option

CH 536-560

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CH 536-560

Description:
Chémia

Author:
Domcsi
(Other tests from this author)

Creation Date:
03/05/2021

Category:
Others

Number of questions: 17
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Skupina prvkov: Hg, As, Cd, Pb - predstavuje prvky toxické pre živé organizmy Ca, Mg, Na, K, Cl, Fe - patrí medzi biogénne prvky Zn, Mn, Cu, Mo, Se - patrí medzi biogénne mikroprvky Cu, Se, Zn, I, Mo - patrí medzi biogénne makroprvky Pb, Hg, Cd, As sú biogénne mikroprvky C, H, O, N je kvantitatívne najviac zastúpená v organických zlúčeninách C, H, O, N, S, P predstavuje prvky, z ktorých je vybudovaná väčšina bioorganických zlúčenín O, N, S, Cl je kvantitatívne najviac zastúpená v organických zlúčeninách .
Organické zlúčeniny sú: Stavebné jednotky biopolymerov Zahrnuté vo väčšine reakcií, ktoré prebiehajú v živej hmote Aj sacharidy, bielkoviny a enzýmy Aj lipidy, nukleové kyseliny a hormóny Väčšinou dobre rozpustné vo vode Väčšinou nestále pri vyšších teplotách Zlúčeniny, v ktorých prevládajú kovalentné väzby Väčšinou rozpustné v organických rozpúšťadlách (etanol, éter, acetón, benzén).
Atómy uhlíka sa môžu medzi sebou navzájom spájať väzbou: Dvojitou kovalentnou Trojitou kovalentnou Vodíkovou Kovalentnou nepolárnou Jednoduchou kovalentnou Násobnou kovalentnou Kovovou Iónovou.
Elektrónová konfigurácia atómu uhlíka v excitovanom stave je: 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 1s2 2s1 2p3 1s2 2s2 2p3 1s2 2s1 2px1 2py2 1s2 2s1 2px3 Rovnaká ako v základnom stave .
Vlastnosti organických zlúčenín závisia: Od druhu funkčných skupín Od vnútorného usporiadania atómov v molekule Od druhu atómov v molekule Od konštitúcie molekúl Od štruktúry molekúl Hlavne od počtu atómov uhlíka v molekule Len od poradia atómov prvkov v molekule Len od typov väzieb .
Atóm uhlíka, ktorý v molekule zlúčeniny priamo viaže: Dva atómy uhlíka sa označuje ako sekundárny Jeden atóm vodíka sa označuje ako primárny Jeden atóm uhlíka sa označuje ako sekundárny Tri atómy uhlíka sa označuje ako kvartérny Jeden atóm uhlíka sa označuje ako primárny Dva atómy uhlíka sa označuje ako terciárny Tri atómy uhlíka sa označuje ako terciárny Štyri atómy uhlíka sa označuje ako kvartérny.
Uhľovodíky, v ktorých sú atómy uhlíka viazané len sigma väzbou sú: Uhľovodíky nasýtené Alkány Veľmi reaktívne Arény Aj cykloalkány Aromatické Nenasýtené Málo reaktívne.
V molekule metánu: Sú väzbové uhly 109• 28’ Sú väzbové uhly 120• Sú väzbové uhly 180• Je atóm uhlíka umiestnený v strede pravidelného štvorstena Sú atómy vodíka umiestnené vo vrcholoch pravidelného štvorstena Ležia všetky atómy v jednej rovine Ležia všetky atómy v jednej priamke Je atóm uhlíka štvorväzbový.
Označte správne priradenie názvu charakteristickej skupiny: -NO nitrózoskupina -NO2. nitroskupina -SO3H sulfoskupina -NH2 aminoskupina -COOH karbonylová skupina -COOH karboxylová skupina -C=O oxoskupina | -OH hydroxylová skupina.
Podobné chemické vlastnosti vykazujú dvojice zlúčenín: Manóza a glukóza Etán a acetylén Valín a leucín CH3OH a HCHO C2H5OH a C2H6 CH3-O-CH3 a (CH3-CH2)2O Etán a etylén Kyselina asparágová a kyselina glutalmová.
Dve dvojité kovalentné väzby medzi atómami uhlíka v molekule obsahuje: Pentén Cyklopentadién Cholesterol Kyselina linolová Kyselina olejová Izoprén Chloroprén Vinylchlorid .
Izoméria: Môže byť napr. konštitučná alebo konfiguračná Konfiguračná sa delí na optickú a geometrickú Je jav keď dve látky (izoméry) majú rovnaký molekulový vzorec ale odlišné vnútorne usporiadanie atómov v molekule Optická je podmienená prítomnosťou asymetrického atómu uhlíka v molekule Konštitučná je podmienená rovnakým poradím atómov a rovnakým spôsobom ich väzby v molekule Cis-trans sa vyskytuje pri nenasýtených zlúčeninách, kde nemôže nastať samovoľná rotácia atómov okolo sigma väzby Prejavuje sa rovnakým fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami izomérov Cis-trans je podmienená prítomnosťou chirálneho centra v molekule .
Ktorá zlúčenina javí izomériu cis-trans: 1-butén (but-1-én) 2-butén (but-2-én) 2-hexén (hex-2-én) 3-hexén (hex-3-én) 2-metyl-2-butén (2-metylbut-2-én) 1,2-dichlóretylén Kyselina 9-oktadecénová Kyselina buténdiová.
π - väzba v molekule etylénu: Podmieňuje izomériu cis-trans, ak sa jeden atóm vodíka na každom atóme uhlíka etylénu nahradí substituentom Pri adičných reakciách zaniká Podmieňuje reaktivitu molekuly Je pevnejšia ako sigma väzba Bráni samovoľnej rotácii atómov okolo väzby sigma Zabraňuje rotácii atómov okolo dvojitej väzby Podmieňuje rovinné usporiadanie molekuly Je usporiadaná tak, že π - elektróny ležia v priestore nad a pod rovinou tvorenou 2 atómami uhlíka a 4 viazanými atómami vodíka .
Označte dvojice zlúčenín, ktoré vzájomne predstavujú izoméry cis-trans: Kyselina maleínová a fumárová Kyselina olejová a stearová Kyselina olejová a linolová Kyselina maleínová a jantárová Kyselina olejová a elaidová Kyselina sťavelová a oxálová Glyceraldehyd a dihydroxiacetón Uracil a tymín .
Dvojica vzorcov zlúčenín CH3-CO-O-CH2-CH3 a CH3-CH2-O-CO-CH3 predstavuje: Konštitučné izoméry Tautoméry Etylester kyseliny etánovej Rovnakú zlúčeninu Etylester kyseliny octovej Oceán etylový Stereoizomery Enantioméry.
Ktoré z uvedených dvojíc zlúčenín sú konštitučné izoméry: CH2O a HCHO CH3-O-CH3 a CH3-CH2-OH CH2=CH-OH a CH3-CHO CH3-CO-CH3 a CH2=C-CH3 | OH Pyrokatechol a hydrochinón Hydrochinón a p-benzochinón o-xylén a p-xylén Etylbenzén a dimetylbenzén.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests