nom v procese proteosyntezy kod6n a antikod6n sa viazu esterovou vazbou C. v makromolekule DNA je vzdy pomer baz A : U = 1 : 1 D. na komplementarite baz je zalozena transkripcia.
Sekundarna struktura DNA: . je dvojity a-helix B. je podmienena komplementaritou purinovych a pyridinovych baz C. vznika vytvorenim vodikovych vazieb medzi purinovymi a pyrimidinovymi dusikatymi bazami dvoch polynukleotidovych ret'azcov D. je tvorena vodikovymi vazbami, van der Waalsovymi silami a disulfidovymi vazbami .
Sucast'ou DNA nie je: guanidin guanin riboza kyselina trihydrogenfosforecna.
Medzi nukleozidy nepatri: adenozin tymidin guanidin uridin.
Mediatorova RNA (mRNA): A. vznika v cytoplazme B. ma strukturu dvojiteho a-helixu C. obsahuje adenin, guanin, cytozin a tymin D. je jednovlaknova a tvori sa v bunkovom jadre .
Transferova RNA (tRNA): A. ma sekundarnu strukturu ,,'atelinoveho listu" B. pri transkripcii prenasa nukleotidy na miesto tvorby mediatorovej RNA na dlhsom konci ma vzdy triplet CCA, na ktory sa viaze aminokyselina obsahuje kod6n.
Vyberte spravne vyroky o RNA : na mRNA sa nachadzaju kod6ny B. sekundarna struktura rRNA je dvojity a-helix a v miestach, kde je porusena komplementarita baz sa tvoria ovalne vybezky, laloky C. rRNA sa tvori v riboz6moch D. rRNA je len dvojvlaknova .
tRNA: A. ma vzdy na jednom z koncov adenylovy nukleotid B. pri translacii ma aminokyselinu naviazanu esterovou vazbou na tret'om uhliku rib6zy adenyloveho nukleotidu koncoveho tripletu CCA C. pri translacii ma aminokyselinu naviazanu esterovou vazbou na antikod6n D. pri translacii ma aminokyselinu naviazanu esterovou vazbou na prvom uhliku rib6zy adenyloveho nukleotidu koncoveho tripletu CCA.
Transkripcia: A. je preklad poradia nukleotidov do poradia aminokyselin B. je prepis genetickej informacie z DNA na mRNA na zaklade komplementarity baz prebieha v bunkovom jadre prebieha aj v cytoplazme .
Aminoacyl-tRNA vznika: A. tak, ze na dlhsom konci tRNA sa aktivovana aminokyselina naviaze na posledny adeninovy nukleotid esterovou vazbou na treti uhlik rib6zy B. naviazanim aktivovanej aminokyseliny na antikod6n C. naviazanim aminokyseliny amidovou vazbou na kyselinu fosforecnu posledneho nukleotidu D. naviazanim aminokyseliny N-glykozidovou vazbou na adenin posledneho nukleotidu dlhsieho ramienka.
O peptidylovom a aminoacylovom mieste riboz6mu m6zeme povedat': A. peptidylove miesto P je miesto, kde sa nachadza iniciator alebo tRNA s narastajucim peptidovym ret'azcom B. acylove miesto A obsadzuje vzdy novy aminoacyl-tRNA C. pri elongacii musi byt' v riboz6me obsadene len P miesto D. P miesto sa v priebehu elongacie meni na A miesto .
O elongacii plati: A. je predlzovanie peptidoveho ret'azca B. je predlzovanie mRNA C. pri elongacii musi byt ' obsadene P aj A miesto riboz6mu D. je cast' transkripcie .
Terminacia je: A. ukoncenie transkripcie B. dana pritomnost'ou stop kod6nov, ku ktorym nie je komplementarny ziadny antikod6n dej, pri ktrorom terminacne faktory uvol'nia vzniknuty peptidovy ret'azec zaverecna faza tvorby mRNA .
start kodon je UAA UGA AUG GUA.
Start kod6n: A. je iniciacny kod6n B. urcuje naviazanie metionyl-tRNA na mRNA C. urcuje naviazanie metionyl-tRNA na rRNA D. nie je komplementarny k ziadnemu kod6nu, len dodava energiu na translaciu.
959. Stop kod6ny su: A. UAA, AUG, UGA UAA, UAG, UGA C. nie su komplementarne k ziadnemu antikod6nu D. komplementarne len k metionyl-tRNA.
960. Geneticka informacia bunky cloveka je zak6dovana v: A. hist6noch B. chromoz6moch tRNA DNA.
961. O antikod6ne plati: A. nenachadza sa v DNA ale v mRNA B. sklada sa z troch pyrimidinovych alebo dvoch purinovych nukleotidov C. urcuje poradie aminokyselin v mRNA D. vodikovymi vazbami sa viaze na kod6n v mRNA .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests