Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONB5-G

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
B5-G

Description:
akiteneg

Author:
AVATAR
Lucia Martvoňová
(Other tests from this author)


Creation Date:
24/02/2022

Category:
Logical

Number of questions: 70
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
175) Predpokladom identity génomov materskej a dcérskych buniek pri bunkovom delení je: zdvojenie DNA transkripcia replikácia DNA replikácia RNA translácia DNA syntetická fáza bunkového cyklu primárna štruktúra RNA diferenciácia.
176)Hlavný kontrolný uzol bunkového cyklu sa nachádza v: G2 fáze G1 fáze S fáze profáze metafáze anafáze telofáze interfáze.
180) Počet gonozómov v normálnej somatickej bunke muža aj ženy je: nepárny párny rovnaký jeden X a dva Y jeden X a daľším je X alebo Y rôzny diploidný haploidný.
181) Eukaryotická bunka sa v mitóze rozdelí raz raz, s jednou replikáciou DNA raz, s jednou replikáciou RNA dvakrát, s jednou replikáciou RNA na dve rovnocenné dcérske bunky na štyri bunky s rovnakým genómom v G1 fáze bunkového cyklu v M fáze bunkového cyklu.
183) Fázy bunkového cyklu eukaryotických buniek za normálnych okolností relatívne v priemere trvajú (ak celý cyklus je 100%) G1 fáza- 30-40% bunkového cyklu S fáza- 30-50% bunkového cyklu G2 fáza- 10-20% bunkového cyklu M fáza- 5-10% bunkového cyklu G1 fáza- 60-80% bunkového cyklu S fáza- 10-20% bunkového cyklu G2 fáza- 5-10% bunkového cyklu M fáza- 30-50% bunkového cyklu.
190) Dusíkové bázy sú v DNA komplementárne v pároch: adenín s cytozínom tymín s guanínom guanín s cytozínom uracil s tymínom adenín s uracilom tymín s adenínom cytozín s guanínom adenín s tymínom.
191) Majú plazmidy schopnosť replikovať sa samostatne? majú, u hubiek majú, v hostiteľskej bunke niekedy v závislosti od stavu jadra majú, nezávisle od chromozómov majú, spolu s chromozómami majú, mimo bunky majú, v profáze.
192) Ako sa volá proces, vzniku dvoch nových a rovnakých molekúl DNA, identických s pôvodnou molekulou? replikácia transkripcia zdvojenie translácia komplementarita metafáza fertilizácia identifikácia.
193) Aký význam majú plazmidy s hľadiska lekárskej praxe: určujú proti ktorému antibiotiku je príslušná baktéria rezistentná riadia tvorbu hormómov regulujú účinnosť antibiotík rozhodujú o patogénnosti baktérií zvyšujú citlivosť baktérií na antibiotiká kódujú enzýmy pre rozklad niektorých organických látok umožňujú vkladanie nových génov do buniek človeka umožňujú šírenie odolnosti proti antibiotikám medzi baktériami.
194) Základnou stavebnou jednotkou nukleových kyselín je: nukleozid nukleotid chromatín dusíkatá organická báza, pentóza a kyselina fosforečná purínová alebo pyrimidínová báza, pentóza, a H3PO4 purínová alebo pyrimidínová báza,päťuhlíkatý cukor, a H3PO4 purínová alebo pyrimidínová báza,šesťuhlíkatý cukor, a H3PO4 dusíkatá organická báza, hexóza a kyselina fosforečná.
195) Kedy nastáva zdvojenie molekúl DNA pred mitotickým delením bunky v anafáze mitotického delenia bunky v profáze mitotického delenia bunky v telofáze mitotického delenia buniek v syntetickej fáze interfázy v syntetickej fáze metafázy v metafáze mitotického delenia bunky v G1 fáze interfázy.
196) Riadiacim vzorom (matrikou) pri syntéze polypeptidového reťažca v bunke je molekula: mRNA tRNA rRNA transferovej RNA mediátorovej RNA ribozómovej RNA informačnej RNA ATP.
197) Génové inžinierstvo sa zaoberá: sľachtením zvierat a rastlín technológiou vytvárania rekombinantných molekúl DNA prenosom ľudských génov do tzv. vektorových molekúl DNA bakteriálnych plazmidov alebo vírusov metodikou prenosu jednotlivých génov in vitro umelým štiepením izolovaných molekúl DNA na samostatné gény alebo skupiny génov začleňovaním izolovaných génov a ich skupín do vhodných molekúl DNA masovou a lacnou produkciou dôležitých anorganických látok znižovaním účinnosti antibiotík.
198) Nositeľom mimojadrových génov je: molekula DNA molekula ribozómovej RNA molekula mRNA molekula chlorofylu molekula proteínu molekula glykogénu plazmid kyselina deoxyribonukleová.
199) Molekulu DNA tvoria: dva polypeptidové reťažce dva polynukleotidové reťažce dva reťazce tvorené tisíckami nukleotidov reťazce tvorené jedným polynukleotidom chromonémy chromoméry chromatín a bielkoviny polypeptidový a polynukleotidový reťazec.
200) podľa úseku CAT AAG TAC AAC CGT CAC v DNA vznikne mRNA GUA UUC AUG UUG CGA TGT GUU UUC AUG UUG CCA GTG GUU UUG AUG UUG GCA CTG GUU AUG AUG UUG GCA GTG GUU UUC AUC UUG CGA CTT GUA UUC AUG UUG GCA GUG GUU UUC AUC UUG CGA TAG GUU UUC AUC UUC CCA GAG.
201) Biotechnológia je odbor, ktorý sa zaoberá využívaním biologických procesov vo výrobe je využívanie génových manipulácií pri výrobe nebiologických preparátov je pestovanie buniek na umelých médiách umožňuje výrobu novej generácie vakcín, ale aj inzulínu prípadne iných hormónov je základná metóda moderného šľachtiteľstva je odbor, ktorý študuje optimálny postup a podmienky pre ochranu zdravia pri práci je odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom využitia prístrojov ako náhrady chýbajúcich častí ľudského tela je odbor vyvíjajúci nové zariadenia pre vyšetrovanie činnosti organizmov in vitro .
202) Aké typy RNA poznáme: informátorová DNA mediátorová RNA transferová RNA ribozómová RNA transkripčná RNA translačná RNA nukleolárna RNA hybridná DNA.
203) Vlastnosti bielkovín, ktoré podmieňujú ich špecifické funkcie v bunke sú dané: poradím aminokyselín v ich polypeptidovom reťažci poradím aminokyselín v ich polynukleotidovom reťazci rRNA sekvenciou aminokyselín ich reťazca ribozómovou RNA nábojom peptidovej väzby prítomnosťou molekúl ATP ich primárnou štruktúrou.
204) Čo kódujú gény pre RNA: poradie nukleotidov v molekulách rRNA poradie nukleotidov v molekulách tRNA poradie nukleotidov v molekulách mRNA poradie aminokyselín v polypeptidovom reťazci poradie nukleotidov v molekulách DNA poradie nukleotidov v transkripcii poradie nukleotidov pri replikácii poradie nukleotidov pri rekombinácii.
205) Čo rozumieme pod pojmom expresia štruktúrneho génu: prenos genetickej informácie uloženej v poradí aminokyselín v peptidovom reťazci prenos genetickej informácie uloženej v DNA do poradia aminokyselín v peptidovom reťazci prenos genetickej informácie z DNA na mitochondrie vyjadrenie genetického recesívneho znaku prenos genetickej informácie z DNA do primárnej štruktúry bielkoviny priebeh transkripcie a translácie prepis informácie z DNA a jej preklad do sekvencie aminokyselín bielkoviny prenos informácie pri reduplikácii.
206) K základným typom typom génov patra: indukčné gény štruktúrne gény gény pre RNA regulačné gény mitogénne gény genotypové gény fenotypové gény gény pre DNA.
207) Plazmidy sú: kruhové molekuly RNA uložené v jadre zvláštny typ proteínu cytoplazmu kruhové molekuly DNA uložené v cytoplazme štruktúry cytoskeletnej sústavy kruhové molekuly DNA v jadre nositelia mimojadrovej dedičnosti u baktérií nositelia mimojadrovej dedičnosti u živočíchov nositelia mimojadrovej dedičnosti u vyšších rastlín .
208) Čo je translácia: preloženie dusíkaté bázy z jednej strany molekuly DNA na opačnú prenos genetickej informácie z poradia nukleotidov mRNA do poradia aminokyselín v peptidovom reťazci syntéza bielkovín na ribozómoch s použitím informácie z mRNA na určenie poradia aminokyselín preklad genetickej informácie z poradia nukleotidov DNA do poradia nukleotidov v tRNA preklad informácie z mRNA do primárnej štruktúry bielkoviny proces prebiehajúci v Golgiho systéme proces prebiehajúci na ribozómoch proces prebiehajúci na chromozómoch.
209) Sekvencia antikodónov tRNA pri syntéze bielkoviny podľa pôvodného úseku génu v DNA : CAA AAC TGT GCG TCA TTA CCA je: CAA CCA UCU CGG UCA UUA CCA CAA AAC UGU GCG UCA UUA CCA GAA CCA UGC CCC UCC UUA GCA CAA AAC UCU GCC UCA UAA CCA GAA CAA UCU GCG TCA TTA CCA CAA CCA TGT GCG TCA TTA CCA CAA CCA UCU CGC UCA UUA CCA CAA GGA UCU GCG UCA UUA CCA.
213. Čo je transkripcia prevod génu z jadra do cytoplazmy prepis informácie z DNA na RNA prepis informácie z DNA na mRNA prenos informácie medzi génmi prepis informácie z mRNA na tRNA prepis informácie z mRNA na DNA prepis informácie z mRNA do štruktúry bielkoviny preklad informácie z RNA do štruktúry bielkoviny .
214) Uvedte jednotlivé možnosti komplementarity báz tRNA a mRNA: a tRNA: AUGCAU mRNA: UCAUUC tRNA: UGACAU mRNA: CUGGCG tRNA: AUGGAG mRNA: UACCUC tRNA: ACGAAU mRNA: GUCUUA tRNA: AACCCU mRNA: UUGGGA tRNA: GCUAGC mRNA: CGAUCG tRNA: UUACGU mRNA: AAUCGA tRNA: UAACAU mRNA: A AUCAA.
215) Genetická informácia v molekulách DNA je uložená: v závislosti od molekúl bielkovín podľa genetického kódu podľa štruktúry ribozómov prepisom z RNA na mRNA poradím deoxyribonukleotidov poradím ribonukleotidov v štruktúre jej molekuly poradím deoxyribonukleozidov.
211) Kodón je: informácia určujúca zaradenie aminokyseliny do reťazca peptidu triplet susedných nukleotidov v DNA alebo v mRNA triplet v rRNA určujúci zaradenie aminokyseliny ochranný prostriedok trojica za sebou za sebou nasledujúcich nukleotidov v DNA alebo v mRNA hlavná súčasť ribozómu aktívne centrum enzýmu iný názov pre genetický kód.
212) Medzi obidvoma polynukleotidovými reťazcami DNA existuje dôležitý vzťah nazývaný: princíp kompenzácie princíp rovnosti princíp komplementarity princíp nadradenosti jedného reťazca nad druhým princíp doplnkovosti princíp kompatibility princíp rekombinácie princíp rovnoprávnosti.
210) Štruktúrny gén nesie: genetickú informáciu pre poradie aminokyselín proteínu úplnú genetickú informáciu pre poradie génov úplnú genetickú informáciu po fenotype bunky informáciu pre primárnu štruktúru peptidového reťazca informáciu pre sekvenciu aminokyselín bielkoviny úplnú genetickú informáciu pre poradie aminokyselín v tRNA úplnú genetickú informáciu pre poradie aminokyselín v rRNA úplnú genetickú informáciu pre poradie nukleotidov proteínu.
216) Komplementárne vlákno k úseku reťazca ACT GCT TGT GTC AGT AA v DNA je: TGA CGA AGA GAG TCA TT TCA GGA ACA CAG TCA TT TGA CCA ACA CAC TCA TT TGA CGA ACA CAG TCA TT TCA CCA AGA CAG TGA TT TGA CGA AGA CAG TCA TT TGA CGA ACA GAC TCA TT TGA CCA ACA CAG TGA TT.
217) Gény v plazmidoch: sú usporiadané lineárne nasledujú za sebou sú usporiadané cyklicky majú rôzny počet v závislosti od veľkosti plazmidu kódujú základné funkcie bunky kódujú špecifické, nové znaky reduplikujú sa samostatne bakteriálne bunky si ich nemôžu vymieňať .
218) Miera proteosyntézy je v bunke regulovaná: riadením syntézy DNA riadením syntézy mRNA množstvom ribozómov tvorbou aminokyselín pritomnosťou chlorofylu tvorbou sacharidov riadením tvorby polypeptidových reťazcov na ribozómoch riadením tvorby polynukleotidových reťazcov na ribozómoch.
223) Princíp komplementarity v DNA znamená: že ak je na určitom mieste jedného reťazca nukleotid s dusíkovou bázou tymínom, v druhom reťazci naproti nemu leží nukleotid s adenínom že ak je na určitom mieste jedného reťazca nukleotid s dusíkovou bázou tymínom, v druhom reťazci naproti nemu leží nukleotid s cytozínom že ak je v jednom reťazci purínová dusíková báza, v druhom reťazci naproti nej je báza pyrimidínová že ak je na určitom mieste jedného reťazca nukleotid s dusíkovou bázou adenínom, v druhom reťazci naproti nemu leží nukleotid s cytozínom že ak je na určitom mieste jedného reťazca nukleotid s dusíkovou bázou adenínom, v druhom reťazci naproti nemu leží nukleotid s tymínom že ak je na určitom mieste jedného reťazca nukleotid s dusíkovou bázou guanínom, v druhom reťazci naproti nemu leží nukleotid s cytozínom že ak je na určitom mieste jedného reťazca nukleotid s dusíkovou bázou adenínom, v druhom reťazci naproti nemu leží nukleotid s uracilom že ak je na určitom mieste jedného reťazca nukleotid s dusíkovou bázou tymínom, v druhom reťazci naproti nemu leží nukleotid s uracilom.
219) Špecifické trojice za sebou nasledujúcich nukleotidov v makromolekule DNA sa nazývajú trinómy nukleotidov trikódy nukleotidov trizómy nukleotidov triplety nukleotidov kodóny antikodóny transpozóny genómy.
220) Čoho sa zúčastňujú regulačné gény: regulujú aktivitu iných génov regulujú syntézu polysacharidov regulujú transport vody do bunky kódujú poradie báz v molekulách DNA regulujú rovnakú aktivitu všetkých génov regulujú rovnakú aktivitu génov vo všetkých bunkách zabezpečujú organizačný poriadok v celej sústave génov regulujú aktivitu génov v čase a priestore.
221) Chromatín sa skladá z: DNA a lipidov deoxyribonukleovej kyseliny a bielkoviny bielkovín a kyseliny ribonukleovej bielkovín a sacharidov DNA a bielkovín DNA a polysacharidov RNA a bielkovín RNA a polysacharidov.
222) Nositeľom genetickej informácie (génov) u väčšiny organizmov je: mDNA DNA ribonukleová kyselina tRNA iDNA rRNA deoxyribonukleová kyselina iAMP.
224) Na základe komplementarity báz sa tymín viaže s: adenínom guanínom uracilom uracilom alebo guanínom cytozínom cytozínom alebo adenínom tymínoom alebo uracilom tymínom.
225) Aké sú antikodóny v tRNA k úseku mRNA CGAUAUCGUGCU: CGU UTU CGU GCU GCU AUA GCA CGA CGA UAU CGU GCU GCT ATA GCA CGA CGA TAT CGT GCT GCU AUA CGA CGA CGT ATA CGT GCA GCU ATA GCA CGA.
226) Komplementárne vlákno DNA má oproti adenínu v reťazci adenínu v reťazci bázu: adenín tymín alebo guanín guanín uracil alebo guanín tymín tymín alebo guanín adenín a guanín tymín a adenín.
227) Komplementárne vlákno k úseku DNA GGG ATC TTC GAA je: CCC TAC AAG CTT CCC UAG AAG CUU GGG TAC AAC GTT CGC TAG AAG CTT GGG UAG AAC GUU GGG ATC TTC GAA CCC TAG AAG CTT AAA TAC CCA CTT.
228) Genetická informácia sa z DNA transkripciou prepisuje do: sRNA štruktúrnych génov tRNA mRNA enzýmov rRNA DNA mDNA.
229) Iniciálky dusíkových báz nukleotidov sú: N G C P S T A U.
230) Aminokyseliny, z ktorých sa skladajú bielkoviny: v živých sústavách je ich asi 20 druhov niektoré sú nepostrádateľné sú napr. leucín, metionín a alanín sú napr. kyselina asparágová a tyrozín sú napr. kyselina asparágová a tyroxín organizmus si vie všetky syntetizovať sú vo všetkých bielkovinách v rovnakom poradí sú v každej bielkovine v špecifickom poradí.
231) Na základe komplementarity báz sa uracil viaže s: adenínom guanínom uracilom uracilom alebo guanínom cytozínom cytozínom alebo adenínom tymínom alebo uracilom tymínom .
232) Mimojadrové molekuly DNA: obsahujú genetickú informáciu pre autoreprodukciu niektorých organel jadrové a mimojadrové gény sa často dopĺňajú pri formovaní určitého znaku od niektorých génov chloroplastovej DNA priamo závisí syntéza chlorofylu v chloroplastoch sú to vždy kruhové chromozómy prokaryotického typu v eukaryotických bunkách jednoduchých húb sa nenašli kruhové molekuly DNA v mitochondriách kódujú štruktúru oxidačnoredukčných enzýmov nepriamo zasahujú do štruktúry jadrových chromozómov v mitochondriách kódujú štruktúru oxidačnoredukčných vitamínov.
233) O operóne Escherichia coli platí, že: nachádza sa v jadrovej membráne prepisuje sa ako celok nachádza sa v reťazci bielkovín je súvislým reťazcom génov nachádza sa v DNA prepisuje sa do mRNA ako celok neprepisuje sa prepisuje sa po častiach.
234) Komplementárny reťazec DNA má oproti: adenínu - tymín adenínu - cytozín cytozín - adenín tymínu - adenín cytozínu - guanín guanínu - cytozín guanínu - tymín tymínu - guanín.
235) Aký počet aminokyselín kóduje pri syntéze pri syntéze bielkovín úsek DNA ATG TCT TTT CGG GGC 3 4 5 6 8 7 2 1.
236) Aminokyseliny môžu byť kódované: všetky len jedným typom kodónu vždy len dvomi kodónmi vždy viacerými typmi kodónov viacerými typmi kodónov vždy len trojicou kodónov viacerými typmi tripletov všetky len jedným typom tripletu vždy len dvomi tripletmi.
237) Aký bol úsek štruktúrneho génu, ked poradie báz v mRNA je CGA UAU CGU GCU GCT ATA GCA CGA CGA TAT CG AGC ACG AUA UCG CGA UAU CGU GCU CGA TAT CGT GCT UCG UGC UAU UCG CGT UTU CGU CCU GCT TAT GCT CGT.
238) O syntéze RNA platí, že: je katalyzovaná nie je katalyzovaná stavebným prvkom sú voľné aminokyseliny energiu dodáva ATP energiu nedodáva ATP je z chemického hľadiska podobná syntéze DNA RNA sa syntetizuje napr. v jadre, v mitochondriách, v chloroplastoch poradie nukleotidov je určené poradím báz v jednom z vlákien DNA .
239) Na základe komplementarity báz sa adenín viaže s: adenínom guanínom uracilom uracilom alebo guanínom cytozínom cytozínom alebo adenínom tymínom alebo uracilom tymínom.
240) DNA a RNA sa líšia: typom sacharidu primárnou štruktúrou spôsobom vzniku sekundárnou štruktúrou transkripciou molekulovou hmotnosťou matricou enzýmom, ktorý katalyzuje ich syntézu.
241) Dusíková báza uracil sa nachádza: len v mRNA len v jednovláknovej DNA len v DNA len v RNA v DNA aj v RNA iba v tRNA len v rRNA iba v géne.
242) Správna komplementarita báz DNA - mRNA pri transkripcii je: C - A G - C T - A G - A C - G A - T A - U G - U.
243) O syntéze DNA plati: DNA sa syntetizuje v jadre len medzi dvomi deleniami bunky DNA a syntetizuje napr. v jadre, v mitochondriách a v rastlinných bunkách aj v chloroplastoch energiu dodáva DNA-polymeráza nazývame ju proteosyntéza volá sa nukleosyntéza na syntézu DNA sa využiva energia vo forme ADP pri tomto deji sa dodáva energia z ATP a tvoria sa nukleozidtrifosfáty matricou je DNA a pospájaním nukleotidov sa uvoĺní veľké množstvo energie.
244. Ak prepišeme informáciu kodónov DNA CGT GGA TCC AAT do kodónov mRNA dostaneme: GCU CCA UGG AAU GCA CCT AGG TTA CGU CGA ACC UUA GCA CCU AGG UUA CGT GGA TCC AAU GCC CCT AGG TTA CGU GGA UCC AAU CGA GGA UCC AAU.
245) Aká je štruktúra komplementárnej časti druhého vlákna DNA úseku ret'azca AGA TCC GGG TTT GAG CIT AAA CCC UCU AGG CCC AAA TCT UGG CCC UUU TCT AGG CCC AAA AGA TCC GGG TTT TTT GGG CCT AGA AAA CCC CGA TCT TAC AGG CCC AAA.
246) Aké je poradie nukleotidov mRNA transkribovaných podľa úseku DNA TTC CCG GGG ATC C: UUC CCG CGG ATC C AAG GGC CCC UAG G UUC CCG GGG AUC C AAC CCG GGG UAC C TTC CCG GGG ATC C UUG CCG GGG AUC C UUC CCG GGG TỤC C AAU UUG GGG AUU U.
247) Mimojadrové gény sa do d'alších generácii: prenášajú veľmi presne, tak ako jadrové gény neprenášajú prenášajú tak ako jadrové gény prenášajú menej presne ako jadrové gény nikdy neprenášajú prenášaju koodinovane neprenášajú tak presne a koordinovane ako jadrové gény prenášajú tak, že sa vyskytujú v rôznom počte kópií.
248) Na základe komplementarity báz sa cytozin viaže s: adeninom guanínom uracilom uracilom alebo tymínom cytozínom cytozínom alebo adenínom tymínom alebo uracilom tymínom.
249) O syntéze bielkovín možeme správne tvrdiť, že: nazývame ju proteosyntéza matricou je molekula mRNA matricou je ribozómová RNA umožhuje ju tRNA, ktorá sprostredkováva interakciu medzi mRNA a auminokyselinami pred syntézou polypeptidového ret'azca sa voľné aminokyseliny spoja s prislúchajúcimi tRNA tvorba bielkovín závisí od syntézy ribonukleových kyselín tvorbu bielkovín závisí od syntézy DNA katalyzujd ju špecifické enzýmy-glykánsyntentázy.
250) RNA je nositeľom genetickej informácie u: cicavcov RNA vírusov hubiek DNA vírusov niektorých nebunkových organizmov RNA baktérií prokaryotických organizmov plazmidov.
251) Nukleové kyseliny: patria k základným makromolekulárnym látkam živých sústav vznikajú spájanim nukleutidov nesú genealogickú informáciu, alebo sa podieľajú na jej realizácii obsahujú tri typy dusikových báz a jeden typ cukru vždy obsahujú päťuhlikatý cukor vždy obsahujú šesťuhlíkatý cukor nesú genetickú informáciu, alebo sa podieľajú na jej realizácii vždy obsahujú aminokyseliny.
252. Na základe komplementarity báz sa guanín viaže s adenínom guanínom uracilom uracilom alebo guanínom cytozínom tymínom alebo adenínom tymínom alebo uracilom tymínom.
53. Ak sú tRNA antikodóny GCA a GUA, aká bola sekvencia DNA v štruktúrnom géne: GCA GTA UAC UGC CGU CAU CGA CUA GCT GAT GCU GTU UUU AAA CGT CTA.
254. Kedy vznikajú dedičné vývinové chyby u človeka: počas vnútromaternicového vývinu počas puberty počas embryonálneho vývinu po narodení diet'at'a počas adolescencie počas postnatálneho obdobia počas prenatálneho obdobia počas starnutia.
Report abuse Terms of use