option
My Daypo

Biologie rostlin a hub 1

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Biologie rostlin a hub 1

Description:
Obecná a systematická botanika, fyziologie rostlin, mykologie

Author:
AVATAR

Creation Date:
19/03/2015

Category:
Others

Number of questions: 26
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Plastidy se vyskytují: u sinic u živočichů u vyšších rostlin u nižších rostlin.
Při fotosyntéze se tvoří: sacharidy, kyslík a oxid uhličitý oxid uhličitý a voda kyslík, voda a sacharidy oxid uhličitý, voda, kyslík a sacharidy.
Umístění rostlinné buňky do hypertonického roztoku vede k: smrštění plazmoptýze plazmolýze odloučení obsahu buňky od buněčné stěny.
Námel: vzniká ze semeníku žita působením konidií stopkovýtrusé houby paličkovice nachové vzniká ze semeníku žita působením podhoubí vřeckovýtrusé houby paličkovice nachové se využívá jako surovina k výrobě léků na bázi alkaloidů se vytváří na semenech hrachu a dalších bobovitých rostlin působením některých plísní (např. rodu Aspergillus).
Které z následujících tvrzení je pravdivé? U vyšších rostlin probíhá fotosyntéza v chloroplastech uložených ve vakuolách buněk. Stupňovitě na sebe uložené tylakoidy vytvářejí stroma. Stupňovitě na sebe uložené tylakoidy vytvářejí grana. Stroma je pro velký obsah chlorofylu intenzivně zelené.
Mezi pigmenty bezprostředně významné pro fotosyntézu patří: urobilin chlorofyl a, chlorofyl b karotenoidy ferredoxin.
Která z následujících tvrzení o světelné části (primárních dějích) fotosyntézy jsou pravdivá? působením světelné energie se kyslík při fotosyntéze rozkládá působením světelné energie se oxid uhličitý redukuje na sacharid působením světelné energie se voda při fotosyntéze rozkládá působením světelné energie se oxid uhličitý oxiduje na sacharid.
Při fotofosforylaci: se tvoří ATP při přenosu elektronů se redukuje NADP+ na NADPH + H+ se redukuje NAD+ na NADH + H+ je donorem elektronů H20.
Při temnostní fázi (sekundárních dějích) fotosyntézy: se chemická energie vázaná v ATP využívá na vázání C02 je NADPH + H+ redukční látkou při vázání C02 je akceptorem C02 buď ribulóza-1,5-bisfosfát, nebo fosfoenolpyruvát je akceptorem C02 kyselina 3-fosfoglycerová.
Která z následujících tvrzení o temnostní fázi (sekundárních dějích) fotosyntézy jsou pravdivá? rostliny C3 využívají jako akceptoru C02 molekuly fosfoenolpyruvátu rostliny C3 využívají jako akceptoru C02 molekuly ribulóza-1,5-bisfosfátu rostliny C4 mají nižší fotorespiraci než rostliny C3 rostliny C4 poskytují vyšší výnosy biomasy než rostliny C3.
Mezi fytohormony patří: auxiny fykocyan kyselina abcisová fykoerytrin.
Plastidy: jsou podobně jako mitochondrie semiautonomními organelami soudobých rostlinných buněk vznikají autoreprodukcí se vyskytují v rostlinných buňkách mají vlastní DNA a vlastní ribozomy.
Vyberte správné tvrzení: vývoj rostlin směřuje k převaze sporofytu nad gametofytem vývoj rostlin směřuje k převaze gametofytu nad sporofytem tělo gametofytu je tvořeno diploidními buňkami k výrazné redukci gametofytu dochází zejména u jehličnanů a krytosemenných rostlin.
Plavuně, přesličky a kapradiny: se vyvinuly během druhohor se vyvinuly z psilofytů tvořily významnou složku pralesních porostů v období karbonu stály na počátku vývoje psilofytů.
K výraznému přechodu rostlin na souš dochází: ve starohorách koncem starších prvohor koncem mladších prvohor počátkem druhohor.
Vyberte správné tvrzení: houby vznikly během druhohor nejstarší doklady o existenci hub pocházejí již z prvohor houby se vyvinuly z některých řas, které ztratily schopnost fotosyntézy houby se vyznačují autotrofním způsobem výživy, čímž se liší od rostlin.
Kapraďorosty jsou považovány za rostliny nejméně přizpůsobené životu na souši. Který z faktů maximálně podporuje tento názor? přítomnost bičíkatých spermií převaha gametofytu nad sporofytem převaha sporofytu nad gametofytem schopnost proklu přežít pouze v silně zamokřených bahnitých půdách.
Jako ruderální označujeme rostliny, které se vyskytují: na skládkách a podél komunikací v poddolovaných územích, kde probíhala těžba kovových rud na velmi suchých stanovištích s nízkou hladinou podzemní vody na extrémně zavlhčených půdách a březích rybníků.
Vyberte správné (popř. správná) tvrzení o lišejnících: stélka lišejníků je tvořena vlákny houby a buňkami řasy nebo sinice lišejník mapovník zeměpisný má korovitou stélku c) lišejník dutohlávka sobí má keříčkovitou stélku lišejník dutohlávka sobí má keříčkovitou stélku některé lišejníky mají význam jako bioindikátory kvality ovzduší.
Chitin je: přírodní aromatická látka využívaná v nealkoholických nápojích složka léků používaných pro léčbu malárie součást skeletu členovců součást buněčné stěny hub.
Dvoudomé rostliny: mají samčí a samičí květy na stejné rostlině (na rozdíl od jednodomých) mají samčí a samičí květy na samostatných samčích a samičích rostlinách jsou všechny rostliny, které jsou schopné žít na dvou, popř. více stanovištích s výrazně odlišnými životními podmínkami jsou všechny rostliny s výrazně tvarově odlišnými samičími a samčími květy.
Fytoncidy jsou: toxické látky produkované plísněmi toxické látky produkované některými rostlinami uměle připravené pesticidy využívané k hubení plevelů bojové chemické látky využíváné k ničení lesních porostů sloužících jako možný úkryt nepřítele.
K jednoděložným rostlinám patří: lipnicovité a růžovité lipnicovité a liliovité vstavačovité a liliovité růžovité a hvězdnicovité.
Mezi dvouděložné rostliny řadíme: hvězdnicovité lipnicovité růžovité bobovité.
Květenství zvané úbor je typické zejména pro rostliny: bobovité růžovité hvězdnicovité mrkvovité.
Květenství zvané okolík je typické zejména pro rostliny: bobovité růžovité hvězdnicovité mrkvovité.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests