option

Biologia 1401-1425

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Biologia 1401-1425

Description:
Ushkshw

Author:
gazela
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/05/2020

Category:
Others

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1401. Tzv. základný biogenetický zákon stanovil: Francúzky paleontológ G. Cuvier Anglický prírodovedec Ch. Darwin Nemecký zoológ E. Haeckel Švédsky lekár a prírodovedec C. Linné Moravský prírodovedec J. G. Mendel Nemecký paleontológ E. Haeckel Švédsky lekár a prírodovedec R. Amundsen Francúzky paleontológ L. Pasteur .
1402. Aké sú rozdiely medzi pradátormi a parazitmi: Parazity sú malé, predátory veľké Predátory sa množia rýchlejšie ako parazity Populácia predátorov je väčšia ako parazitov Minimálne, ich funkcia v prírode býva rovnaká Žiadne, sú si navzájom zdrojom potravy Parazity sú anaeróbne Parazity sú väčšie ako predátory Predátory sú potravou parazitov .
1403. Čo chápeme pod pojmom "uzavretý cyklus vody" : Využívanie vodných nádrží Vodovodné zariadenie Kolobeh vody v prírode Recirkulácia technickej vody Kolobeh vody v organizmoch Kolobeh vody v obličkách Kolobeh vody v bunke Výmena vody medzi organizmom a prostredím .
1404. Pedológia je: Vedná disciplína skúmajúca vodné zdroje Odvetvie hydrogeológie Veda skúmajúca ochranu pôdy Náuka o pôde, pôdoznalectvo Súčasť pedagogiky Medicínska disciplína zaoberajúca sa vývinom detí Náuka o vrodených dedičných chybách Detské lekárstvo .
1405. Uveďte útvar prvohôr, kedy preniká život aj na súš (rastluny a bezstavovce): Silúr Ordovik Kambrium Devón Holocén Pleiocén Miocén Oligocén.
1406. Útvary treťohôr sú: Pliocén Miocén Oligocén Pleistocén Kambrium Eocén Paleocén Devón.
1407. Čo je druhým stupňom vývoja ekosystému: Vyzrievanie ekosystému Obdobie stabilizácie zložiek ekosystému Omladenie ekosystému Konvergencia Divergencia Ekologické nahrádzanie Vrchlové štádium ekosystému Biologická štafeta .
1408. Útvary štvrťohôr sú: Pliocén Pleistocén Holocén Miocén Eocén Oligocén Paleoncén Devón.
1409. Čo jw prvým stupňom vývoja ekosystému: Ekologická nika Omladenie ekosystému Vyzrievanie ekosystému Dominancia špecializovaných druhov Obdobie stabilizácie zložiek ekosystému Obdobie stabilizácie anorganických zložiek ekosystému Obdobie charakterizované dominanciou Začíná v ňom stabilizácia biologických zložiek ekosystému .
1410. Ako znižujeme nadmerné množstvo odpadov: Spaľováním Likvidáciou odpadov Znovuvyužívaním odpadov Prevenciou Vyvíjaním bezodpadových technológií Omladením ekosystému Ekologickou sukcesiou Kompostovaním.
1411. Aký podiel celkových zásob vody na Zemi je využiteľný pre život: 1% 3% 5% 30% 10% 4% 11% 6%.
1412. Ako vznikajú imisie: Vzájomnými reakciami nečistôt v ovzduší Spaľováním fosílnych palív Vzostupom množstva CO2 v ovzduší Rozpadom rádioaktívnych látok Vzájomnými reakciami nečistôt v pôde Reakciou kyslíka s dusíkom Reakciou kyslíka s kyslíkom Reakciou vody s kyslíkom .
1413. Ktorý z oxidov sa podieľa na mechanizme tzv. skleníkového efektu: Peroxid vodíka Oxid uhličitý Oxid dusičitý Oxid siričitý Oxid vodný Oxid barnatý Žiadny Oxid železitý.
1414. Ktorý oxid je najrozšírenejšou nečistotou ovzdušia: Oxid uhličitý Oxid siričitý Oxid dusičitý Oxid uhoľnatý Oxid dusnatý Oxid vodný CO H2O.
1415. Hlavné myšlienky Darwinovej evolučnej teórie: Sú štyri Je ich päť Rozšírenie rastlín a živočíchov na Zemi je náhodné ale nie zákonité Rozšírenie rastlín a živočíchov na Zemi nie je náhodné ale zákonité Základnou jednotkou evolúcie je druh Všetky druhy rastlín a živočíchov majú spoločných predkov Boj i život ovplyvňuje evolúciu Prírodný výber neovplyvňuje evolúciu .
1416. Homo erectus erectus: Mal výšku 155-170 cm Kapacita lebky bola 850-1300 cm3 Mal vzpriamenú postavu Je človek dnešného typu Čeluste boli pomerne menšie Chrup bol zhodný s chrupom dnešného človeka Je vyspelejší ako človek dnešného typu Nemal vzpriamené telo .
1417. O pôde platí, že: Je v úzkom vzťahu k ovzdušiu Je v úzkom vzťahu k vode Jej kvalitu ohrozuje napr. kyslý dážď, ktorý mení pH pôdy až do 1m hĺbky Ohrozuje ju napr. erózia Jej kvalitu ohrozuje napr. alkalický dážď, ktorý mení pH pôdy až do 1km hĺbky Nereaguje na vplyv z ovzdušia Nereaguje na povrchové vody Veda, ktorá ju študuje sa nazýva pedagogika .
1418. Akou farbou sa označuje II. stupeň akosti vody vodného toku: Zelenou Svetlomodrou Červenou Modrou Fialovou Bielou Ružovou Hnedou .
1419. Oligocén: Je útvarom štvrťohôr Je útvarom mladších prvohôr Je útvarom treťohôr Zaraďujeme do éry paleozoikum Zaraďujeme do éry mezozoikum Zaraďujeme do éry kenozoikum Spolu s pleistocénom patrí k útvarom treťohôr Spolu s olaeocénom patrí k útvarom treťohôr .
1420. Pre akostný stupeň "znečistená voda" vodného toku platí, že: Je to I.a stupeň Je to I.b stupeň Je to II. stupeň Označuje sa modrou farbou Označuje sa zelenou farbou Je to IV. stupeň Označuje sa svetlomodrou farbou Je to III. stupeň .
1421. Pre akostný stupeň "veľmi silne znečistená voda" vodného toku platí, že: Je to III. stupeň Je to I.b stupeň Je to IV. stupeň Označuje sa žltou farbou Označuje sa červenou farbou Je to II. stupeň Označuje sa modrou farbou Je to I. stupeň .
1422. Pre akostný stupeň "veľmi čistá voda" vodného toku platí, že: Je to I.a stupeň Je to I.b stupeň Je to IV. stupeň Označuje sa žltou farbou Označuje sa červenou farbou Je to II. stupeň Označuje sa modrou farbou Je to I.a stupeň .
1423. Pre akostný stupeň "čistá voda" vodného toku platí, že: Je to I.a stupeň Je to I.b stupeň Je to II.a stupeň Označuje sa modrou farbou Označuje sa zelenou farbou Je to III. stupeň Je to IV. stupeň Označuje sa žltou farbou .
1424. O treťohorách platí, že: V Európe k nim patrí súvislý horský pás: Pyreneje-Alpy-Karpaty-Dináre Rozšírili sa v nich cicavce Rozšírili sa v nich nahosemenné rastliny V rastlinstve a živočíšstve nenastali výrazné zmeny Ich útvarmi sú devón, silúr, ordovik, kambrium Nasledujú vo vývoji za štvrťohorami Vývojovo nadväzujú na druhohory Prvým útvarom treťohôr je paleocén.
1425. Pojem "selekcia" označuje: Genómovú mutáciu Typ rozmnožovania Vývin jedinca Pohlavný vývoj Prírodný výber Partenogenézu Dospievanie Kríženie .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests