option

B. 1271 - 1290

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
B. 1271 - 1290

Description:
x x x x

Author:
tachyfrenia
(Other tests from this author)

Creation Date:
13/12/2020

Category:
Others

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1271. Penicillium notatum: sa používa pri výrobe penicilínu je pleseň hlavičkatá patrí medzi paplesňotvaré huby vytvára mycelárne povlaky na potravinách je huba vreckatá je huba bazídiová produkuje antibiotiká patrí medzi spájavé plesne.
1272. Hrdze patria medzi: bazídiové huby spájavé plesne paplesňotvaré huby parazitické huby, ktoré nevytvárajú plodnice cudzopasné vreckaté huby známe parazity hospodárskych rastlín kvasinkotvaré huby autotrofné huby.
1273. Námeľ je: drevokazovitá huba útvar, ktorý vzniká v dôsledku pôsobenia parazitujúcej huby u rôznych druhov lipnicovitých pestovaný umelo najmä na raži siatej infikovaný semenník raži premenený na tvrdý, černastý útvar tmavý, rožkovitý útvar obsahujúci alkaloidy ražná hubka vačkovitý nádor na kukurici surovina na výrobu liekov na úpravu krvného tlaku.
1274. Kyjanička purpurová patrí k: bazídiovým hubám kvasinkotvarým hubám paplesňotvarým hubám parazitickým hubám cudzopasným hubám vreckatým hubám spájavým plesňam hubám, ktoré sa pestujú umelo najmä na raži siatej.
1275. Penicilín bol vyrobený: z paplesne štetkovitej z kyjaničky purpurovej z plesne štetkovitej z Claviceps purpurea z druhu Penicillium notatum z druhu Aspergillus niger z plesne hlavičkatej z druhu Candida albicans.
1276. Kožné alebo pľúcne ochorenia človeka spôsobuje: pleseň hlavičkatá Penicillium notatum Candida albicans Candida niger Mucor mucedo kyjanička purpurová papleseň štetkovitá Aspergillus niger.
1277. Označte správnu odpoveď: početné druhy rodu Candida vyvolávajú kvasinkové ochorenia paplesňotvaré huby sú prevažne saprofytické z kvasiniek sa vyrábajú vitamínové liečivá niektoré paplesne produkujú mykotoxíny kvasinky sa rozmnožujú pučaním spájavé plesne sú väčšinou parazitické huby kvasinky patria do triedy vreckatých húb kvasinky patria do triedy kvasinkotvarých húb.
1278. Nádorovky: parazitujú na kapuste žijú saprofyticky na rôznych vodných rastlinách parazitujú na človeku infikujú listy zemiakov a rajčiakov spôsobujú škody v poľnohospodárstve spôsobujú škody v zdravotníctve vyvolávajú nádorové ochorenia rastlín vyvolávajú nádorové ochorenia živočíchov.
1279. Ako huby spájavé sa označujú: napr. peronospóra napr. pleseň hlavičkatá paplesňotvaré huby mycelárne huby endomycéty bazídiové huby spájavé plesne Zygomycetes.
1280. Kvasinky rodu Candida: sa využívajú pri výrobe piva môžu spôsobovať pľúcne ochorenia sa využívajú pri výrobe vína patria medzi spájavé plesne sa využívajú pri výrobe kefíru môžu spôsobovať kožné ochorenia môžu spôsobovať gynekologické ochorenia patria medzi Micromycéty.
1281. Kyjanička purpurová: cudzopasí na rybách cudzopasí na raži vytvára útvar nazývaný námeľ patrí medzi bazídiové huby sa využíva pri výrobe liečív môže spôsobovať hromadné otravy poľnohospodárskych zvierat patrí medzi vreckaté huby môže produkovať toxické látky.
1282. Na hnilobe ovocia sa podieľajú: sneti rôznotvaré huby saprofytické huby kyjanička purpurová bazídiové huby kyjaničkotvaré huby kvasinkotvaré huby paplesňotvaré huby.
1283. Telo vyšších rastlín: je kormus je rozčlenené na základné vegetatívne orgány a reprodukčné orgány je rozdelené na koreň, stonku, listy, výtrusnice, kvety reprezentuje pohlavná generácia reprezentuje gametofyt reprezentuje sporofyt je stielka je thallus.
1284. Borovicorasty: [Pinophyta] sa rozdeľujú na triedy ginkgá, ihličnany a borovicotvaré sú nahosemenné rastliny tvoria kvety nazývané šištičky zaraďujeme medzi Sporophyta sú vetroopelivé rastliny sú krytosemenné rastliny sa rozdeľujú na triedy ginkgá a ihličnany sú semenné rastliny.
1285. Označte nesprávne odpovede: oplodnenie pri semenných rastlinách je viazané na prítomnosť vody ihličnany sú prevažne jednodomé stromy semenné rastliny sú rôznovýtrusné šišky smreka obyčajného visia smerom nadol a opadávajú v celku ihličnany sú najčastejšie dvojdomé rastliny magnóliorasty patria medzi nahosemenné rastliny ginkgo dvojlaločné patri do radu tisotvaré ihličnany sú triedou oddelenia borovicorasty.
1286. Označte správne odpovede: sporofyt vytvára výtrusy, gametofyt pohlavné bunky gametofyt vytvára výtrusy, sporofyt pohlavné bunky riasy patria medzi semenné rastliny telo semenných rastlín tvori diferencovaná stielka u machorastov je dominantné štádium gametofytu sladičorasty sú výtrusné rastliny porastnica mnohotvará je dvojdomá rastlina jasene, bresty a duby sú dreviny mäkkého lužného lesa.
1287. Pre čeľaď astrovité je charakteristické súkvetie: úbor šúľok pavidlica chocholík hlávka strapec okolík metlina.
1288. V ktorej čeľadi rastlín je v pletivách mnohých druhov veľa alkaloidov: hluchavkovité makovité pŕhľavovité palmovité ružovité mrkvovité kapustovité ľuľkovité.
1289. V ktorej čeľadi rastlín je v pletivách mnohých druhov veľa silíc: ľuľkovité hluchavkovité pŕhľavovité mrkvovité makovité konopovité kapustovité palmovité.
1290. Pre ktorú čeľaď je najtypickejšie súkvetie okolík: mrkvovité lipnicovité hluchavkovité bôbovité silenkovité astrovité ružovité ľaliovité.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests