option
My Daypo

962-996

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
962-996

Description:
ch deje

Author:
radka
(Other tests from this author)

Creation Date:
26/04/2022

Category:
Others

Number of questions: 35
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Difuzia: A. po formalnej stranke je opakom osm6zy B. je prechod castic latky cez semipermeabilnu membranu v smere koncentracneho spadu je prechod castic latky z miesta s vyssou koncentraciou na miesto s nizsou koncentraciou vyplyva z tepelneho pohybu castic.
Osm6za: A. zabezpecuje prenos vody v organizme B. nezavisi od disociacie rozpustenych latok zavisi od koncentracie rozpustenych latok nie je d6lezita pre organizmus .
. Osm6za: A. je dej, pri ktorom castice rozpust'adla prechadzaju cez polopriepustnu membranu B. je opakom difuzie C. vyzaduje pritomnost ' semipermeabilnej membrany D. je dej, pri ktorom castice rozpustenej latky prechadzaju cez polopriepustnu membranu .
Pri rovnakej koncentracii latkoveho mnozstva ma najvyssiu osmoticku ucinnost' roztok: A. siranu am6nneho B. chloridu draselneho C. gluk6zy D. sachar6zy.
966. Fyziologicky roztok: A. je izotonicky s vnutornym prostredim bunky B. izolovane bunky pecene v nom nemenia svoj objem C. je izotonicky s roztokom sachar6zy s koncentraciou 0,15 mol . l-1 D. je roztok gluk6zy.
967. Latkova premena v zivych sustavach vyuziva okrem difuzie: A. aktivny transport, ktory podmienuje prechod latky proti koncentracnemu spadu B. ul'ahceny transport, co je prechod castic latky pomocou prenasacov v smere koncentracneho spadu, pricom nie je potrebne dodavat' energiu C. ul'ahceny transport, ktory smeruje proti difuzii, pricom sa energia musi dodavat' D. aktivny transport, co je prechod latky pomocou prenasacov proti koncentracnemu spadu, ktory vyzaduje dodavanie energie.
968. Vyberte, co plati o osmotickom tlaku: A. je pri rovnakej koncentracii rovnaky v roztoku elektrolytu aj neelektrolytu B. ak sa v roztoku nachadza elektrolyt aj neelektrolyt, osmoticky tlak zavisi len od koncentracie elektrolytu C. pomocou osmotickeho tlaku m6zeme zistit' molekulovu hmotnost ' neelektrolytu podl'a rovnice M = (i.m.R.T) / (n.V) D. je tlak, ktorym musime p6sobit' na povrch roztoku, aby sa zabranilo prenikaniu rozpust'adla cez polopriepustnu membranu.
969. O vodnych roztokoch sachar6zy, c = 0,2 mol . l-1 ; NaCl, c = 0,1 mol . l-1 a AlCl , c = 0,2 mol . l-1 pri rovnakej teplote plati: A. roztoky sachar6zy a chloridu hliniteho su izotonicke B. roztok sachar6zy je hypertonicky voci roztoku chloridu sodneho roztok sachar6zy je izotonicky voci roztoku chloridu sodneho roztok chloridu hliniteho je hypertonicky voci roztoku sachar6zy.
970. O vodnych roztokoch frukt6zy, c = 0,3 mol . l-1 ; NiCl , c = 0,1 mol . l-1 a KCl, c = 0,15 mol . l-1 za rovnakych podmienok plati: A. roztok frukt6zy je hypertonicky voci roztoku chloridu nikelnateho aj voci roztoku chloridu draselneho B. vsetky roztoky su navzajom voci sebe izotonicke C. roztok NiCl2 je hypotonicky voci roztoku KCl roztok NiCl2 je izotonicky voci roztoku KCl.
971. Metabolicka draha: A. je subor biochemickych reakcii, ktore na seba nadvazuju B. je subor reakcii, pricom produkt jednej reakcie je vychodiskovou latkou nasledujucej reakcie C. je napriklad reakcia neutralizacie alebo komplexotvornej reakcie D. je vzdy vratna.
972. Metabolicke drahy m6zu byt': A. len anabolicke, pri ktorych z jednoduchych latok vznikaju latky zlozite, napriklad proteosynteza B. len katabolicke, pri ktorych sa zlozite latky v organizme rozkladaju za vzniku energie anabolicke, katabolicke a amfibolicke redoxne a hydrolyticke.
973. Medzi amfibolicke reakcie zara'ujeme: A. tvorbu glykogenu B. glykolyzu C. B-oxidaciu mastnych kyselin transaminaciu.
974. Vyberte spravne tvrdenie: A. Gibbsova energia je energia vyuzitel'na aj na mechanicku pracu B. prenos vol'nej energie zabezpecuju makroergicke zluceniny, napriklad ATP, NAD, GTP amfibolicke reakcie nemaju vyraznejsi energeticky prinos pre organizmus katabolicky rozklad prebieha vzdy az po aktivacii substratu a takto je regulovana premena substratu na produkt.
975. Mechanizmus redoxnych dejov je zalozeny na prenose: at6mov vodika na pyridinovom jadre NAD+ B. at6mov vodika na purinovom jadre NAD+ C. at6mov vodika na pyrimidinovom jadre NAD+ D. at6mov vodika na purinovom jadre NADP .
Endergonicke procesy: A. prebiehaju len v anaer6bnych podmienkach B. prebiehaju len pri znizenej teplote su anabolicke metabolicke drahy ziskavaju energiu stiepenim makroergickych vazieb .
O exergonickych a exotermickych reakciach plati: A. nelisia sa nicim B. v obidvoch typoch sa uvol'nuje teplo, ale exergonicke reakcie prebiehaju len v zivych sustavach C. pri exergonickych reakciach sa uvol'nuje Gibbsova energia, ktora sa uklada do ATP pri exotermickych reakciach sa uvol'nuje reakcne teplo, ktore sustava odovzda okoliu.
Degradacia zivin prijimanych v potrave: A. nastava priamo v bunkach za vzniku acetyl-CoA B. zacina uz v ustnej dutine, kde enzymy stiepia bielkoviny C. zacina v tenkom creve a pokracuje v hrubom creve D. sacharidov zacina v ustach, tukov a bielkovin v zaludku a pokracuje v tenkom creve .
Krebsov cyklus: A. prebieha v mitochondriach, kde sa nachadzaju enzymy a koenzymy oxidoreduktaz B. prebieha v riboz6moch C. ma katabolicky efekt, ale napriek tomu patri medzi amfibolicke metabolicke drahy D. sluzi v organizme ako hlavny zdroj na ziskavanie energie.
980. Vyznam citratoveho cyklu pre organizmus je v tom, ze: A. medziprodukty cyklu organizmus vyuziva napriklad na tvorbu neesencialnych aminokyselin vznikaju redukovane koenzymy NADH a FADH2 C. je hlavny zdroj energie pre cely organizmus D. je zdroj kyseliny citr6novej.
981. V citratovom cykle m6zu prebiehat' reakcie: A. fosforylacie B. deaminacie dehydrogenacie dekarboxylacie.
982. O citratovom cykle plati: A. zacina kondenzaciou acetyl-CoA s kyselinou oxaloctovou B. kondenzaciou acetyl-CoA s kyselinou oxaloctovou vznika kyselina citr6nova C. kyselina citr6nova v cykle hydrolyzuje na kyselinu 2-oxoglutarovu D. dehydrogenaciou a dekarboxylaciou kyseliny 2-oxo-glutarovej vznika priamo kyselina oxaloctova.
983. Citratovy cyklus: A. prebieha v cytoplazme B. prebieha v mitochondriach C. je lokalizovany v riboz6moch C. je lokalizovany v riboz6moch.
O citratovom cykle plati: A. dehydrogenaciou a dekarboxylaciou kyseliny citr6novej vznika kyselina 2-oxoglutarova B. konecnym produktom cyklu je voda a energia C. vyslednym produktom Krebsovho cyklu je kyselina oxaloctova D. je hlavnym zdrojom energie pre organizmus .
O vyzname citratoveho cyklu plati: A. z medziproduktov citratoveho cyklu m6zu v organizme vzniknut ' napriklad neesencialne aminokyseliny, gluk6za B. je zdojom redukovanych koenzymov C. je zdroj kyseliny citr6novej D. vznika 8 molekul ATP.
986. KOR - koncovy oxidacny ret'azec je: A. lokalizovany na vnutornej membrane mitochodrii B. postupny prenos at6mov vodika z oxidovanych koenzymov a prenos elektr6nov cez cytochr6my na kyslik C. je postupny prenos vodikov z redukovanych koenzymov a prenos elektr6nov cez cytochr6my na kyslik z hemoglobinu D. lokalizovany v cytoplazme.
987. Vyberte spravne tvrdenie o dychacom ret'azci: A. postupny prenos elektr6nov z at6mov vodika na kyslik cez system cytochr6mov umoznuje bunke uvol'nenu energiu vyuzit' na tvorbu ATP B. ak by doslo k priamemu prenosu elektr6nov z vodika na kyslik, uvol'nila by sa taka vel'ka energia, ze bunka by ju nedokazala ulozit' do ATP a cela by sa premenila na teplo C. nie je potrebny postupny prenos elektr6nov z vodika na kyslik, lebo reakcia je amfibolicka D. redukovane koenzymy NAD+ a FAD sa oxiduju v koncovom oxidacnom ret'azci na NADP+ a FADH2.
988. Pri glykolyze dochadza ku: A. fosforylacii gluk6zy v pritomnosti kyseliny H3PO4 B. aktivacii a fosforylacii gluk6zy v pritomnosti ATP, aby sa zabranilo jej prechodu cez membranu C. vzniku gluk6za-6-fosfatu D. izomerizacii gluk6zy na galakt6zu .
Glykolyza: . prebieha v mitochondriach je lokalizovana v cytoplazme C. je lokalizovana v riboz6moch D. prebieha aj v bunkovom jadre .
Vyberte spravne tvrdenie: pri dehydrogenacii glyceraldehyd-3-fosfatu vznika ATP z ADP B. frukt6za-1,6-bisfosfat vznika izomerizaciou a 'alsou fosforylaciou gluk6za-6-fosfatu C. frukt6za-1,6-bisfosfat vznika p6sobenim H3PO4 na frukt6zu v pent6zovom cykle v prvej faze glykolyzy sa spotrebuju 2 molekuly ATP.
Kyselina pyrohroznova: A. v anaer6bnych podmienkach sa redukuje na kyselinu mliecnu B. v zivocisnom organizme v aer6bnych podmienkach dekarboxyluje na acetaldehyd C. v aer6bnych podmienkach z nej vznika dekarboxylaciou a oxidaciou acetyl-CoA, ktory vstupuje do citratoveho cyklu D. vznika redukciou kyseliny mliecnej.
V procese glykolyzy su nevratne len reakcie: gluk6zy s ATP, za vzniku gluk6za-6-fosfatu B. frukt6zy s ATP, za vzniku frukt6za-1,6-bisfosfatu C. oxidacie kyseliny mliecnej na kyselinu pyrohroznovu D. dihydroxyacet6nfosfatu na glyceraldehyd-3-fosfat .
O glykolyze plati: A. kyselina pyrohroznova sa v anaer6bnych podmienkach redukuje na kyselinu mliecnu B. je anabolicka metabolicka draha C. v anaer6bnych podmienkach vznika v kvasinkach etanol D. je amfibolicka reakcia.
994. Vznik gluk6za-6-fosfatu a frukt6za-6-fosfatu pri glykolyze je katalyzovany: A. oxidoreduktazou B. ligazou C. hydrolazou D. transferazou a izomerazou.
995. Pri tvorbe kyseliny mliecnej v glykolyze ide o: redoxnu reakciu B. hydrataciu C. aer6bnu reakciu anaer6bnu reakciu.
996. Pri alkoholovom kvaseni: A. je medziproduktom rovnako v zivocisnej bunke aj v kvasinkach kyselina pyrohroznova z kyseliny pyrohroznovej vznika acetaldehyd C. dochadza k anaer6bnej reakcii D. etanol vznika dehydrogenaciou acetaldehydu .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests