option

Biologia 1376-1400

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Biologia 1376-1400

Description:
Urfhdcbg

Author:
gazela
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/05/2020

Category:
Others

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1376. Po ktorej ére vývoja zemskej kôry nasleduje proterozoikum: Po prvohorách Po prahorách Po druhohorách Po archaiku Po miocéne Po štvrťohorách Po treťohorách Po pleistocéne.
1377. Ktoré sú závažné spoločensky škodlivé javy: Dlhodobé užívanie potrebných liekov Toxikománia Nikotinizmus Alkoholizmus Ľaváctvo Praváctvo Úrazy a otravy Kofeinizmus.
1378. Čím sa vyznačujú ekosystémy: Samoreguláciou Samoobnovovaním Vývojom Nemennosťou Anabiózou Pansermiou Partenogenézou Samovraždou.
1379. Medzi globálne problémy životného prostredia patria: Komplexná ochrana prírody Chemizácia prostredia Znečisťovanie pôdy, vody a ovzdušia Technicko-ekonomické Rozvoj ekologických hnutí Ekologické Sociálne Zvyšovanie rádioaktivity, hluk.
1380. Toxikománia: Příležitostné užívanie liekov Nezákonný obchod s drogami Návykové ochorenie Užívanie drog, ktoré spôsobuje otravu Jav, ktorý vedie k vzniku závislosti od drogy Napr. Kofeinizmus, nikotinizmus a alkohlizmus Napr. Kofeinizmus, nikotinizmus a alibizmus Napr. Kofeinizmus, oportunizmus a alibizmus .
1381. Koľko základných stupňov čistoty vodného toku poznáme: Dva Tri Štyri Šesť Sedem Jeden Deväť Osem.
1382. Akou farbou sa označuje IV. stupeň akosti vody vodného toku: Červenou Žltou Zelenou Modrou Hnedou Fialovou Ružovou Bielou .
1383. Akou farbou sa označuje I.a stupeň akosti vody vodného toku: Zelenou Svetlomodrou Červenou Žltou Fialovou Ružovou Bielou Hnedou .
1385. Ako označujeme spoločenstvá živočíchov žijúcich na určitom mieste: Fytocenóza Biocenóza Zoocenológia Zoocenóza Mykocenóza Biotopy Stanovištia Sukcesia.
1384. Kde sa nachádzajú hlavné zásoby fosforu, potrebné pre biotickú časť obehu: V horninách V usadeninách V biomase V biome V atmosfére V hydrosfére V oosfére V humuse.
1386. Ako sa nazýva zmes látok, ktorá vzniká postupným rozkladom odumretých tiel organizmov v pôde: Černozem Podzolová pôda Humus Biomasa Reziduá Erózia Sučina Popol.
1387. Čo predstavuje žijú hmotu ekosystému: Producenty, konzumenty a dekonzumenty Biom Producenty, konzumenty a mikroelementy Autotrofné a heterotrofné organizmy Biomasa Klimax Sukcesia Erózia .
1388. K základným typom potravinových reťazcov patrí: Pastevno-koristnícky Mutualistický Detritický Rozkladný Parazitický Dehydratačný Obligátno-symbiotický Mykoritický.
1389. Ktoré základné vlastnosti charakterizujú populáciu: Hustota Rast Vekové zloženie Biotický potenciál Abiotický potenciál Rýchlosť rastu Anabióza Partenogenéza.
1390. Litosféru tvoria: Ľadovce Vodné plochy Zeme Horniny Nerasty Atmosféra Litovčania Libanončania Liberáli.
1391. Kto charakterizoval v 19. storočí po prvýkrát ekológiu ako "ekonómiu prírody" : Kant Haeckel Morgan Darwin Haldane Fuchs Murphy Pasteur .
1392. Štúdium vzájomných vzťahov medzi organizmami a ich prostredím sa zapodieva: Synekológia Autekológia Ekológia krajiny Ekológia človeka Antropoekológia Lingvistika Grafológia Metalurgia.
1393. Ako sa nazýva súhrn všetkých ekosystémov na Zemi: Biocenoza Biosféra Otvorený systém Biotop Ekologická nika Sukcesia Detritus Biológia .
1394. Čo je stratigrafická tabuľka: Časový prehľad vývoja zemskej kôry Schéma spojenia potravinových reťazcov Prehľad klimaxovýxh ekosystémov sveta Éry a útvary zemskej kôry Legenda ku geologickej mape krajiny Rozmiestnenie oddelení obchodného domu Súčasť projektu budovy Poradie vrstiev zemskej kôry .
1395. Základnou jednotkou evolúcie je: Rod Druh Trieda Kmeň Čeľaď Podčeĺaď Podtrieda Rad.
1396. Čo tvorí populáciu: Jedince rôznych biologických druhov, ktoré osídľujú isté prírodné územie Jedince rovnakého biologického druhu, ktoré osídľujú v danom čase isté územie Potomstvo všetkých obyvateľov biocenozy Jedince, ktoré sa môžu medzi sebou krížiť a mať plodné potomstvo Jedince, ktoré sa podieľajú na vytváraní jedného genofondu Jedince toho istého druhu, ktoré kedykoľvek obývali daný biotop Jedince rôznych biologických druhov, ktoré osídľujú isté prírodné územie a môžu sa rozmnožovať Jedince rôznych biologických druhov, ktoré osídľujú isté prírodné územie a nemôžu sa rozmnožovať.
1397. Zaraďte druh Homo sapiens do systému rodu primátov (rad, podrad, nadčeľaď, rod) Rad: Primates - primáty Podrad: simiae (Anthropoidea) - vyššie primáty Nadčeľaď: Hominoidea Rod: Homo Rad: Simiae Rad: primáty Nadčeľaď: Simiae (Anthropoidea) - vyššie primáty Rod: Parapithecus.
1398. Hominizácia je: Obdobie vzniku reči Pokračováním sapientácie Proces, v ktorom vznikol človek Proces, v ktorom sa zväčšovala tvarová časť lebky Iný názov pre intrauterínny vývin človeka Proces, v ktorom vznikol život Proces, v ktorom vznikla ekológia Pokračováním ontogenézy človeka .
1399. Ktorý americký paleontológ rozpracoval Darwinovu myšlienku vetvenia vývojových línii a stanovil pojem adaptívnej radiácie: T. H. Huxley H. F. Osborn V. O. Kovalevskij J. B. S. Haldane T. A. Edison M. Crichton B. Fox J. B. Shaw.
1400. Ktorá kombinácia chlorofylu bola asi najvhodnejšia pre rozvoj zelených rias: a+b a+c a+d b+c a+d a+g b+d a+f.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests