option

Biologia 1426-1450

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Biologia 1426-1450

Description:
Ubwjxucjr

Author:
gazela
(Other tests from this author)

Creation Date:
22/05/2020

Category:
Others

Number of questions: 25
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1426. Akou farbou sa označuje I.b stupeň akosti vody vodného toku: Zelenou Svetlomodrou Červenou Modrou Fialovou Žltou Hnedou Bielou .
1427. Pre hodnotenie akosti vody vodného toku sa zisťuje: Kyslíkový režim Základné chemické zloženie Obsah zvláštnych látok Obsah erytrocytov Atmosférický tlak vody Povodie Rozvodie Diétny režim .
1428. Akou farbou sa označuje III. stupeň akosti vody vodného toku: Zelenou Žltou Červenou Modrou Fialovou Ružovou Bielou Hnedou .
1429. O starohorách platí, že: Boli najdlhšou érou Bolo pre ne asi príznačné teplé a suché podnebie Život bol sústredený hlavne na pevnine Sú dvoma vlastnými samostatnými celkami Pevninské bloky sa zväčšovali V ovzduší bolo väčšie množstvo oxidu uhličitého než v súčastnosti Nazývame tiež proterozoikum Život bol sústredený hlavne v moriach .
1430. Pre akostný stupeň "silne znečistená voda" vodného toku platí, že: Je to III. stupeň Je to I.b stupeň Je to II. stupeň Označuje sa žltou farbou Označuje sa zelenou farbou Je to IV. stupeň Označuje sa červenou farbou Označuje sa svetlomodrou farbou .
1431. Životné podmienky organizmov sú tvorené: Biotickými faktormi Abiotickými faktormi Ostatnými organizmami Fyzikálnymi a chemickými faktormi neživej prírody Finančnými faktormi Rozpočtovými faktormi Biotickými faktormi neživej prírody Abiotickými faktormi živej prírody .
1432. K toku energie v ekosystéme patrí: Asimilovaná energia Disimulovaná energia Čistá primárna energia Hrubá primárna energia Sekundárna produkcia Hrubý národný produkt Štátny rozpočet Daň z pridanej hodnoty .
1433. O podzemných vodách platí, že: Na ich znečistení sa podieľa prehnojovanie pôdy Na ich znečistení sa podieľajú ropné havárie Na ich znečistení sa podieľa aj znečistenie vodných tokov Ich znečistenie je zvyčajne krátkodobé - desiatky až sto dní Ich znečistenie je zvyčajne dlhodobé - desiatky až sto dní Nepatria do troposféry Patria do atmosféry Nedajú sa znečistuť.
1434. Prvé vodné nádrže na Zemi. Vznikali kondezáciou plynov Obsahovali vodu Neobsahovali vodu Obsahovali CO2 Neobsahovali CO2 Obsahovali H2O Vznikali kondezáciou pár Obsahovali NH3.
1435. Aký je počet krízových stavcov v chrbtici človeka: Tri Štyri Osem Sedem Dvanásť Dva Sedem Desať .
1436. Infekcia bunky vírusom prebieha vo fázach: Dvoch Troch Priľnutie vírusu, jeho preniknutie do bunky a rozmnožovanie Piatich Jednej Preniknutie vírusu a jeho rozmnožovanie mitózou bunky Profáze, metafáze a anafáze S fáze, G2 fáze a v profáze .
1437. Pri akých hodnotách (dB) hluku dochádza k poškodeniu sluchu: 90 až 100 dB 65 až 70 dB 40 až 65 dB 20 až 30 dB 30 až 80 dB 10 až 30 dB 30 až 40 dB 40 až 50 dB.
1438. Váľač gúľavý patrí do triedy: Oomycéty Vlastné zelené riasy Modré riasy Chlorophyceae Charophyceae Chary Spájavky Hnedé riasy .
1439. Vzdušnuce odovzdávajú kyslík: Do hemolymfy Do krvi Do lymfy Priamo bunkám tkanív Do pľúc Do miazgy Do centrálneho nervového systému Do malpigických trubíc.
1440. Zo všetkých mechanoreceptorov sú najcitlivejšie: Receptory reagujúce na zmenu chemického zloženia prostredia Kožné receptory Orgán potočnej čiary Sluchové receptory Rádioreceptory Chemoreceptory Osmoreceptory Receptory zachytávajúce pozdĺžne vlnenie vzduchu alebo vody.
1441. Čo sú parazity: Heterotrofné organizmy, ktoré odoberajú organické látky inému žijúcemu organizmu - hostiteľovi a do jeho tela vylučujú splodiny svojho metabolizmu Organizmy, ktoré žijú na povrchu alebo v tele hostiteľa Autotrofné organizmy, ktoré odoberajú organické látky inému žijúcemu organizmu Organizmy, parazitujúce len u človeka Heterotrofné organizmy, ktoré si organické látky získavajú z odumretých organizmov Autotrofné organizmy, ktoré si organické látky získavajú z odumretých organizmov Organizmy, ktoré študuje antropológia Heterotrofné organizmy, ktoré využívajú fotosyntézu.
1442. Tuky: Sú estery určitých karboxylových kyselín s glycerolom Majú pomerne nízke spaľovacie teplo Majú pomerne vysoké spaľovacie teplo Sa hromadia u rastlín hlavne v tukovom tkanive Zúčastňujú sa na niektorých iektorých chemických dejoch v bunke Sa hromadia u človeka v tukovom tkanive Sú rozpúšťadlom niektorých vitamínov Sa nevyskytujú u rastlín .
1443. Je okostica pevne spojená s kosťou: Občas Je spojená so svalom Je Je spojená s hlavicou Nie je spojená Je spojená Je s ňou spojená pohyblivo Je spojená s jamkou.
1444. Svaly, ktoré spôsobujú pritiahnutue sa nazývajú: Abduktory Flexory Rotátory Adduktory Pritahovače Extenzory Konstriktory Tenzory.
1445. Zrelé erytrocyty majú jadro u: Rýb Človeka Plazov Cicavcov Sliepok Holubov Opíc Prežúvavcov.
1446. Ako sa volá časť molekuly enzýmu, ktorá určuje jeho katalytickú funkciu a špecifickosť: Špecifické miesto enzýmu Aktívne centrum enzýmu Anabolické centrum enzýmu Výkonné centrum enzýmu Analytické centrum enzýmu Centroméra enzýmu Substrátové miesto enzýmu Katabolické miesto enzýmu .
1447. Frekvencia výskytu dominantnej alely je 0,97. Vypočítajte aká je frekvencia dominantných homozygotov: 0,9409 98% 94,09% 5,01% 93,05 10,4 6,7% 2,2%.
1448. Ak zistíme, že sa v populácii vyskytuje 2500 recesívnych homozygotov na 1 milión osôb, potom je frekvencia heterozygotov: 0,872 0,095 9,5% 1,095 95,5% 95,59 4,5% 5,4%.
1449. Recesívna alela podmieňujúca kvalitatívny znak sa v populácii vyskytuje s frekvenciou 10%. Frekvencia dominantných homozygotov pre tento znak je: 0,81 81% 0,563 18% 88,81 13,20 12,3% 13,2%.
1450. Recesívna alela podmieňujúca kvalitatívny znak sa v populácii vyskytuje s frekvenciou 10%. Frekvencia heterozygotov pre tento znak je: 1, 8 11,8% 82,12 0,18 18% 0,65 7,1% 7,2%.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests