option

H5

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
H5

Description:
Descripction 5

Author:
AG
(Other tests from this author)

Creation Date:
05/04/2021

Category:
Others

Number of questions: 49
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Què caracteritza l'economia del segle XVIII? Creixement econòmic Inici del capitalisme Inici de la diferència amb la resta de la Península Fi del capitalisme Crisi econòmica Inici del enllaç amb la resta de la Península.
Indica la correcta respecte a l'agricultura catalana del segle XIX Agricultura tradicional Agricultura per al mercat [viticultura (fil·loxera), l'ametlla i l'avellana]. L'agricultura es modernitza: millores en els conreus, en la utilització dels fertilitzants, en les eines i en el regadiu. Nova agricultura. Agricultura per la població Encara que les empreses avancen, l'agricultura no.
On es situen les indústries catalanes al segle XIX? Al litoral A la vora dels rius Tant al litoral com a la vora dels rius A les ciutats.
Quin model segueix la industrialització catalana del segle XIX? Anglès Alemany Francès Italià.
En que es basa la industrialització catalana del segle XIX? En la indústria tèxtil En les empreses familiars En la indústria tèxtil i en les empreses familiars Es basa en la fabricació de munició i armes.
Quines són les característiques d ela societat catalana del segle XIX? Societat de classes Societat diversificada Societat diferenciada de la resta d'Espanya Societat igual a la resta d'Espanya Societat igualitària Societat estructurada per rangs jeràrquics.
Quines dues classes socials noves van sorgir a la societat catalana del segle XIX? Classe obrera i burgesia industrial Burgesia industrial i classe militar Classe obrera i classe militar Burgesia, classe militar i classe obrera.
Indica la/es correcta/es sobre la classe obrera: Treballa a les fàbriques amb unes condicions de vida dures. Treballa a les fàbriques amb unes condicions de treball dures. Treballa a les fàbriques amb unes bones condicions de vida. Treballa a les fàbriques amb unes bones condicions de treball.
Què caracteritza l'adopció del liberalisme i la formació de l'Estat - Nació del segle XIX? Constitucionalisme Separació de poders Participació política Llibertats polítiques Formació d'Espanya com a Estat - Nació Estatutarisme Repressió política Llibertat sindical.
Quins canvis polítics caracteritzen el segle XIX? Adopció del liberalisme (política liberal) i formació dels estats - nacions. Adopció del anarcosindicalisme i formació dels estats - nacions. Adopció del liberalisme (política liberal) i formació del Estat unificat. Adopció del anarcosindicalisme i formació del Estat unificat.
Quin era el corrent del liberalisme que fou predominant a l'Espanya el segle XIX que determinaria les característiques polítiques que adoptaria el país? Catalanisme polític Liberalisme conservador Liberalisme moderat Liberalisme conservador o liberalisme moderat.
Què és el catalanisme polític? Moviment de reivindicació nacional que propugna el reconeixement político - cultural de Catalunya. S'expressa de manera multivalent i polifacètica en corrents culturals diverses i en doctrines polítiques socialment plurals que aspiren a diferents graus d'autogovern. Moviment de reivindicació nacional que propugna el reconeixement polític de Catalunya. S'expressa de manera multivalent i polifacètica en corrents culturals diverses i en doctrines polítiques socialment plurals que aspiren a diferents graus d'autogovern. Moviment de reivindicació nacional que propugna el reconeixement cultural de Catalunya. S'expressa de manera multivalent i polifacètica en corrents culturals diverses i en doctrines polítiques socialment plurals que aspiren a diferents graus d'autogovern. Cap de les anteriors és correcta.
Quan va aparèixer el catalanisme polític? Va començar a aparèixer lentament i va sorgir amb força cap a mitjans del segle XIX i s'anirà estenent a l'últim terç del segle XIX. Va començar a aparèixer lentament i va sorgir amb força cap a mitjans del segle XIX i s'anirà estenent a l'últim terç del segle XX. Va aparèixer ràpidament i va sorgir amb força cap a mitjans del segle XIX. Va aparèixer ràpidament i va sorgir amb força cap a mitjans del segle XX.
Ordena correctament: a_la_segona_meitat_del_segle_XIX. a_principis_del_segle_XX. al_llarg_del_segle_XX_fins_avui_dia. El_catalanisme_polític la_presència_electoral El_creixement_i_extensió_a_totes_les_forces_polítiques té_el_seu_origen.
Com va aparèixer el catalanisme polític? Formació dels trets diferencials moderns i gradual inadequació de l'Estat. Descobriment dels trets diferencials antics. La Renaixença com a moviment literari i cultural que reivindica la llengua, la història i el dret de Catalunya. Aparició de obres doctrinals, líders polítics, moviments reivindicatius i associacions catalanistes de tota mena. Totes són correctes.
Dels següents, quin és un fet fonamental pel catalanisme polític? Desfeta colonial cubana de 1898. Desfeta colonial cubana de 1899. Desfeta colonial de filipines de 1899. Cap de les anteriors és correcta.
Quan es van crear els carabiners? 1829 1817 1844 1843.
Quan es van crear la Guàrdia Civil? 1829 1817 1844 1843.
Quan es va crear la Guàrdia Urbana de Barcelona (Guàrdia Municipal)? 1829 1817 1844 1843.
Cos de naturalesa militar, però dependent del Ministeri d'Hisenda pel mariscal de camp José Ramón Rodil. Carrabiners Guàrdia Civil Guàrdia Municipal Mossos d'Esquadra.
Quines eres les funcions dels carrabiners? Vigilància de costes i fronteres Vigilància de costes i fronteres i repressió del contraban Vigilància de costes i fronteres, repressió del contraban i control de les ciutats Cap de les anteriors és correcta.
Fins a quin any es van mantenir els carrabiners com a cos independent? 1940 1950 1960 1970.
De quin cos va ordenar el Govern de Franco la seva integració a la Guàrdia Civil, per la seva fidelitat a la República? Milicians Sometent Carrabiners Guàrdia Municipal.
Força profundament civil i local, que serà dissolta quan s'abandonin els projectes liberals més progressistes. Carrabiners Milícia nacional Sometent Guàrdia Civil.
Quina és la policia estatal del segle XIX, que representa el projecte policial que defensa el liberalisme conservador? Guàrdia Civil Policia Nacional Guàrdia Municipal Milícia Nacional.
El principis en què es basava el sistema de seguretat i control de l'ordre públic del liberalisme conservador en determinen les seves característiques: Policia militar d'obediència civil Policia civil d'obediència militar Policia centralitzada Policia descentralitzada Policia rural en defensa de l'ordre social Policia urbana en defensa de l'ordre social.
On trobem els orígens de la policia local? S. XX S. XIX S. XVIII S. XVII.
Indica els motius de la creació de les policies locals: Tradició antiga: autodefensa local, els veïns fent guàrdia i responsables de l'ordre públic, existència de serenos i d'alcaldes per barri. Reglamentació moderna Creixement de les ciutats Ineficàcia de l'Estat a nivell municipal Sense tradició, cos de nova creació Reglamentació antiga Crisi demogràfica a les ciutats Eficàcia de l'Estat a nivell municipal.
Quina Constitució va exposar que els alcaldes vetllaran per l'ordre públic local? 1812 1931 1933 1817.
Quin és el referent del liberalisme progressista? Guàrdia Civil Milícia Nacional.
Quina és la data del Reglament dels Guàrdies municipals i particulars del camp, que referma la funció als alcaldes de vetllar per la pau i la seguretat dels veïns? 1849 1812 1931 1817.
Quina llei municipal preveia l'existència d'agents municipals armats? 1877 1812 1933.
La Guàrdia Municipal es va crear el 26 de novembre de 1843, sota el mandat de l'alcalde ... Josep Bertran Ros Enric Prat de la Riba Pau Claris.
Quan va veure la llum el primer codi normatiu per a la Guàrdia Urbana de Barcelona, el: "Reglamento para la Guàrdia Municipal"? 1846 1849 1907 1921.
Segons el Reglament de les Esquadres de Valls 1817... Els integrants de les Esquadres adquireixen el fur militar Els integrants de les Esquadres adquireixen el fur civil El sosteniment de les Esquadres és pagat pels pobles de Catalunya El sosteniment de les Esquadres és pagat pels municipis Severíssim règim disciplinari Descripció detallada de les obligacions del comandant, caporals i mossos El comandant i els caporals assoleixen graus militars El comandant i els caporals assoleixen graus civils Creació d'un montepio per a vídues i ordes.
Qui era el capità general de les Esquadres de Valls al 1817? Principat de Catalunya Diputació de Catalunya Principat d'Andorra Cap de les anteriors és correcta.
Quina és la missió de les Esquadres de Valls de 1817? Persecució de malfactors i auxili a la justícia Persecució de malfactors i control de les fronteres Auxili a la justícia i control de les fronteres Totes les anteriors són correctes.
Mitjançant una Reial ordre, de data 23 d'octubre de 1825 el rei Ferran VII va ordenar que les Esquadres de Valls figuressin... al control civil de l'Estat. al Estado Militar de España com qualsevol altra unitat militar regular de l'exèrcit o l'armada.
Quantes esquadres i efectius hi havia a les Esquadres de Valls de 1827? 14 i 261 20 i 261 20 i 501 14 i 501.
Quan va concloure el comandament de la dinastia Veciana? 1835 1868 1845 1855.
El comandament de les Esquadres entre els anys 1835 - 1868 recau sobre ... persones provinents de les rengles de les Esquadres: el coronel Josep Vivé persones provinents de les rengles de les Esquadres: el coronel Juan Antoni Vidal i Pujadas Les dues són correctes.
Qui s'encarrega del sosteniment de les Esquadres de Catalunya entre els anys 1835 i 1868? Municipis Diputacions Estats Generalitat de Catalunya.
Entre els anys 1835 i 1868 les Esquadres de Catalunya es transformen en un mecanisme d'imposició del sistema polític liberal a les zones rurals de Catalunya on el carlisme tenia la seva força. Vertader Fals.
Entre els anys 1840 i 1845 quin va ser el principal eix d'actuació de les Esquadres de Catalunya? Lluita contra el bandolerisme, especialment contra el fenomen trabucaire o dels carlins desairats. Lluita contra el bandolerisme. Lluita contra el bandolerisme, especialment contra el fenomen trabucaire. Cap de les anteriors és correcta.
Indica les afirmacions correctes en referència a les dificultats de la lluita contra els bandolers trabucaires: Tenen experiència militar ja que la majoria són antics combatents carlins Tenen un cert suport social que els facilita logística i informació Són bandes organitzades jeràrquicament En moltes ocasions disposen de refugis a la zona fronterera francesa No tenen experiència militar No tenen suport social ni estan organitzats jeràrquicament.
Qui és el fundador de la Guàrdia Civil, al qual s'enfronta el Baró de Meer per evitar la desaparició del cos de Mossos d'Esquadra? Duc d'Ahumada Duc d'Espanya Pere Veciana Cap de les anteriors és correcta.
... que derroca la monarquia de la reina Isabel II, se suprimeixen les Esquadres de Catalunya per acord de la Junta Revolucionària de Barcelona. Arran del triomf de la Revolució de 1868 Arran del triomf de la Revolució de 1870 Arran del triomf de la Revolució de 1860 Arran del triomf de la Revolució de 1878.
Quan va autoritzar el General Narvaez que el cos de Mossos d'Esquadra continués existint? 13 de setembre de 1844 13 de setembre de 1840 13 de setembre de 1854 13 de setembre de 1850.
Qui va restituir els Mossos d'Esquadra el 1877 i n'aprovà el seu Reglament el 1880? Diputació Provincial de Barcelona Diputació Provincial de Girona Diputació Provincial de Lleida Diputació Provincial de Tarragona.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests