option

BIOLOGIE - Systematická biologie II

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
BIOLOGIE - Systematická biologie II

Description:
modelovky lf1

Author:
AVATAR

Creation Date:
22/02/2021

Category:
Others

Number of questions: 73
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
806. Svalovec stočený (Trichinella spiralis): patří mezi tasemnice v dospělosti žije v tenkém střevě má larvy, které se zapouzdřují ve svalech parazituje i u člověka.
807. U kroužkovců nacházíme: coelom pseudocoel mixocoel schizocoel.
808. Nervová soustava u kroužkovců je: difúzní otevřená trubicová žebříčková.
809. Mnohoštětinatci (Polychaeta): dýchají žábrami mají po stranách těla nečlánkované přívěsky (parapodia) mají článkované přívěsky vyvíjejí se přes larvu zvanou trochophora.
810. Vylučovacím orgánem kroužkovců jsou: protonefridie metanefridie malpighické trubice žádná z uvedených alternativ není správná.
811. Protonefridie nacházíme u: ploštěnců (Plathelminthes) hub (Porifera) hlístic (Nematoda) kroužkovců (Annelida).
812. Blechy: patří mezi hmyz s proměnou dokonalou jsou druhotně bezkřídlé sají krev savců a ptáků zahrnují druhy přenášející původce moru.
813. Nervová soustava u ploštěnců (Plathelminthes): ještě neexistuje je difúzní je trubicová je tvořena objícnovým gangliem a podélnými pruhy bez ganglií.
814. U ploštěnců (Plathelminthes) nacházíme: trávicí soustavu s jediným otvorem pro příjem i vyvrhování protonefridie coelom většinou oba typy pohlavních orgánů (hermafroditi).
815. Vylučovací soustava ploštěnců je tvořena: malpighickými trubicemi soustavou centralizovaných pulzujících vakuol kanálky ústícími na povrch těla, s plaménkovou buňkou na vnitřním konci orgány typu protonefridií.
816. Mezi organely nálevníků (Ciliophora) patří: buněčná ústa, potravní vakuola a buněčná řiť apikální komplex pulzující vakuola makronukleus a mikronukleus.
817. Mezoglea živočišných hub (Porifera) obsahuje: jehlice tvořené CaCO3, SiO2, nebo sponginovou síť nervové buňky archeocyty svalové buňky.
818. Nervová soustava žahavců (Cnidaria): má jednu centrální nervovou uzlinu má difúzní charakter se dvěma centrálními nervovými uzlinami u přijímacího a vyvrhovacího otvoru je typem difúzní - rozptýlené nervové soustavy je radiální.
819. Cévní soustava u kroužkovců (Annelida): není vytvořená je otevřená je uzavřená je propojená s tělní dutinou.
820. Máloštětinatci (Oligochaeta) dýchají: žábrami plícemi celým povrchem těla parapodiemi.
821. Vyšší rostliny (Cormophytae) zahrnují: kapraďorosty žádná z uvedených alternativ není správná nahosemenné rostliny krytosemenné rostliny.
822. Žížala (Lumbricus): patří mezi máloštětinatce (Oligochaeta) je odděleného pohlaví (gonochorista) cévní soustava je tvořena hřbetní a břišní cévou a spojkami má jako krevní barvivo hemoglobin.
823. Měkkýši (Mollusca): mají coelom vylučují nefridiemi mají všichni uzavřenou cévní soustavu množí se pohlavně i nepohlavně.
824. Škeble rybničná (Anodonta cygnea): má na začátku trávicího ústrojí radulu sloužící ke strouhání potravy vyvíjí se přes larvu, která parazituje na rybách dýchá žábrami je v dospělosti připevněná k podkladu byssovými vlákny.
825. Plži (Gastropoda): dýchají žábrami nebo plicním vakem mají všichni vytvořenou schránku (ulitu) jejich noha je tvořena hladkou svalovinou nervová soustava je tvořena několika páry ganglií.
826. Hlemýžď zahradní (Helix pomatia): má vytvořenou radulu má jeden pár tykadel má pohárkové oči je hermafrodit s nepřímým vývojem.
827. Hlavonožci (Cephalopoda): jsou odděleného pohlaví mají trubicovou nervovou soustavu dýchají žábrami mají komorové oči podobné očím obratlovců.
828. Končetiny členovců (Arthropoda) jsou: článkované celistvé v podobě párovitých nečlánkovaných výrůstků (parapodií) panožky (pseudopodie).
829. Členovci (Arthropoda) mají: homonomní segmentaci heteronomní segmentaci článkované končetiny nečlánkované končetiny.
830. Cévní soustava členovců (Arthropoda): je otevřená je uzavřená má trubicovité srdce na hřbetní straně těla má centrum v břišní cévě.
831. Nervová soustava členovců (Arthropoda): je žebříčková je difúzní je rozptýlená má ganglia, která v jednotlivých článcích mohou splývat.
832. Kutikula členovců (Arthropoda): obsahuje chitin se tvoří pouze u dospělců, protože brání růstu je pouze na povrchu těla vystýlá například vzdušnice.
833. Řád roztoči (Acari) patří mezi: klepítkatce (Chelicerata) pavoukovce (Arachnida) vzdušnicovce (Tracheata) hmyz (Insecta).
834. Mezi hmyz s proměnou dokonalou patří: jepice mravenci škvoři kobylky.
835. Mezi hmyz s proměnou nedokonalou patří: švábi včely lumci blechy.
836. Buchanky (Copepoda): jsou korýši tvořící součást zooplanktonu mají jednoduché oči dýchají celým povrchem těla jsou mezihostiteli motolice jaterní.
837. Mezi pavoukovce (Arachnida) patří: sekáči roztoči štíři štírci.
838. Štíři (Scorpionida): mají tělo členěné na hlavohruď a zadeček mají jedovou žlázu ústící na chelicerách mají jedovou žlázu ústící na zadečku někteří jsou nebezpeční pro člověka.
839. Vzdušnicovci (Tracheata) zahrnují např.: stonožky (Chilopoda) mnohonožky (Diplopoda) pavoukovce (Arachnida) hmyz (Insecta).
840. Pavouci (Arachnida): mají osm kráčivých nohou mají na hlavohrudi jednoduché oči se množí partenogeneticky některé z našich druhů jsou nebezpečné pro člověka.
841. Pavouci (Arachnida): dýchají vzdušnými vaky a vzdušnicemi mají složené oči mají chelicery s vyústěním jedových žláz využívají mimotělního trávení.
842. Zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei): patří mezi roztoče patří mezi pavoukovce přenáší původce borreliózy vyvolává u člověka onemocnění kůže (svrab).
843. Klíště (Ixodes ricinus): přenáší encefalitidu (zánět mozku) způsobuje svrab přenáší lymskou borreliózu přenáší skvrnitý tyfus.
844. Korýši (Crustacea): dýchají většinou žábrami mají dva páry tykadel mají původně dvouvětevné končetiny mají pouze jednoduché oči.
845. Mezi korýše (Crustacea) patří: rak říční humr kapřivec blešivec.
846. Vzdušnicovci (Tracheata) dýchají: trubicovitými vzdušnicemi plicním vakem celým povrchem těla celým povrchem těla a plicním vakem.
847. Hmyz s proměnou dokonalou: má larvy značně odlišné od dospělců má larvy s viditelnými základy křídel má klidové stádium (kuklu) zahrnuje většinu hmyzu.
848. Štěnice domácí (Cimex lectuarius): patří mezi ploštice (Heteroptera) má nedokonalou proměnu je krevsajícím ektoparazitem člověka může přenášet původce skvrnitého tyfu.
849. Mezi blanokřídlé (Hymenoptera) patří: mravenec mravkolev moucha domácí vážka.
850. Druhotná tělní dutina u členovců (Arthropoda): vůbec nevzniká se zakládá jen embryonálně a později splývá s prvotní tělní dutinou se vytváří až těsně před dosažením pohlavní dospělosti se vytváří pouze v okolí vylučovacích orgánů.
851. Členovci (Arthropoda) mohou dýchat: žábrami plicními vaky vzdušnicemi celým povrchem těla.
852. Roztoči (Acari): mají redukovanou cévní a dýchací soustavu mají nervovou soustavu splývající do jednoho ganglia zahrnují významné škůdce rostlin a parazity teplokrevných živočichů patří k nim svilušky, klíšťata, sekáči a zákožkovci.
853. U členovců (Arthropoda) slouží k vylučování: malpighické trubice protonefridie antenální žlázy žádná z uvedených alternativ není správná.
854. Veš dětská (Pediculus capitis): patří mezi hmyz s proměnou nedokonalou je druhotně bezkřídlá je běžným krev sajícím ektoparazitem člověka může přenášet původce skvrnitého tyfu.
855. Hmyz s nedokonalou proměnou: je hmyz, v jehož individuálním vývoji se vyskytují kukly je hmyz, v jehož vývoji schází stádium vajíčka je hmyz, z jehož vajíček se líhnou nymfy nebo najády podobné dospělcům zahrnuje vši a blechy.
856. Perloočky (Cladocera): mají složené oči se pohybují pomocí dvouvětevných tykadel se mohou množit partenogeneticky zahrnují parazity ryb.
857. Hmyz (Insecta) má: dva páry tykadel tři páry nohou s výjimkou bezkřídlých původně dva páry křídel příčně pruhované svaly.
858. Latimérie (Latimeria chalumnae): patří mezi ryby dvojdyšné (Dipnoi) patří mezi ryby lalokoploutvé (Coalacanthiformes) má párové ploutve schopné podpírat tělo dýchá plicními vaky.
859. Pláštěnci (Tunicata) patří mezi: strunatce ostnokožce bezlebečné žádná z uvedených alternativ není správná.
860. Pláštěnci (Tunicata): mají otevřenou cévní soustavu nebo cévní soustava zcela chybí mají uzavřenou cévní soustavu jsou výhradně mořští živočichové mají chordu a nervovou trubici pouze v ocasní části těla.
861. Mezi pláštěnce (Tunicata) patří: sumky kopinatci salpy bezlebeční.
862. Dvojdyšní (Dipnoi): patří do linie ryb vedoucí ke čtyřnožcům patří k nim bahník (rod Protopterus) nemají žábry mají plicní vaky jako přídatný dýchací orgán.
863. Ostnokožci (Echinodermata): jsou většinou paprsčitě souměrní mají systém vodních cév (ambulakrální soustavu) mají vysokou regenerační schopnost mají trubicovou nervovou soustavu.
864. Strunatci (Chordata) mají: nervovou trubici uloženou nad chordou dorsalis nervovou soustavu gangliovou nervovou trubici uloženou pod chordou dorsalis žádná z uvedených alternativ není správná.
865. Strunatci (Chordata) mají: trubicovou nervovou soustavu vznikající z prvostřeva trubicovou nervovou soustavu vznikající z ektodermu chordu dorsalis vznikající z ektodermu párové žaberní štěrbiny prolomené z hltanu.
866. Mezi bezlebečné (Cephalochordata) patří: salpy sumky kopinatci mihule.
867. Bezlebeční (Cephalochordata) mají: po celý život chordu dorsalis po celý život trubicovou nervovou soustavu chordu dorsalis pouze v embryonálním období uzavřený krevní oběh bez srdce.
868. Bezčelistnatci (Agnatha) patří mezi: druhoústé bezlebečné obratlovce prvoústé.
869. Mihule potoční: má chordu dorsalis zachovanou po celý život má párové končetiny má nepřímý vývoj patří mezi bezčelistnatce (Agnatha).
870. Žraloci mají vnitřní kostru: kostěnou chrupavčitou tvořenou chitinem tvořenou dentinem.
871. Kapr obecný (Cyprinus carpio) má: srdce s jednou komorou a dvěma předsíněmi srdce s jednou komorou a jednou předsíní plakoidní šupiny cykloidní šupiny.
872. Mezi bezčelistnatce (Agnatha) patří: rejnok mihule kopinatec vršenka.
873. Mezi paryby (Chondrichthyes) patří: žralok rejnok jeseter úhoř.
874. V srdci ryby: je krev okysličená je krev odkysličená se mísí krev odkysličená a okysličená je krev teplejší než je tělesná teplota.
875. Dýchání obojživelníků (Amphibia): se děje u larev žábrami se děje u larev plícemi se děje u dospělých většinou plícemi má ve všech vývojových stádiích významný podíl kožního dýchání.
876. Ocasatí obojživelníci (Caudata) jsou: mloci ještěrky krokodýli želvy.
877. Plazi (Reptilia): neudržují stálou tělesnou teplotu mají srdce složené ze dvou částí udržují stálou tělesnou teplotu patří mezi prvoústé.
878. Žáby (Anura) mají: lebku připojenou k páteři dvěma kloubními hrboly lebku připojenou k páteři jedním kloubním hrbolem hrudní kost střední ucho s jednou sluchovou kůstkou.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests