option
My Daypo

Biochemie

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Biochemie

Description:
Biochemie

Author:
Anna
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/06/2022

Category:
Others

Number of questions: 150
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Glykolýza je základní metabolická dráha pro zpracování glukózy, která v buňce probíhá v: a) endoplazmatickém retikulu b) mitochondriích c) cytoplazmě d) Golgiho aparátu.
2. Univerzálním metabolitem, který propojuje katabolické dráhy sacharidů, lipidů a proteinů před vstupem do citrátového cyklu, je: a) pyruvát (kyselina pyrohroznová) b) laktát (kyselina mléčná) c) malát (kyselina jablečná) d) acetylCoA (acetylkoenzym A).
3. Primární struktura bílkovin je dána: a) počtem a umístěním vodíkových můstků b) počtem a umístěním -S-S- můstků c) pořadím aminokyselin v řetězci d) iontovými interakcemi mezi kladně a záporně nabitými skupinami.
4. Vyberte odpověď, kde jsou správně uvedeny počty uhlíků v molekulách: a) glukóza: 6, fruktóza 5, ribóza: 6, glyceraldehyd: 4 b) glukóza: 6, fruktóza 6, ribóza: 5, glyceraldehyd: 3 c) glukóza: 5, fruktóza 5, ribóza: 4, glyceraldehyd: 4 d) glukóza: 6, fruktóza 6, ribóza: 5, glyceraldehyd: 5.
5. Schéma na obrázku představuje základní stavební motiv: a) polynukleotidu b) celulózy c) inulinu d) glykogenu.
6. Z látek představovaných níže uvedenými vzorci není součástí nukleových kyselin a) A b) B c) C d) D.
7. Enzym α-amylasa vzniká v lidském těle v: a) v játrech a žaludku b) slinných žlázách a slinivce břišní c) kůře nadledvin d) dřeni nadledvin.
8. Která z uvedených látek je polysacharid? a) insulin b) tristearylglycerol c) glukagon d) glykogen.
9. Pepsin je: a) trávicí enzym b) hormon ovlivňující metabolizmus sacharidů c) trávicí enzym rozkládající tuky d) hormon ovlivňující metabolismus lipidů.
10. Hydrolýzu triacylglycerolů na glycerol a mastné kyseliny v živém organizmu katalyzuje enzym: a) glycerolkinasa b) lipasa c) ureasa d) amylasa.
11. Z uvedených procesů v mitochondriích neprobíhá: a) dýchací řetězec b) citrátový cyklus c) glykolýza d) ß-oxidace mastných kyselin.
12. Pojmy fibrinogen, protrombin, heparin, vitamin K významově souvisí: a) se srážením krve b) s buněčným dělením c) se svalovou kontrakcí d) s trávením a vstřebáváním živin.
13. Pojmy α-amylasa, pepsin, trypsin, laktasa významově souvisí: a) se srážením krve b) s buněčným dělením c) se svalovou kontrakcí d) s trávením živin.
14. Pojmy thiamin, riboflavin, pyridoxin, biotin spadají do kategorie: a) vitaminů b) hormonů c) enzymů d) krevních bílkovin.
15. Při reakci 1 mol glukózy s 6 mol kyslíku, kromě uvolnění 2 827kJ (675kcal) energie, vznikne: a) 6 mol CO2 + 6 mol H2O b) 5 mol CO2 + 4 mol H2O c) 6 mol CO2 + 3 mol H2O d) 4 mol CO2 + 2 mol H2O.
16. Mezi vitaminy rozpustné v tucích nepatří: a) A b) D c) E d) C.
17. Močovina, kyselina močová a kreatin jsou odpadní látky obsahující: a) fosfor b) dusík c) síru d) toxické kovy.
18. U savců je hlavním konečným odpadním produktem metabolizmu dusíkatých látek: a) kyselina močová b) močovina c) purin d) amoniak.
19. U plazů a ptáků je hlavním konečným odpadním produktem metabolizmu dusíkatých látek: a) kyselina močová b) močovina c) pyrimidin d) amoniak.
20. Enzym α-amylasa štěpí: a) krátké peptidy b) polypeptidy c) škrob d) celulózu.
21. Pojmem "dýchací řetězec" rozumíme: a) příjem O2 plícemi a jeho přenos krví ke tkáním b) příjem O2 a výdej CO2 plícemi c) předání O2 červenými krvinkami buňkám tkání výměnou za CO2 d) přenos e- na O2 v mitochondriích.
22. Insulin je: a) hydrolytický enzym štěpící maltózu na glukózu b) enzym tvořící v játrech z glukózy glykogen c) peptidický hormon ovlivňující metabolizmus zejména sacharidů a lipidů d) hormon kůry nadledvin zvyšující hladinu glukózy v krvi.
23. Oxid uhličitý je: a) bezbarvý plyn bez zápachu, toxický v minimálních koncentracích b) bezbarvý plyn štiplavého zápachu, dráždí dýchací cesty c) žlutozelený štiplavý plyn d) bezbarvý plyn bez zápachu, v lidském těle je tvořen jako odpadní produkt metabolizmu.
24. Při práci kosterních svalů na kyslíkový dluh vzniká a v tkáních se hromadí: a) kyselina octová b) kyselina mravenčí c) kyselina mléčná d) kyselina máselná.
25. FAD (flavinadenindinukleotid) se uplatňuje jako: a) enzym důležitý pro biosyntézu nukleových kyselin b) koenzym - přenašeč atomů H c) hormon d) složka žluči emulgující ve střevě tuky.
26. Vyberte, která dvojice sloučenin označuje aminokyseliny: a) adenin, guanin b) adenosin, guanosin c) alanin, glycin d) aceton, guanidin.
27. Která z uvedených látek je složena z aminokyselin? a) insulin b) glykogen c) mRNA d) maltóza.
28. NAD+ je: a) enzym b) koenzym c) hormon d) dipeptid.
29. V biochemii běžně používaná zkratka NAD+ znamená: a) neuramin difosfát b) noradrenalin diglukuronid c) nikotinamidadenindinukleotid d) N-acetyl dopamin.
30. V biochemii běžně používaná zkratka ATP znamená: a) adenosintrifosfát b) alanintetrapeptid c) arginintripeptid d) alanin-tyrosin-prolin.
31. Který z uvedených atomů se nenachází v nukleových kyselinách? a) dusík b) fosfor c) síra d) uhlík.
32. Který z uvedených atomů se nenachází v glykogenu? a) dusík b) kyslík c) vodík d) uhlík.
33. Laktóza je disacharid služený z: a) dvou molekul galaktózy b) glukózy a fruktózy c) fruktózy a galaktózy d) glukózy a galaktózy.
34. Maltóza je disacharid složený z: a) dvou molekul glukózy b) glukózy a fruktózy c) fruktózy a galaktózy d) glukózy a galaktózy.
35. Sacharóza je disacharid složený z: a) dvou molekul glukózy b) glukózy a fruktózy c) fruktózy a galaktózy d) glukózy a galaktózy.
36. Heterocyklické baze přítomné v nukleových kyselinách jsou deriváty: a) purinu a pyrimidinu b) pyrrolu a imidazolu c) pyridinu a indolu d) pyrolinu a pyridinu.
37. Vyberte z uvedených sloučenin, kterou řadíme mezi nukleosidy: a) adenin b) adenosin c) adenosinmonofosfát d) ATP.
38. Vyberte z uvedených sloučeninu, kterou řadíme mezi nukleotidy: a) guanin b) guanidin c) guanosin d) guanosinmonofosfát.
39. Vyberte purinovou bazi nukleových kyselin: a) uracil b) cytosin c) adenin d) alanin.
40. Vyberte pyrimidovou bazi nukleových kyselin: a) glycin b) guanin c) adenin d) cytosin.
41. V molekule DNA tvoří guanin komplementární pár s: a) uracilem b) thyminem c) cytosinem d) adeninem.
42. V molekule DNA tvoří thymin komplementární pár s: a) uracilem b) guaninem c) cytosinem d) adeninem.
43. Tvorba RNA podle struktury DNA se nazývá: a) transfekce b) translace c) transformace d) transkripce.
44. Tvorba proteinu podle informace obsažené v mRNA se nazývá: a) translace b) transkripce c) transdukce d) transplantace.
45. Tzv. antikodon je doučástí struktury: a) rRNA b) mRNA c) tRNA d) virové RNA.
46. Prostorové uspořádání dvouvlákné DNA nejlépe vystihuje: a) skládaný list b) pravotočivá dvoušroubovice c) α-helix d) jetelový list.
47. Pro heterocyklické baze přítomné v DNA platí: a) adenin a guanin jsou esenciální, thymin a cytosin si dokáží lidské buňky syntetizovat b) thymin a cytosin jsou esenciální, adenin a guanin si dokáží lidské buňky syntetizovat c) všechny dusíkaté heterocyklické sloučeniny jsou esenciální d) všechny nukleotidy včetně heterocyklickcýh bazí si dokáží lidské buňky syntetizovat.
48. Mezi steroidní hormony patří: a) pohlavní hormony (androgeny, estrogeny, gestageny) b) hormony dřeně nadledvin (adrenalin) c) hormony štítné žlázy (thyroxin) d) hormony neurohypofýzy (oxytocin, vasopresin).
49. Kterou z uvedených látek byste zařadili mezi alkaloidy? a) cholesterol b) kyselina vinná c) atropin d) glycerol.
50. Enzymy jsou svojí chemickou povahou: a) polysacharidy b) jednoduché lipidy c) složené lipidy d) proteiny.
51. Který z uvedených názvů označuje enzym? a) glukagon b) glyceraldehyd-3-fosfát c) maltóza d) laktátdehydrogenáza.
52. Který z uvedených názvů označuje enzym? a) tyrosin b) trypsin c) tryptofan d) thyroxin.
53. Který z uvedených názvů není enzym? a) guanosin b) pepsin c) laktáza d) elastáza.
54. Koenzym je: a) nebílkovinná složka enzymu b) kompetitivní inhibitor enzymu c) neaktivní prekurzoe enzymu d) odlišný enzym katalyzující stejnou reakci.
55. O základních aminokyselinách obsažených v bílkovinách platí: a) všechny aminokyseliny potřebné pro stavbu bílkovin si člověk dokáže syntetizovat b) některé ze základních aminokyselin jsou pro člověka esenciální c) žádná ze základních aminokyselin neobsahuje ve své molekule síru d) žádná ze základních aminokyselin neobsahuje ve své molekule sudíkatý heterocyklus.
56. Který z vitaminů vzniká normálně i v lidském těle? a) vitamin A b) vitamin C c) vitamin D d) člověk si žádný z uvedených vitaminů nedokáže sám vytvářet.
57. Křivice je avitaminóza způsobená nedostatkem: a) vitaminu A b) vitaminu B1 c) vitaminu B12 d) vitaminu D.
58. Kyselina L-askorbová je chemický název pro: a) vitamin A b) vitamin B6 c) vitamin C d) vitamin D.
59. Riboflavin je chemický název pro: a) vitamin B1 b) vitamin B2 c) vitamin B6 d) vitamin B12.
60. α-tokoferol je chemický název pro: a) vitamin A b) vitamin D c) vitamin E d) vitamin K.
61. Ve které endokrinní žláze je produkován hormon thyroxin? a) štítná žláza b) kůra nadledvin c) dřen nadledvin d) slinivka břišní.
62. Glukortikoidy a mineralokortikoidy jsou hormony: a) tvořené v hypothalamu, do krve uvolňované v neurohypofýze b) slinivky břišní, regulují metabolizmus vápníku c) kůry nadledvin, chemicky jsou to steroidy d) štítné žlázy, obsahují v molekule atomy jódu.
63. Typickými motivy sekundární struktury bílkovin jsou: a) α-helix a ß-skládaný list b) pravotočivá a levotočivá dvoušroubovice c) kávové zrno a dutý válec d) jetelový list a vlásenka.
64. Lipasa, enzym odštěpující mastné kyseliny z triacylglycerolů, je: a) ligasa b) transferasa c) hydrolasa d) oxidoreduktasa.
65. Vyberte metabolity, které patří do glykolýzy: a) glukóza-6-fosfát, glyceraldehyd-3-fosfát, fosfoenolpyruvát b) ornithin, citrulin, arginin c) kyselina jantarová, kyselina jablečná, kyselina oxaloctová d) kyselina palmitová, acetyl-CoA.
66. Vyberte metabolity citrátového (Krebsova) cyklu: a) kyselina malonová, kyselina šťavelová, kyselina palmitová b) kyselina vinná, kyselina adipová, kyselina máselná c) kyselina jantarová, kyselina jablečná, kyselina oxaloctová d) kyselina starová, kyselina olejová, kyselina šťavelová.
67. Ve které metabolické dráze je odbouráván acetyl-CoA za vzniku oxidu uhličitého? a) glykolýza b) cyklus močoviny c) Krebsův cyklus (cyklus kyseliny citrónové) d) mléčné kvašení.
68. Glycerol je součástí: a) neutrálních tuků b) glykogenu c) nukleových kyselin d) proteinů.
69. Ribóza, případně deoxyribóza jsou součástí: a) proteinů b) glykogenu c) fosfolipidů d) nukleotidů.
70. Alkalickou hydrolýzou tuků vznikají: a) oleje b) vosky c) mýdla d) vyšší alkany.
71. Estery glycerolu a vyšších mastných kyselin nazýváme: a) mýdla b) tuky c) alkaloidy d) peptidy.
72. Thymin je: a) vitamin b) heterocyklická sloučenina c) aminokyselina d) enzym.
73. Vyberte typické nasycené mastné kyseliny: a) kyselina jablečná a kyselina citrónová b) kyselina vinná a kyselina šťavelová c) kyselina palmitová a kyselina sterová d) kyselina pyrohroznový a kyselina mléčná.
74. Kyselina olejová je mastná kyselina obsahující a) 16 uhlíků a žádnou dvojnou vazbu b) 18 uhlíků a 1 dvojnou vazbu c) 20 uhlíků a 2 dvojné vazby d) 20 uhlíků a 4 dvojné vazby.
75. Mastné kyseliny jsou před vstupem do ß-oxidace aktivovány připojením: a) koenzymu A b) zbytku kyseliny fosforečné c) vitaminu C d) vitaminu D.
76. Pro výstavbu biologických membrán jsou rozhodující: a) neutrální tuky b) fosfolipidy c) nukleotidy d) polysacharidy.
77. Glycerol je: a) krátká mastná kyselina b) nejjednodušší sacharid c) trojsytný alkohol d) dipeptid.
78. Sfingosin je: a) nenasycený aminoalkohol vyskytující se v lipidech b) disacharid odvozený od sacharózy c) vitamin skupiny B d) dipeptid složený ze serinu a tyrosinu.
79. Uvedený vzorec představuje: a) nukleosid b) nukleotid c) aminokyselinu d) steroidní hormon.
80. Uvedené vzorce představují: a) heterocyklické baze nukleových kyselin b) mastné kyseliny c) aminokyseliny d) koenzymy.
81. Uvedené vzorce představují: a) purinové baze nukleových kyselin b) pyrimidové baze nukleových kyselin c) nukleosidy d) nukleotidy.
82. Uvedené vzorce představují: a) purinové baze nukleových kyselin b) pyrimidové baze nukleových kyselin c) nukleosidy d) nukleotidy.
83. Uvedený vzorec představuje: a) tetrapeptid b) steroidní hormon c) disacharid d) nukleotid.
84. Uvedený vzorec představuje: a) thyroxin (hormon štítné žlázy) b) steroidní hormon c) disacharid d) heterocyklickou sloučeninu.
85. Disacharid znázorněný vzorcem je: a) sacharóza b) laktóza c) maltóza d) fruktóza.
86. Uvedený vzorec představuje: a) adenosin b) AMP c) ADP d) ATP.
87. Sacharid znázorněný vzorcem je: a) glukóza b) fruktóza c) maltóza d) ribóza.
88. Sacharid znázorněný vzorcem je: a) deoxyribóza b) fruktóza c) maltóza d) laktóza.
89. Uvedený vzorec představuje: a) nukleotid obsahující pyrimidovou bazi b) nukleotid obsahující purinovou bazi c) nukleosid obsahující pyrimidovou bazi d) nukleosid obsahující purinovou bazi.
90. Uvedený vzorec představuje: a) nukleotid obsahující pyrimidovou bazi b) nukleotid obsahující purinovou bazi c) nukleosid obsahující pyrimidovou bazi d) nukleosid obsahující purinovou bazi.
91. Látka znázorněná vzorcem je: a) kyselina octová b) kyselina citrónová c) kyselina mléčná d) kyselina jablečná.
92. Látka znázorněná vzorcem je: a) kyselina jantarová b) kyselina jablečná c) kyselina vinná d) kyselina citrónová.
93. Pojem peptidová vazba se vztahuje ke struktuře: a) bílkovin b) triacylglycerolů c) polysacharidů d) steroidů.
94. Pojem glykosidická vazba se vztahuje ke struktuře: a) peptidů b) triacylglycerolů c) polysacharidů d) aminokyselin.
95. Pojem esterová vazba se vztahuje ke struktuře: a) proteinů b) triacylglycerolů c) glykogenu d) nukleosidů.
96. Který z uvedených cukrů je neredukující disacharid? a) maltóza b) sacharóza c) laktóza d) glukóza.
97. Laktóza je cukr: a) ovocný b) třtinový c) sladový d) mléčný.
98. Zásobní polysacharid rostlin je: a) škrob b) chitin c) glykogen d) keratin.
99. Která z uvedených složek potravy je pro člověka nestravitelná? a) škrob b) celulóza c) sacharóza d) maltóza.
100. Karoteny jsou prekurzory (výchozími látkamiú pro vznik vitaminů: a) A b) D c) E d) K.
101. (1) Která z uvedených kombinací je správná? a) anabolimus - rozkladné děje b) anabolismus - produkce energie c) katabolismus - např. fotosyntéza d) katabolismus - např. glykolýza.
102. (3) Rozdíl v energetické výtěžnosti (počet ATP vytvořených při úplném zpracování jedné molekuly glukózy) při aerobní a anaerobní glykolýze je přibližně: a) 36 ATP b) 26 ATP c) 24ATP d) 6ATP.
103. (4) Jaký je první krok glykolýzy? a) oxidace glycerolu b) fosforylace glukózy c) rozštěpení glukózy - 1,6 - bisfosfátu na 2 triózy d) rozštěpení fruktózy - 1,6 - bisfosfátu na dvě triózy.
104. (6) Mezi způoby zpracování kyseliny pyrohroznové v lidském metabolismu patří: a) alkoholové kvašení b) kvašení za vzniku močoviny c) vzniká z ní acetyl-CoA d) kyselina pyrohroznová se u člověka nemetabolizuje, vylučuje se močí.
105. (24) V lidském těle je amoniak detoxikován převážně vznikem močoviny, která je tvořena: a) v Krebsově cyklu b) v Ornithinovém cyklu c) v dýchacím řetězci d) proteosyntézou.
106. (25) Mezi výhody kyseliny močové jako koncového metabolitu degradace dusíkatých látek pro plazy a ptáky (organismy vyvíjející se ve vejci) patří: a) její toxicita b) její výborná rozpustnost ve vodě c) její velmi nízká rozpustnost ve vodě d) možnost jejího průběžného vylučování močí.
107. (29) O glukagonu platí: a) je enzymem účastnícím se hydrolýzy glykogenu b) je hormonem, který má na glykogen opačný účinek než insulin c) je hormonem, který má na glykogen opačný účinek než adrenalin d) je zásobním polysacharidem.
108. (38) Vyberte tvrzení, které je pravdivé o ATP: a) jde o nukleosid adeninu b) je příkladem makroergní sloučeniny, je univerzálním zdrojem energie pro mnoho dějů c) uplatňuje se jako enzym v citrátovém cyklu d) obsahuje ve své molekule atom železa.
109. (41) Mezi triózy patří: a) glukóza b) fruktóza c) dihydroxyaceton d) ribóza.
110. (42) Mezi ketózy patří: a) glukóza b) ribóza c) manóza d) fruktóza.
111. (43) Mezi monoacharidy patří: a) cukr ovocný b) cukr mléčný c) cukr třtinový d) cukr aladový.
112. (44) Mezi disacharidi: a) galaktóza b) laktóza c) glukóza d) ribóza.
113. (48) Molekula glykogenu ve své struktuře obsahuje monosacharid: a) fruktózu b) ribózu c) glukózu d) glukózu a fruktózu.
114. (68) Enzymy: a) na reakci nemají vůbec žádný vliv, ale jejich přítomnost je nezbytná b) urychlují ustanovení rovnováhy, ale na celkovou energetickou bilanci reakce nemají vliv c) reakci činí energeticky výhodnější d) přímo poskytují energii pro endergonické reakce.
115. (69) Inhibitor, který působí na aktivní centrum enzymu patří mezi: a) kompetitivní inhibitory b) nekompetitivní inhibitory c) allosterické inhibitory d) nepatří do žádné z uvedených skupin.
116. (70) Mezi ideální podmínky pro většinu enzymů v lidském těle patří: a) teplota alespoň 40°C b) pH ~ 1 c) pH ~ 7 d) dostatečná saturace kyslíkem.
117. (72) Vyberte vzorce serinu: a) b) c) d).
118. (73) Vyberte vzorec glutaminu: a) b) c) d).
119. (74) Vyberte vzorec lysinu: a) b) c) d).
120. (75) Vyberte vzorec fenylalaninu: a) b) c) d).
121. (76) Vyberte vzorec prolinu: a) b) c) d).
122. (77) Vyberte vzorec histidinu: a) b) c) d).
123. (78) Vyberte vzorec tryptofanu: a) b) c) d).
124. (79) Vyberte vzorec tyrosinu: a) b) c) d).
125. (80) Vyberte vzorec asparagové kyseliny: a) b) c) d).
126. (81) Vyberte vzorec valinu: a) b) c) d).
127. (82) Vyberte dvojici aminokyselin, ve které druhá aminokyselina běžně vzniká z první v lidském organismu: a) serin, threonin b) fenylalanin, tyrosin c) histidin, tryptofan d) glycin, valin.
128. (83) Mezi procesy, kterými je aminokyselina zbavena aminoskupiny, patří: a) transaminace b) fosforylace c) transmethylace d) štěpení pomocí peptidázy.
129. (89) Ke kterému vitaminu je správně přiřazena porucha z hypovitaminózy? a) vitamin A - pelagra b) vitamin D - rachitis c) vitamin B12 - kožní záněty d) vitamin B2 - bery bery.
130. (93) Mezi skleroproteiny (proteiny vláknitého tvaru) patří: a) albumin b) hemoglobin c) kolagen d) histony.
131. (97) Vyberte vzorec kyseliny 2-oxoglutarové(α-ketoglutarové): a) b) c) d).
132. (99) Fumarát se mění na malát dějem zvaným: a) hydrogenace b) adice vody c) oxidace d) redukce.
133. (100) V citrátovém (Krebsově) cyklu je sukcinát (aniont kyseliny jantarové) podroben ději: a) dehydrogenace b) redukce c) adice vody d) eliminace NH3.
134. (108) O odbourávání triglyceridů je pravda: a) jsou v lyzosomech hydlolyzovány na acetyl-CoA b) prvním krokem je hydrolytické štěpení za účasti lipáz c) štěpí se na aminokyseliny a glycerol d) štěpí se na mastné kyseliny a ethylenglykol.
135. (109) O odbourávání mastných kyselin platí: a) probíhá ß-oxidací b) jeho podstatou je hydrolytické štěpení pomocí lipáz c) štěpí se na aminokyseliny a glycerol d) štěpí se na močovinu a vodu.
136. (112) O fosfolipidech plazmatické membrány buňky platí: a) hydrofobní části molekul jsou orientovány vně membrány b) hydrofilní čáti molekul jsou orientovány vně membrány c) součástí molekuly fosfolipidů je vždy peptin d) jsou upořádány ve třech vrstvách.
137. (117) O heterocyklu pirimidinu platí: a) jeho struktura je součástí bazí adenin a guanin b) ve struktuře obsahuje jeden atom dusíku c) ve struktuře obsahuje dva atomy dusíku d) ve struktuře neobsahuje atomy vodíku.
138. (128) Vyberte vzorec thyminu: a) b) c) d).
139. (129) Vyberte vzorec uracilu: a) b) c) d).
140. (130) Vyberte vzorec cytidinu: a) b) c) d) .
141. (131) Mezi dusíkatými bazemi ve struktuře dvoušroubovice DNA jsou: a) van der Waalsovi interakce b) disulfidické můstky c) vodíkové můstky d) kovalentní vazby.
142. (138) O činidlech používaných k průkazu sacharidů platí: a) Schiffovo činidlo obsahuje AgNO3 b) Tollensovo činidlo obsahuje fuchsin c) Fehlingovo činidlo obsahuje CuSO4 d) glukóza reaguje s Fehlingovým činidlem za vzniku stříbrného zrcátka.
143. Jak se nazývá skupina léčin, která mají za hlavní účinek snížení tělesné teploty: a) antihistaminika b) analgetika c) antipyretika d) anestetika.
144. Mezi monoterpeny patří: a) fytol b) menthol c) karotenoidy d) cholesterol.
145. Mezi azobarviva patří: a) fuchsin b) eosin c) methyloranž d) indigo.
146. Mezi pyrrolová barviva patří: a) mezhyloranž b) fenolftalein c) paračerveň d) chlorofyl.
147. Mezi srdeční glykosidy patří: a) aldosteron b) kortizol c) kalcitonin d) digoxin.
148. Vyberte látku, která není opticky aktivní: a) glukóza b) glycin c) alanin d) valin.
149. Vyberte látku, které obsahuje asymetrický uhlík: a) kyselina octová b) kyselina mléčná c) kyselina máselná d) kyselina jantarová.
150. Centrální dogma molekulární biologie: a) říká, že základní jednotkou živých organismů je buňka b) popisuje cestu přenosu informace (DNA->RNA->protein) c) neplatí pro rostliny d) bylo formulováno Johannem Gregorem Mendelen.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests