option

BIOLOGIE - Systematická biologie I

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BIOLOGIE - Systematická biologie I

Description:
modelovky 1LF

Author:
AVATAR

Creation Date:
22/02/2021

Category:
Others

Number of questions: 73
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
733. Na základě sekvence rRNA malých ribozomových podjednotek rozdělujeme buněčné živé soustavy: na prokaryota a eukaryota do tří domén na bakterie, archea a eukarya na jednobuněčné a mnohobuněčné.
734. Mezi prokaryotické buňky řadíme: viry archea bakterie krásnoočko (Euglenozoa).
735. Houby (Fungi): jsou heterotrofní tělo tvoří stélka složená z hyf jsou vždy mnohobuněčné rozmnožují se výtrusy.
736. Říše houby (Fungi) se liší od rostlin: nepřítomností chloroplastů nepřítomností mitochondrií přítomností glykogenu a tuků jako zásobních látek přítomností chitinu v buněčných stěnách.
737. Viry: jsou prokaryotní jsou nebuněčné živé soustavy jsou schopné samostatné translace v syntéze proteinů jsou závislé na hostitelských buňkách.
738. Mezi smrtelně jedovaté houby patří: muchomůrka zelená (hlízovitá) závojenka olovová holubinka trávozelená pestřec.
739. Mezi jedovaté houby patří: hřib kovář pavučinec plyšový muchomůrka zelená muchomůrka růžovka.
740. Archea na rozdíl od bakterií: mají eukaryotní buňky mají odlišné složení buněčné stěny nejsou nikdy fototrofní některé rysy replikace, transkripce a translace jsou společné s doménou Eukarya.
741. Doména Eukarya: má buňky s jádrem ohraničeným jadernou membránou má jádro dělící se mitoticky má v buňkách mitochondrie a u některých zástupců plastidy podle současných poznatků se dělá na 5 říší (prvoci, chromista, rostliny, houby, živočichové).
742. Mezi výtrusovce (Sporozoa) patří: Toxoplasma Kokcidie jaterní Zimnička (Plasmodium) Měňavka úplavičná.
743. Krásnoočka (Euglenozoa): mají všichni chloroplasty mají chloroplasty získané sekundární endosymbiózou mají světločivnou organelu (stigma) zahrnují významné parazity (člověka).
744. Bičíkovci (Mastigophora): živí se heterotrofně mohou přijímat potravu osmoticky někteří jsou schopni fagocytózy jsou mezi nimi parazity a symbionti.
745. Kořenonožci (Rhizopoda): tvoří panožky sloužící k pohybu a fagocytóze někteří mají schránky žijí všichni volně někteří žijí paraziticky.
746. Nálevníci (Ciliophora): pohybují se pomocí brv jsou všichni volně pohybliví, nepřisedlí nejsou mezi nimi paraziti ani symbionti množí se pohlavně i nepohlavně.
747. Mezi bičíkovce (Mastigophora) patří: měňavka úplavičná lamblie střevní trypanosoma spavičná krásnoočko (Euglena).
748. Lamblie střevní: patří mezi kořenonožce patří mezi bičíkovce vyvolává střevní onemocnění u dětí je střevním symbiontem.
749. Vločkovci (Placozoa): mají paprsčitě souměrné tělo mají nesouměrné tělo mají dvě vrstvy buněk jsou nejjednodušším typem skupiny Metazoa.
750. Nadřazenou kategorii je: rod nad čeledí řád nad třídou čeleď nad rodem třída nad řádem.
751. Mezi prvoústé (Protostomia) patří: ploštěnci (Plathelminthes) měkkýši (Mollusca) strunatci (Chordata) členovci (Arthropoda).
752. Mezi prvoústé (Protostomia) patří: ploštěnci (Plathelminthes) ostnokožci (Echinodermata) hmyz (Insecta) kroužkovci (Annelida).
753. Mezi hlístice (Nematoda) patří: motolice háďátko řepné škrkavka tasemnice.
754. Mezi hlísty (Nemathelminthes) patří: škrkavka roup krevnička močová vlasovec mízní.
755. Houby (Porifera): se živí mikroskopickou potravou zabíjejí kořist žahavými buňkami pohlcují potravu pomocí límečkových buněk mají difúzní nervovou soustavu.
756. Tasemnice (Cestoda): přijímají potravu celým povrchem těla mají gastrovaskulární soustavu nemají trávicí soustavu mají coelom.
757. Krevnička močová (Schistosoma heametobium): patří mezi motolice patří mezi tasemnice vyvolává u člověka bilharziózu vyskytuje se i na našem území.
758. Trypanozoma spavičná (Trypanosoma gambiense): způsobuje rozpad červených krvinek savců je parazitující prvok přenášený na člověka hmyzem vyvolává spavou nemoc často končící smrtí patří mezi bičíkovce (Mastigophora).
759. Bičenka poševní (Trichomonas vaginalis): má výraznou rodozměnu je lidským parazitem má mezihostitelem několika živočišných druhů infekce může u těhotných vyvolat potrat.
760. Toxoplasma: patří mezi bičíkovce je parazitem střídajícím hostitele je nebezpečná pro vývoj lidského plodu vyvolává spavou nemoc.
761. Žahavci: mají tělo tvořené ektodermem a entodermem, mezi nimiž je mezoglea mají trávicí dutinu typu láčky někteří mají komorové oči u některých skupin se v životním cyklu střídá stadium polypa a medúzy.
762. Nezmar: nemá stádium medúzy má žahavé buňky množí se pučením množí se pouze nepohlavně.
763. Houby (Porifera) se mohou rozmnožovat: výhradně nepohlavně pučením přes stádium pohyblivé larvy tvorbou gemulí.
764. Medúzovci (Scyphozoa): žijí dravě mají gastrovaskulární soustavu mají statokinetické a světločivné smyslové orgány některé druhy mají toxiny smrtelně nebezpečné pro člověka.
765. Korálnatci (Anthozoa): mají v životním cyklu stádium medúzy jsou všichni trvale přisedlí žijí pouze v moři zahrnují korály a sasanky.
766. Houby (Porifera): netvoří pravé tkáně nemají pevnou symetrii žijí pro celý život přisedle jsou výlučně mořští živočichové.
767. Tělo hub (Porifera) je tvořeno: povrchovou a vnitřní vrstvou buněk, mezi nimiž je vrstva mezogley ektodermem, entodermem a mezodermem jednou vrstvou buněk různě diferencovaných křemičitou schránkou vyplněnou nediferencovanými buňkami.
768. Žahavci (Cnidaria) mají tělní organizaci na úrovni: moruly gastruly blastuly gemuly.
769. Říše rostliny (Plantae): jsou převážně fotoautotrofní mají chloroplasty s dvojitou membránu uložené volně v cytoplazmě zásobní látkou je škrob všichni zástupci mají tělo rozčleněné na kořen, stonek a listy.
770. Sinice (Cyanobakteria): mají prokaryotní buňky patří mezi gramnegativní bakterie jsou vždy jednobuněčné mohou tvořit vícebuněčná vlákna.
771. Sinice (Cyanobakteria): jsou fotoautotrofní obsahují stejné asimilační pigmenty jako zelené rostliny obsahují chlorofyl a a fykobiliproteiny některé druhy tvoří při přemnožení tzv. vodní květ.
772. Houby vřeckovýtrusé (Ascomycetes): se rozmnožují pohlavně askosporami se rozmnožují nepohlavně konidiemi jsou po celý život diploidní zástupcem je štětičkovec (Penicillium), kropidlák (Aspergillus) a paličkovice nachová (Claviceps Purpurea).
773. Zygomycety (Zygomycetes): jsou většinou saprofytní zástupcem je např. plíseň hlavičková (Mucor mucedo) množí se jen pohlavně pohlavní rozmnožování zahrnuje splývání haploidních mycelií dvou různých jedinců.
774. Mezi houby stopkovýtrusé (Basidiomycota) patří: holubinka trávozelená rez travní obilná hřib smrkový plíseň hlavičková.
775. Štětičkovec (Penicillium notatum): je houba vřeckovýtrusá (Ascomycetes) se může množit konidiemi je důležitý pro výrobu antibiotik je důležitý pro výrobu alkaloidů.
776. Námel: vzniká přeměnou semeníku druhů lipnicovitých působením podhoubí paličkovice nachové obsahuje jedovaté alkaloidy vyžaduje mezihostitele jeho původce patří mezi houby stopkovýtrusé (Basidiomycota).
777. Lišejníky (Lichenes) mohou vznikat symbiózou: houby a řasy houby a sinice houby a mechorostu houby a vyšší rostliny.
778. Mikrosporidie (Microsporidia): jsou jednobuněčné jsou nitrobuněčnými parazity hmyzu, ryb i člověka tvoří spóry s chitinózní stěnou a pólovým vláknem podle současných vědomostí patří mezi houby (Fungi).
779. Houby působí v přírodě jako: destruenti saprofyti paraziti symbionti.
780. Jako mykorhiza se označuje: symbióza houby s řasou symbióza houby se sinicí symbióza houby s cévnatou rostlinou napadení kořenů cévnaté rostliny parazitickou houbou.
781. Kvasinka pivní: patří mezi vřeckovýtrusé houby (Ascomycota) množí se výhradně nepohlavně, a to pučením obsahuje vitamíny skupiny B rozkládá cukry na alkohol a oxid uhličitý.
782. Rez travní: patří mezi Basidiomycota nemůže vytvářet podhoubí mimo tělo hostitele potřebuje k vývoji dva hostitele vytváří plodnice.
783. Vyšší rostliny (Cormophytae): jsou až na výjimky fotoautotrofní mají chlorofyl a i b mají otevřenou mitózu v životním cyklu převládá diploidní fáze s tělem rozlišeným na kořen, stonek a listy.
784. Výtrusovci (Sporozoa): zahrnují volně žijící druhy i parazity jsou výhradně paraziti životní cyklus se často vyznačuje metagenezí u některých druhů dochází ke střídání hostitele.
785. Měňavka úplavičná (Entamoeba histolytica): způsobuje těžké střevní onemocnění je přenášena krev sajícím hmyzem šíří se cystami odcházejícími se stolicí rozrušuje enzymaticky střevní sliznici.
786. Původce malárie - zimnička (Plasmodium) je prvok, jehož nepohlavní část rozmnožování probíhá v trávicím traktu komára Anopheles a pohlavní část rozmnožování se děje v lidských krvinkách je prvok, jehož pohlavní rozmnožování je podmíněno přítomností lidského hemoglobinu se rozmnožuje pouze nepohlavně je cizopasný prvok množící se pohlavně i nepohlavně.
787. U krvinkovek (Plasmodium): část jejich vývoje probíhá mimo hostitele nacházíme metagenesu je pouze jeden hostitel se vytvářejí panožky.
788. Krvinkovka (Plasmodium) se rozmnožuje: střídá nepohlavní způsob rozmnožování s pohlavním pouze pohlavně pouze nepohlavně pučením.
789. Krvinkovky (Plasmodium): prodělávají vývoj: v červených krvinkách člověka a v těle komára rodu Anopheles v červených krvinkách člověka a v těle mouchy tse tse pouze v červených krvinkách člověka pouze v bílých krvinkách člověka.
790. Kokcidie (Coccidia): cizopasí uvnitř buněk obratlovců mají pohybové orgány přenáší komár rodu Anopheles žijí v symbiose s obratlovci.
791. Tasemnice bezbranná (Taeniarhynchus saginatus): cizopasí jako dospělec ve střevě člověka množí se nepohlavně jejím mezihostitelem je hovězí dobytek mezihostitelem je prase domácí.
792. Měchožil zhoubný (Echinoccoocus granulosus): patřil mezi prvoky patří mezi ploštěnce jako dospělec žije ve střevě např. psa nebo kočky jako boubel se může vyvíjet v různých orgánech člověka a vážně ohrozit jeho život.
793. Členovci (Arthropoda): se liší od kroužkovců (Annelida) heteronomním článkováním zahrnují podkmeny trojlaločnatci, klepítkatci, korýši a vzdušnicovci mají cévní soustavu uzavřenou mají povrch těla krytý kutikulou.
794. Motolice jaterní (Fasciola hepatica): cizopasí u přežvýkavců, vzácně u člověka má ústní a břišní přísavku má za mezihostitele bahnatku malou má za mezihostitele škebli rybničnou.
795. Motolice (Trematoda): patří mezi hlísty patří mezi ploštěnce mají trávicí soustavu podobnou ploštěnkám nemají trávicí soustavu, přijímají živiny povrchem těla.
796. Hlístice (Nematoda): mají trávicí soustavu končící slepě se množí pohlavně i nepohlavně mají vytvořenou cévní soustavu mají pseudocoel.
797. Roup dětský (Enterobius vermicularis): parazituje ve střevě člověka je velmi běžný v dětské populaci se k člověku nejčastěji dostává přes domácí zvířata jako mezihostitele dosahuje velikosti zhruba 20 - 40 cm.
798. Škrkavka dětská: parazituje v dospělosti ve střevě člověka mezihostitelem je prase domácí má v dospělosti velikost 9-12 mm má velikost až 40 cm.
799. Vlasovec mízní (Vouchereria bancrofti): parazituje v cévních svazcích vyšších rostlin působí elefantiázu u člověka vyskytuje se běžně na našem území má za mezihostitele komára.
800. Škrkavka dětská (Ascaris lumbricoides) jako lidský parazit se na člověka přenáší: vajíčky na zelenině nebo ovoci ze skotu nedovařeným masem z vepřového masa z koček.
801. Háďátka (druhy rodu Heterodera): patří mezi hlístice (Nematoda) parazitují ve střevě u dětí žijí pouze ve vodě zahrnují důležité škůdce hospodářských plodin.
802. Nahosemenné (gymnospermické) rostliny: mají vajíčka v semeníku mají vajíčka na okraji plodolistu (semenných šupin) vytvářejí květ patří k nim cykasy, jinany, jehličnany.
803. Krytosemenné (angiospermické) rostliny: tvoří květ vajíčka jsou uzavřena v semeníku zahrnují třídy Magnoliopsida, Rosopsida, Liliopsida zahrnují dvouděložné i jednoděložné rostliny.
804. Ploštěnci (Plathelminthes) jsou živočichové: s dvoustrannou tělesnou souměrností patřící mezi Diblastica se schizocoelním typem tělesné dutiny patřící mezi prvoústé (Protostomia).
805. Kroužkovci (Annelida) mají: homonomní článkování heteronomní článkování v každém článku jeden pár metanefridií povrch těla krytý kutikulou.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests