option

CH 581-600

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
CH 581-600

Description:
Chémia

Author:
Domcsi
(Other tests from this author)

Creation Date:
04/05/2021

Category:
Others

Number of questions: 11
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Benzyl je jednoväzbová skupina odvodená od: Kyseliny benzoovej Benzénu Toluénu Fenolu Krezolu Styrénu Etylbenzénu Naftalénu.
Jednoväzbová skupina C6H5- je: Benzyl Tolyl Fenyl Vinyl Benzal Aryl Naftyl Alyl.
Jednoväzbová skupina CH2=CH- je: Fenyl Etyl Vinyl Prítomná v molekule styrénu Prítomná v molekule vinylchloridu Alyl Alkenyl Alkyl.
Zlúčenina vzorca C6H5-CH=CH2 je: Monomér má výrobu polystyrénu Monomér na výrobu PVC Kumén Etenylbenzén Etylbenzén Vinylbenzén Styrén Aromatický uhľovodík.
Podľa Markovnikovovho pravidla: Sa riadi adícia vody na nesymetrický alkén Sa riadi elektrofilná adícia nesymetrických činidiel typu H-X na nesymetrické alkény Pri adícii halogénvodíka na nesymetrický alkén sa atóm halogénu viaže na atóm uhlíka s vyšším počtom vodíkových atómov Pri adícii halogénvodíka na nesymetrický alkén sa atóm halogénu viaže na atóm uhlíka s nižším počtom vodíkových atómov Pri adícii HCl na nesymetrický alkén sa atóm vodíka viaže na atóm uhlíka s vyšším počtom vodíkových atómov Sa riadi adícia halogénvodíka na nenasýtený uhľovodík s nesymetrickou molekulou Sa riadi elektrofilná adícia na nesymetrický alkén Sa riadi nukleofilná adícia na nesymetrický alkén.
CH3-CO-CH2-CH3 je: Metoxyetán Zlúčenina, ktorá vzniká hydrogenáciou 2-butanolu (bután-2-olu) Metyletyléter Metyletylketón Butanón Zlúčenina, ktorá vzniká dehydrogenáciou 1-butanolu (bután-1-olu) Zlúčenina, ktorá vzniká dehydrogenáciou 2-butanolu (bután-2-olu) Zlúčenina, ktorá vzniká oxidáciou sekundárneho alkoholu.
CH3-CHO je: Acetaldehyd Formaldehyd Acetylén Acetón Etanál Tautomér vinylalkoholu Zlúčenina, ktorá vzniká oxidáciou sekundárneho alkoholu Zlúčenina, ktorá oxidáciou tvorí kyselinu mravčiu .
Označte vzorce, ku ktorým je priradený správny názov: CH3-CONH2 amid kyseliny octovej CH3-CONH2 acetamid CH3-CONH2 acetylamín CH3-CONH2 glycín H2N-CH2-(CH2)4-CH2-NH2 hexametyléndiamín (CH3)2NH dimetylamín (CH3)2NH dimetylimín (CH3)3N anilín.
Adícia halogénvodíkov na alkény: Sa riadi Markovnikovovým pravidlom Začína adíciou nukleofilu Začína adíciou elektrofilného činidla Dáva vznik halogénderivátov alkánov Dáva vznik halogénderivátov alkénov Vedie k zániku dvojitej väzby Je elektrofilná adícia Začína adíciou protónu.
Adícia vody na etén: Poskytuje vinylalkohol Vedie k zániku dvojitej väzby Je dehydratácia Je elektrofilná adícia Môže byť katalyzovaná kyselinou sírovou Je reakcia, pri ktorej vzniká etanol Je základom priemyslovej výroby etanolu Sa riadi Markovnikovovým pravidlom.
Reakcia metánu a chlórom: Je radikálová reťazová reakcia Pozostáva z iniciácie, propagácie a terminalcie Je sunstitučná heterolytická reakcia Je substitučná homolytická reakcia Je adičná nukleofilná reakcia Sa uskutočňuje ožiarením reakčnej zmesi UV žiarením Sa uskutočňuje pri teplote okolo 25 •C Poskytuje postupne mono-, di-, tri- až tetrachlórmetán.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests