option
My Daypo

biologie 4

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
biologie 4

Description:
practise

Author:
Anet
(Other tests from this author)

Creation Date:
12/06/2022

Category:
Others

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
151. Mutace: a) v genech se označují jako genové b) je prakticky vždy změna v DNA c) chromosomové se označují nověji jako strukturní aberace chromosomů d) genomové se nověji označují jako numerické aberace chromosomů .
152. Mutace: a) lze charakterizovat jako změny nenáhodné (programové) b) mohou postihovat geny (obecně sekvence DNA) všech typů, podle toho mají rozmanité důsledky c) se v haploidních gametách nevyskytují, nejsou přenosné na další generace d) znamenají ve většině případů poškození buňky či organismu, ztrátu či patologickou změnu genové funkce.
153. Mutace gametická: a) proběhne v haploidní gametě b) je do další generace nepřenosná, gameta s mutací zaniká c) je přenosná do další generace, jen pokud je spontánní d) žádná z uvedených alternativ není správná.
154. Spontánní mutace: a) vznikají v nejrůznějších genech se stejnou konstantní frekvencí b) jejich příčiny nedovedeme zjistit ani ovlivnit c) jejich pravděpodobnost v somatických buňkách je obecně přímo úměrná (kromě jiného) rozsahu jejího genomu a trvání jejího buněčného cyklu d) u člověka je průměrná četnost vzniku gametické mutace 10 na -3 na jeden gen za jednu generaci.
155. Četnost spontánních genových mutací na jeden gen a jednu generaci se odhaduje: a) 0,1 % b) žádná z ostatních odpovědí není správná c) 10 na -5 až 10 na -7 d) 6,3 %.
156. Pro člověka jsou mutagenními faktory: a) chemické genotoxické látky (asi 60 různých typů) b) alkylační činidla, silná oxidační činidla (peroxidy), dusitany, činidla interkalační aj. c) kuřáctví cigaret d) látky v průmyslových emisích, emisích z energetiky a výfukových plynech.
157. Karcinogeny: a) jsou mutageny, která chrání organismus před zvrhnutím buněk ve zhoubné buňky nádorové b) podněcují vznik somatických mutací c) jejich koncentrace v našem životním prostředí jsou stále vyšší a vyšší d) jsou geny s onkogenním potenciálem.
158. Vyberte správný/é výrok/y: a) opakované diagnostické rentgenování v lékařství může zvyšovat mutagenní a karcinogenní zátěž organismů b) závislost vzestupu úmrtí na rakovinu plic a kouřením cigaret v posledním století nebyla nikdy prokázána c) příkladem mutagenů jsou průmyslové emise, výfukové plyny a látky k ochraně zemědělských rostlin proti škůdcům d) vyhodnocení buněčné morfologie je jednou z metod v diagnostice zvrhnutí buněk v buňky rakovinné.
159. Standardní alela genu může být změněna v jinou: a) mutací pouze v určitých místech celé své délky b) ztrátou nebo vložením jednoho chromosomu c) ztrátou nebo vložením několika sousedních nukleotidů d) při amniocentéze (vyšetření plodové vody).
160. Genové mutace strukturního genu: a) mohou zaměnit jednu aminokyselinu v polypeptidovém řetězci b) mohou zaměnit více aminokyselin v peptidu c) vždy znamenají kratší peptid d) se nemusí projevit změnou peptidu.
161. Různé formy jednoho a téhož genu se nazývají a) alely b) lokusy c)) karyotyp d) fenotyp.
162. Translokace je: a) ztráta genetického materiálu, ke které dochází během anafáze b) typ chromosomální mutace c) v některých případech příčinou vzniku gamet, ve kterých je duplikován část genetického materiálu d) vždy důsledek chromosomálního zlomu.
163. Chromosomová mutace: a) se nověji označují jako strukturální aberace chromosomů b) mění genetický kód c) mohou měnit strukturu chromosomu d) lze nalézt až u 5 % lidí.
164. Polyploidie: a) se u rostlin nevyskytuje b) žádná z uvedených alternativ není správná c) je u vyšších savců běžná d) je totéž jako polyzomie.
165. Polyploidizace: a) se uplatňuje u příbuzenských sňatků b) je značně nebezpečná pro chovy domácích zvířat c) se používá v rostlinném šlechtitelství d) zvyšuje počet dominantních homozygotů.
166. Alkaptonurie: a) je způsobena nefunkčností (mutací) genu pro určitý enzym b) byla geneticky popsána už před 100 lety c) je příkladem nemoci s autosomálně dominantní dědičností d) je příkladem nemoci s poruchou metabolismu lipidů.
167. Downův syndrom: a) lze prokázat prenatálně z plodové vody b) je podmíněn autosomálně recesivně c) za jeho příznaky odpovídají geny na delším (q) ramenu 18. chromosomu d) se přenáší z matek (zajména starších 21 let) na syny.
168. Sonda DNA: a) je množina stejných kopií řetězce DNA, komplementárního k dané genové sekvenci b) v praxi se užívají obvykle kratší sondy - oligonukleotidy c) je přímé vyšetření nukleotidové sekvence d) může být využita pro konstrukci diagnostických DNA-čipů.
169. Evoluční význam mohou mít: a) obecně jen ty mutace, které mají pro své nositele v daném prostředí pozitivní selekční význam b) delece částí či celých genů c) obecně jen znevýhodňující, škodlivé či dokonce letální mutace genů d) tendemové duplikace genů.
170. Celková délka DNA v haploidní chromosomové sadě vyjádřená počtem nukleotidů v genomu: a) je u savců a korýšů srovnatelná b) je u hlístů větší než u měkkýšů c) je v taxonomických skupinách některých eukaryontů (např. hmyz, obojživelníci) široce variabilní d) je u savců řádově 10 na 6 (jednotky miliónů).
171. Rekombinantní molekuly DNA: a) jsou nové, záměrně uměle konstruované sestavy genů v živé buňce b) vznikají přirozenými procesy spojenými s rozmnožováním nebo mutacemi c) lze vnést do buněčného jádra příjemce, kde je trvale udržován jako součást jeho genomu d) jsou produktem heteroze.
172. Jako vektory dopravujíccí genový fragment donorové DNA se užívají: a) do buněk bakterií - nejčastěji vhodné plazmidy b) do savčích buněk - reverzní transkripty izolovaných a selektovaných mRNA c) do buněk prokaryotních - restrikčních endonukleázy d) do buněk eukaryontních - vhodné, předem upravené a neškodné viry.
173. Transgenní rostliny mohou: a) obsahovat látky toxické pro člověka b) být uvolněny k distribuci bez předchozího testování důsledků pro lidské zdraví c) být odolné proti mikrobiálním škůdcům d) být odolné vůči hmyzím škůdcům.
174. Který/é z následujících produktů lze připravit biotechnologicky: a) modifikovaný enzym b) DNA sondu c) proteinový hormon d) steroidní hormon.
175. Genová terapie: a) využívá transgenoze především kmenových krvetvorných buněk kostní dřeně b) otvírá cestu ke příčinnému léčení např. cystické fibrózy a některých nádorových onemocnění c) byla poprvé úspěšně použita u těžké (smrtelné) kombinované imunodeficience (SCID), způsobené neschopností T-lymfocytů vytvářet enzym adenosin deaminasu (ADA) d) se typicky zaměřuje na cílové buňky, které se v dospělém organismu již dále nemnoží.
176. V populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme recesivní homozygoty s relativní četností 4 %. Relativní četnost heterozygotů v této populaci je: a) 64 % b) 96 % c) 32 % d) 0,6.
177. V populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme jedince s dominantním fenotypem (předpoklad úplné dominance) s relativní četností 51 %. Relativní četnost heterozygotů v této populaci je: a) 50 % b) 0,21 c) 49 % d) 0,42.
178. V populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme jedince s dominantním fenotypem (předpoklad úplné dominance) s relativní četností 75 %. Relativní četnost dominantních homozygotů v této populaci je: a) 0,5 b) 0,25 c) 50 % d) 30 %.
179. V populaci, která je v Hardy-Weinbergově rovnováze, nacházíme jedince s recesivním fenotypem (předpoklad úplné dominance) s relativní četností 0,01 %. Frekvence heterozygotů v této populaci je: a) 99 % b) 18 % c) 2 % d) 36 %.
180. V mendelovské populaci je frekvence recesivních homozygotů 0,01. Na základě Hardy-Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci recesivní alely: a) 0,3 b) 10 % c) 1 % d) 0,1.
181. V mendelovské populaci je frekvence recesivních homozygotů 0,01. Na základě Hardy-Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci dominantních homozygotů: a) 0,81 b) 0,9 c) 0,5 d) nelze určit.
182. V mendelovské populaci je frekvence recesivních homozygotů 0,1. Na základě Hardy-Weinbergovy rovnováhy určete frekvenci heterozygotů: a) 0,1 b) 0,18 c) 0,5 d) 0,82.
183. Vyberte rovnici, která platí v rovnováze populaci: a) q2 = 1 - 2pq - p2 b) p2 + q2 = 1 - 2pq c) p2 + 2pq + q2 = 1 d) žádná z uvedených alternativ není správná.
184. Panmixie: a) je příznačná pro samooplození b) se vyskytuje zejména u autogamie c) je náhodný výběr partnerů při křížení d) je typická pro samosprašné rostliny .
185. V malých populacích, na rozdíl od populací velkých, se na změnách genových frekvencí význačně uplatňuje: a) genetický posun (drift) b) mutace c) selekce d) vnější prostředí.
186. Hardy-Weinbergův zákon: a) platí pro velkou panmiktickou populaci b) lze vyjádřit rovnicí p2 + pq + q2 = 1 c) platí jen pro alely autosomálních genů d) vysvětluje úbytek heterozygotů v populaci.
187. Frekvence alel vv populaci: a) je vždy stálá b) se ve velké populaci mění rychle c) je za normálních podmínek vždy 0,5 d) se mění vlivem selekce.
188. V malé populaci vlivem genetického posunu se může po velkém počtu generací: a) žádná z uvedených alternativ správná b) genofond stát variabilní, frekvence všech alel stoupá a klesá, přibývá heterozygotů v důsledku inbridingu c) měnit genofond populace ve smyslu vymizení některých alel, zvýšení frekvence jiných, zvýšení frekvence heterozygotů d) genofond stát variabilní, frekvence všech alel stoupá a klesá, přibývá heterozygotů.
189. Malé populace: a) zachovávají stálou frekvenci alel b) mají snížený počet homozygotů c) ve shodných podmínkách jsou shodné d) mění četnost alel vlivem náhody.
190. Malé populace: a) žádná z uvedených alternativ není správná b) mají snížený počet homozygotů c) mají stejné frekvence týchž alel d) zachovávají stálou frekvenci alel.
191. Příbuzenské křížení v populaci má za následek: a) žádná z uvedených alternativ není správná b) vzestup počtu heterozygotů c) změnu genových frekvencí d) snížení počtu recesivních homozygotů .
192. U příbuzenských sňatků hrozí: a) zvýšené riziko dominantně dědičných nemocí b) zvýšené riziko recesivně dědičných nemocí c) zvýšené frekvence škodlivých mutací d) neplodnost manželů.
193. Genofond populace může být ovlivněn: a) selekcí b) příbuzenskými sňatky c) inbreedingem d) migrací.
194. Plodnost (fitness) genotypu v populaci je určována: a) délkou průměrného dožití potomků ve srovnání s ostatními genotypy b) poměrem pohlaví potomků ve srovnání s ostatními genotypy c) průměrným počtem potomků ve srovnání s ostatními genotypy d) frekvencí sterilních párů ve srovnání s ostatními genotypy.
195. Selekce se může projevit: a) letálním efektem do reprodukčního věku b) spontánními potraty c) letálním efektem ve středním a vyšším věku d) neplodností.
196. Selekce proti dominantním i recesivním homozygotům v populaci člověka: a) vede k snižování zastoupení méně často zastoupených homozygotů b) vysvětluje relativně vysokou frekvenci některých chorob (např. cystické fibrózy) c) je v současné době nevyhodnotitelná vzhledem k úrovni léčebné péče d) nebyla popsána.
197. Úkolem lékařské genetiky je: a) péče o kvalitu genofondu b) realizace eugenických opatření c) sledování frekvence mutací d) pomoc při realizaci reprodukčních záměrů rodičů .
198. Fixace alely v malé populaci znamená: a) upevnění rovnovážného zastoupení alel v populaci b) ztrátu druhé alely genu v populaci c) že genofond populace obsahuje právě jen tuto alelu ochuzení genofondu populace.
199. Populace se může vychýlit z Hardy-Weinbergovy rovnováhy působením: a) selekce b) mutací c) genovým tokem (migrací) d) rekombinací.
200. Působením genetického driftu se v populaci: a) snižuje podíl homozygotů b) zvyšuje podíl homozygotů c) snižuje podíl heterozygotů d) zvyšuje podíl heterozygotů.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests